HGC1087/2018
ID intern unic:  377926
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1087
din  08.11.2018
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 972/2010
cu privire la Programul de atragere a remitenţelor în economie
„PARE 1+1” pentru anii 2010-2018
Publicat : 09.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 423     art Nr : 1127     Data intrarii in vigoare : 09.11.2018
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 972/2010 cu privire la Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.211-212, art.1091) se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea şi pe parcursul textului hotărîrii, precum şi în denumirea şi în cuprinsul anexelor la aceasta, textul „pentru anii 2010-2018” se substituie cu textul „pentru anii 2010-2021”;
    2) în hotărîre:
    a) la punctul 3 alineatele doi și trei, cuvîntul  „proiectului” se substituie cu cuvîntul „Programului”;
    b) la punctul 31, cuvintele „schemă de ajutor de stat” se substituie cu cuvintele „schemă de ajutor de minimis”;
    3) în anexa nr. 1:
    a) la punctul 4:
    cuvîntul „Programul” se substituie cu cuvîntul „Program”;
    litera a) se completează cu textul „ , plecați peste hotarele țării cu scopul desfășurării activității de muncă, care pot confirma prin documente justificative că mijloacele financiare pe care le dețin provin din remitențe”;
    litera b) se completează la început cu textul „soțul/soția și”;
    b) la punctul 6 litera a), după cuvintele „Republica Moldova” se introduce textul „ , soț/soție”;
    c) punctul 8:
    la componenta I litera b), textul „www.mec.gov.md” se substituie cu textul „www.mei.gov.md”;
    la componenta a II-a:
    subpunctul 1):
    literele b) și c) se abrogă;
    la litera f), după cuvîntul „migrant/” se introduce textul „soțului/soției/”;
    la litera g), după cuvîntul „justifică” se introduce textul „relația de soț/soție sau” și se completează cu textul „(buletinul de identitate, certificatul de naștere, certificatul de înfiere, certificatul de căsătorie);”
    litera h) va avea următorul cuprins: 
    „h) documentele justificative privind provenienţa banilor din remitenţe:
    - contractele de muncă ale lucrătorului migrant și/sau certificatele de confirmare a salariului, veniturilor lucrătorului migrant, cu o vechime de cel mult 5 (cinci) ani, la  data depunerii cererii de participare la Program;
    - extrase din conturi bancare sau copiile dispozițiilor de transfer bancar al remitențelor;
    - declarații vamale;
    - alte documente justificative care confirmă proveniența remitențelor.”;
     la subpunctul 2), primul alineat va avea următorul cuprins:
    „Dosarele depuse de către solicitanți vor fi evaluate de către ODIMM, ţinîndu-se cont de îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.”;
    la subpunctul 4) alineatul doi, textul „şi nu au înregistrat pierderi pe parcursul ultimilor 3 ani” se substituie cu textul „şi au înregistrat profit pe parcursul ultimilor 3 ani”;
    componenta a III-a:
    la alineatul doi, după cuvîntul „Programului” se introduc cuvintele „sub formă de finanțare nerambursabilă”;
    după alineatul doi se introduce următorul alineat:
    „Solicitantul, în calitate de lucrător migrant, soț/soție sau rudă de gradul întîi, poate beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului o singură dată.”;
    subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) Grantul se va acorda beneficiarilor Programului de pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru lansarea/dezvoltarea activităţii antreprenoriale, cu respectarea raportului de 30% din valoarea totală a bugetului pentru municipiile Chişinău şi Bălţi (20% şi, respectiv, 10%) şi 70% – pentru celelalte localităţi.
    În cadrul prezentului Program, toate activităţile sînt eligibile pentru finanţare, cu excepţia:
    importului de mărfuri de producţie şi materiei prime;
    activităţilor fiduciare şi de asigurare;
    activităţilor fondurilor de investiţii;
    activităţii bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
    activităţilor de schimb valutar şi de lombardare;
    jocurilor de noroc;
    procurării bunurilor imobiliare;
    comerţului;
    serviciilor de alimentaţie publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi.
    Costuri/bunuri neeligibile:
    bunuri şi servicii procurate de la persoane fizice care nu sînt înregistrate ca subiecți ai activității de antreprenoriat;
    bunurile cu grad de uzură avansat;
    bunuri procurate prin intermediul operațiunilor de schimb al mărfurilor, operațiunilor de compensare şi contracte de cesiune;
    taxa pe valoarea adăugată;
    comisioane bancare, costurile garanțiilor bancare şi cheltuieli similare;
    costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare;
    cheltuieli de transport;
    cheltuieli de asigurare;
    taxe vamale şi alte cheltuieli adiacente procedurii de vămuire;
    cheltuieli de instruire;
    costul serviciilor de instalare, montare, precum şi lucrări de mecanizare;
    lucrări de construcție și montare;
    achiziția de mică valoare și scurtă durată cu valoarea mai mică sau egală de 6000 lei;
    achiziția materialelor de construcție din contul finanțării nerambursabile;
    obiectul investiției din remitențe și finanțare nerambursabilă care au fost finanțate din contul altor programe/proiecte de asistență.”;
    De asemenea, se va acorda o atenție sporită proiectelor care prevăd crearea locurilor noi de muncă sau afacerilor care asigură dezvoltarea sectorului de producere a mărfurilor și serviciilor.”;
    la subpunctul 4), după prima propoziție se introduce textul: „Se consideră investiție achiziția efectuată din contul întreprinderii, cu un termen de pînă la 3 (trei) ani la data înaintării cererii de finanțare la componenta a III-a a Programului.”;
    la componenta a IV-a alineatul doi, cuvîntul „decontării” se substituie cu cuvîntul „transferării”;
    d) la punctul 10 litera a), cuvintele „lucrătorilor migranți sau rudelor de gradul întîi ale acestora” se substituie cu textul „persoanelor (lucrător migrant, soț/soție sau rudă de gradul întîi a acestuia)”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                              Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu

    Nr. 1087. Chişinău, 8 noiembrie 2018.