OSFSC605/2018
ID intern unic:  378142
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 605
din  02.11.2018
cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat nr. 143  din 13 septembrie 2002
despre
aprobarea formularelor de executare silită
a obligației fiscale
Publicat : 23.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 430-439     art Nr : 1698     Data intrarii in vigoare : 23.11.2018
    În scopul asigurării bunei administrări fiscale, precum și în temeiul art. 1323 alin. (10), art. 133  alin. (1) pct. 8) și alin. (2) pct. 4) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007),
ORDON:
    1. Ordinul IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale se completează cu pct. 1.11 şi 1.12, după cum urmează:
    1.11. „Instrucţiunea cu privire la modalitatea de perfectare a Hotărîrii cu privire la executarea silită a obligaţiei fiscale”, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.
    1.12. „Registrul Hotărîrilor cu privire la executarea silită a obligaţiei fiscale a contribuabilului”, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                    Serghei PUŞCUŢA
 

    Nr. 605. Chişinău, 2 noiembrie 2018.

Anexa nr. 1
la Ordinul SFS nr. 605 din 02.11.2018

INSTRUCȚIUNE
cu privire la modalitatea de completare și emitere
a Hotărîrii cu privire la executarea silită a obligației
fiscale a contribuabilului

    1. Hotărîrea cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului (în continuare HESOF) se perfectează și se completează de către funcționarul fiscal al subdiviziunii responsabile de gestionarea arieratelor (fiind coordonată și contrasemnată de către șeful subdiviziunii respective), în cazul constatării faptului că contribuabilul dispune de restanţe faţă de bugetul public național și pot fi aplicate măsuri de executare silită.
    2. HESOF se întocmește în 2 exemplare și se semnează de către conducerea Serviciului Fiscal de Stat.
    3. HESOF se păstrează în dosarul contribuabilului la compartimentul executare silită, iar copia autentificată prin semnătura și ștampila subdiviziunii competente a Serviciului Fiscal de Stat se remite contribuabilului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la semnare (emitere), după cum urmează:
    - în cazul remiterii HESOF  prin poşta electronică a contribuabilului, se ataşează în dosar confirmare de transmitere şi recepţionare a documentului;
    - în cazul în care HESOF urmează a fi remisă contribuabilului prin poștă recomandat, se va ataşa la dosarul contribuabilului avizul de recepţie. Pe aviz, la expediere, se va indica în scris  numărul şi data HESOF;
    - în cazul în care copia HESOF autentificată prin semnătura și ștampila subdiviziunii competente a Serviciului Fiscal de Stat se recepționează de către contribuabil contra semnătură, exemplarul 1 al HESOF contrasemnat de către contribuabil se va ataşa în dosarul contribuabilului.
    4. La completarea HESOF, în partea constatatoare se vor indica datele despre Conducerea Serviciului Fiscal de Stat (numele, prenumele, funcţia), datele despre contribuabil, (codul fiscal, denumirea (numele, prenumele, data nașterii)), precum şi suma totală a restanţei la zi, conform informaţiei înscrise în fişa contului curent al contribuabilului, reflectată în Sistemul Informațional al SFS, detaliat fiind ulterior completat borderoul de pe versoul HESOF.
    5. În partea dispozitivă a HESOF, la pct. 1, se vor indica informațiile cu referire la codul fiscal, denumirea (numele, prenumele), adresa contribuabilului, precum și suma restanței ce urmează a fi executată silit.
    5.1. În cazul în care, după aplicarea modalităților de executare silită, obligația fiscală restantă a contribuabilului nu a fost stinsă, dar s-a modificat spre majorare urmare a prezentării dărilor de seamă fiscale, emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei etc., atunci se emite o nouă HESOF, în care se indică în partea constatatoare suma totală a restanței conform fișei contului curent al contribuabilului la zi, iar în partea dispozitivă, suma diferenței de sold. HESOF nou-emisă nu o anulează pe cea (cele) precedentă (e), la procedurile de executare silită participînd ambele sau multiplele HESOF.
    5.2. În cazul în care, în procesul de executare a HESOF, obligaţia fiscală a contribuabilului restanţier s-a modificat spre micșorare, nu se emite o altă HESOF, aceasta participînd în executare silită pînă la stingerea totală a restanței incluse în aceasta. Se consideră executată HESOF odată cu survenirea circumstanțelor expuse la art. 178 alin. (6) din Codul fiscal.
    6. Completarea pct. 2 din HESOF urmează a fi efectuată în toate cazurile, cu indicarea denumirii și sediului subdiviziunii structurale a Serviciului Fiscal de Stat. În funcţie de caz și necesitate, în HESOF pot fi indicate și alte subdiviziuni ale SFS.
    7. În cazul în care măsurile de executare silită urmează a fi aplicate de/și de către executorul judecătoresc, se completează pct. 3 din partea dispozitivă cu numele și prenumele executorului judecătoresc competent.
    8. În cazul în care HESOF a fost emisă cu date neveridice/eronate, constatate ulterior punerii în executare silită, se emite o nouă HESOF cu datele veridice și la zi, aceasta din urmă anulînd-o pe cea precedentă emisă eronat. Urmare a anulării HESOF, de către subdiviziunile responsabile ale  Serviciului Fiscal de Stat, în registrul de evidență a HESOF, se vor efectua mențiunile de rigoare despre anularea HESOF eronate și în mod obligatoriu, se va indica numărul și data HESOF noi - emise. Despre emiterea noii HESOF, precum și mențiunea despre anularea celei precedente, se vor informa în termenul stabilit la pct. 3 din prezenta instrucțiune persoanele cointeresate, după caz.
    9. Evidența HESOF se efectuează conform procedurilor stabilite de reglementările interne ale Serviciului Fiscal de Stat.

Anexa nr. 2
al Ordinul SFS nr. 605 din 02.11.2018

Registrul
Hotărîrilor cu privire la executarea silită a obligaţiei fiscale
a contribuabilului

 
Nr. crt.
 
Nr. şi Seria HESOF
Data emiterii
Denumirea contribuabilului
Codul fiscal
Suma restanței
Funcționarul fiscal responsabil
 
Menţiuni