LPC198/2018
ID intern unic:  377599
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 198
din  27.09.2018
pentru modificarea Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani
Publicat : 19.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 398-399     art Nr : 622     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 392), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 21 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Au dreptul la alocaţie nominală beneficiarii de pensii, stabilite conform legislației naționale, şi beneficiarii de alocaţii sociale de stat, stabilite conform Legii nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, încadraţi în următoarele categorii:”.
    2. Articolul 22 alineatul (1):
    la litera a), după textul „celor decorate cu” se introduce textul „cruci sau”;
    la litera c), după textul „celor decorate cu” se introduce cuvîntul „cruci,”.
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Andrian CANDU

    Nr. 198. Chișinău, 27 septembrie 2018.