HGC974/2018
ID intern unic:  377714
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 974
din  10.10.2018
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului 
Publicat : 26.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 400-409     art Nr : 1078
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 974. Chişinău, 10 octombrie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.974/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul privind fondurile ecologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 988/1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1998, nr. 92-93, art. 962) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 10, litera g) se abrogă;
    2) la punctul 12 litera d), textul „premierea specialiştilor ce au contribuit la realizarea măsurilor de protecţie a mediului, indiferent de apartenenţa departamentală,” se exclude, iar cuvintele „remunerarea muncii” se substituie cu cuvintele „achitarea serviciilor”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 381/2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431) se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1 tabelul nr. 1, punctul 9 din note se abrogă;
    2) în anexa nr. 13 punctul 2 din note, textul „la compartimentul IV” se substituie cu textul „pentru pedagogul social, conform punctului 3 din note”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.650/2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice, precum şi a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94, art.692) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 17, cuvintele „Inspectoratul General pentru Situații de Urgență” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”;
    2) la anexa nr. 2:
    a) în punctul 1 alineatul al șaptelea, cuvintele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”;
    b) la punctul 2 subpunctul 8), cuvintele „Departamentului Poliţiei de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General al Poliției de Frontieră”, iar cuvintele „Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General pentru Situații de Urgență”.
    4. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 863/2006 cu privire la stabilirea sporurilor la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.917), după cuvintele „Centrul Naţional Anticorupţie” se completează cu textul „ , Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”.
    5. Anexa nr.3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1108/2006 privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188) se abrogă.
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 47/2007 cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanțate de la bugetul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.10-13, art.62) se modifică după cum urmează:
    1) în denumire, precum şi în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „sfera științei şi inovării” se substituie cu cuvintele „domeniile cercetării şi inovării”;
    2) în hotărîre:
    a) la punctul 1, după al treilea alineat se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „categoriile de salarizare în baza Reţelei tarifare unice pentru personalul de conducere şi specialiştii aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conform anexei nr. 21;”;
    b) punctul 3 se exclude; 
    c) la punctul 5 alineatul al doilea, după textul „Specialiștilor și conducătorilor din alte domenii de activitate,” se completează cu textul „precum și din cadrul aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei”;
    d) la punctul 8, în prima propoziție:
    după cuvintele „angajaților organizațiilor de drept public” se completează cuvintele „ , precum și personalului de conducere al Academiei de Ştiinţe a Moldovei și angajaților aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei,”;
    se completează cu textul „ , în baza unui regulament, aprobat de conducătorul organizaţiei”;
    e) la punctul 11,  după textul „inclusiv conducătorilor de subdiviziuni ştiinţifice,” se completează cu cuvintele „precum și personalului de conducere al Academiei de Ştiinţe a Moldovei”;
    f) la punctul 111, după cuvintele „Alte categorii de personal din organizaţiile din sfera ştiinţei  şi inovării” se completează cu  textul „ , precum și angajaţii aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Știinţe a Moldovei”;
    g) punctul 15:
    cuvintele „Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvîntul „fondator”;
    în alineatul al treilea, înainte de cuvintele „a conducătorilor organizaţiilor de drept public”  se completează cu textul „a conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ”;
    în alineatul al cincilea, după cuvintele „din unităţile nominalizate” se completează cu textul „ , inclusiv pentru angajaţii aparatului administrativ al Prezidiului  Academiei de Ştiinţe a Moldovei,”;
    se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Angajaţii organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării şi inovării, inclusiv conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, angajaţii aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ai secţiilor de ştiinţe şi alte categorii de angajaţi, inclusiv muncitori pot  beneficia de premii unice cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se vor plăti din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv. Cuantumul premiului unic nu va depăşi un salariul de funcţie al salariatului premiat.”;
    3) în anexa nr.1 punctul 5 din Note, cuvintele „conducătorilor Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare” se substituie cu cuvintele „personalului de conducere a Academiei de Ştiinţe a Moldovei”;
    4) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.47/2007


Categoriile de salarizare

în baza Reţelei tarifare unice pentru personalul de conducere

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei


Funcţia

Categoria de salarizare

Preşedinte
25
Vicepreşedinte
24
Secretar ştiinţific general
23
Secretar ştiinţific
19–21

Adjunct al conducătorului secţiei de ştiinţe

23”;
    
    5)
se completează cu anexa nr.21 cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 21

la Hotărîrea Guvernului nr.47/2007

 
Categoriile de salarizare

în baza Reţelei tarifare unice pentru personalul de conducere şi

specialiştii aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de

Ştiinţe a Moldovei


Funcţia

Categoria de salarizare

Şef al aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Ştiinţe

22

Şef direcţie

21

Şef secţie autonomă, şef secţie în cadrul direcţiei

19-20

Şef serviciu

18

Specialist principal

15-16

Specialist coordonator

14-15
Specialist
13-14”;
 

    6) anexa nr. 5 se completează cu o poziție cu următorul cuprins:

 
„25
3300
X
X”.
    7. Hotărîrea Guvernului nr.331/2012 privind salarizarea funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art.371) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 4:
    după cuvintele „Consiliul Concurenței” se completează cu textul „ , Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”;
    în tabel, după poziția a doua se completează cu o poziție cu următorul cuprins:

„Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
inspector, inclusiv principal şi superior”;
    b) la punctul 8, subpunctul 4):
    în alineatul al treilea,  după cuvintele „Ajutorul material” se completează cu textul  „ , în mărimea unui  salariu mediu” ;
    alineatul al patrulea va avea următorul cuprins: 
    „Ajutorul material acordat se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune în caz de transfer al funcţionarilor publici între autorităţi publice distincte, de suspendare sau de încetare a raporturilor de serviciu prin demisie sau eliberare din funcţie înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepţia transferului funcţionarilor publici în cadrul aceleiaşi autorităţi publice sau în cazul în care salariatul şi-a încetat sau şi-a suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.52 lit.a), c) şi f), art.62 lit.a) şi d), art.63 lit. a), c) şi f) ori a fost înmatriculat la o instituţie de învăţămînt conform art.65 alin.(4) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;”
    c) se completează cu punctele 94 şi 95  cu următorul cuprins:
    „94. Funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor li se stabileşte spor lunar pentru eficienţă în combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în mărime de până la 1,5 salarii de funcţie.
    Modul şi condiţiile de plată a sporului lunar se aprobă de către directorul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
    Funcţionarii publici cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor beneficiază de alte plăţi de stimulare şi de premiu anual, calculate în conformitate cu subpunctul 2) și subpunctul 5) din punctul 8.
    95. Funcţionarii publici din cadrul Comisiei Electorale Centrale pot beneficia de spor lunar pentru eficienţă în activitate în mărime de pînă la 1,5 salarii de funcţie, în modul stabilit de preşedintele Comisiei Electorale Centrale.”
    2) în anexa nr. 2:
    a)  la compartimentele „Curţile de apel” şi „Judecătoriile, inclusiv cea militară”, modificările se introduc doar în versiunea în limba rusă;
    b) după compartimentul „Centrul Naţional Anticorupţie” se completează cu compartimentul „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor” cu următorul cuprins:

„Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor 

B08
Şef direcţie
18
B10
Şef secţie
17

B12
Şef serviciu
16

C10
Consultant principal
15
C11
Consultant superior
10
C12
Consultant
8
C16
Contabil-şef
16
C20
Specialist principal
8

C21
Specialist superior
6

C22
Specialist
3


Inspector principal
14

Inspector superior
13

Inspector
12
–”;
    c) denumirea compartimentului „Organele centrale de specialitate ale administrației publice centrale (conform art.24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern), Casa Națională de Asigurări Sociale, Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică, Consiliul Național de Acreditare și Atestare” va avea următorul cuprins:
    „Organele centrale de specialitate ale administrației publice, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”;
    d) în compartimentul „Autorităţile publice subordonate ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale”:
    la poziţia B 25 coloana a doua, după cuvîntul „Director” se completează cu textul „ , Preşedinte al Consiliului Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare”;
    după poziţia B25 se completează cu o poziţie nouă cu următorul cuprins:

„B 25

Secretar general al Consiliului Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare

16
–”;    8. În punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 879/2018 privind punerea în aplicare a Legii nr.185/2018 pentru modificarea Legii nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 347-357, art.931), cifra „3” se substituie cu cifra „2”.
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 884/2018  pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1077/2016 cu privire la finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor publice de învățămînt profesional tehnic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 347-357, art.936) se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Pînă la adoptarea actului normativ privind condițiile de retribuire a muncii angajaților instituțiilor de învățămînt profesional tehnic în regim de autogestiune financiar-economică, înaintat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, se vor aplica prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 381/2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”.