OMFC181/2018
ID intern unic:  377825
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 181
din  22.10.2018
privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în
sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi
 raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului
finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 02.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 410-415     art Nr : 1606     Data intrarii in vigoare : 02.11.2018
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”, capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”, după punctul 3.3.169 se introduce un punct nou 3.3.1691 și se expune în următoarea redacție:
    „3.3.1691. În cazul majorării valorii de bilanț a mijloacelor fixe, ca rezultat al reparației capitale, este necesară recalcularea valorii uzurabile anuale a acestora.
    Astfel, valoarea uzurabilă anuală recalculată se va determina după metoda liniară, prin următoarea formulă:

    unde:
    VUrec.– valoarea uzurabilă anuală recalculată;
    VB – valoarea de bilanț;
    VRcap. – valoarea reparației capitale;
    DFUr. – durata de funcționare utilă rămasă. La determinarea duratei de funcționare utile rămase se va lua în considerație și durata majorată în urma reparației capitale.”
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                         Octavian ARMAȘU

    Nr. 181. Chişinău, 22 octombrie 2018.