HGC1129/2018
ID intern unic:  378099
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1129
din  21.11.2018
cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a
valorii contractelor de achiziţii publice cu
executare continuă, încheiate
 pe un termen mai mare
de un an
Publicat : 23.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 430-439     art Nr : 1198
    În temeiul art.76 alin.(4) din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.424-429, art.666), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
    1. Se aprobă Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.640/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.129-130, art.726).

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                      Octavian Armaşu
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                            Chiril Gaburici

    Nr. 1129. Chişinău, 21 noiembrie 2018.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1129/2018
REGULAMENT
privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice
cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
Secțiunea 1
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an (în continuare – Regulament) reglementează modul de stabilire și aplicare a metodei unice pentru ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an (în continuare – contract de achiziţii publice).
    2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:
    ajustarea valorii contractului de achiziţii publice – operarea modificărilor la soldul contractului de achiziţii publice ca urmare a inflației sau deflației;
    preţ unitar – preţul format ca sumă a costurilor (fără TVA) a resurselor (manoperă, materiale și/sau elemente de construcții, utilaje) necesare pentru executarea unei unități de măsură din operația tehnologică prevăzută în devizul de cheltuieli.
    3. Operațiunile de ajustare a valorii contractului de achiziţii publice se vor efectua cel mult o dată pe parcursul unui an bugetar.
    Ajustarea se face la începutul anului bugetar, după publicarea datelor statistice privind indicele inflației sau deflației pe anul precedent, inclusiv la contractele care au fost încheiate pe parcursul anului precedent şi se află în proces de executare mai puțin de un an, cu condiția întrunirii prevederilor punctului 6.
    Resursele financiare alocate şi executate în modul corespunzător în primul an bugetar de gestiune a contractului de achiziţii publice nu sînt susceptibile ajustării.
   4. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică contractelor de achiziţii publice de adeziune, încheiate pe un termen mai mare de un an cu operatorii economici nerezidenți dacă modalitatea de ajustare a valorii contractului este prestabilită în contractul-tip cu caracter de adeziune, aprobat/publicat de operatorul economic.
Secțiunea a 2-a
PROCEDURA DE EXAMINARE A SOLICITĂRII
DE AJUSTARE

    5. Ajustarea valorii contractului de achiziţii publice poate fi solicitată în scris de către:
    1) operatorul economic;
    2) autoritatea contractantă (din proprie iniţiativă sau la propunerea organului abilitat prin lege cu funcția de control).
    6. Ajustarea valorii contractului de achiziţii publice se efectuează în condițiile întrunirii cumulative a următoarelor cerinţe:
    1) contractul de achiziţii publice de bunuri, lucrări sau servicii cu executare continuă este încheiat pe un termen mai mare de un an;
    2) partea contractantă care a depus solicitarea de ajustare a valorii contractului şi-a îndeplinit angajamentele contractuale;
    3)  solicitarea nu depășește 60 de zile de la data publicării datelor statistice privind indicele inflației sau deflației pe anul precedent.
    În cazul solicitării din partea autorității contractante efectuate la propunerea organului abilitat prin lege cu funcția de control, subpunctul 3) nu se aplică.
    7. Partea contractantă pe adresa căreia a parvenit solicitarea de ajustare a valorii contractului are obligaţia să se expună, în formă scrisă, pe marginea acesteia în termen de 20 de zile de la data depunerii.
    8. Examinarea solicitării operatorului economic sau a propunerii de ajustare a organului abilitat prin lege cu funcția de control în acest domeniu se efectuează de către autoritatea contractantă prin intermediul grupului de lucru pentru achiziţii publice, cu întocmirea procesului-verbal corespunzător.
    9. În procesul de examinare a solicitării, autoritatea contractantă este în drept să invite experţi în domeniu, care vor prezenta rapoarte în scris și/sau verbale în ședința de examinare a solicitării.
    10. Autoritatea contractantă va respinge solicitarea în cazul în care aceasta nu întrunește cerințele stabilite la punctul 6.
    11. Acceptarea solicitării presupune întocmirea unui acord adițional la contractul de achiziţii publice, semnat de autoritatea contractantă și operatorul economic.
    12. Darea de seamă se publică în Buletinul achizițiilor publice nu mai tîrziu de data încheierii acordului adițional.
    13. Acordul adițional se înregistrează de către autoritatea contractantă care gestionează mijloacele financiare prin intermediul sistemului trezorerial, la una dintre trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor. Acordurile adiţionale care nu au fost înregistrate în modul stabilit nu au putere juridică.
Secțiunea a 3-a
MODUL DE AJUSTARE ȘI DE CONTESTARE
    14. Ajustarea valorii contractului de achiziţii publice încheiat pe un termen mai mare de un an se efectuează ţinînd cont de rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării şi publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:
    1) pentru inflație:
 

Ri

 

Va = [ (V1 – V2) ×

(––

× Nλ) % ] + V3 ;

 

12

 

    2) pentru deflație:
   
 

Rd

 

Va = V3 – [ (V1 – V2) ×

(––

× Nλ) % ];

 

12

 
    unde:
    Va – valoarea ajustată a contractului de achiziţii publice;
    V1 – valoarea totală a contractului de achiziţii publice;
    V2 – valoarea executată a contractului de achiziţii publice;
    V3 – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziţii publice şi valoarea executată a contractului de achiziţii publice (V3 = V1-V2);
    Ri – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;
    Rd – rata anuală a deflației pentru anul precedent ajustării;
    Nλ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.
    15. La ajustarea valorii contractului de achiziții publice a bunurilor și serviciilor nu se vor schimba prețurile unitare din specificațiile de preț. Valoarea ajustată va fi reflectată într-un rînd distinct în oferte și în actele de recepție, înainte de rubrica „Taxa pe valoarea adăugată”.
    16. La ajustarea valorii contractului de achiziții publice a lucrărilor nu se vor schimba prețurile unitare din devizele-ofertă. Valoarea ajustată va fi reflectată într-un rînd distinct în oferte și în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, înainte de rubrica „Taxa pe valoarea adăugată”.
   17. Orice operator economic care consideră că a suportat sau că este pasibil de a suporta daune prin refuzul solicitării de ajustare sau în urma procedurii de ajustare a valorii contractului de achiziţii publice are dreptul să conteste acțiunile sau deciziile autorităţii contractante în instanţa judecătorească competentă.