OMFC171/2018
ID intern unic:  377646
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 171
din  05.10.2018
privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile
în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa
contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 19.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 398-399     art Nr : 1528     Data intrarii in vigoare : 19.10.2018
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări și completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1.1. Capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.1.1. Se exclud subconturile de nivelul II 142212, 142213 cu denumirile corespunzătoare.
    1.1.2. Se introduc subconturi de nivelul II cu următoarea denumire:

Subcont de nivelul II

Denumirea conturilor

Activ/ Pasiv

142340

Contribuții achitate conform schemei de obligații în domeniul eficienței energetice

P
143326

Majorarea de întârziere aplicată executorilor judecătoreşti conform Codului fiscal

P
145171
Taxa de declarare voluntară a mijloacelor bănești
P
145172

Taxa de declarare voluntară a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport

P
145173

Taxa de declarare voluntară a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare

P
145174

Taxa de declarare voluntară a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a cotelor-părţi din întreprinderi

P
145175

Taxa de declarare voluntară a diferenţelor pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport

P


    1.1.3.
Subcontul de nivelul II 617000 „Mijloace transmise şi primite între conturi pentru VMS” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:

Subcont de nivelul II

Denumirea conturilor

Activ/ Pasiv

617200

Mijloace transmise și primite aferente depozitelor la BNM

A-P
    1.2. În Capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.2.1. În punctul 3.1.55,
    1.2.1.1. În descrierea subcontului de nivelul I 14221, conturile de nivelul II 142212, 142213, cu denumirile corespunzătoare se exclud.
    1.2.1.2. Descrierile subconturilor de nivelul II 142212 și 142213 se exclud.
    1.2.2. Punctul 3.1.56,
    1.2.2.1. În descrierea contului 1423, după subcontul de nivelul I 14232 „Plată pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public” se introduce un subcont de nivelul I nou cu următoarea denumire:
    „14234 „Contribuții achitate conform schemei de obligații în domeniul eficienței energetice”.”
    1.2.2.2. La final se completează cu următorul conținut:
    „Subcontul de nivelul I 14234 „Contribuții achitate conform schemei de obligații în domeniul eficienței energetice” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    142340 „Contribuții achitate conform schemei de obligații în domeniul eficienței energetice”.
    La subcontul de nivelul II 142340 „Contribuții achitate conform schemei de obligații în domeniul eficienței energetice” se reflectă suma contribuției achitate de către fiecare parte obligată și anume, operatorii sistemelor de distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale și importatorii de produse petroliere, reieșind din cheltuielile totale necesare pentru realizarea măsurilor de eficiență energetică.”
    1.2.3. În punctul 3.1.61,
    1.2.3.1. În descrierea subcontului de nivelul I 14332 „Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat”, după subcontul de nivelul II 143324 se introduce un subcont de nivelul II nou cu următoarea denumire:
    „143326 „Majorarea de întârziere aplicată executorilor judecătoreşti conform Codului fiscal”.”
    1.2.3.2. După descrierea subcontului de nivelul II 143324 se introduce descrierea subcontului de nivelul II nou, în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 142326 „Majorarea de întârziere aplicată executorilor judecătoreşti conform Codului fiscal” se reflectă sumele majorării de întârziere calculate în temeiul art.2632 din Codul fiscal pentru transferarea tardivă de către executorii judecătoreşti a plăţilor încasate în folosul bugetului public naţional.”
    1.2.4. În punctul 3.1.69,
    1.2.4.1. În descrierea contului 1451 „Alte venituri”, după subcontul de nivelul I 14516 „Impozit unic” se introduce un subcont de nivelul I nou cu următoarea denumire:
    „14517 „Taxa de declarare voluntară”.”
    1.2.4.2. După descrierea subcontului de nivelul II 145161 „Impozitul unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei” se introduce descrierea subcontului de nivelul I 14517 cu următorul conținut:
    „Subcontul de nivelul I 14517 „Taxa de declarare voluntară” cuprinde următoarele subconturi de nivelul II:
    145171 „Taxa de declarare voluntară a mijloacelor bănești”
    145172 „Taxa de declarare voluntară a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport”
    145173 „Taxa de declarare voluntară a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare”
    145174 „Taxa de declarare voluntară a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a cotelor-părţi din întreprinderi”
    145175 „Taxa de declarare voluntară a diferenţelor pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport”.
    La subcontul de nivelul II 145171 „Taxa de declarare voluntară a mijloacelor bănești” se reflectă veniturile încasate din taxa de declarare voluntară a mijloacelor bănești în mărime de 3% de la subiecții declarării voluntare, care anterior nu au fost declarate.
    La subcontul de nivelul II 145172 „Taxa de declarare voluntară a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport” se reflectă veniturile încasate din taxa de declarare voluntară a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport în mărime de 3% de la subiecții declarării voluntare, care anterior nu au fost declarate.
    La subcontul de nivelul II 145173 „Taxa de declarare voluntară a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare” se reflectă, veniturile încasate din taxa de declarare voluntară a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare în mărime de 3% de la subiecții declarării voluntare, care anterior nu au fost declarate.
    La subcontul de nivelul II 145174 „Taxa de declarare voluntară a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a cotelor-părţi din întreprinderi” se reflectă veniturile încasate din taxa de declarare voluntară a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a cotelor-părţi din întreprinderi în mărime de 3% de la subiecții declarării voluntare, care anterior nu au fost declarate.
    La subcontul de nivelul II 145175 „Taxa de declarare voluntară a diferenţelor pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport” se reflectă veniturile încasate din taxa de declarare voluntară a diferenţelor pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport în mărime de 3% de la subiecții declarării voluntare, care anterior nu au fost declarate.”.
    1.2.5. În punctul 3.4.39, descrierea subcontului de nivelul II 419800 „Alte creanțe” la final se completează cu următorul conținut:
    „Tot la subcontul dat se reflectă creanțele aferente bunurilor transmise în gestiune economică la terți.”
    1.2.6. În punctul 3.6.2, descrierea grupei de conturi 617 „Mijloace transmise și primite între conturi pentru VMS” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Grupa de conturi 617 „Mijloace transmise și primite între conturi pentru VMS” cuprinde contul:
    6172 „Mijloace transmise și primite aferente depozitelor la BNM”.
    Contul 6172 „Mijloace transmise și primite aferente depozitelor la BNM” cuprinde următorul subcont de nivelul I:
    61720 „Mijloace transmise și primite aferente depozitelor la BNM”.
    Subcontul de nivelul I 61720 „Mijloace transmise și primite aferente depozitelor la BNM” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    617200 „Mijloace transmise și primite aferente depozitelor la BNM”.
    La subcontul de nivelul II 617200 „Mijloace transmise și primite aferente depozitelor la BNM” se ține evidența mijloacelor bănești plasate și rambursate sub formă de depozit la BNM în monedă națională, în scop de formare a rezervei de lichiditate.”
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctelor 1.1.1; 1.1.2 (subcontul de nivelul II 142340); 1.2.1; 1.2.2, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                         Octavian ARMAŞU

    Nr. 171. Chişinău, 5 octombrie 2018.