LPC215/2018
ID intern unic:  378155
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 215
din  25.10.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 29.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 440     art Nr : 691
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 22 alineatul (1), litera c) se completează cu textul „ , dacă nu are acces la sistemul informaţional ce conţine informația respectivă”.
    2. La articolul 72 alineatul (5), textul „pînă la predarea lui către executorul judecătoresc sau către persoana împuternicită de acesta” se substituie cu textul „pe un termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la comunicarea faptului reținerii, la expirarea căruia mijlocul de transport este restituit proprietarului sau posesorului legal, după caz”.
    Art. II. – Legea nr. 113/2010 privind executorii judecătoreşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2–8, art. l) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7 litera d), după textul „orice informație care ar permite identificarea debitorului, a patrimoniului său şi a locului aflării lor” se introduce textul „ , dacă nu are acces la sistemul informațional ce conține informația respectivă”.
    2. Articolul 8 se completează cu literele k2) şi k3) cu următorul cuprins:
    „k2) să ridice mijloacele de transport declarate în căutare în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul comunicării faptului reținerii de către organele afacerilor interne;
    k3) să transmită imediat în adresa organului afacerilor interne încheierea de ridicare a măsurilor de asigurare a executării pentru documentele executorii executate dacă în cadrul procedurii de executare a acestora a emis încheieri de declarare în căutare a mijloacelor de transport;”.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 215. Chişinău, 25 octombrie 2018.