ECSMC1628/2018
ID intern unic:  377847
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 1628
din  02.11.2018
din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 408/20 din 2 octombrie 2018
Publicat : 02.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 410-415     art Nr : 1628
    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 4, 81 alin. (6), art. 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 211/8 din 5 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    La capitolul II. Condiții obligatorii şi criteriile de selecţie a candidaţilor la funcţia de judecător:
    1) punctul 10 după textul „potrivit criteriilor de mai jos” se completează cu sintagma „conform anexei nr.1,”;
    2) Anexa la Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor devine „Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor”.
    La capitolul III. Condiţiile obligatorii şi criteriile de selecţie pentru promovarea judecătorilor la o instanţă judecătorească superioară:
    1) La punctul 15 lit. a) după textul „pentru următorii 4 ani” se completează cu sintagma ”, conform anexei nr. 2,”.
    2) Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    2. Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii şi procedura de evaluare a performanţelor judecătorilor, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 5 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    La capitolul III Evaluarea activităţii preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de instanţă:
    1) punctul 18 se completează cu un nou alineat care va avea următorul conținut:
    ”Colegiul de evaluare în cadrul evaluării activității de președinte sau vicepreședinte de instanță va aprecia realizarea acțiunilor incluse în Planul de activitate al instanței, ținînd cont de indicatorii de evaluare prevăzuți în anexa nr. 2 la prezentul Regulament”.
    3. Se completează Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti după cum urmează:
    - la pct. 7 lit. a) după sintagma “competent prezent la serviciu” se completează cu sintagma „cu excepția zilelor de repaus (sîmbătă, duminică) și zilelor de sărbătoare nelucrătoare cînd repartizarea se va efectua conform graficului de serviciu aprobat de președintele instanței judecătorești”.
    4. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană interesată în termen de 15 zile din data comunicării. 
    5. Hotărîrea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii, iar extrasul se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
    CONSILIULUI SUPERIOR
    AL MAGISTRATURII                                                               Victor MICU