HGC1020/2018
ID intern unic:  377721
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1020
din  24.10.2018
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 26.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 400-409     art Nr : 1085     Data intrarii in vigoare : 26.10.2018
    În vederea implementării prevederilor art. XIII alin.(1) din Legea nr.191/2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.321-332, art. 535), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                             Silvia Radu

    Nr. 1020. Chişinău, 24 octombrie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1020/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1108/2002 cu privire la stabilirea taxelor pentru evaluarea şi acreditarea instituţiilor medico-sanitare şi întreprinderilor farmaceutice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1232) se modifică după cum urmează:
    1) în titlu, alineatul întîi al punctului 1, punctul 2 din hotărîre și în anexa nr.1, cuvintele „instituții medico-sanitare şi întreprinderi farmaceutice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatori publici de servicii medicale și farmaceutice”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în alineatul al doilea al punctului 1 din hotărîre și în anexa nr.2, cuvintele „instituții medico-sanitare şi întreprinderi farmaceutice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatori de servicii medicale și farmaceutice”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    3) în hotărîre:
    la punctul 1, textul „metodologia de stabilire a taxelor pentru prestarea serviciilor de evaluare și acreditare în sănătate, conform anexei nr.3” se exclude;
    la punctul 2, cuvintele „Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate va calcula și” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, iar cuvîntul „normativelor” se substituie cu cuvîntul „taxelor”;
    4) în tabelul de la anexa nr.1, pozițiile 18-23 se exclud;
    5) anexa nr.2 se completează cu o notă cu  următorul cuprins:
    „Notă:
    În perioada de evaluare a prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice, experţilor li se păstrează salariul la locul de muncă de bază.”;
    6) anexa nr.3 se abrogă.
    2. La punctul 40 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art.1612),  textul „/din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar)” se exclude.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1396/2003 cu privire la instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi şi plasarea în cîmpul muncii a tinerilor specialişti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.235-238, art.1443) se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Ministerul Sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în hotărîre:
    a) punctul 3 se completează cu următoarea propoziție: „La repartizarea medicilor de familie se va ţine cont de rezultatele concursurilor de atribuire a practicilor medicului de familie.”;
    b) punctul 5 se abrogă;
    3) la capitolul V punctul 1 litera a) din anexă, cuvintele „o altă instituție medico-sanitară” se substituie cu cuvintele „un alt prestator de servicii medicale sau farmaceutice”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.24-25, art. 162) se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului hotărîrii și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 2 din hotărîre, textul „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi” se exclude;
    3) în Regulament:
    a) la punctul 2, după cuvîntul „servicii” se introduce textul „sau persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una din formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995”;
    b) la punctul 22, cuvintele „instituția medico-sanitară autorizată” se substituie cu cuvintele „prestatorul de asistență medicală primară”;
    c) la punctul 37, cuvintele „instituţiilor medico-sanitare” se substituie cu cuvintele „prestatorilor de servicii medicale”;
    d) la punctul 72, textul „/din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (în continuare – în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar) se exclude;
    e) la punctul 93 subpunctul d) și punctul 97 subpunctul d), cuvintele „evidență în instituţiile medico-sanitare” se substituie cu cuvintele „evidența prestatorului de asistență medicală primară”.
    5. Instrucțiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.469/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.77-79, art.529), se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al Instrucțiunii, cuvintele „Ministerul Sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în Instrucțiune:
    a) la punctele 2, 8, 18, 21, 42, 44, 45, 55, 56, 59-61, cuvintele „instituţie medico-sanitară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestator de servicii medicale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b)  la punctul 2, cuvintele „şi coordonat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” se exclud;
    c) la punctul 10, alineatul al optulea va avea următorul cuprins: „Trimiterea pentru expertizare la Consiliul pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă se confirmă prin semnătura și ștampila prestatorului de servicii medicale.”;
    d) la punctul 11, alineatul al treilea se exclude;
    e)  punctul 14 se abrogă;
    f) la punctul 24, cuvintele „prin decizia conducătorului instituţiei medico-sanitare” se exclud, iar cuvintele „instituției medico-sanitare” se substituie cu cuvintele „prestatorului de servicii medicale”;
    g) la punctul 26:
    la alineatul al doilea, cuvîntul „instituţiei” se substituie cu cuvîntul „prestatorului”;
    ultimul alineat se exclude;
    h) la punctul 31, cuvintele „sanitaro-epidemiologic” se substituie cu cuvintele „de sănătate publică”;
    i) punctul 52 va avea următorul cuprins:
    „52. Formularele certificatelor sînt păstrate conform cerințelor de strictă evidenţă.”;
    j) punctul 53 va avea următorul cuprins:
    „53. Modul de evidenţă a eliberării, prelungirii şi completării certificatului se aprobă de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.”;
    k) la punctul 56, cuvîntul „conducătorului” se exclude;
    l) punctul 62 va avea următorul cuprins:
    „62. Conducătorul/administratorul prestatorului de servicii medicale poartă răspundere disciplinară şi penală pentru organizarea şi calitatea expertizei incapacităţii temporare de muncă, modul de eliberare şi completare a certificatelor, precum şi pentru păstrarea şi evidenţa formularelor certificatelor în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    6. Hotărîrea Guvernului nr.1372/2005 cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.1477)  se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Ministerul Sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în anexa nr.1:
    a) la punctul 5, cuvintele „Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”;
    b) la punctul 6, cuvintele „instituţiilor prestatoare de servicii medicale primare” se substituie cu cuvintele „prestatorilor de asistență medicală primară”;
    c) la punctul 25, textul „în limitele sumei de referință stabilite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în fiecare an de gestiune. Sumele de referință pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în fiecare an de gestiune se stabilesc prin ordinul Companiei și pot fi revăzute pe parcursul anului de gestiune” se exclude;
    d) la punctul 26, cuvintele „instituția medicală primară” se substituie cu cuvintele „prestatorul de asistență medicală primară”;
    3) în anexa nr.2, cuvintele „Instituția medico-sanitară” se substituie cu cuvintele „Prestatorul de servicii farmaceutice”.
    7. Metodologia acordării facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice plasați în cîmpul muncii în mediul rural, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1345/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.188-191, art.1386), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3, noțiunea „tînăr specialist” se completează cu textul „sau exercită independent profesiunea de medic în una din formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995”;
    2) la punctul 5, textul „sa activeze 3 ani în instituţiile medico-sanitare publice/instituţiile din domeniul ocrotirii sănătăţii finanţate de la bugetul de stat, subordonate Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, (în continuare – Instituţie) în care au fost repartizați” se substituie cu textul „ , timp de 3 ani, să activeze la prestatorul de servicii medicale sau farmaceutice (în continuare – Prestator) la care a fost repartizat sau să exercite independent profesiunea de medic în una din formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995”;
    3) la punctele 6, 8, 9, 15 și 19, cuvîntul „Instituţie”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „Prestator”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    4) la punctele 6-8, cuvintele „de muncă” se exclud;
    5) punctul 6 se completează cu următoarea propoziție: „În cazul exercitării independente a profesiunii de medic în una din formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995, un astfel de contract se încheie cu Ministerul.”;
    6) la punctul 8, cuvîntul „angajat” se exclude;
    7) la punctul 10, cuvîntul „angajatorului” se substituie cu cuvîntul „Prestatorului”;
    8) la punctul 11, cuvintele „instituţiei medico-sanitare” se substituie cu cuvîntul „Prestatorului”;
    9) la punctul 16,  cuvintele „raporturilor de muncă cu tînărul specialist” se substituie cu cuvintele „activității tînărului specialist conform contractului individual”.
    8. Hotărîrea Guvernului nr.1387/2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.198-202, art.1443) se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al Programului unic, cuvintele „Ministerul Sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în Programul unic:
    a) la punctele 1, 2, 7 și 13, cuvîntul „asigurat”, la orice formă gramaticală, se exclude;
    b) la punctul 14:
    la subpunctul 1) litera f), cifra „20” se substituie cu cifra „18”;
    la subpunctul 4) litera b), cuvintele „Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii” se substituie cu cuvintele „Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă”;
    c) se completează cu punctul 141 cu următorul cuprins:
    „141. Serviciile de asistență medicală primară stipulate la pct. 14 fac parte din serviciile medicale de bază, extinse sau adiționale, stabilite în Regulile de organizare a asistenței medicale primare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.988/2018, și se acordă de prestatorii de asistență medicală primară conform Normelor metodologice.”;
    d) la punctul 27, cuvintele „în conformitate cu modalitatea și ordinea stabilite și reglementate de Normele metodologice” se substituie cu cuvintele „pacientului de medicul de familie pe a cărui listă este înregistrat”;
    e) la punctul 29, cuvintele „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”;
    f) se completează cu punctul 361 cu următorul cuprins:
    „361. Serviciile de sănătate mintală comunitară și serviciile de sănătate prietenoase tinerilor se acordă de centrele comunitare de sănătate mintală şi centrele de sănătate prietenoase tinerilor, ale căror mod de organizare și volum de servicii prestate sînt prevăzute de actele normative aprobate de Guvern și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.”;
    g) la punctul 41, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:
    „a) de prestatorii de asistență medicală primară, care dispun de condiții și dotări pentru furnizarea serviciilor medicale extinse și/sau adiționale respective;
    b) de prestatorii de asistență medicală specializată de ambulator, la prescrierea medicului de familie sau a medicului specialist de profil.”
    9. Regulamentul cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.290/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.62-63, art.365),  se modifică după cum urmează:
    1) punctul 5 se abrogă;
    2) la punctul 9, cuvintele „la instituțiile curative” se substituie cu cuvintele „conform datelor statistice ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    3) punctul 56 se abrogă;
    4) la punctul 65, cuvintele „instituțiilor medico-sanitare publice” se substituie cu cuvintele „prestatorilor de servicii medicale”.
    10. Hotărîrea Guvernului nr.663/2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.131-134, art.746) se modifică după cum urmează:
    1) în tiltlul și în cuprinsul hotărîrii, al Regulamentului și al anexelor:
    cuvintele „Ministerul Sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „instituţii medico-sanitare” și cuvîntul „instituții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatori de servicii medicale” și, respectiv, cuvîntul „prestatori”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 2 din hotărîre și în tot textul Regulamentului, cuvintele „Serviciul de Supraveghere de Stal a Sănătăţii Publice” și cuvîntul „Serviciul”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică” și, respectiv, cuvîntul „Agenţie”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    3) în Regulament:
    a) la punctul 8, după cuvintele „asistenței medicale” se introduc cuvintele „primare și specializate”;
    b) punctul 10 se abrogă;
    c) la punctul 238, cuvîntul „teritorial” se exclude;
    d) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.3
la Regulamentul sanitar
privind condițiile de igienă
pentru prestatorii de servicii medicale

Componența și suprafețele minime ale încăperilor
prestatorilor de asistență medicală primară

    1. Cabinetul de medicină de familie, ca subdiviziune structurală a prestatorului de asistență medicală primară, va avea în componența minimă sală (hol) de așteptare, cabinet de consultații, sală de tratamente, grup sanitar și spații de depozitare. Aceste încăperi sînt necesare pentru prestarea serviciilor medicale de bază.
    2. Sala (holul) de așteptare se va amenaja astfel încît fiecare loc de ședere să aibă o suprafață minimă de 1,5-2 m2/persoană. Sala (holul) de așteptare poate fi comun pentru mai multe cabinete de medicină de familie.
    3. Cabinetul de consultații va avea o suprafață minimă de 9 m2 și acces la o chiuvetă racordată la apă curentă, caldă și rece.
    4. Sala de tratamente, cu o suprafață minimă de 9 m2, va fi special amenajată și dotată cu o chiuvetă racordată la apă curentă, caldă și rece. Sala de tratamente poate fi folosită de mai multe cabinete de medicină de familie, cu condiția coordonării comune a activității și sporirii suprafeței minime cu cîte 3 m2 pentru fiecare cabinet suplimentar, dar nu mai mult de 21 m2.
    5. Cabinetul de medicină de familie va avea un grup sanitar pentru pacienți, cu acces din sala (holul) de așteptare, separat de cel destinat personalului cabinetului. Mai multe cabinete pot utiliza în comun grupuri sanitare cu o capacitate corespunzătoare.
    6. În cazul cabinetelor de medicină de familie din mediul rural, acolo unde nu există posibilitatea racordării la rețeaua publică de canalizare, grupul sanitar va fi racordat la o fosă septică.
    7. În cazul prestatorilor de asistență medicală primară cu 3 și mai multe cabinete de medicină de familie, în condițiile în care spațiul permite, se poate organiza o încăpere pentru vaccinări, alta decît sala de tratamente, precum și un cabinet de examinare ginecologică și un  laborator, cu o suprafață minimă de 9 m2 pentru fiecare.
    8. Cabinetele de medicină de familie în care se efectuează proceduri de mică chirurgie, proceduri de tratament parenteral, tratament ce necesită supraveghere de scurtă durată vor avea amenajate o încăpere dotată cu paturi, cu o suprafață minimă de 7 m2/pat.
    9. Pentru prestarea serviciilor medicale adiționale, cabinetele de medicină de familie vor dispune de încăperi separate, cu suprafețe minime de 9 m2.
    10. Cabinetele de medicină de familie în care au loc prelevări de probe biologice (sînge, secreții) în vederea diagnosticului de laborator vor avea o încăpere sau un spațiu special destinată/destinat pentru această activitate, racordată/racordat la sursă de apă și la sistem de canalizare.
    11. Pentru personalul din cabinetele de medicină de familie va fi asigurat un spațiu pentru vestiar; numărul vestiarelor și spațiul destinat acestora se vor determina în funcție de numărul personalului care desfășoară activitate concomitentă.
    12. În spațiile destinate cabinetelor de medicină de familie se vor realiza, în măsura posibilităților, circuite separate pentru adulți și copii, prin programarea acestora la ore diferite.
    13. Cabinetele de medicină de familie vor asigura accesul în incinta lor pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, în conformitate cu actele normative.
    14. Încăperile cu profil administrativ ale prestatorului de asistență medicală primară vor fi separate de cele în care se desfășoară activități medicale.”

    11. Hotărîrea Guvernului nr.884/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de rezidenţiat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.361-369, art.986) se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în punctul 3 subpunctul 1) din hotărîre, cuvintele „Ministerul Educației” se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”;
    3) în Regulament:
    a) în tot textul, cuvintele „instituţii medico-sanitare” și cuvîntul „instituții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatori de servicii medicale” și, respectiv, cu cuvîntul „prestatori”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 32, cuvîntul „Fondatorul” se substituie cu cuvintele „Persoana responsabilă a fondatorului (respectiv ministru, primar al municipiului, președinte de raion)”;
    c) la punctul 33, cuvîntul „fondator” se substituie cu cuvintele „persoana responsabilă a fondatorului (respectiv ministru, primar al municipiului, președinte de raion)”.
    12. Hotărîrea Guvernului nr.1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice și a Contractului-tip de management al instituției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.293-305, art.1101) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvîntul „fondatorii” se substituie cu cuvintele „persoanele responsabile ale fondatorilor”;
    2) în anexa nr.1:
    a) la punctul 6, cuvîntul „Fondatorii” se substituie cu cuvintele „Persoanele responsabile ale fondatorilor (respectiv primar al municipiului, președinte de raion)”;
    b) la punctul 31, în ambele cazuri, cuvîntul „Fondatorul” se substituie cu cuvintele „Persoana responsabilă a fondatorului (respectiv ministru, primar al municipiului, președinte de raion)”;
    c) la punctele 34 și 341, cuvîntul „fondator” se substituie cu cuvintele „persoana responsabilă a fondatorului”;
    d) la punctul 35, cuvîntul „fondatorul” se substituie cu cuvintele „persoana responsabilă a fondatorului”;
    e) la punctul 37, cuvîntul „Fondator” se substituie cu cuvintele „persoana responsabilă a fondatorului (respectiv primar al municipiului, președinte de raion)”;
    f) la punctul 38, cuvîntul „Fondatorul” se substituie cu cuvintele „persoana responsabilă a fondatorului”, iar cuvîntul „Fondatorului” se substituie cu cuvintele „persoana responsabilă a fondatorului (respectiv primar al municipiului, președinte de raion)”.
    13. Regulamentul privind modul de ținere a Registrului medical, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.586/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.277-288, art.703), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1, cuvintele „din instituțiile medico-sanitare publice și private” se substituie cu cuvintele „prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice”;
    2) la punctul 2, cuvintele „instituțiile din sistemul medical” se substituie cu cuvintele „prestatorii de servicii medicale și farmaceutice”, iar după cuvintele „lucrătorii medicali” se introduc  cuvintele „și farmaciști”;
    3) la punctul 9, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) prestatorii de servicii medicale și farmaceutice”;
    4) la punctul 10, cuvintele „Centrul Național de Management în Sănătate” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”;
    5) la punctele 15, 18, 19, 26-28, cuvintele „instituții medicale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatori de servicii medicale și farmaceutice”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    6) la punctul 15:
    a) la subpunctul 1), litera b) se completează cu cuvintele „și farmaciști”;
    b) la subpunctul 2):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) prestatori de asistență medicală primară”;
    se completează cu literele c) și d) cu următorul cuprins:
    „c) prestatori de asistență medicală specializată de ambulator;
    d) farmacii”;
    7) la punctul 17, după cuvintele „lucrător medical” se introduc cuvintele „sau farmacist”.
    14. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1090/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.440, art.1214), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 8 subpunctul 4) și la punctul 9 subpunctul 5), cuvintele „activității instituţiilor medico-sanitare şi farmaceutice” se substituie cu cuvintele „prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice”;
    2) la punctul 9 subpunctul 2) litera b), cuvintele „instituţiile medicale” se substituie cu cuvintele „prestatorii de servicii medicale”.
    15. În tot textul anexelor nr.1 și nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 357/2018 cu privire la determinarea dizabilității (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.126-132, art.399), cuvintele „instituţie medico-sanitară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestator de servicii medicale”, la forma gramaticală corespunzătoare.