LPC208/2018
ID intern unic:  378054
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 208
din  12.10.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 23.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 430-439     art Nr : 672     Data intrarii in vigoare : 23.12.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Prezenta lege transpune art. 5, art. 11, art. 15 alin. (3), art. 17 alin. (1) lit. c), art. 59 alin. (2) și art. 81 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 319 din 5 decembrie 2007, precum și art. 6 alin. (1) lit. d) din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267 din 10 octombrie 2009.
    Art. I. – Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297–300, art. 544), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (1), cuvintele „care deține licența pentru activitate de depozitar central de valori mobiliare ca activitate de bază” se substituie cu textul „care desfășoară activitatea de depozitar central de valori mobiliare ca activitate de bază, societăților de plată, societăților emitente de monedă electronică, furnizorilor de servicii poștale în scopul prestării serviciilor de plată, ”, iar în final se introduce textul „ , cu excepția celor prevăzute de lege în scopul prestării serviciilor de plată”.
    2. Articolul 491:
denumirea articolului  va avea următorul cuprins: 
    „Articolul 491. Reglementarea și supravegherea sistemelor de plăți
                             care funcționează în Republica Moldova”;
    la alineatul (1), după cuvintele „Banca Națională” se introduc cuvintele „reglementează și”, iar cuvîntul „sistemului” se substituie cu cuvîntul „sistemelor”;
    la alineatul (2), după cuvintele „În scopul” se introduc cuvintele „reglementării și”, iar cuvîntul „sistemului” se substituie, în toate cazurile, cu cuvîntul „sistemelor”.
    Art. II. – Articolul 2932 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1) ), în dispoziție, textul „ori cu încălcarea condițiilor de licențiere,” se exclude;
    la alineatul (2), în dispoziție, cuvintele „Legii instituțiilor financiare” se substituie cu textul „Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor”, iar după cuvintele „furnizorul de servicii poștale” se introduce textul „ , acordarea creditelor legate de prestarea serviciilor de plată cu nerespectarea cerințelor stipulate la art. 25 alin. (3) și art. 88 alin. (11) din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și fără licența corespunzătoare”.
    Art. III. – Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 661), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, cuvîntul „filială”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „sucursală” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepția articolului 17.
    2. Articolul 2:
    la alineatul (2):
    punctul 2) va avea următorul cuprins: 
    „2) operațiunilor de plată efectuate de la plătitor către beneficiarul plății printr-un reprezentant comercial sau agent comercial împuternicit, prin intermediul unui acord încheiat între reprezentantul comercial sau agentul comercial și plătitorul și/sau beneficiarul plății, să negocieze ori să efectueze vînzări sau achiziții de bunuri ori de servicii în următoarele situații:
    a) doar în numele plătitorului sau doar al beneficiarului plății, indiferent dacă se află sau nu în posesia fondurilor clienților; sau
    b) în cazul în care reprezentantul comercial sau agentul comercial împuternicit acționează atît în numele și pe răspunderea plătitorului, cît și în numele și pe răspunderea beneficiarului plății, dacă nu intră în posesia fondurilor clienților sau nu le controlează în niciun moment;”
    punctul 11) va avea următorul cuprins: 
    „11) serviciilor bazate pe instrumente/dispozitive, inclusiv valorilor monetare stocate pe instrumente preplătite cu scop predeterminat, care pot fi folosite pentru a achiziționa bunuri sau servicii doar în localurile folosite de prestatorul serviciilor respective ori, în baza unui contract comercial cu acesta, în cadrul unei rețele limitate de prestatori de servicii, indiferent de locația geografică a acestora, ori pentru o categorie limitată de bunuri sau servicii;”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 
    „(3) În exercitarea atribuțiilor Băncii Naționale prevăzute de prezenta lege, dispozițiile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nu se aplică.”
    3. Articolul 3:
    la noțiunea „agent”, după cuvîntul „persoană” se introduc cuvintele „fizică sau ”;
    după noțiunea „beneficiar al plății” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins: 
    „capital reglementat – indicator prin care este stabilită valoarea minimă a capitalului propriu pe care societatea de plată/societatea emitentă de monedă electronică/furnizorul de servicii poștale trebuie să-l mențină pe parcursul desfășurării activității sale, în conformitate cu prezenta lege și cu actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei emise întru executarea acesteia;”
    după noțiunea „dată a valutei”  se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins: 
    „date sensibile privind plățile – date, inclusiv elemente de securitate personalizate, care pot fi utilizate în scopul fraudării;”
    noțiunea „filială” va avea următorul cuprins: 
    „filială – definită conform Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;”
    după noțiunea „sistem de plăți” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins: 
    „sistem informațional – sistem de gestionare a informației din cadrul unui prestator de servicii de plată, împreună cu resursele organizaționale asociate, cum ar fi resurse informaționale, resurse umane, structuri organizatorice;”
    după noțiunea „societate emitentă de monedă electronică” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „sucursală – subdiviziune separată a societății de plată sau un punct de lucru, altul decît sediul acesteia, dependent(ă) juridic de societatea de plată și care efectuează direct toate sau unele din activitățile unei societăți de plată;”
    după noțiunea ,,terminal de plată în numerar (terminal cash-in)” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins: 
    „transfer de credit – serviciu de plată de creditare a contului de plăți al beneficiarului plății printr-o operațiune de plată sau o serie de operațiuni de plată efectuate din contul de plăți al plătitorului de către prestatorul serviciilor de plată care deține contul de plăți al plătitorului, în baza unei instrucțiuni date de plătitor;”.
    4. La articolul 5 alineatul (1):
    partea introductivă va avea următorul cuprins: 
    „Prezenta lege distinge următoarele categorii de prestatori de servicii de plată:”;
    la litera a), după cuvîntul „băncile” se introduce textul „și filialele băncilor din alte state,”, iar cuvintele „Legea instituțiilor financiare” se substituie cu textul „Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor”;
    la litera d), cuvintele „Legea poștei” se substituie cu textul „Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016”.
    5. Articolul 7:
    la alineatele (2) și (4) , textul „ , cu excepția pct. 4)” se exclude;
    la alineatul (5), textul „ , cu excepția pct. 4)” se exclude, iar cuvintele „Legii instituțiilor financiare” se substituie cu textul „Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor”;
    la alineatul (6), după textul „specificate la art. 9” se introduce textul „alin. (1)”.
    6. La articolul 8:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ , cu excepția cazului prevăzut la  alin. (2)”; 
    alineatul (3) se completează în final cu textul „la valoarea nominală a fondurilor primite”. 
    7. Articolul 10 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 
    „(3) Societatea de plată are dreptul de a începe prestarea unui nou serviciu de plată doar după obținerea licenței de activitate în termenele și condițiile stabilite la art. 14–20 și de actele normative ale Băncii Naționale.”
    8. Articolul 12:
    la alineatul (1) litera c), textul „art. 4 alin. (1) pct. 1)–3), 5)” se substituie cu textul „art. 4 alin. (1) pct. 1)–5)”;
    la alineatul (2):
    în partea introductivă, după textul „este format din” se introduce textul „unul sau mai multe dintre următoarele elemente”;
    la litera a), după textul „acțiunilor preferențiale cumulative” se introduce textul „ , în cazul societăților pe acțiuni”.
    9. Articolul 13:
    la alineatul (1), după textul „al societății de plată” se introduce textul: „ , în orice moment al desfășurării activității,”, iar în final se introduce textul „ , fiind luată în considerare suma mai mare”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Este interzisă utilizarea multiplă a elementelor eligibile utilizate pentru calcularea capitalului reglementat al unei societăți de plată în cazul în care aceasta aparține unui grup din care mai face parte o altă societate de plată, o bancă sau o entitate din sectorul financiar. Prezentul alineat se aplică, de asemenea, în cazul în care o societate de plată desfășoară și alte activități decît prestarea serviciilor de plată.”
    la alineatul (2), textul „În orice moment al desfășurării activității, societatea” se substituie cu cuvîntul „Societatea”.
    10. Articolul 14:
    la alineatul (1), textul „în scris” se exclude, iar în final se introduce textul: „Modul de prezentare a declarației, a documentelor și a informațiilor referitoare la solicitant este stabilit în actele normative ale Băncii Naționale.”
    la alineatul (2):
    punctul 1) va avea următorul cuprins: 
    „1) copia legalizată de pe contractul de constituire a solicitantului și/sau de pe statutul acestuia;”
    la punctul 3), cuvîntul „depunerea” se substituie cu cuvîntul „dispunerea”;
    la punctul 7):
    litera e) va avea următorul cuprins: 
    „e) măsurile privind asigurarea continuității activității și siguranței la prestarea serviciilor de plată, care să cuprindă o identificare clară a operațiunilor critice, planuri de continuitate și o procedură pentru testarea și reexaminarea periodică a caracterului adecvat și a eficienței acestor planuri;”
    litera f) va avea următorul cuprins: 
   „f) organizarea și gestionarea sistemelor informaționale, inclusiv modul de protecție a informației și a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de servicii de plată, precum și o descriere a procesului pentru evidența, monitorizarea, supravegherea și restricționarea accesului la datele sensibile privind plățile;”
    punctul se completează cu literele g) și h) cu următorul cuprins: 
    „g) procedurile pentru monitorizarea, tratarea și urmărirea unui incident de securitate și a plîngerilor legate de securitate formulate de clienți, incluzînd un mecanism de raportare care ține cont de obligațiile de notificare ale societății de plată prevăzute la art. 322;
    h) politica de securitate, inclusiv o evaluare a riscurilor în raport cu serviciile de plată și o descriere a măsurilor de control al securității și de atenuare a riscurilor întreprinse în vederea protejării adecvate a utilizatorilor serviciilor de plată, inclusiv împotriva fraudei și a utilizării ilegale a datelor sensibile și cu caracter personal.”
    11. Articolul 15:
    la alineatul (1), în partea introductivă, după cuvintele „se acordă dacă” se introduce textul „ , în urma examinării documentelor și informațiilor prezentate conform art. 14, se constată că”;
    la alineatul (4), după cuvintele „dreptul să consulte” se introduce textul „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și”, iar în final – textul „ , perioadă în care termenul de comunicare a deciziei cu privire la eliberarea licenței sau respingerea declarației prevăzut la art. 18 alin. (1) se suspendă”;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: 
    „(41) În scopul aplicării alin. (4), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor furnizează Băncii Naționale, la cererea acesteia, informații cu privire la persoane și entități expuse la risc de spălare a banilor și finanțare de terorism.”
la alineatul (5), textul „art. 12–14” se substituie cu textul „art. 12–15”.
    12. Legea se completează cu articolul 161 cu următorul cuprins: 
    „Articolul 161. Controlul participațiunilor societăților de plată
    (1) Persoana sau persoanele care acționează în mod concertat nu au dreptul, fără obținerea prealabilă a permisiunii Băncii Naționale, să dobîndească, direct sau indirect, o participațiune la capital într-o societate de plată ori să mărească, direct sau indirect, participațiunea, fapt ce ar avea ca efect calificarea acesteia drept participațiune calificată ori aceasta atinge sau depășește nivelurile de 20%, 30% sau de 50% din drepturile de vot ori din capitalul social, ori societatea de plată va deveni întreprindere dependentă.
    (2) În cazul în care, ca urmare a survenirii unor împrejurări în afara voinței persoanei, participațiunea acesteia devine calificată sau atinge ori depășește nivelurile specificate la alin. (1), dobînditorul nu are dreptul să exercite dreptul de vot conform acțiunilor/participațiunilor deținute fără permisiunea prealabilă a Băncii Naționale. Pentru obținerea permisiunii, dobînditorul depune cerere în termen de o lună de la apariția temeiului pentru aceasta.
    (3) Pînă la obținerea permisiunii Băncii Naționale, participațiunile menționate la alin. (2) nu se iau în considerare la determinarea cvorumului adunării acționarilor/asociaților și la luarea deciziilor de către adunare.
    (4) Pentru a obține permisiunea, persoana sau persoanele care acționează în mod concertat depun o cerere, prin care comunică despre decizia de a dobîndi participațiuni conform alin. (1) ori despre apariția temeiului conform alin. (2), și anexează documentele stabilite de Banca Națională.
    (5) Banca Națională evaluează decizia de dobîndire a participațiunilor în baza documentelor și informațiilor prezentate de solicitant conform actelor normative ale Băncii Naționale.
   (6) Banca Națională examinează cererea de eliberare a permisiunii prevăzute la alin. (1) și (2) în termen de 3 luni de la data de primire a cererii și a tuturor documentelor și informațiilor necesare. Dacă este necesar, pentru evaluarea prevăzută la alin. (5), Banca Națională poate solicita prezentarea de documente și/sau informații suplimentare. Solicitantul va transmite documentele sau informațiile suplimentare solicitate de Banca Națională în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării. În cazul în care solicitantul nu prezintă documentele sau informațiile solicitate în termenul specificat în prezentul alineat,  Banca Națională refuză eliberarea permisiunii. Pentru perioada dintre data de solicitare a informațiilor și data de primire a acestora, curgerea termenului de examinare a cererii se suspendă. Orice altă solicitare din partea Băncii Naționale de completare sau de clarificare a informațiilor primite nu mai are ca efect suspendarea termenului de evaluare. Banca Națională poate decide prelungirea pînă la 30 de zile lucrătoare a perioadei de suspendare prevăzute dacă solicitantul este situat sau reglementat într-un alt stat ori este o persoană care nu face obiectul supravegherii de către Banca Națională.
   (7) Banca Națională decide asupra cererii de eliberare a permisiunii prevăzute la alin. (1) și (2) pornind de la influența potențială exercitată de solicitant asupra societății de plată, ținînd cont de necesitatea asigurării unei administrări stabile și prudente a societății în cauză și dacă este încredințată că situația financiară a solicitantului este sigură și adecvată. La evaluarea îndeplinirii acestor criterii se iau în considerare reputația solicitantului, reputația și experiența oricărei persoane care va administra activitatea societății ca rezultat al dobîndirii de participațiuni, situația financiară a solicitantului ținînd cont de specificul concret al activității desfășurate sau preconizate a fi desfășurată de societate, lipsa impedimentelor pentru exercitarea efectivă a atribuției Băncii Naționale de supraveghere a activității societății, lipsa temeiurilor rezonabile pentru a considera că, în legătură cu dobîndirea solicitată, se realizează sau se vor realiza operațiuni de spălare a banilor și de finanțare a terorismului ori va spori riscul unor asemenea operațiuni.
    (8) În vederea luării unei decizii privind cererea de eliberare a permisiunii, Banca Națională poate să consulte alte autorități publice competente din țară și din străinătate, perioadă în care termenul de examinare a cererii de eliberare a permisiunii prevăzut la alin. (6) se suspendă.
    (9) Banca Națională respinge cererea de eliberare a permisiunii dacă, în baza condițiilor și criteriilor prevăzute la alin. (7), există motive rezonabile în acest sens sau dacă informațiile și documentele prezentate de solicitant sînt incomplete și/sau conțin date eronate. Motivele de respingere a cererii se comunică solicitantului. 
    (10) Banca Națională poate stabili un termen pentru dobîndirea participațiunilor, la expirarea căruia permisiunea eliberată devine nulă.
  (11) În cazul în care permisiunea pentru obținerea participațiunilor calificate nu a fost solicitată în termen sau nu au fost prezentate informațiile necesare, sau cererea a fost respinsă, Banca Națională are dreptul de a dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acțiunilor/participațiunilor deținute fără permisiune pînă la obținerea permisiunii prealabile a Băncii Naționale și/sau de a dispune înstrăinarea, în termen de 6 luni, a acestora.
   (12) Banca Națională poate dispune prelungirea termenului de 6 luni prevăzut la alin. (11) cu perioade a cîte cel mult 6 luni, de cel mult 3 ori consecutiv, în cazul în care prelungirea este necesară în vederea neadmiterii periclitării stabilității financiare sau în cazul în care există un interes public în a dispune prelungirea, sau atunci cînd a fost identificat, fără efectuarea unei evaluări prealabile de către Banca Națională, un achizitor potențial al acțiunilor expuse spre vînzare, al cărui caracter potrivit și adecvat nu comportă suspiciuni întemeiate la momentul adoptării deciziei de prelungire.
   (13) În caz de suspendare a exercitării dreptului de vot al acționarului/asociatului conform alin. (11), acțiunile/participațiunile al căror drept de vot este suspendat nu se iau în considerare la determinarea cvorumului adunării acționarilor/asociaților și la luarea deciziilor de către adunare. În acest caz, dacă există pericol pentru administrarea sigură și stabilă a societății de plată, Banca Națională are dreptul să limiteze activitatea societății, precum și să interzică (să restricționeze) desfășurarea unor activități ori să interzică plata dividendelor sau o altă distribuire a capitalului.”
    13. Articolul 18:
    la alineatul (1), textul „2 luni” se substituie cu textul „3 luni”;
    alineatul (2) se completează în final cu textul „ , iar documentele și informațiile specificate la art. 14 se restituie”.
    14. Articolul 19:
    la alineatele (3) și (4), cuvintele „în scris” se exclud;
    la alineatul (5), textul „în conformitate cu Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „conform condițiilor stabilite în actele normative ale Băncii Naționale”.
    15. La articolul 20 alineatul (3) punctul 2), textul „art. 4 alin. (1) pct. 1)–3), 5)” se substituie cu textul „art. 4 alin. (1) pct. 1)–5)”.
    16. Articolul 22:
    alineatul (1) se completează cu litera h) cu următorul cuprins: 
    „h) nu înlătură, în termenul stabilit, circumstanțele care au dus la suspendarea unor activități ale titularului de licență, conform art. 99 alin. (1) lit. c).”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins: 
    „(6) Societatea de plată este obligată, în decurs de 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a licenței, să depună la Banca Națională licența retrasă.”
    17. Articolul 24:
    la alineatele (2) și (3), textul „Legii instituțiilor financiare” se substituie cu textul „Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor”;
    la alineatul (4), cuvintele „activitate de emitere a monedei electronice” se substituie cu textul „activitate de creditare legată de serviciile de plată, activitate de prestare a serviciilor de plată conform criteriilor stabilite în actele normative ale Băncii Naționale”.
    18. Articolul 25 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins: 
    „(3) Societățile de plată pot acorda credite (împrumuturi) legate de serviciile de plată menționate în art. 4 alin. (1) pct. 4) și 5) doar dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
    a) creditul are un caracter accesoriu și este acordat exclusiv în legătură cu executarea unei operațiuni de plată;
    b) creditul acordat în legătură cu un serviciu de plată prestat este rambursat într-o perioadă scurtă, care în niciun caz nu depășește 12 luni;
    c) acest credit nu este acordat din fondurile deținute sau primite de la utilizatorii serviciilor de plată în scopul executării unei operațiuni de plată;
    d) capitalul reglementat al societății de plată este adecvat în orice moment. 
   (4) Societățile de plată desfășoară activitatea de creditare prevăzută la alin. (3) în conformitate cu regulile unei practici prudente și sănătoase, cu respectarea prezentei legi și a actelor normative ale Băncii Naționale prin care sînt stabilite condițiile de acordare a creditelor (împrumuturilor) legate de serviciile de plată.”
    19. La articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Fondurile primite de la utilizatorii serviciilor de plată, direct sau prin intermediul unui alt prestator de servicii de plată, pentru executarea unor operațiuni de plată, fiind protejate potrivit alin. (1) și (2), sînt exceptate de la măsurile de executare silită, inclusiv de la măsurile de asigurare a executării prevăzute de Codul de executare al Republicii Moldova, în vederea satisfacerii creanțelor creditorilor societății de plată, alții decît utilizatorii de servicii de plată, atunci cînd societatea respectivă nu-și poate îndeplini obligațiile, în special în cazul de insolvabilitate a acesteia. În caz de insolvabilitate a societății de plată, aceste fonduri nu se includ în masa debitoare.”
    20. Articolul 27:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 
    „(11) Fiecare persoană fizică sau juridică care prestează servicii de plată în numele și pe contul societăților de plată, al sucursalelor și al agenților de plată va fi considerată agent de plată în sensul prezentei legi.”
    la alineatul (3):
    litera c) va avea următorul cuprins: 
    „c) date privind identitatea administratorilor sucursalei/agentului de plată care va presta servicii de plată, dovezile că aceștia au reputație bună, posedă cunoștințe și experiență adecvate naturii, extinderii și complexității activității vizate, conform criteriilor stabilite în reglementările emise de Banca Națională;”
    alineatul se completează cu literele d) și e) cu următorul cuprins: 
    „d) lista serviciilor de plată ale societății de plată pentru care sucursala/agentul de plată este mandatată/mandatat;
    e) codul unic de identificare sau alt număr de identificare al agentului de plată în sistemul informațional al societății de plată.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 
    „(31) În cazul în care agentul de plată este un prestator de servicii de plată menționat la art. 5 alin. (1) sau în cazul în care agentul de plată este o persoană fizică, Banca Națională efectuează înscrierea în registrul societăților de plată conform procedurii stabilite în actele normative ale Băncii Naționale.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins: 
    „(4) Banca Națională examinează informațiile specificate la alin. (3) și alin. (31) și, în termen de 30 de zile după primirea lor, comunică societății de plată decizia privind înscrierea în registru a sucursalei/agentului de plată.”
    la alineatul (5), textul „la alin. (3)” se substituie cu textul „la alin. (3) și alin. (31)”;
    articolul se completează cu alineatele (51) și (52) cu următorul cuprins: 
    „(51) Societatea de plată este obligată să notifice Banca Națională despre orice modificare a datelor din documentele prezentate pentru înscrierea în registru a sucursalei/agentului de plată în termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor și să prezinte documentele ce confirmă modificările în cauză în termen de 30 de zile de la data survenirii modificărilor. 
    (52) Societatea de plată se asigură că sucursalele/agenții de plată care acționează în numele acesteia îi informează pe utilizatorii serviciilor de plată în legătură cu acest fapt.”
    alineatul (6) se completează în final cu textul: „ La solicitarea de către Banca Națională a informațiilor suplimentare din partea societății de plată, aceasta trebuie să transmită informațiile solicitate în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării solicitării, perioadă în care termenul de examinare prevăzut la alin. (4) se suspendă.”
    la alineatul (7), textul „cu alin. (3)” se substituie cu textul „cu alin. (3) și alin. (31)”, iar în final se introduce textul „și informează societatea de plată, iar documentele și informațiile specificate la alin. (3) și alin. (31)  se restituie”;
    alineatul (9) va avea următorul cuprins: 
    „(9) Banca Națională radiază din registru sucursala/agentul de plată în baza cererii depuse de societatea de plată, cu cel mult 3 zile după data încetării activității desfășurate prin intermediul sucursalei/agentului de plată.”
    21. Articolul 28:
    la alineatul (2), după cuvîntul „semnificative” se introduce textul „ , inclusiv funcția de gestionare a sistemelor informaționale,”, iar după cuvintele „să împiedice Banca Națională” se introduc cuvintele „să verifice și”;
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins: 
    „(9) Societatea de plată comunică Băncii Naționale, în termen de 10 zile lucrătoare, despre orice modificare în ceea ce privește activitățile sale externalizate.”
    22. Articolul 29:
    la alineatul (1), cuvintele „Legii contabilității” se substituie cu textul „Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017”;
la alineatul (2) litera a), textul „ , cu excepția pct. 4)” se exclude.
    23. Capitolul III se completează cu articolele 321 și 322 cu următorul cuprins: 
    „Articolul 321. Gestionarea riscurilor operaționale și de securitate
    (1) Prestatorii de servicii de plată stabilesc un cadru cu măsuri de atenuare și mecanisme de control adecvate pentru a gestiona riscurile operaționale și de securitate legate de serviciile de plată pe care le furnizează. Ca parte a acestui cadru, prestatorii de servicii de plată instituie și mențin proceduri eficace de gestionare a incidentelor, inclusiv pentru detectarea și clasificarea incidentelor operaționale și de securitate majore.
    (2) Prestatorii de servicii de plată furnizează Băncii Naționale, anual sau la intervale mai scurte stabilite de Banca Națională, o evaluare exhaustivă actualizată privind riscurile operaționale și de securitate legate de serviciile de plată pe care le oferă și privind gradul de adecvare a măsurilor de atenuare și a mecanismelor de control puse în aplicare ca răspuns la aceste riscuri.
    (3) Cerințele minime obligatorii față de măsurile de securitate și continuitate a activității care trebuie să fie aplicate de către prestatorii de servicii de plată se stabilesc în actele normative ale Băncii Naționale.
    Articolul 322. Raportarea incidentelor
    (1) În cazul unui incident ce a generat disfuncționalități la nivelul activităților de bază sau a afectat disponibilitatea, securitatea și/sau integritatea sistemului informațional, societățile de plată, furnizorii de servicii poștale și societățile emitente de monedă electronică notifică Banca Națională cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare după producerea incidentului.
    (2) În cazul în care incidentul are sau poate avea un impact asupra intereselor financiare ale utilizatorilor de servicii de plată ale prestatorului de servicii de plată, acesta îi informează fără întîrzieri nejustificate pe utilizatorii respectivi cu privire la incident și la toate măsurile disponibile pe care le pot lua pentru a atenua efectele negative ale acestuia.
    (3) Periodicitatea, criteriile de evaluare a incidentului și detaliile din rapoartele cu privire la incident care urmează să fie comunicate se stabilesc în actele normative ale Băncii Naționale.”
    24. Articolul 50:
    la alineatul (5), textul „servicii locative (comunale și necomunale) și altor utilități publice” se substituie cu textul „utilități publice (servicii locative, comunale, necomunale și alte utilități publice prevăzute de actele normative ale Guvernului)”;
    articolul se completează cu alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins: 
    „(6) Condițiile de determinare a valorii comisioanelor interbancare, precum și a comisioanelor suplimentare, aplicate în funcție de marca și categoria respectivelor carduri de plată pentru  operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător de către prestatorii de servicii de plată, sînt stabilite de actele normative ale Băncii Naționale.
    (7) Comisioanele aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare nu trebuie să depășească nivelul comisioanelor stabilite în actele normative ale Băncii Naționale.”
    25. La articolul 57, alineatul (2) se completează în final cu textul: „Prestatorul de servicii de plată furnizează probe pentru a dovedi frauda sau neglijența gravă din partea utilizatorului serviciilor de plată.”
    26. Articolul 75 alineatul (1):
    la litera a), cuvintele „Legea instituțiilor financiare” se substituie cu textul „Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor”;
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 
    „d) furnizorii de servicii poștale, care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016.”
    27. Articolul 80 va avea următorul cuprins: 
    „Articolul 80. Obligativitatea licenței
    Persoana care intenționează să emită și să transfere monedă electronică în calitate de societate emitentă de monedă electronică pe teritoriul Republicii Moldova este obligată să obțină licență înainte de a începe această activitate.”
    28. Articolul 83:
    la alineatul (1), cuvintele „nivelul valorii” se substituie cu cuvintele „nivelul sumei”, iar textul „alin. (2) și (3)” – cu textul „alin. (2), (3), (41) din prezentul articol sau la art. 82, fiind luată în considerare suma mai mare”;
    la alineatul (2), cuvintele „care nu au legătură cu moneda electronică” se substituie cu cuvintele „care nu au legătură cu emiterea monedei electronice”;
    alineatul (4) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) În cazul în care societățile emitente de monedă electronică desfășoară oricare dintre activitățile menționate la art. 88 alin. (1) lit. a) care nu au legătură cu emiterea de monedă electronică sau desfășoară oricare dintre activitățile menționate la art. 88 alin. (1) lit. b)–d) și alin. (11) și nu se cunoaște dinainte valoarea monedei electronice aflate în circulație, se permite societăților emitente de monedă electronică să calculeze cerințele de capital reglementat pe baza unei sume reprezentative, care se apreciază că va fi utilizată pentru emiterea de monedă electronică, cu condiția ca această sumă reprezentativă să poată fi estimată rezonabil, pe baza datelor istorice și într-o manieră satisfăcătoare pentru Banca Națională. În cazul în care societatea emitentă de monedă electronică nu are o activitate suficient de îndelungată, cerințele de capital reglementat se calculează pe baza valorii de monedă electronică în circulație preconizate în planul de afaceri, prin luarea în considerare a oricărei ajustări a planului respectiv solicitate de Banca Națională.”
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins: 
    „(51) Este interzisă utilizarea multiplă a elementelor eligibile pentru calcularea capitalului reglementat al unei societăți emitente de monedă electronică în cazul în care aceasta aparține unui grup din care mai face parte o altă societate emitentă de monedă electronică, o bancă, o societate de plată sau o entitate din sectorul financiar. Prezentul alineat se aplică, de asemenea, în cazul în care o societate emitentă de monedă electronică desfășoară și alte activități decît cea de emitere de monedă electronică.”
    29. Articolul 86 va avea următorul cuprins: 
    „Articolul 86. Controlul participațiunilor societăților emitente
                            de monedă electronică
    Prevederile art. 161 se aplică în mod corespunzător și societății emitente de monedă electronică.”
    30. Articolul 87:
    la alineatele (1) și (2), textul „Legii instituțiilor financiare” se substituie cu textul „Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor”;
    la alineatul (3), după cuvintele „monedei electronice” se introduce textul „conform criteriilor stabilite în actele normative ale Băncii Naționale”.
    31. Articolul 88 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 
    „(11) Societatea emitentă de monedă electronică poate acorda credite (împrumuturi) legate de serviciile de plată menționate în art. 4 alin. (1) pct. 4) și 5) în condițiile art. 25 alin. (3) și (4).”
    32. Articolul 98:
    la alineatul (1), textul „la solicitarea expresă în scris a autorității de supraveghere (control din oficiu), sau în cursul controlului pe teren” se substituie cu textul „în cursul controlului pe teren și/sau în cursul controlului din oficiu”;
    la alineatul (6), după cuvîntul „actului” se introduce, în ambele cazuri, cuvîntul „preliminar”, iar în final se introduce textul: „Ca urmare a examinării obiecțiilor și explicațiilor persoanei supuse controlului, se întocmește actul privind rezultatele controlului pe teren, în 2 exemplare, un exemplar al   căruia se expediază (se înmînează) persoanei supuse controlului.”
    articolul se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins: 
    „(71) În baza rezultatelor controlului din oficiu se întocmește un act (raport) privind rezultatele controlului, în 2 exemplare, în care se indică: data și locul întocmirii; denumirea și sediul persoanei supuse controlului; perioada (data) controlului; informația privind rezultatele controlului, inclusiv despre încălcările constatate și caracterul lor; în cazul înmînării actului – numele, prenumele, funcția conducătorului organului executiv/reprezentantului persoanei supuse controlului care a primit actul, data primirii și semnătura acestuia sau refuzul de a primi/semna actul; numele, prenumele și semnăturile inspectorilor care au efectuat controlul. Dată de întocmire a actului privind rezultatele controlului se consideră data de înmînare (primire) a acestuia conform alin. (8).”
    la alineatul (8), textul „ , cerîndu-i lichidarea acestora” se substituie cu textul „prin expedierea unui exemplar al actului preliminar privind rezultatele controlului din oficiu” , iar în final se introduce textul: „Ca urmare a examinării obiecțiilor și explicațiilor persoanei supuse controlului, se întocmește actul privind rezultatele controlului din oficiu, în 2 exemplare, un exemplar al căruia se expediază (se înmînează) persoanei supuse controlului.”
    articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins: 
   „(10) Prin derogare de la dispozițiile alin. (6) și (8), în cazul în care este considerată necesară adoptarea urgentă a unei decizii pentru a preveni prejudicii semnificative în  sistemele de plăți, Banca Națională poate dispune aplicarea sancțiunilor și măsurilor fără a aduce, în prealabil, la cunoștința persoanei supuse controlului informația privind încălcările constatate și fără a acorda acesteia termen pentru prezentarea argumentării dezacordului. În aceste cazuri, prin derogare de la dispozițiile alin. (9), dată a constatării încălcării se consideră data adoptării deciziei prevăzute în prezentul alineat.”
    33. Articolul 99:
    alineatul (2):
    la litera b), cuvîntul „reglementat” se substituie cu cuvîntul „propriu”;
    alineatul se completează cu literele e)–h) cu următorul cuprins: 
    „e) dispunerea utilizării profiturilor nete pentru majorarea capitalului propriu;
    f) dispunerea înlocuirii administratorilor;
   g) dispunerea prezentării unui plan de restabilire a conformității cu cerințele prevăzute de prezenta lege  și de actele normative emise în aplicarea acesteia, plan care să detalieze măsurile și acțiunile ce vor fi întreprinse în acest sens și care să stabilească termenul de implementare a respectivelor măsuri și acțiuni;
    h) impunerea cerințelor suplimentare de raportare.”
    alineatul (3):
    se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 
    „a1) emiterea unui avertisment public prin care se indică persoana fizică, persoana juridică, inclusiv prestatorul de servicii de plată și emitentul de monedă electronică, precum și natura încălcării;”
    litera b) va avea următorul cuprins: 
    „b) aplicarea și perceperea incontestabilă a amenzii de la bancă, societatea de plată, furnizorul de servicii poștale și de la societatea emitentă de monedă electronică în mărime de pînă la 10% din capitalul propriu calculat la data ultimei raportări;”
    alineatul se completează cu literele b1) și b2) cu următorul cuprins: 
    „b1) amendă aplicabilă administratorului, de la 1 la 100 de salarii medii ale persoanei fizice sancționate, pentru ultimele 12 luni, care includ toate beneficiile (suplimente, prime și alte adaosuri la salariul de funcție);
    b2) amendă, în mărime de pînă la valoarea dublă a beneficiului obținut ca urmare a încălcării, dacă acesta poate fi determinat;”.
    34. Articolul 100:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 
    „(11) La stabilirea tipului sancțiunii sau a măsurii de remediere și a cuantumului amenzii față de prestatorii de servicii de plată și față de emitenții de monedă electronică, Banca Națională are în vedere criteriile stabilite prin actele normative ale Băncii Naționale.”
    la alineatul (5), textul „Consiliul de administrație” se substituie cu textul „Comitetul executiv”.
    35. La articolul 102 alineatul (1), textul „Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal” se substituie cu textul „Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal”.
    36. La articolul 108 alineatul (2), textul „Legii instituțiilor financiare” se substituie cu textul „Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor”.
    Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare peste o lună de la data publicării, cu excepția prevederilor art. III pct. 22 în partea cea se referă la articolul 29 alineatul (1), care intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.
    Art. V. –  (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) prestatorii de servicii de plată nebancari care dețin licența Băncii Naționale a Moldovei pentru desfășurarea activităților de prestare a serviciilor de plată și/sau emitere a monedei electronice, eliberată în temeiul Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, vor obține noile copii autorizate de pe licențe pentru sucursale. Prestatorii de servicii de plată nebancari vor prezenta Băncii Naționale a Moldovei originalul licențelor pentru desfășurarea activităților de prestare a serviciilor de plată și/sau emitere a monedei electronice. Banca Națională a Moldovei va reperfecta copiile autorizate de pe licență în termen de 3 zile de la data prezentării copiilor autorizate de pe licență;
    b) prestatorii de servicii de plată nebancari care dispun de filiale își vor aduce statutele în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    c) prestatorii de servicii de plată nebancari care dispun de filiale vor reperfecta regulamentele filialelor în actele corespunzătoare aferente sucursalelor conform prezentei legi;
    d) Banca Națională a Moldovei va aduce actele sale normative în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
    e) Banca Națională a Moldovei va adopta actele normative necesare punerii în aplicare a prezentei legi.
   (2) Pentru reperfectarea copiilor autorizate de pe licență conform alin. (1) lit. a) din prezentul articol, precum și pentru înregistrarea modificărilor în statutele prestatorilor de servicii de plată nebancari și în regulamentele sucursalelor, în legătură cu ajustarea acestora la prevederile prezentei legi, nu se percepe plată.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Andrian  CANDU

    Nr. 208. Chișinău, 12 octombrie 2018.