HGC956/2018
ID intern unic:  377815
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 956
din  03.10.2018
cu privire la modificarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 02.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 410-415     art Nr : 1109     Data intrarii in vigoare : 02.11.2018
    În temeiul art. 41 alin. (3) din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 54) și al art. 24 alin. (2) din Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 60), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 996/2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 189-190, art. 1046) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) în denumire, cuvintele „Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi” se exlud;
    b) preambulul va avea următorul cuprins:
    „În temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 105/2003 privind protecţia consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 176-181, art. 513),”;
    c) la punctul 1, textul „Normele privind etichetarea produselor alimentare, conform anexei nr.1;” se exclude;
    d) la punctul 2, cuvintele „Normele privind etichetarea produselor alimentare și”, „produselor alimentare şi” și „alimentar şi” se exclud;
    e) la punctul 3, cuvintele „alimentar şi” și „produsele alimentare şi” se exclud;
    f) la punctul 5:
    cuvintele „Ministerul Sănătăţii” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale”;
    textul „etichetarea nutriţională, etichetarea produselor alimentare cu destinaţie dietetică specială, etichetarea produselor alimentare genetic modificate sau provenite din organisme genetic modificate, etichetarea confecţiilor şi materialelor destinate contactului cu produse alimentare,” se exclude;
    2) anexa nr. 1 se abrogă.
    2. La poziția 129 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1030/2005 cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 132-134, art. 1099), cuvintele „Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi” se exclud.
    3. Reglementarea tehnică „Miere naturală”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 661/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 707), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 11, textul „Regulilor generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 83-84, art. 484)” se substituie cu textul „Legii nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 60)”;
    2) la punctul 571, textul „Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 189-190, art. 1046)” se substituie cu textul „Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 54)”;
    3) punctul 573 va avea următorul cuprins:
    „573. Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare etichetele trebuie să conțină informația privind data ambalării și anul recoltării produsului.”
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 934/2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 131-135, art. 970) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 14 subpunctul 14.1 din anexa nr. 1, textul „Normele privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 nr. 189-190, art. 10, 46)” se substituie cu textul „prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”;
    2) la punctul 15 din anexa nr. 3, textul „Normele privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 198-199, art. 1046)” se substituie cu textul „prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    5. Reglementarea tehnică „Fructe şi legume uscate (deshidratate)”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1523/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 11-12, art. 65), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 60, textul „Normele privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 189-190, art. 1046),” se substituie cu textul „prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”;
    2) la punctul 62, textul „denumirea produsului, datele de identificare a producătorului, importatorului sau distribuitorului, precum şi data durabilităţii minimale sau data-limită de consum pe ambalaj ori în documentele însoţitoare. În cazul comercializării cu amănuntul a produselor nepreambalate, informaţia menţionată trebuie să fie afişată în sala de comerţ” se substituie cu textul „informația prevăzută la art. 37 din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    6. La punctul 39 din Reglementarea tehnică „Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 216/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 49-50, art. 311), textul „Normele privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 189-190, art. 1046),” se substituie cu textul „prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 1208/2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 198-200, art. 1226) se modifică după cum urmează:
    1) punctul 3 din hotărîre se abrogă;
    2) în Norma sanitar-veterinară:
    a) la punctul 5, textul „Regulile generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010,” se substituie cu textul „Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare”, iar cuvintele „dată de valabilitate minimă” se substituie cu cuvintele „dată-limită de consum”;
    b) la punctul 23:
    cuvintele „Data de valabilitate minimă” se substituie cu cuvintele „Data-limită de consum”, iar textul „prin mențiunea:” se substituie cu textul „prin mențiunea „expiră la data de …”;
    literele a) și b) se abrogă;
    c) la punctul 45 și la punctul 57 litera c), cuvintele „data de valabilitate minimă” se substituie cu cuvintele „data-limită de consum”.
    8. La punctul 27 din Reglementarea tehnică „Ciuperci. Produse din ciuperci”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1323/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.215-217, art.1340), textul „Normele privind etichetarea produselor alimentare şi Normele privind etichetarea produselor chimice de menaj, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003, cu înscrierea tuturor informaţiilor necesare” se substituie cu textul „prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    9. Reglementarea tehnică „Oţeturi şi acid acetic de uz alimentar”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1403/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 226-229, art. 1422), se modifică după cum urmează:
    1) modificările se efectuează doar în limba rusă;
    2) modificările se efectuează doar în limba rusă;
    3) modificările se efectuează doar în limba rusă;
    4) la punctul 11, textul „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, Hotărîrii Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 „Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj” se substituie cu textul „Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”;
    5) punctul 16 va avea următorul cuprins:
    „16. Oţeturile şi acidul acetic sînt etichetate conform prevederilor articolului 16 din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, în special în cazul în care este adăugat caramelul drept colorant.”
    10. Reglementarea tehnică „Produse pe bază de grăsimi vegetale”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 16/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 16-18, art. 51), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 35, textul „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431), Hotărîrii Guvernului nr.996 din 20 august 2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 189-190, art. 1046)” se substituie cu textul „Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”;
    2) punctul 48 va avea următorul cuprins:
    „48. Informațiile referitoare la valabilitatea produsului alimentar sînt stabilite de către producător, conform prevederilor Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare.”
    11. Reglementarea tehnică „Făina, grişul şi tărîţa de cereale”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 68/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 23-26, art. 107), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 16, textul „Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 „Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj” şi alte acte normative în vigoare” se substituie cu textul „Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”;
    2) la punctul 162, litera c) se abrogă.
    12. La punctul 19 din Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 538/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 138-139, art. 603), textul „Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 „Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind produsele chimice de menaj” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 189-190, art. 1046)” se substituie cu textul „Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    13. La punctul 24 din Reglementarea tehnică „Fructe de culturi nucifere. Cerinţe de calitate şi comercializare”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 174/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55-56, art. 241), textul „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83, art. 431), Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507) şi Hotărîrii Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 „Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 189-190, art. 1046)” se substituie cu textul „Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    14. Reglementarea tehnică „Grîul, orzul, ovăzul, secara, porumbul şi sorgul de uz alimentar”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 202/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 252), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 9, textul „Hotărîrii Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 „Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj” se substituie cu textul „Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”;
    2) la punctul 10, textul „ . Identificarea lotului, denumirea şi adresa producătorului sau ale ambalatorului trebuie să fie menţionate în documentele de însoţire” se substituie cu textul „ , în conformitate cu prevederile articolului 37 din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    15. Reglementarea tehnică „Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 203/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 253), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 71, textul „Hotărîrii Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj” se substituie cu textul „Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”;
    2) la punctul 72, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) produsele preparate se etichetează conform prevederilor articolului 8 din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”;
    3) la punctul 74, după cuvintele „să se menționeze” se completează cu textul „data congelării conform prevederilor Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare și”.
    16. La punctul 15 din Reglementarea tehnică „Produse de cofetărie”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 204/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 254), textul „Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor şi Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 „Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj” se substituie cu textul „Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    17. Reglementarea tehnică „Produse de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 205/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 255), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 16 subpunctul 2), după cuvintele „modul stabilit” se completează cu textul „de prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”;
    2) la punctul 17, textul „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Hotărîrii Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj şi Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor” se substituie cu textul „Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”;
    3) punctul 18 va avea următorul cuprins:
    „18. Suplimentar cerințelor obligatorii privind etichetarea produselor specificate în Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, pe ambalaj se indică categoria produsului respectiv.”;
    4) la punctul 19, textul „subpunctul 1)” se exclude.
    18. Reglementarea tehnică „Cafea. Extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri şi produse de ceai”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 206/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 256), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 41, textul „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor şi Hotărîrii Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj” se substituie cu textul „Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”;
    2) la punctul 42:
    a) textul „Etichetarea ambalajului de desfacere a produselor” se substituie cu textul „Suplimentar cerințelor prevăzute la punctul 41, etichetarea produsului”;
    b) subpunctele 1)-9) se abrogă.
    19. La punctul 8 din Cerinţele de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 929/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 5-7, art. 26), textul „ , Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor şi Hotărîrii Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 „Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj” se substituie cu textul „și ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    20. Punctul 11 din Reglementarea tehnică „Măsline de masă”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 180/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 37-38, art. 241), va avea următorul cuprins:
    „11. Produsele trebuie să fie etichetate în conformitate cu prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, cu indicarea suplimentară pe etichete a cantității nete fără lichid și a temperaturii de păstrare, precum şi a termenului de valabilitate al produsului după deschiderea ambalajului.”
    21. Cerinţele „Uleiuri vegetale comestibile”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 434/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 87-90, art. 510), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 5, cuvîntul „plasate” se substituie cu cuvîntul „introduse”, iar textul „Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 „Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj” se substituie cu textul „Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”;
    2) punctul 28 va avea următorul cuprins:
    „28. Informațiile referitoare la valabilitatea uleiurilor se indică de către producător în conformitate cu Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare.”
    22. La punctul 58 din Regulile specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 435/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 85-86, art. 499), textul „Hotărîrii Guvernului nr. 996 din 20 august 2003” se substituie cu textul „Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    23. La punctul 30 din Reglementarea tehnică „Sucuri şi anumite produse similare destinate consumului uman”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1111/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 1234), textul „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, Hotărîrii Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 „Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj” se substituie cu textul „Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    24. Norma sanitar-veterinară de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1112/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 1235), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 9 subpunctul 7) litera a), textul „Regulile generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010” se substituie cu textul „Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare”;
    2) la punctul 541 subpunctul 1) litera f), textul „Hotărîrii Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare” se substituie cu textul „Legii nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare”.
    25. În partea a II-a din anexa nr. 8 la Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1113/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 1236), punctul 1 se modifică după cum urmează:
    1) textul „Regulile generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010” se substituie cu textul „cerințele generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Legea nr. 296/2017”;
    2) textul „General hygiene foodstuffs rules approved by Government decision No.412 of 25.05.2005” se substituie cu textul „General hygiene foodstuffs requirements approved by Law No.296/2017”;
    3) textul „Regulile generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010/ come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with General hygiene foodstuffs rules approved by Government decision No.412 of 25.05.2005” se substituie cu textul „Legea nr. 296/2017/ come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with General hygiene foodstuffs requirements approved by Law No.296/2017”.
    26. La punctul 20 din Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 196/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 46-52, art. 229), textul „Normelor privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 189-190, art. 1046)” se substituie cu textul „prevederilor Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    27. La punctul 10 din Regulamentul sanitar privind formulele de început şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 82, art. 390), textul „alineatul (1) capitolul IV din Normele privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 „Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj” se substituie cu textul „articolul 15 din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    28. La punctul 16 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 596/2011 cu privire la aprobarea unor măsuri de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 666), textul „Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare şi în Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 „Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj” se substituie cu textul „Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare,”.
    29. Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 931/2011 cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 222-226, art. 1017) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, textul „Regulilor generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 83-84, art. 484)” se substituie cu textul „cerințelor generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Legea nr. 296/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 60)”;
    2) la punctul 51, textul „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare” se substituie cu textul „Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    30. Reglementarea tehnică „Definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 317/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 367), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 13, textul „Regulilor generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 83-84, art. 484)” se substituie cu textul „cerințelor generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Legea nr. 296/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 60)”;
    2) la punctul 37, textul „Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 189-190, art. 1046), cu modificările ulterioare,” se substituie cu textul „Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    31. Reglementarea tehnică „Bere şi băuturi pe bază de bere”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 473/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 135-141, art. 519), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 8 subpunctul 1), textul „Regulilor generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010” se substituie cu textul „cerințelor generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Legea nr. 296/2017”;
    2) la punctul 9 subpunctul 7), textul „Regulilor generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010” se substituie cu textul „cerințelor generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Legea nr. 296/2017”;
    3) la punctul 11:
    a) după textul „Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor,” se completează cu textul „Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare,”;
    b) textul „Normelor privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003,” se exclude;
    4) la punctul 33, textul „Regulile generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010” se substituie cu textul „cerințele generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Legea nr. 296/2017”.
    32. Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 229/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 69-74, art. 283), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 43 litera j), textul „şi care figurează în punctul 7 capitolul IV din Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003” se substituie cu textul „ , conform anexei nr. 6 la Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”;
    2) la punctul 48, textul „Normelor privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003” se substituie cu textul „prevederilor Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”;
    3) la punctul 52, textul „punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003” se substituie cu textul „articolul 16 din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    33. La punctul 10 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 462/2013 cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 141-144, art. 551), textul „care, potrivit prevederilor pct. 11 lit. d) din Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 83-84, art. 484), vor fi aprobate de către autoritatea competentă” se substituie cu textul „conform art. 4 din Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare”.
    34. Pe tot parcursul textului anexei nr. 2 la Norma sanitar-veterinară privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 711/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 261-267, art. 759), cuvintele „Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    35. La punctul 4 din Regulamentul privind utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 884/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 325-332, art. 952), textul „Normelor privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003” se substituie cu textul „Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    36. La punctul 30 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 356/2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieței vitivinicole” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 150-159, art. 399), textul „de Regulile generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010” se substituie cu textul „de cerințele generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Legea nr. 296/2017”.
    37. La punctele 2.2 și 2.2.1 din anexa nr. 3 la Norma de sănătate animală şi publică, precum şi modelele de certificate pentru importul anumitor produse din carne, stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate consumului uman, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 560/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 241-246, art. 678), textul „Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010” se substituie cu textul „Legea nr. 296/2017”.
    38. În anexa nr. 2 la Norma sanitar-veterinară privind importul şi tranzitul păsărilor de curte şi produselor de pasăre, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 229/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 128-132, art. 309), la Modelul de certificat sanitar-veterinar pentru carne de pasăre (POU), Modelul de certificat sanitar-veterinar pentru carne de ratite de crescătorie destinată consumului uman (RAT), Modelul de certificat sanitar-veterinar pentru carne de vînat cu pene (WGM), Modelul de certificat sanitar-veterinar pentru ouă (E), Modelul de certificat sanitar-veterinar pentru produse din ouă (EP), textul „Hotărîrii Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare” se substituie cu textul „Legii nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare”, iar textul „Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010” se substituie cu textul „Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare”.
    39. La punctul 22 din Regulamentul sanitar privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de anumite substanţe de alt tip în produse alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 899/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 390-395, art. 1008), textul „Normele privind etichetarea produselor alimentare şi Normele privind etichetarea produselor chimice de menaj, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003,” se substituie cu textul „Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare”.
    40. Strategia în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1150/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 18-26, art. 6), se modifică după cum urmează:
    1) la capitolul I punctul 1.8:
    a) la alineatul al treilea:
    după textul „(în continuare – Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului), care” se completează cu textul „este dotat cu echipament modern și performant, are metodele de lucru utilizate care corespund cerințelor naționale și internaționale și în mare parte sînt acreditate în conformitate cu standardul internațional ISO 17025, iar specialiștii din cadrul laboratorului au fost instruiți atît în țară cît și în afara țării în cadrul laboratoarelor de referință europene – toate acestea pentru a asigura înalta calitate a serviciilor oferite. Laboratorul are capacități de testare a organismelor de carantină și noncarantină fitosanitară, a reziduurilor de pesticide și nitrați în produse de origine vegetală, a parametrilor de calitate a produselor cerealiere, a furajelor, a materialului semincer și săditor, precum și a prezenței organismelor modificate genetic în produsele de soia și porumb etc., totuși acest laborator”;
    b) la alineatul al cincilea, cuvintele „Centrul Național de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului” se substituie cu cuvintele „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”;
    2) la capitolul III:
    a) la obiectivul specific 5 punctul 5.2:
    - la „Definirea problemelor”:
    la punctul 2, cuvintele „nu este capabil să testeze toți parametrii din domeniul siguranței alimentelor, cum ar fi reziduurile de pesticide, metalele grele, organisme modificate genetic etc.” se substituie cu textul „ , deși are dezvoltate și acreditate metode pe un șir larg de parametri, nu acoperă tot spectrul de parametri necesari a fi testați din domeniul siguranței alimentelor, cum ar fi metalele grele, secvențierea ADN etc.”;
    punctul 8 se abrogă;
    - la „Principalele măsuri și intervenții prioritare”:
    la punctul 4, textul „(reziduurilor de pesticide, metalele grele, organismele modificate genetic, secvențierea ADN)” se substituie cu textul „(extinderea substanțelor analizate în domeniul reziduurilor de pesticide, extinderea spectrului de produse testate privind prezența metalelor grele)”;
    la punctul 7, textul „SM SR EN ISO/CEI 17025:2006” se substituie cu textul „SM ISO/IEC17025:2017”;
    punctul 9 se abrogă;
    b) la subpunctul 2) de la obiectivul specific 6, textul „Regulilor generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010” se substituie cu textul „cerințelor generale de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Legea nr. 296/2017”;
    3) la punctul 5.2.4 din anexa la Strategie, textul „(reziduurilor de pesticide, metalele grele, organismele modificate genetic, secvențierea ADN)” se substituie cu textul „(extinderea substanțelor analizate în domeniul reziduurilor de pesticide, extinderea spectrului de produse testate privind prezența metalelor grele)”.
    41. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 412/2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 83-84, art. 484).
    42. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                             Nicolae Ciubuc
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                     Chiril Gaburici
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                    Silvia Radu

    Nr. 956. Chişinău, 3 octombrie 2018.