HGM1032/2018
ID intern unic:  377730
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1032
din  24.10.2018
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Institutului Diplomatic
Publicat : 26.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 400-409     art Nr : 1093     Data intrarii in vigoare : 26.10.2018
    MODIFICAT
   
HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18    În scopul realizării prevederilor art. 4 alin. (1) lit. l) și art.5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 20, art. 80), precum și al pct. 6  din Hotărîrea Guvernului nr. 667/2018 cu privire la crearea Institutului Diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 256-265, art. 726), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Diplomatic, conform anexei nr. 1;
    2) Structura organizatorică a Institutului Diplomatic, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama Institutului Diplomatic, conform anexei nr. 3.
    2. Punctul 2 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1036/2007 pentru aprobarea unor regulamente privind modul de încasare, utilizare și evidență a taxelor consulare și a mijloacelor speciale provenite de la serviciile prestate contra plată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153-156, art. 1083) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) veniturile Institutului Diplomatic provenite din activitatea de instruire și perfecționare profesională”.
    3. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va prezenta Guvernului spre aprobare Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Institutul Diplomatic, precum și Nomenclatorul serviciilor prestate și tarifele la acestea.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 329, art. 802) se modifică după cum urmează:
    1) punctul 1 din hotărîre se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins:
    „4) Lista structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, conform anexei nr. 4.”;
    2) se completează cu anexa nr.4 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
nr.697 din 30 august 2017

LISTA
structurilor organizaționale din sfera de competență a Ministerului
Afacerilor Externe și Integrării Europene

    Institutul Diplomatic”.

    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

     PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor externe
    și integrării europene                                                         Tudor Ulianovschi
    Ministrul finanțelor                                                             Octavian Armașu

    Nr. 1032. Chişinău, 24 octombrie 2018.

 
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 1032/2018

Regulamentul
de organizare și funcționare a Institutului Diplomatic
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Diplomatic (în continuare – Regulament) definește scopul, structura, funcțiile și organizarea activității Institutului Diplomatic (în continuare – Institut) ca parte integrantă a sistemului instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova, potrivit art. 5 din Legea nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic.
    2. Institutul este o instituție publică cu personalitate juridică, care dispune de simbol public propriu, de patrimoniu, de conturi trezoreriale, de sigiliu propriu, precum și de alte atribute ale persoanei juridice.
    3. Institutul își desfășoară activitatea în mod independent sau în comun cu organele și instituțiile de stat, persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate.
Capitolul II
SCOPUL ȘI ATRIBUȚIILE
    4. Institutul are drept scop instruirea și perfecționarea profesională a personalului instituțiilor serviciului diplomatic, precum și formarea, pregătirea și perfecționarea, la solicitare, pe bază contractuală, a funcționarilor din cadrul instituțiilor administrației publice, inclusiv din sectorul asociativ și privat, a căror activitate este direct legată de relațiile internaționale și politica externă.
    5. Institutul are următoarele atribuții:
    1) formarea profesională a funcționarilor publici debutanți din sistemul instituțiilor serviciului diplomatic;
    2) formarea continuă a personalului din sistemul instituțiilor serviciului diplomatic;
    3) asigurarea perfecționării cunoștințelor în domeniul limbilor străine pentru personalul din sistemul instituțiilor serviciului diplomatic, în mod independent sau cu suportul școlilor de limbi străine din Republica Moldova și din străinătate;
    4) desfășurarea programelor de instruire pentru personalul serviciului diplomatic detașat în misiune diplomatică și pentru membrii familiilor acestora;
    5) organizarea și desfășurarea de mese rotunde, întruniri, conferințe cu participarea reprezentanților naționali și internaționali implicați în domeniul relațiilor internaționale;
    6) elaborarea, editarea și publicarea materialelor didactice și a altor materiale, efectuarea unor studii de expertiză și analiză în domeniul relațiilor internaționale, publicarea studiilor realizate, a materialelor didactice și a altor materiale elaborate în procesul activității, editarea publicației periodice științifico-practice a Institutului;
    7) elaborarea și desfășurarea cursurilor de instruire diplomatică, inclusiv de studiere a limbii române, a culturii și evoluției istorice a statului, pentru angajații misiunilor diplomatice străine acreditate în Republica Moldova;
    8) organizarea evenimentelor științifice naționale și internaționale dedicate istoriei diplomației, evoluției relațiilor internaționale;
    9) certificarea formării profesionale și formării continue.
    6. Institutul poate exercita și alte atribuții pentru exercitarea funcțiilor sale, în conformitate cu cadrul legal.
Capitolul III
ACTIVITATEA DE INSTRUIRE A INSTITUTULUI
    7.  Activitatea de instruire a Institutului este orientată spre pregătirea practic-aplicativă și teoretică a audienților, inclusiv la distanță, cu utilizarea tehnologiilor didactice moderne, a metodelor interactive și participative, a tehnologiilor informaționale.
    8. Instruirea în cadrul Institutului se efectuează în conformitate cu planurile și curriculumurile aprobate de directorul Institutului. Planul de instruire se coordonează, în prealabil, cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.
    9. Pentru asigurarea formării inițiale sau continue se invită specialiști într-un anumit domeniu. Directorul Institutului dispune invitarea acestora pe baze contractuale.
    10.  Formatori pot fi persoane selectate din sistemul instituțiilor serviciului diplomatic național și ale altor state, cadre didactice din învățămîntul superior, atît din țară, cît și din străinătate, precum și alți specialiști care activează în domenii ce fac obiect al cursurilor de formare inițială și continuă organizate de către Institut.
    11. Din oficiu, audienți ai Institutului sînt funcționarii publici debutanți din sistemul instituțiilor serviciului diplomatic și personalul din sistemul instituțiilor serviciului diplomatic.
    12. Pot fi audienți ai Institutului, în bază contractuală, și alte categorii de persoane care activează în cadrul instituțiilor administrației publice, experți din sectorul asociativ și privat, din țară sau străinătate, a căror activitate este direct legată de domeniul relațiilor internaționale și politică externă.
Capitolul IV
COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ A INSTITUTULUI
    13. Cooperarea internațională a Institutului include:
    1) colaborarea internațională cu instituții similare de peste hotare în vederea implementării experienței internaționale în domeniul pregătirii și perfecționării profesionale a personalului din sistemul instituțiilor serviciului diplomatic;
    2) crearea și menținerea unei rețele de cooperare și parteneriate internaționale cu cele mai importante școli și instituții diplomatice europene și mondiale, organizații internaționale, universități, centre de cercetare și informare și organizații neguvernamentale care activează în domeniul relațiilor internaționale.
Capitolul V
ADMINISTRAREA ȘI FUNCȚIONAREA INSTITUTULUI
    14. Institutul este condus de către director, care este numit în funcție prin ordin al ministrului afacerilor externe și integrării europene, fiind selectat în temeiul Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și al Legii nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic, pentru cel mult două mandate consecutive de 5 ani.
    15. Concursul de selectare al directorului Institutului este organizat de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în conformitate cu prevederile legale. 
    16. Candidatul la funcția de director al Institutului trebuie să corespundă condițiilor de eligibilitate prevăzute de lege pentru accedere în funcția publică.
    17. Directorul își încetează activitatea la expirarea mandatului și în caz de demisie sau de deces. Directorul poate fi revocat din funcție, prin ordin al ministrului afacerilor externe și integrării europene, în cazurile de încălcare gravă a legislației, de constatare a calificării insuficiente sau a comiterii sistematice de abateri disciplinare sau în alte cazuri prevăzute de Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.
    18. În lipsa directorului, funcțiile acestuia sînt exercitate de către un funcționar din cadrul Institutului, desemnat prin ordin al directorului. În cazul eliberării din funcție sau demisiei directorului, ministrul afacerilor externe și integrării europene desemnează o persoană din cadrul Institutului care va asigura interimatul funcției pînă la numirea unui nou director, în conformitate cu prevederile pct. 14 și 15.
    19. Directorul are următoarele atribuții:
    1) asigură conducerea nemijlocită a Institutului, precum și îl reprezintă în raporturile cu terții;
    2) aprobă fișele de post pentru angajații Institutului;
    3) aprobă programele anuale de instruire;
    4) aprobă activitatea publică a Institutului;
    5) aprobă lista formatorilor pentru anul de studii curent;
    6) întocmește Planul de activitate anual al Institutului;
    7) pregătește proiectul bugetului anual al Institutului și îl prezintă spre aprobare ministrului afacerilor externe și integrării europene;
    8) asigură gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului public, în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    9) întocmește raportul anual de activitate;
    10) încheie contracte și acorduri necesare pentru activitatea nemijlocită a Institutului;
    11) încheie, modifică și reziliază contractele de prestări servicii cu persoanele/formatorii care susțin cursuri în cadrul institutului;
    12) conduce grupurile de reflexie (think tank) constituite în cadrul Institutului;
    13) alte activități potrivit fișei postului necesare funcționării și realizării obiectivelor Institutului.
Capitolul VI
CONSILIUL DIPLOMATIC
    20. Pentru definirea și îmbunătățirea continuă a cadrului general și a strategiilor de activitate și de dezvoltare a Institutului, în conformitate cu obiectivele stabilite de legislația în vigoare, în cadrul Institutului se instituie Consiliul diplomatic, în calitate de organ colegial consultativ al Institutului.
    21. Consiliului diplomatic este constituit din 9 membri, care sînt numiți de către ministrul afacerilor externe și integrării europene pentru un mandat de 5 ani.
    22. Membri din oficiu ai Consiliului diplomatic sînt: un secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, șeful Secției resurse umane și contencios și directorul Institutului.
    23. Membri ai Consiliului Diplomatic pot fi diplomați de rang înalt din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, foști miniștri de externe, ambasadori, reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile.
    24. Consiliul diplomatic se convoacă în ședințe ordinare o dată pe an. Ședințele Consiliului sînt convocate și prezidate de către directorul Institutului.
    25. Ședințele Consiliului sînt deliberative dacă la acestea sînt prezenți mai mult de jumătate din membrii acestuia. Hotărîrile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședință și se semnează de către director.
    26. Consiliul se poate convoca în ședințe extraordinare la cererea directorului Institutului sau a majorității membrilor.
Capitolul VII
SURSELE DE FINANȚARE ȘI PATRIMONIUL
    27. Institutul diplomatic va fi finanțat din contul și în limitele alocațiilor bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în legea bugetară anuală și din alte venituri neinterzise de lege.
    28. Salarizarea personalului Institutului care este angajat în funcție diplomatică și este funcționar public cu statut special se va realiza în conformitate cu legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    [Pct.28 modificat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    29. Funcția de director al Institutului se echivalează cu funcția de ambasador cu misiuni speciale, iar celelalte funcții diplomatice din cadrul Institutului – cu funcția de consilier din cadrul unei secții/direcții a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, prevăzute de legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    [Pct.29 în redacția HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    30. Pentru asigurarea funcționalității Institutului, la necesitate, poate fi contractat și alt personal în bază de contract prestări servicii.
    31. Patrimoniul Institutului este alcătuit din mijloace financiare bugetare, resurse aferente proiectelor finanțate din surse externe, bunuri materiale și nemateriale.
Capitolul VIII
EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ
    32. Institutul ține evidența contabilă și prezintă rapoarte financiare și statistice în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea  Guvernului
nr. 1032/2018

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
A INSTITUTULUI DIPLOMATIC
    Directorul Institutului Diplomatic – funcție publică cu statut special (funcție diplomatică)
    Serviciul formare profesională – funcție publică cu statut special (funcție diplomatică)
    Serviciul furnizare expertiză – funcție publică cu statut special (funcție diplomatică)
    Consiliul diplomatic (organ colegial consultativ) 

    anexa nr.3