LPC217/2018
ID intern unic:  378159
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 217
din  25.10.2018
pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind
regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă
Publicat : 30.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 441-447     art Nr : 693
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 222–227, art. 721), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, după noțiunea „marcaj” se introduc următoarele noțiuni:
    „marcator de paintball – dispozitiv pneumatic care, pentru aruncarea bilelor de paintball (proiectil), foloseşte forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie-recipient, avînd destinaţie sportivă şi de agrement, alta decît tirul sportiv;
    bilă de paintball – proiectil de calibrul 0.68 sau 0.50, de folosinţă unică (capsulă biodegradabilă din gelatină, umplută cu vopsea solubilă în apă), destinat folosirii într-un marcator de paintball;”.
    2. La articolul 25 alineatul (2), după textul „Armele scurte şi lungi cu aer sau gaz comprimat (pneumatice) destinate agrementului şi tirului sportiv” se introduce textul  „ , marcatoarele de paintball”.
    3. La anexa nr. 1, categoria D se completează cu litera k) cu următorul cuprins:
    „k) Marcatoare de paintball și bile de paintball, poziția tarifară NM RM 9506 99 900.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 217. Chişinău, 25 octombrie 2018.