HGC1082/2018
ID intern unic:  377924
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1082
din  08.11.2018
cu privire la reorganizarea Cancelariei de Stat
Publicat : 09.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 423     art Nr : 1125     Data intrarii in vigoare : 09.11.2018
    În temeiul art.7 lit. b) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412),   art.2 alin.(1) și art.14 alin.(7) din Legea nr.98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Cancelaria de Stat se reorganizează prin fuziune (absorbţie) cu Centrul de armonizare a legislației, autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiției.
    2. Cancelaria de Stat este succesorul de drepturi şi obligaţii al persoanei juridice absorbite.
    3. Personalul angajat al Centrului de armonizare a legislației se transferă în cadrul Cancelariei de Stat în conformitate cu Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și cu legislaţia muncii.
    În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, conducătorul Centrului de armonizare a legislației va iniţia procedura de preavizare a personalului autorităţii administrative absorbite, iar preavizarea conducătorului Centrului va fi inițiată de către ministrul justiției.
    Disponibilizarea personalului Centrului de armonizare a legislației se va efectua în conformitate cu Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și cu legislaţia muncii, în cazul imposibilităţii transferului acestuia.
    Cheltuielile de disponibilizare a personalului persoanei juridice absorbite se vor efectua din contul și în limita bugetului acesteia.
    Transmiterea integrală a patrimoniului persoanei juridice absorbite către persoana juridică absorbantă se va efectua conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015.
    4. Cancelaria de Stat, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va aproba modificările corespunzătoare ale statului de personal propriu și va întreprinde măsurile necesare în vederea realizării transferului personalului menționat.
5. Agenţia Servicii Publice, la cererea titularului de drepturi, va opera modificările necesare în registrele de stat.
    6. Ministerul Finanţelor, conform propunerilor comune ale Cancelariei de Stat și Ministerului Justiției, ca urmare a reorganizării prin absorbție a Centrului de armonizare a legislației, va prezenta Guvernului proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea alocaţiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017 între Cancelaria de Stat și autorităţile administrative din subordinea Ministerului Justiţiei.
    7. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    8. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.190/2007 privind crearea Centrului de armonizare a legislației (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29-31, art.205).
    9. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                  Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                                      Victoria Iftodi

    Nr. 1082. Chişinău, 8 noiembrie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 1082/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.724) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cifrele „185” se substituie cu cifrele „205”;
    2) în anexa nr.1:
    punctul 7 se completează cu litera h1)  cu următorul cuprins:
    „h1) coordonează şi monitorizează procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene pe plan naţional şi asigură compatibilitatea acesteia cu legislaţia Uniunii Europene, precum și efectuează expertiza de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene”;
    punctul 13 se completează cu următorul alineat:
    „Centrul de armonizare a legislației este o subdiviziune internă a Cancelariei de Stat, care efectuează expertiza de compatibilitate a proiectelor de acte normative ce au ca scop armonizarea cu legislația Uniunii Europene și emite declaraţii de compatibilitate, precum și asigură conformitatea juridică a proiectelor de acte normative care urmează a fi aprobate de Guvern, emise de Prim-ministru, precum și a proiectelor de acte normative ale Cancelariei de Stat.”;
    3) la anexa nr.2:
    poziția 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Biroul politici de reintegrare (cu statut de direcţie)
    Secția analiză și planificare
    Secția politici de reintegrare
    Secția relații cu publicul și protocol”;
    se completează cu poziția 51 cu următorul cuprins:
    „51. Centrul de armonizare a legislației (cu statut de direcție generală)
    Direcția expertiză de compatibilitate cu legislația europeană
    Direcția coordonarea și documentarea procesului de armonizare  legislativă
    Direcția acte guvernamentale”;
    poziția 8 se exclude;
    poziția  14 va avea următorul cuprins:
    „14. Direcția juridică și supravegherea controalelor de stat
    Secția asistență juridică
    Secția supravegherea controalelor de stat”.
    2.  În anexa nr.1 capitolul II secţiunea a II-a litera c) din Hotărîrea Guvernului nr.1001/2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.238-242, art.1100), poziţia 5 se exclude.
    3. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.736/2012 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.212-215, art.799), poziţia „Centrul de armonizare a legislației” se exclude.
    4.  La punctul 7 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.698/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.335-339, art.824), subpunctul 4) se exclude.