HGC1034/2018
ID intern unic:  377732
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1034
din  24.10.2018
pentru modificarea  Regulamentului cu privire la modul de transmitere,
schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1170/2016
Publicat : 26.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 400-409     art Nr : 1095     Data intrarii in vigoare : 26.10.2018
    În temeiul art. 8 și art. 73 din Codul funciar nr. 828/1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art. 817), al art. 4 lit. j), art. 6 lit. c) și art.7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1170/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369-378, art. 1265), se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul Regulamentului:
    cuvintele „Inspectoratul Ecologic de Stat”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvintele „Centrului Național de Sănătate Publică” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”;
    cuvintele „Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General pentru Situații de Urgență”;
    2) la punctul 35, după cuvintele „de irigare” se introduce textul „ , pensiunile agroturistice”;
    3) la punctele 36 și 37, după cuvintele „infrastructură a agriculturii” se introduce  textul „ , a turismului rural”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                         Nicolae Ciubuc

    Nr. 1034. Chişinău, 24 octombrie 2018.