OMFC164/2018
ID intern unic:  377553
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 164
din  01.10.2018
privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în
sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi
raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului
finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 384-395     art Nr : 1492     Data intrarii in vigoare : 01.10.2018
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări şi completări în Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”:
    1. În capitolul I „PREVEDERI GENERALE”:
    1.1. După punctul 1.4.1.4 se completează cu un punct nou cu numărul 1.4.1.5  cu următorul conținut:
    „Conducătorul autorităţii/ instituţiei bugetare este în drept:
    a) să numească şi să elibereze din funcţie contabilul-şef în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Contabilul-şef trebuie să aibă studii superioare sau medii de specialitate de profil.
    b) să constituie secţii (servicii) de contabilitate ca subdiviziuni interioare conduse de contabilul-şef (persoana împuternicită);
    c) să transmită ţinerea contabilităţii sau a unor atribuții de contabilitate și raportare financiară unei organizaţii specializate sau firme de audit în bază contractuală. Încheierea contractelor respective se efectuează în conformitate cu legislația privind achizițiile publice. În cazul când ținerea contabilității este transmisă integral, atribuțiile contabilului-șef sunt exercitate de către persoana responsabilă din organizaţia specializată sau firma de audit în baza contractului încheiat”.
    1.2. Punctul 1.4.1.5 devine 1.4.1.6, iar punctul 1.4.1.6 se exclude.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                 Octavian ARMAȘU

    Nr. 164. Chişinău, 1 octombrie 2018.