HGM1014/2018
ID intern unic:  377890
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1014
din  17.10.2018
cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra
activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat
de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Publicat : 09.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 1117     Data intrarii in vigoare : 09.11.2018
    MODIFICAT
    HG1280 din 26.12.18, MO38-47/08.02.18 art.68; în vigoare 08.02.19


    În temeiul art.16 alin. (2) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 379/2014 privind aprobarea metodologiilor sectoriale din domeniul sănătății de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.142-146, art. 428) se abrogă.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                               Silvia Radu

    Nr. 1014. Chişinău, 17 octombrie 2018.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.1014/2018

METODOLOGIA
controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei
riscurilor efectuat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (în continuare – Metodologie) este elaborată în conformitate cu Metodologia generală privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 379/2018, care se aplică în măsura în care nu contravine prezentei Metodologii.
    2. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (în continuare – Agenție) aplică Metodologia la realizarea controlului de stat în domeniile atribuite în competența sa conform anexei la Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, cu excepția controlului în domeniul siguranței ocupaționale, căruia i se aplică Metodologia privind controlul de stat în baza analizei riscurilor pentru domeniul securității și sănătății în muncă, aprobată de Guvern.
    3. Agenția este autoritatea învestită prin lege cu atribuția de control de stat asupra activității de întreprinzător în următoarele domenii:
    1) supravegherea sănătății publice;
    2) siguranța ocupațională;
    3) circulația medicamentelor, produselor parafarmaceutice, controlul dispozitivelor medicale, inclusiv al siguranței radiologice și nucleare a acestora, și al serviciilor prestate de instituțiile medicale, activitatea farmaceutică, activitatea în domeniul transplantului;
    4) protecția consumatorilor în domeniul produselor medicamentoase, farmaceutice şi parafarmaceutice, al serviciilor prestate de instituțiile farmaceutice și medicale, precum și în domeniul altor produse și servicii puse la dispoziția consumatorului de întreprinderile și instituțiile farmaceutice și medicale;
    5) circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor;
    6) supravegherea pieței privind produsele nealimentare din domeniile reglementate, inclusiv materialele care vin în contact cu produsele alimentare introduse pe piață, cu excepția celor aflate în uz pe întreg lanțul alimentar.
Capitolul II. PLANIFICAREA CONTROALELOR
ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR
Secțiunea 1-a. Criteriile de risc
    4. Pentru a asigura acoperirea, dar și delimitarea clară a domeniilor de competență ale Agenției, în anexa la prezenta Metodologie se indică lista domeniilor și/sau subdomeniilor de activitate supuse controlului de către Agenție, corespunzător Clasificatorului activităților din economia Moldovei (CAEM).
    5. Criteriile de risc trebuie să respecte următoarele principii:
    1) să fie relevante scopului activității organului de control;
    2) să acopere toate întreprinderile pasibile controlului efectuat de către organul de control ce le aplică. Criteriile alese trebuie să fie relevante activității și/sau însușirilor persoanelor supuse controlului și/sau bunurilor utilizate/produse de acestea;
    3) să fie bazate pe informație certă, veridică și accesibilă. În primul rînd, vor fi alese criteriile care acordă posibilitatea de atribuire a gradului de risc unei persoane/unități concrete, în baza unei informații valorice (statistice) ce poate fi obținută, ori de cîte ori este necesar, din surse exterioare, care nu țin nici de activitatea organului de control, nici de datele furnizate direct de întreprindere;
    4) să poată fi ierarhizate conform ponderii și intensității riscului pe care îl reflectă;
    5) să fie raportate la caracterul multidimensional al izvoarelor de risc: este esențial să nu se suprapună și să fie alese cele ce țin de subiect, obiect și de raporturile anterioare cu organul de control.
    6. Criteriile de risc pentru domeniul de competență al Agenției sînt următoarele:
    1) persoana supusă controlului, corespunzătoare domeniului de activitate economică desfășurată;
    2) numărul de angajați la întreprindere/instituție, care reflectă mărimea subiectului controlat;
    3) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, precum și cu prescripțiile Agenției;
    4) data ultimului control;
    5) perioada de activitate a întreprinderii/instituției.
Secțiunea a 2-a. Gradarea intensității riscului
    7. Fiecare criteriu de risc se repartizează pe grade/niveluri de intensitate/severitate, punctate conform valorii gradului de risc. Scara valorică este cuprinsă între 1 și 5, unde 1 reprezintă gradul minim, iar 5 – gradul maxim de risc.
    8. Pentru criteriile de risc stabilite conform punctului 6, punctajele sînt acordate în felul următor:
    1) persoana supusă controlului, corespunzătoare domeniului de activitate economică desfășurată
    Raționamentul general: domeniul de activitate economică este unul dintre cei mai importanți factori care indică asupra probabilității și mărimii prejudiciului. Activitățile economice diferă foarte mult în funcție de caracteristicile lor inerente (echipamentele și procesele utilizate, nevoia de muncă manuală, tipurile de produse realizate);
    2) numărul de angajați la întreprindere/instituție, care reflectă mărimea subiectului controlat
    Raționamentul general: numărul de angajați se referă la mărimea subiectului controlat și este important pentru mărimea prejudiciului care poate fi cauzat. Cu cît mai mare este numărul de angajați, cu atît mai mare este probabilitatea unui prejudiciu sporit. Totodată, numărul de angajați poate indica asupra unor caracteristici precum: dimensiunea unității de producție, dimensiunea operațiunii economice, volumul producției și/sau al serviciilor prestate.

Numărul de angajați la întreprindere/instituție

Gradul de risc
De la 1 pînă la 3 angajați
1
De la 4 pînă la 10 angajați
2
De la 11 pînă la 30 angajați
3
De la 31 pînă la 100 angajați
4
Mai mult de 101 angajați
5

    3) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, precum și cu prescripțiile Agenției
    Raționamentul general: lipsa încălcărilor sau, după caz, caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică predispunerea persoanei supuse controlului la respectarea legii și, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia, pe cînd existența încălcărilor și caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică un grad de risc înalt.

Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, precum și cu prescripțiile Agenției

Gradul de risc

Nu au fost depistate încălcări sau au fost depistate încălcări minore, care nu au sporit posibilitatea apariției prejudiciului ori nu au cauzat un prejudiciu

1

Au fost depistate încălcări minore, care nu au sporit riscul sau nu au cauzat vătămări; încălcări minore multiple, care indică neglijența persoanei supuse controlului

2

Au fost depistate încălcări grave; încălcări care ar putea avea impact asupra prejudiciului provocat; există încălcări repetate; au fost aplicate sancțiuni contravenționale; nu au fost executate prescripțiile dispuse de inspectori

3

Au fost depistate încălcări foarte grave; au fost aplicate sancțiuni contravenționale persoanei supuse controlului și/sau au fost dispuse măsuri restrictive

4

Au fost depistate încălcări foarte grave; au fost dispuse măsuri restrictive; au fost identificați indici ai infracțiunii; au existat petiții depuse la organul de control, care s-au confirmat în urma controlului

5
    4) data ultimului control
    Raționamentul general: cu cît mai lungă este perioada în care agentul economic pasibil controlului nu este inspectat, cu atît mai mare este incertitudinea legată de conformarea acestuia cu prevederile actelor normative, atribuind riscul minim entităților controlate recent și riscul maxim entităților care nu au fost supuse recent controlului de stat.

Data efectuării ultimului control

Gradul de risc
Pînă la 1 an
1
De la 1 pînă la 2 ani
2
De la 2 pînă la 3 ani
3
De la 3 pînă la 4 ani
4
Mai mult de 4 ani
5
    5) perioada de activitate a întreprinderii/instituției
    Raționamentul general: cu cît mai mult timp o întreprindere activează pe piață, cu atît mai bine cunoaște regulile, este mai atentă fată de reputația sa și, de cele mai dese ori, își implementează sisteme interne de control al calității.
Perioada de activitate a întreprinderii/instituției
Gradul de risc
Mai mult de 20 ani
1
Pînă la 20 ani
2
Pînă la 15 ani
3
Pînă la 10 ani
4
Pînă la 5 ani
5

Secțiunea a 3-a.Ponderarea criteriilor
Criterii
Ponderea

Domeniul activității economice

0,3

Numărul de angajați la întreprindere/instituție

0,1

Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției

0,4
Data ultimului control
0,1

Perioada de activitate a întreprinderii/instituției

0,1
TOTAL
1,0
    9. Ponderea atribuită fiecărui criteriu de risc se revizuiește în funcție de rezultatele controalelor anterioare și de actualizarea informației colectate.
Secțiunea a 4-a. Aplicarea criteriilor în raport
cu persoanele/obiectele supuse controlului
    10. După ce au fost determinate criteriile concrete ce vor fi utilizate și ponderea acestora, criteriile se aplică în raport cu fiecare subiect potențial al controlului, stabilindu-se media ponderată a gradelor specifice de risc în baza următoarei formule:
Rg = (w1R1 + w2R2 +….+ wnRn) × 200,
    unde:
    Rg – gradul de risc global asociat cu subiectul potențial al controlului;
    1, 2, n – criteriile de risc;
    w – ponderea fiecărui criteriu de risc (suma ponderilor individuale va fi egală cu o unitate);
    R – gradul de risc atribuit fiecărui criteriu.
    11. În urma aplicării formulei stabilite la punctul 10, riscul global va lua valori între 200 și 1000 de unități, persoanele/obiectele care obțin 200 de unități fiind asociate cu cel mai mic risc.
    12. Subiecții controlului sînt clasificați în funcție de punctajul obținut în urma aplicării formulei, în fruntea clasamentului fiind plasate persoanele care au acumulat punctajul maxim. Acestea sînt asociate cu un risc mai înalt și urmează a fi supuse controlului în mod prioritar.
    13. În baza clasamentului, Agenția întocmește proiectul planului anual al controalelor planificate, pe care îl înregistrează în Registrul de stat al controalelor, în modul și termenul stabilit de Guvern.
    14. Clasamentul se utilizează de către Agenție pentru stabilirea frecvenței controalelor recomandate pentru fiecare persoană/unitate/obiect supusă/supus controlului. Frecvența recomandată se utilizează pentru prioritizarea controlului inopinat, în cazul în care mai multe întreprinderi cad în același timp sub incidența temeiurilor și condițiilor stabilite la art.19 din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    15. La sfîrșitul perioadei pentru care s-a făcut planificarea, Agenția elaborează un raport prin care se va determina ponderea agenților economici supuși controlului din numărul total și va modifica, după caz, punctajele acordate anterior în baza informației acumulate în urma controlului, a schimbării situației în raport cu data ultimului control efectuat, a actualizării profilului fiecărui agent economic.
    16. Evaluarea riscului pentru agentul economic concret trebuie efectuată după fiecare control, cu excepția verificării suplimentare, realizate conform art. 28 alin. (9) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, sau a controlului la solicitarea directă din partea agentului economic supus controlului. Dacă datele colectate în timpul controalelor nu modifică clasamentul riscurilor, atunci clasamentul existent rămîne neschimbat.
    Noul clasament calculat se aplică în cazul planificării controalelor pentru perioada ulterioară de planificare, adică pentru anul următor.
    17. Pentru persoana/obiectul care nu a mai fost supus anterior controlului de stat asupra activității de întreprinzător de către Agenție, locul în clasament se stabilește după efectuarea primului control. Agenția, pînă la efectuarea primului control, aplică punctajul mediu pentru același tip de activitate economică ca și a persoanei/obiectului supuse controlului.
    18. Nivelul de risc al persoanei/obiectului supus controlului și/sau al obiectului controlului se introduce în Registrul de stat al controalelor. Nivelul de risc al persoanei supuse controlului și/sau al obiectului controlului reprezintă informație publică și se pune la dispoziția publicului pe pagina web oficială a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
Secțiunea a 5-a. Întocmirea planului anual de control
în urma evaluării nivelului de risc

    19. După aranjarea clasamentelor pe fiecare domeniu de control, din fiecare clasament se preia un număr estimativ de persoane/unități care urmează a fi incluse în planul anual al controalelor.
    Cantitatea de persoane/unități preluate din clasament se raportează la capacitățile instituționale atît ale subdiviziunii responsabile de domeniul pentru care s-a făcut clasamentul, cît și ale Agenției în general, precum și la numărul maxim potențial de persoane/unități care poate fi supuse controalelor de către toate subdiviziunile Agenției. Preluarea persoanelor/unităților din clasament se realizează la rînd, începînd cu cea care a acumulat punctajul maxim de risc în urma aplicării formulei de la pct.10, și se reflectă în lista subdiviziunii în ordinea descrescătoare a punctajului de risc acumulat conform clasamentului.
    20. Toate listele pentru toate domeniile de control se includ într-un plan al controalelor și constituie versiunea preliminară a planului anual al controalelor, care se examinează suplimentar în vederea dezvoltării și consolidării sale.
    În urma comparării și contrapunerii listelor persoanelor/unităților din versiunea preliminară a planului anual al controalelor, Agenția definitivează, consolidează și aprobă planul anual al controalelor în conformitate cu prevederile cadrului normativ și regulile aprobate de conducătorul Agenției, conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta Metodologie.
    21. Clasamentele și listele persoanelor supuse controlului, precum și planul anual al controalelor se generează automatizat de Registrul de stat al controalelor în baza informațiilor din acesta, în urma analizei criteriilor de risc, conform formulei stabilite de prezenta Metodologie. În cazul în care Registrul nu asigură suficient analiza criteriilor de risc, aceasta se face manual și este complementară informației oferite de Registru.
    22. Dacă persoana supusă controlului se regăsește de mai multe ori în planul anual al controalelor în vederea controlării în mai multe domenii de control din competența Agenției, conducătorul acesteia are obligația de a asigura reducerea la maximum a numărului de vizite prin combinarea și comasarea controalelor pe mai multe domenii într-o singură vizită de control.
    Organizarea și efectuarea controlului trebuie să se realizeze cu asigurarea efectuării unui singur control pe an pentru toate domeniile de activitate ale persoanei supuse controlului identificate în planul anual al controalelor.
    23. Conducătorul Agenției poartă responsabilitatea pentru consolidarea planului anual al controalelor și pentru organizarea și efectuarea controalelor pe domenii de control, astfel încît să asigure, în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii și ale Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, realizarea nu mai mult de un control planificat pe an al persoanei/unității supuse controlului.
Capitolul III. EFECTUAREA CONTROALELOR
INOPINATE  ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

    24. Controalele inopinate se efectuează în baza analizei riscurilor și doar în cazul existenței temeiurilor și respectării condițiilor prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. La analiza riscurilor, Agenția utilizează criterii de risc care permit evaluarea eventualului prejudiciu și a mărimii acestuia în cazul în care controlul nu s-ar efectua.
    25. La stabilirea probabilității apariției prejudiciului și a mărimii acestuia se utilizează criteriile de risc indicate la punctul 6.
Capitolul IV. IDENTIFICAREA SOLUȚIEI OPTIME CU PRIVIRE
LA PETIȚIILE DEPUSE LA AGENȚIE SAU LA INFORMAȚIILE
PRIVIND ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI, ÎN BAZA ANALIZEI
RISCURILOR

    26. Petițiile depuse la Agenție, precum și informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute Agenției se evaluează în baza analizei riscurilor.
    27. Controlul în baza petiției sau a informațiilor privind încălcarea legislației se efectuează doar cu respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și evaluării prin intermediul condițiilor și criteriilor de risc indicate la punctul 24.
    28. În cazul examinării petițiilor și informațiilor privind încălcările grave sau foarte grave, situațiile de avarie sau incidentele ce prezintă pericol iminent și imediat pentru mediu, viața, sănătatea sau proprietatea persoanelor, efectuarea controalelor este obligatorie, fără întîrziere.
    29. Pentru petițiile și informațiile cu privire la posibile încălcări minore care conduc la incidente/accidente minore sau la un prejudiciu minor, Agenția realizează acțiuni mai puțin intruzive sau dispune acțiuni care urmează să se realizeze într-o perioadă ulterioară, cu includerea în următorul control planificat a problemelor formulate în petițiile depuse sau în informația deținută.
    30. Criteriile de risc utilizate pentru evaluarea petițiilor parvenite pe adresa Agenției cu privire la încălcarea legislației, precum și ponderea atribuită criteriilor sînt stabilite în următorul tabel.
Nr. crt.
Criteriul de risc
Aspectele de evaluare
Ponderea
1.
Conținutul petiției

Conținut întemeiat, descrieri corect argumentate, completate cu dovezi concrete

5

Informațiile prezentate în petiție nu se încadrează în domeniile de competență ale Agenției

3

Conținut aparent neîntemeiat, descrieri abstracte, lipsite de argumentări și dovezi

1
2.

Timpul ce a trecut de la identificarea problemei

Încălcarea descrisă în petiție se desfășoară în momentul sau s-a consumat cu puțin timp înaintea sesizării

5

Perioada de timp ce s-a scurs de la momentul producerii încălcării este destul de mare, fiind depășite și termenele de prescripție

1
3.

Credibilitatea autorului petiției

Conform datelor deținute, autorul petiției examinate a sesizat anterior Agenției și alte încălcări, care, fiind verificate, s-au adeverit ori aceasta este prima petiție a respectivului autor

4

Conform datelor deținute, autorul petiției examinate a sesizat anterior Agenției și alte încălcări,majoritatea cărora, fiind verificate,nu s-auadeverit

1
4.

Producerea unor incidente/accidente tehnice

Petiții despre producerea unui incident/accident cu detalii exacte și precise

5

Petiții despre posibilitatea producerii pe viitor a unui incident/accident

4
5.

Categoriile sociale ale populației

Petiții cu referire la încălcări ce afectează grupuri de persoane vulnerabile (copii, bătrîni, bolnavi, persoane cu dizabilități)

5

Petiții cu referire la încălcări ce afectează alte grupuri de persoane

3
6.

Impactul asupra societății, proprietății publice sau private

Petiții despre unele încălcări, care, nefiind înlăturate imediat, ar fi imposibil de înlăturatîn viitor, avîndun impact negativ asupra societății, proprietății publice sau private

5

Petiții despre unele încălcări a căror înlăturare ar fi posibilă în  viitor, fără impact negativ asupra societății, proprietății publice sau private

1
TOTAL
 

    31. La calcularea riscului se selectează doar cîte un aspect de evaluare de la fiecare criteriu de risc. Prin calculul sumei punctelor evaluării criteriilor stabilite în punctul 30 se obține punctajul total al evaluării petiției. În funcție de punctajul total obținut, pot fi întreprinse următoarele acțiuni specificate în următorul tabel.
Nr.
crt.
Punctajul total obținut conform evaluării criteriilor stabilite la pct. 30
Acțiunile care pot fi întreprinse
1.
11 – 16

Refuzarea efectuării unui control, cu înregistrarea petiției în cabinetul electronic al persoanei supuse controlului din Registrul de stat al controalelor

Transmiterea informațiilor către autoritatea competentă, în cazul în care petiția nu se încadrează în domeniile de competență ale Agenției

2.
17 – 23

Înregistrarea petiției în cabinetul electronic al persoanei supuse controlului din Registrul de stat al controalelor, cu notificarea acestuia despre verificarea anumitor aspecte identificate în petiție în timpul următorului control planificat

Notificarea persoanei supuse controlului vizat, prin care se solicită soluționarea pe cale amiabilă a problemelor abordate în petiție, cu informarea Agenției și a petiționarului despre posibilitatea soluționării și termenele necesare

3.
24 – 29

Dispunerea efectuării imediate a unui control inopinat, care poate include desfășurarea unui control la fața locului

    32. Agenția poate, de asemenea, să evalueze din oficiu altă informație cu privire la încălcări ale legislației care i-au devenit cunoscute, precum publicațiile din mass-media, social media sau din alte părți, care se evaluează prin intermediul condițiilor și criteriilor de risc indicate la punctul 30.
Capitolul V. ELABORAREA LISTELOR DE VERIFICARE ȘI
STABILIREA CERINȚELOR DE REGLEMENTARE CARE
TREBUIE INCLUSE ÎN LISTA DE VERIFICARE

    33. Desfășurarea controalelor are loc doar în baza și în limitele listei de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul de control în cauză. Listele de verificare au ca scop optimizarea timpului și a eforturilor necesare desfășurării controlului, asigurînd orientarea procesului de control spre aspectele legate de riscurile cele mai semnificative.
    34. Elaborarea listelor de verificare se face pornind de la criteriile de risc stabilite în prezenta Metodologie. Conținutul listelor de verificare are ca scop reflectarea respectării cerințelor legale orientate spre înlăturarea și/sau diminuarea efectivă și oportună a riscurilor pentru sănătatea, viața și proprietatea persoanelor, care sînt prevăzute pentru domeniul de activitate respectiv.
    35. În procesul de elaborare a listei de verificare, fiecare cerință legală referitoare la domeniul specific de activitate se evaluează pentru a determina modul în care nerespectarea acesteia poate cauza apariția unui prejudiciu și potențiala mărime a acestuia.
    36. Cerința legală se include în lista de verificare dacă:
    1) nerespectarea acesteia:
    a) creează pericol iminent, dar nu imediat pentru viața, sănătatea și proprietatea persoanei controlate și/sau angajații acesteia ori creează pericol iminent, dar nu imediat pentru societate, care, dacă nu este înlăturat în termenul indicat, va deveni imediat;
    b) care creează pericol iminent și imediat pentru viața, sănătatea și proprietatea persoanei controlate și/sau angajații acesteia ori creează pericol iminent și imediat pentru societate;
    2) abordează aspectele majore relevante pentru reducerea riscurilor și prevenirea daunelor.
Capitolul VI. PLANIFICAREA STRATEGICĂ A
ACTIVITĂȚII DE CONTROL A AGENȚIEI

    37. Agenția realizează planificarea strategică a activității de control prin utilizarea analizei riscurilor în scopul determinării domeniilor strategice spre care urmează să concentreze activitatea sa de control. Domeniile strategice pot viza tipuri specifice de activități economice, probleme de reglementare specifice sau transversale, pericole noi într-un anumit domeniu. Domeniile strategice pot avea o dimensiune locală sau una regională.
    38. Selectarea domeniilor strategice permite distribuirea eficientă a resurselor interne pentru efectuarea controalelor, furnizarea de consultanță agenților economici supuși controlului și consumatorilor, precum și stabilirea unui echilibru adecvat între controalele efectuate și furnizarea de consultanță pentru atingerea obiectivelor de reglementare.
    39. În cazul planificării strategice a activității de control a Agenției, criteriile de risc, descrierea lor, atribuirea punctelor și ponderii pentru fiecare criteriu de risc se realizează conform prevederilor corespunzătoare din capitolul II.
Capitolul VII. CREAREA ŞI MENȚINEREA SISTEMULUI DE DATE
NECESAR APLICĂRII CRITERIILOR DE RISC

    40. Sistemul de planificare a controalelor în baza analizei riscurilor de către Agenție trebuie să fie întemeiat pe date statistice relevante, certe și accesibile, furnizate de Biroul Național de Statistică, date colectate de Agenție, de alte autorități și instituții publice, inclusiv din surse informatice oficiale, precum și din alte surse sigure. Agenția va evita aplicarea criteriilor de risc în baza datelor incomplete și interpretabile.
    41. Pentru elaborarea și menținerea clasamentului agenților economici supuși controlului conform riscului prezentat, Agenția menține, prin intermediul Registrului de stat al controalelor, o bază de date care să reflecte cel puțin:
    1) lista tuturor persoanelor/obiectelor pasibile controlului, cu datele individuale de identificare;
    2) istoria activității de control pentru fiecare persoană/obiect;
    3) profilul fiecărei persoane/unități supuse controlului, cu informația relevantă pentru criteriile de risc utilizate pentru clasificarea acestuia.
    42. Agenția reexaminează și actualizează informația necesară pentru aplicarea criteriilor de risc potrivit prezentei Metodologii, dar nu mai rar decît o dată pe an.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1280 din 26.12.18, MO38-47/08.02.18 art.68; în vigoare 08.02.19]

    anexa nr.2