OMFC178/2018
ID intern unic:  377755
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 178
din  16.10.2018
cu privire la modificarea Ordinului nr.157 din 14 septembrie 2018
privind Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional
automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice”
Publicat : 26.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 400-409     art Nr : 1578     Data intrarii in vigoare : 16.10.2018
    În vederea asigurării îndeplinirii pct.4 alin.(4) din Hotărîrea Guvernului nr.705 din 11 iulie 2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender),
ORDON:
    Ordinul Ministerului Finanțelor nr.157 din 14 septembrie 2018 cu privire la Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.366-376, art.1455) se modifică după cum urmează:
    1. Punctul nr.2 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.157 din 14 septembrie 2018 va avea următorul cuprins:
    ”2. Autoritățile determinate în calitate de autoritate contractantă conform articolului nr.12 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice vor participa la Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice”.”
    2. Anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    3. Anexa nr.2 se abrogă.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                       Octavian ARMAȘU

    Nr. 178. Chişinău, 16 octombrie 2018.