HGC1041/2018
ID intern unic:  377739
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1041
din  24.10.2018
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 26.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 400-409     art Nr : 1102     Data intrarii in vigoare : 26.10.2018
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La punctul 241 din  Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.157-160, art.1285), textul „sub supravegherea și pe răspunderea unei autorități publice pentru construirea, repararea sau întreținerea infrastructurii de interes general din zonele de frontieră” se substituie cu textul „pentru construirea, repararea sau întreținerea infrastructurii sub supravegherea și pe răspunderea unei autorități publice sau beneficiarilor stabiliți în anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.52-53, art. 308) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 alineatul doi 2 din hotărîre, după cuvîntul „importate” se introduce textul „ , plasate în admitere temporară”;
    2) în denumirea anexei nr.2, după cuvîntul „importate” se introduce textul „ , plasate în admitere temporară”.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                     Octavian Armaşu

    Nr. 1041. Chişinău, 24 octombrie 2018.