HCNPFC44/6/2018
ID intern unic:  377562
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 44/6
din  08.10.2018
cu privire la acceptarea modificărilor la Regulile pieței reglementate
 Societății pe acțiuni „BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 384-395     art Nr : 1501     Data intrarii in vigoare : 08.10.2018
    În scopul menţinerii stabilităţii şi asigurării continuităţii şi ordinii pe piaţa de capital, protejării drepturilor şi intereselor investitorilor, în urma examinării cererii prezentate de Societatea pe acțiuni „BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” (str. Maria Cibotari 16, mun.Chişinău, IDNO 1003600004978), în temeiul art.1, art.3, art.20 alin.(1) și art.22 alin.(3) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.64 alin.(2)-(3) și art.140 alin.(15) lit.b) din Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), Regulamentului privind  licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.56/11 din 14.11.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.1-10, art. 11),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se acceptă modificările și completările la Regulile pieţei reglementate, aprobate prin Hotărârea Consiliului Societăţii pe acţiuni „BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” nr.06/18 din 08.08.2018 (se anexează).
    2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data adoptării, se comunică destinatarului conform legislației și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                               Valeriu CHIȚAN

    Nr. 44/6. Chişinău, 8 octombrie 2018.


APROBAT
la Consiliul Bursei de Valori a Moldovei
din 8 august 2018 (proces-verbal nr.06/18)

MODIFICĂRI și COMPLETĂRI
la regulile pieței reglementate a Bursei de Valori a Moldovei
    Regulile pieței reglementate a Bursei de Valori a Moldovei, adoptate de Consiliul societăţii pe acţiuni Bursa de Valori a Moldovei (proces-verbal nr.07/15 din 22.04.2015) şi aprobate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare prin Hotărîrea nr.23/3 din 08.05.2015 (Monitorul Oficial nr.115-123/758 din 15.05.2015), se modifică după cum urmează:
    1. Pct.24.5, la final se completează cu următorul text:
    „cu excepția cazurilor prevăzute de legislația privind piața de capital”
    2. Pct.24.6 lit. a), la final se completează cu următorul text:
    „Сerinţele prevăzute la lit. a) nu se aplică în cazul în care plasarea primară a valorilor mobiliare corporative are loc prin intermediul pieței reglementate”
    3. Pct.26.1 va avea următorul cuprins:
    „Emitentul, care solicită admiterea valorilor mobiliare spre tranzacţionare sau valorile mobiliare ale acestuia sunt admise la iniţiativa Membrului pieţei reglementate, cu acordul emitentului, trebuie:
    (1) să corespundă următoarelor condiții:
    a) să respecte cerinţele prevăzute în art.24.5 şi 24.6.;
    b) Capitalizarea bursieră previzibilă a acţiunilor pentru care se solicită admiterea spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau, în cazul în care aceasta nu poate fi evaluată, capitalul propriu al emitentului trebuie să fie cel puţin echivalentul în lei al unui milion de euro calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data admiterii; (prezenta cerință nu se aplică în cazul prevăzut la pct.25.4)
    c) Valoarea emisiunii valorilor mobiliare de creanţă pentru care se solicită admiterea spre tranzacţionare pe piaţa reglementată trebuie să fie cel puţin echivalentul în lei a 200000 de euro calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data admiterii;
    d) cel puţin 10% din acţiunile de aceeaşi clasă să fie în circulaţie liberă; (prezenta cerință nu se aplică în cazul în care plasarea primară a valorilor mobiliare corporative are loc prin intermediul pieței reglementate)
    e) activele nete ale emitentului nu trebuie să fie mai mici decît capitalul social la data admiterii.
    (2) să respecte atât la momentul admiterii, cât și ulterior, următoarele cerințe:
    a) să efectueze ţinerea registrului deținătorilor de valori mobiliare în modul stabilit de prevederile legislației în vigoare
    b) să achite tarifele stabilite de operatorul de piaţă  şi să nu aibă datorii faţă de B.V.M;
    c) să adere la condiţiile şi termenii contractului de admitere şi menţinere la tranzacţionare a valorilor mobiliare;
    d) să desemneze două persoane care vor menţine legătură permanentă cu operatorul de piaţă;
    e) să prezinte toate documentele solicitate de operatorul de piaţă”.
    4. Art.26 se completează cu pct. 26.3, pct.26.4 și pct.26.5  în următoarea redacție:
    „26.3. Operatorul de piață, în temeiul cererilor emitenților, este în drept să ia decizii privind admiterea pe piața reglementată a valorilor mobiliare care nu întrunesc condițiile prevăzute la lit.d) alin.(1) pct.26.1., în cazul în care consideră că piața reglementată este  o piață adecvată pentru aceste valori mobiliare, iar admiterea acestor valori mobiliare va crește activitatea pe piața de capital, va spori lichiditatea valorilor mobiliare, va contribui la stabilirea prețului de piață echitabil, precum și va satisface interesele acționarilor, atât minoritari, cât și majoritari, și ale potențialelor investitori, cointeresați în efectuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare în condiții cât mai transparente și sigure, și va aduce spre dezvoltarea pieței de capital în general.
    26.4. Emitenții a căror valori mobiliare au fost admise pe piața reglementată, în conformitate cu pct. 26.3, vor fi incluși în liste suplimentare (separate) și vor fi obligați să respecte cerințele legislației în vigoare privind dezvăluirea informației de către emitenți ale căror valori mobiliare sunt admise pe piața reglementată.
    26.5. Operatorul de piață este în drept să ia decizii privind retragerea valorilor mobiliare admise pe piața reglementată, în conformitate cu pct. 26.3., în raport cu emitenții, care nu respectă cerințele prevăzute la alin.(2) pct.26.1. și pct.26.4., precum și în cazurile în care valorile mobiliare admise ale emitenților menționați în opinia operatorului de piață, au încetat să mai răspundă intereselor pieței reglementate”.