OSFSC532/2018
ID intern unic:  377686
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 532
din  05.10.2018
cu privire la modificarea Ordinului nr.562 al Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat din 04.04.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului
cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulaţie a
facturilor şi facturilor fiscale electronice “e-Factura”
Publicat : 19.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 398-399     art Nr : 1568     Data intrarii in vigoare : 19.10.2018
    În temeiul art.133 alin.(1) pct.8) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, și Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia
ORDON:
    1. Se modifică Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.562 din 04.04.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice “e-Factura”, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.99-102, art.515, din 25.04.2014), după cum urmează:
    1) în titlul ordinului se exclude sintagma „facturilor și”;
    2) În pct.1 și pct.2 din textul ordinului se exclud sintagmele „facturilor și”;
    3) în titlul Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice “e-Factura” se exclude sintagma „facturilor și”;
    4) în capitolul I, pct.1 din textul Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice “e-Factura” sintagma „nr.115 din 06.09.2010 și Instrucțiunea privind modul de completare a facturii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.47 din 31.03.2010” se substituie cu sintagma „nr. 118 din 28.08.2017 (în vigoare din 28.10.2017) cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 340-351 art. 1750 din 22.09.2017)”;
    5) în capitolul I din textul Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice “e-Factura” se exclude următoarea sintagmă „(în cazul utilizării facturii, rolul “Cumpărător” corespunde noţiunii de Beneficiar, expuse în formularul facturii)” ;
    6) în capitolele I și II din textul Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice “e-Factura”, se exclud următoarele cuvinte „facturilor/”, „facturilor și”, „facturile/”, „factura/”, „facturii/”, „facturi/”.
    2. Prevederile prezentului ordin se aduc la cunoştinţă prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                        Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 532. Chişinău, 5 octombrie 2018.