OSVC468/2018
ID intern unic:  377896
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 468
din  30.10.2018
cu privire la modificarea anexei nr.11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi
completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 09.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 1636     Data intrarii in vigoare : 26.10.2018
    În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1028 din 24.10.2018 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.819/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.4 alin.(18) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, precum și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, care se pune în aplicare la data de 26.10.2018, şi în conformitate cu pct.8 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3–5, art.15), precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informațională,
ORDON:
    1. Anexa nr.11 compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare” în cadrul procedurii vamale „42” al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” se modifică, după cum urmează:
    1.1 colonițele 2 și 3 ale codului scutirii 209 se modifică și va avea următoarea redacție:

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

TVA (fără drept de deducere)

209

Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997 art.4 alin.(18);
HG nr.819 din 18.10.2017

Scutiri aplicate la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor nevăzătorilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, conform Listei stabilite înAnexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.819/2017


    2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” vor opera modificările și completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Executarea prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale.
    4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa funcționarilor vamali prevederile prezentului Ordin.
    6. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul Ordin intră în vigoare la 26.10.2018 și va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GEBERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                    Vitalie VRABIE

    Nr. 468-O. Chişinău, 30 octombrie  2018.