HCNPFC48/15/2018
ID intern unic:  377932
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 48/15
din  29.10.2018
privind modificarea Regulamentului cu privire
la dezvăluirea de către participanţii profesionişti
la piaţa financiară nebancară a informaţiei
privind acordarea serviciilor
Publicat : 09.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 423     art Nr : 1654
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1380 din 6 noiembrie 2018
Ministru_________ Victoria IFTODI

    În temeiul art.23 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/ 2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.108-112, art.200),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.8/6 din 26 februarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.81-82, art.310) înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr.751 din 18 mai 2010 se modifică după cum urmează:
    1) La punctul 2, cuvintele „organizațiile de microfinanțare” se substituie cu cuvintele „organizațiile de creditare nebancară”, iar cuvintele „organizațiile de credit ipotecar” se exclud.
    2) Punctul 23 va avea următorul cuprins:
    „23. Organizația de creditare nebancară va pune la dispoziţia clienților informaţiile privind condiţiile de acordare a creditelor nebancare și leasingului financiar, inclusiv:
    1) suma (minimă și maximă);
    2) termenul (minim și maxim);
    3) rata dobânzii;
    4) dezvăluirea componentelor costului total al creditului nebancar/leasing financiar;
    5) dobânda anuală efectivă (DAE) indicată în mod obligatoriu în informațiile  precontractuale furnizate clientului (ilustrată prin intermediul unui exemplu reprezentativ care menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective) și în contractele de credit nebancar/leasing financiar;
    6) mărimea valorii totale plătibile de către client și metoda de calcul a acesteia, precum și mărimea penalității pentru neexecutarea obligațiilor de plată;
    7) graficul – model de rambursare a creditului sau de plată a ratelor de leasing (anuităţi, plăți lunare în descreștere, plata la scadența finală etc.);
    8) documentele necesare pentru obţinerea creditului nebancar/leasingului financiar;
    9) cerinţe privind modul de garantare a creditelor nebancare/leasingului financiar  de către clienți, stabilit de către organizația de creditare nebancară;
    10) procedura de modificare a clauzelor contractuale;
    11) după caz, componența și modul de calcul al dobânzii flotante, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii flotante;
    12) dreptul la revocare a creditului nebancar/leasingului financiar și obligațiile clientului în acest caz;
    13) rambursarea anticipată a creditului nebancar/leasingului financiar și mărimea compensației pentru eventualele costuri legate de rambursarea anticipată;
    14) regulile de creditare în cazul aplicării dobânzii flotante;
    15) esența și consecințele juridice ale investirii cu formulă executorie a contractelor de ipotecă și/sau gaj, care garantează executarea obligațiilor de plată, în cazul în care formula executorie este inclusă în contract;
    16) posibilitatea de a recurge la o procedură extrajudiciară de soluționare a litigiilor legate de executarea contractelor de credit nebancar/leasing financiar.”.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                         Valeriu CHIȚAN

    Nr. 48/15. Chişinău, 29 octombrie 2018.