LPC223/2018
ID intern unic:  378056
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 223
din  25.10.2018
privind modificarea Legii nr. 101/2008 cu privire
la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”
Publicat : 23.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 430-439     art Nr : 674     Data intrarii in vigoare : 23.11.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art. I. – Legea nr. 101/2008 cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117‒119, art. 457), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 prima liniuţă, după cuvintele „va elabora” se introduce textul „ , va reglementa”.
    2. În anexă, punctul 4 se completează cu următorul text: „Fiecare bloc de funcţii ce se conţine în SIAS „Alegeri” reprezintă un sistem de evidenţă separat, pus în aplicare şi dat în exploatare de către posesorul acestuia după aprobarea documentaţiei privind gestiunea şi exploatarea sistemului informaţional în cauză.”
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Andrian  CANDU

    Nr. 223. Chișinău, 25 octombrie 2018.