HGM990/2018
ID intern unic:  377619
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 990
din  10.10.2018
cu privire la organizarea și funcționarea Agenției
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Publicat : 19.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 398-399     art Nr : 1053     Data intrarii in vigoare : 19.10.2018
    MODIFICAT
    RMO424 din 16.11.18, MO424-429/16.11.18 pag.150    În temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 102/2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 70-72, art. 312), art.15 din Legea nr. 180/2008 cu privire la migrația de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162-164, art.598), art. 14 alin. (7) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), art.7 lit. b) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412) și Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, conform anexei nr. 1;
    2) Structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și Lista subdiviziunilor teritoriale, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, conform anexei nr. 3.
    2. Se stabilește efectivul-limită al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în număr de 250 de unități, din care la nivel central – 50 de unități și la nivel teritorial – 200 de unități.
    3. Cheltuielile aferente organizării și asigurării activității Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă vor fi acoperite în limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat.
    4. Preavizarea, disponibilizarea și transferul personalului în legătură cu reorganizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă se vor efectua în conformitate cu prevederile normative.
    5. Transmiterea integrală a patrimoniului de la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se va efectua prin intermediul Comisiei de transmitere a bunurilor proprietate publică, instituite în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 1, art. 2).
    6. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va asigura, pînă la data de 10 februarie 2019, procesul de reorganizare a agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă actuale.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    8. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 832/2003 cu privire la reorganizarea Serviciului de stat pentru utilizarea forței de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 149-152, art. 868) și Hotărîrea Guvernului nr. 1201/2003 cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 215-217, art. 1255).
    9. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecției sociale                                                   Silvia Radu
    Ministrul finanțelor                                                               Octavian Armașu

    Nr. 990. Chişinău, 10 octombrie 2018.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.990/2018

REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale
pentru Ocuparea Forței de Muncă
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul Regulament reglementează misiunea, domeniile, atribuțiile și drepturile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare – Agenția Națională), precum și organizarea activității acesteia.
    2. Agenția Națională este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării de șomaj.
    3. Agenția Națională este persoană juridică de drept public cu sediul în municipiul Chișinău, dispune de denumire, de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, precum și de alte atribute specifice autorităților publice, stabilite în legislație.
    4. Agenția Națională își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    5. Agenția Națională este formată din aparat central și subdiviziuni teritoriale.
    6. Agenția Națională își desfășoară activitatea în teritoriu prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.
    7. Subdiviziunile teritoriale sînt structuri fără personalitate juridică, care funcționează sub conducerea și controlul Agenției Naționale.
    8. Subdiviziunile teritoriale utilizează ștampile cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova.
    9. În activitatea sa, Agenția Națională se conduce de Constituția Republicii Moldova, legislația în domeniul ocupării și migrației forței de muncă și de alte acte normative, decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanțele, hotărîrile și dispozițiile Guvernului, actele normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și acordurile internaționale în domeniu ratificate de Republica Moldova, precum și de prezentul Regulament.
II. MISIUNEA, DOMENIILE, ATRIBUȚIILE ȘI
DREPTURILE AGENȚIEI NAȚIONALE

    10. Agenția Națională are misiunea de a spori posibilitățile de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și susține angajatorii la identificarea forței de muncă calificate și crearea locurilor noi de muncă.
    11. Agenția Națională își realizează atribuțiile în următoarele domenii:
    1) implementarea politicii de promovare a ocupării forței de muncă;
    2) migrația forței de muncă;
    3) asigurarea de șomaj.
    12. Agenția Națională realizează următoarele atribuții:
    1) stabilirea procedurilor și coordonarea prestării serviciilor de ocupare a forței de muncă, a măsurilor de ocupare a forței de muncă și protecție socială în caz de șomaj, migrație a forței de muncă;
    2) cercetarea, monitorizarea și prognoza pieței muncii la nivel național;
    3) stabilirea obiectivelor anuale privind implementarea serviciilor și a măsurilor de ocupare a forței de muncă pentru subdiviziunile teritoriale și evaluarea realizării acestora;
    4) evaluarea impactului măsurilor active de ocupare a forței de muncă în scopul stabilirii eficienței acestora;
    5) oferirea suportului metodologic subdiviziunilor teritoriale privind implementarea serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă;
    6) organizarea, coordonarea și controlul activității subdiviziunilor teritoriale;
    7) dezvoltarea și asigurarea mentenanței sistemului și resurselor informaționale necesare pentru realizarea funcțiilor stabilite;
    8) asigurarea implicării partenerilor sociali în implementarea politicii de ocupare prin instituirea Consiliului tripartit în cadrul Agenției Naționale;
    9) înaintarea către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propunerilor de reducere a șomajului și de creștere a nivelului de ocupare a forței de muncă;
    10) participarea la elaborarea și implementarea strategiei sectoriale de cheltuieli, la elaborarea propunerilor de buget, la ținerea evidenței contabile, la monitorizarea gradului de implementare a acestora prin elaborarea și publicarea rapoartelor respective;
    11) asigurarea gestionării alocațiilor bugetare și administrării patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    12) repartizarea limitelor de alocații bugetare pentru serviciile, programele active și pasive, activitățile specifice domeniului său de activitate conform clasificației bugetare;
    13) asumarea angajamentelor bugetare și efectuarea de cheltuieli în scopurile și în limitele alocațiilor bugetare;
    14) publicarea bugetelor și rapoartelor privind executarea acestora, inclusiv privind performanța în cadrul programelor;
    15) organizarea procedurii de achiziții publice pentru necesitățile Agenției Naționale;
    16) colaborarea cu instituțiile similare din străinătate privind implementarea proiectelor comune în domeniu;
    17) informarea populației despre piața muncii la nivel național;
    18) examinarea petițiilor cetățenilor în domeniul de competență;
    19) asigurarea implementării acordurilor în domeniul migrației forței de muncă;
    20) stabilirea, suspendarea, încetarea dreptului la ajutor de șomaj;
    21) colaborarea cu agențiile private de ocupare a forței de muncă.
    13. Subdiviziunile teritoriale realizează atribuțiile conform Regulamentului aprobat de către Directorul Agenției Naționale.
    14. Agenția Națională este învestită cu următoarele drepturi:
    1) să solicite, conform legislației, și să primească documente și informații de la organele centrale de specialitate ale administrației publice și de la autoritățile publice locale;
    2) să colaboreze, inclusiv prin încheierea acordurilor de colaborare, cu autoritățile publice, organele abilitate cu funcții de control, organizațiile necomerciale, organizațiile internaționale, alte organizații;
    3) să acceseze resursele și sistemele informaționale de stat deținute de alte autorități publice sau structuri organizaționale din sfera lor de competență, conform prevederilor actelor normative în vigoare;
    4) să posede, să utilizeze și să administreze patrimoniul în conformitate cu scopurile de activitate ale Agenției Naționale și prevederile legislației;
    5) să beneficieze de asistență tehnică și financiară;
    6) să încheie contracte cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, donatori internaționali, cu furnizori și beneficiari de bunuri și servicii;
    7) să exercite controlul activității subdiviziunilor teritoriale;
    8) să organizeze și să participe la conferințe, grupuri de lucru, instruiri, inclusiv peste hotarele țării;
    9) să înainteze, în conformitate cu legislația, acțiuni în regres împotriva funcționarilor publici și a personalului angajat care au cauzat prejudicii proprietății publice și bugetului;
    10) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile prezentului Regulament și ale legislației.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII
AGENȚIEI NAȚIONALE
    15. Agenția Națională își organizează activitatea conform Planului anual de activitate, elaborat în baza obiectivelor anuale privind implementarea politicii de ocupare a forței de muncă stabilite de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și aprobat de către ministru. Evaluarea implementării Planului anual de activitate al Agenției Naționale se efectuează de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    16. Agenția Națională este condusă de către un director, care este numit în funcție publică, eliberat sau destituit din funcție publică de către ministrul sănătății, muncii și protecției sociale, în condițiile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
    17. Directorul este asistat de către doi directori adjuncți, numiți în funcție publică, eliberați sau destituiți din funcție publică de către ministrul sănătății, muncii și protecției sociale, în condițiile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
    18. Atribuțiile, responsabilitățile și limitele de acțiune ale directorilor adjuncți se stabilesc prin ordin al directorului Agenției Naționale.
    19. Directorul Agenției Naționale exercită următoarele atribuții:
    1) conduce Agenția Națională, este responsabil de realizarea de către Agenția Națională a obiectivelor anuale privind ocuparea forței de muncă stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite, conform prezentului Regulament;
    2) asigură elaborarea Planului anual de activitate al Agenției Naționale și îl prezintă ministrului sănătății, muncii și protecției sociale pentru aprobare;
    3) asigură implementarea prevederilor actelor normative în domeniul ocupării și migrației forței de muncă, protecției sociale în caz de șomaj;
    4) aprobă planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor teritoriale;
    5) dezvoltă, menține și îmbunătățește continuu sistemul de management al calității în cadrul Agenției Naționale și subdiviziunilor teritoriale;
    6) prezintă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propuneri de modificare a proiectelor de acte normative necesare realizării misiunii Agenției Naționale;
    7) delimitează sarcinile, atribuțiile principale și stabilește responsabilitățile directorilor adjuncți și conducătorilor subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Agenției Naționale și ale subdiviziunilor teritoriale, în coordonare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    8) aprobă regulamentele subdiviziunilor și fișele postului ale personalului din cadrul Agenției Naționale, coordonează și controlează activitatea acestora;
    9) poartă răspundere pentru folosirea rațională a mijloacelor financiare ale Agenției, înregistrarea bunurilor materiale, garantează corectitudinea rapoartelor statistice și contabile, asigură dezvoltarea sistemului de management financiar și control intern eficient privind utilizarea mijloacelor financiare bugetare și bunurilor materiale ale Agenției Naționale și ale subdiviziunilor teritoriale;
    10) numește în funcții, modifică, suspendă și încetează raporturile de muncă cu personalul Agenției Naționale, în conformitate cu Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003;
    11) conferă grade de calificare funcționarilor publici, acordă stimulări și aplică sancțiuni disciplinare în condițiile legii;
    12) aprobă sau modifică statul de personal și schema de încadrare a Agenției în limitele fondului de retribuire a muncii și ale structurii și efectivului-limită stabilite de Guvern;
    13) reprezintă Agenția Națională în relațiile cu autoritățile publice, organizațiile și instituțiile naționale și internaționale, instituțiile donatoare, care asigură suport Agenției Naționale, instanțele judecătorești, instituțiile financiare, cu persoanele fizice și cu alte persoane juridice;
    14) reprezintă Agenția Națională în relația cu terții sau acordă împuterniciri altor angajați ai Agenției Naționale de a reprezenta instituția;
    15) coordonează elaborarea și prezintă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale spre aprobare proiectul de buget al Agenției Naționale;
    16) raportează ministrului sănătății, muncii și protecției sociale despre activitatea Agenției Naționale;
    17) asigură activitatea Consiliului tripartit al Agenției Naționale;
    18) asigură respectarea prevederilor legale privind procedura de achiziții publice în cadrul Agenției Naționale;
    19) aprobă regulamentul intern de activitate al Agenției Naționale;
    20) în exercitarea atribuțiilor sale, directorul Agenției Naționale emite ordine, indicații și dispoziții în condițiile legii.
    20. În cazul absenței directorului Agenției Naționale, atribuțiile acestuia sînt exercitate de unul dintre directorii adjuncți ori, dacă aceștia lipsesc sau sînt în imposibilitate de îndeplinire a atribuțiilor, de către un funcționar public de conducere din cadrul Agenției Naționale, conform ordinului directorului privind modul de înlocuire a directorului și a directorilor adjuncți.
    21. Directorul, directorii adjuncți, conducătorii subdiviziunilor Agenției Naționale, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate și pentru activitatea Agenției Naționale.
    22. Actele oficiale ale Agenției Naționale sînt semnate olograf sau, în conformitate cu legislația, prin aplicarea semnăturii electronice de către directorul Agenției Naționale, directorii adjuncți, conducătorii subdiviziunilor abilitați cu acest drept prin ordin al directorului Agenției Naționale.
    23. Subdiviziunile interne ale Agenției Naționale își desfășoară activitatea în baza propriilor regulamente elaborate de către șeful subdiviziunii respective și aprobate de directorul Agenției Naționale.
    24. Subdiviziunile teritoriale își desfășoară activitatea în baza Regulamentului-tip, aprobat de către directorul Agenției Naționale.
    25. În cadrul Agenției Naționale pot fi create comisii și grupuri de lucru, în conformitate cu legislația.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.990/2018

Structura organizatorică a Agenției Naționale

pentru Ocuparea Forței de Muncă
    Conducerea
    Direcția implementarea politicii de ocupare
    Direcția migrația forței de muncă
    Direcția planificare bugetară, evidență contabilă și plăți
    Direcția tehnologii informaționale
    Direcția resurse umane
    Serviciul audit intern
    Serviciul monitorizare
    Serviciul juridic
    Observatorul pieței muncii (cu statut de direcție)
    Centrul de apel și comunicare (cu statut de secție)
    Subdiviziuni teritoriale – 35
LISTA
subdiviziunilor teritoriale ale Agenției
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

     Direcția generală ocuparea forței de muncă, mun. Chișinău
    Direcția ocuparea forței de muncă, mun. Bălți
    Direcția ocuparea forței de muncă, Anenii Noi
    Secția ocuparea forței de muncă, Basarabeasca
    Direcția ocuparea forței de muncă, Briceni
    Direcția ocuparea forței de muncă, Cahul
    Direcția ocuparea forței de muncă, Cantemir
    Direcția ocuparea forței de muncă, Călărași
    Direcția ocuparea forței de muncă, Căușeni
    Direcția ocuparea forței de muncă, Cimișlia
    Direcția ocuparea forței de muncă, Criuleni
    Secția ocuparea forței de muncă, Dondușeni
    Direcția ocuparea forței de muncă, Drochia
    Secția ocuparea forței de muncă, Dubăsari
    Direcția ocuparea forței de muncă, Edineț
    Direcția ocuparea forței de muncă, Fălești
    Direcția ocuparea forței de muncă, Florești
    Direcția ocuparea forței de muncă, Glodeni
    Direcția ocuparea forței de muncă, Hîncești
    Direcția ocuparea forței de muncă, Ialoveni
    Secția ocuparea forței de muncă, Leova
    Direcția ocuparea forței de muncă, Nisporeni
    Direcția ocuparea forței de muncă, Ocnița
    Direcția ocuparea forței de muncă, Orhei
    Secția ocuparea forței de muncă, Rezina
    Direcția ocuparea forței de muncă, Rîșcani
    Direcția ocuparea forței de muncă, Sîngerei
    Direcția ocuparea forței de muncă, Soroca
    Direcția ocuparea forței de muncă, Strășeni
    Secția ocuparea forței de muncă, Șoldănești
    Direcția ocuparea forței de muncă, Ștefan Vodă
    Secția ocuparea forței de muncă, Taraclia
    Direcția ocuparea forței de muncă, Telenești
    Direcția ocuparea forței de muncă, Ungheni
    Direcția ocuparea forței de muncă, UTA Găgăuzia
Structura organizatorică
Direcția generală ocuparea forței de muncă,
mun. Chișinău

    Conducerea
    Direcția ocuparea forței de muncă
    Direcția deservire șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
Structura organizatorică
Direcția ocuparea forței de muncă, UTA
Găgăuzia

    Conducerea
    Secția ocuparea forței de muncă, Comrat
    Serviciul ocuparea forței de muncă, Ceadîr-Lunga
    Serviciul ocuparea forței de muncă, Vulcănești
Structura organizatorică tip a direcțiilor/
secțiilor teritoriale

    Conducerea
    Specialiști
    [Anexa nr.2 modificată prin RMO424 din 16.11.18, MO424-429/16.11.18 pag.150]

    anexa nr.3