LPC227/2018
ID intern unic:  378170
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 227
din  01.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 30.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 441-447     art Nr : 703
    Art. I. – Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 385 alineatul (1) litera d), textul „Legii nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar” se substituie cu textul „Legii nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar”.
    2. Articolul 387:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Tranzacția de vînzare a băncii, de predare a activelor și de predare a obligațiilor acesteia urmează a fi finanțată de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în mărime ce nu depășește suma depozitelor garantate.”
    la alineatul (26), după textul „cesiunile de creanță” se introduce textul „ , cesiunile contractelor de credit”;
    articolul se completează cu alineatele (291)–(294) cu următorul cuprins:
    „(291) Vînzarea datoriilor debitoare cu reducere se efectuează respectînd următoarele condiții:
    a) decizia de vînzare a datoriilor debitoare trebuie să țină cont de posibilitățile și modalitățile de recuperare a datoriilor, inclusiv de situația financiară a debitorului, precum și de rezultatele evaluării avantajelor și dezavantajelor modalităților respective de recuperare a datoriilor;
    b) pentru fiecare modalitate de recuperare a datoriilor debitoare urmează a fi evaluată valoarea actualizată netă a încasărilor în funcție de caracteristicile datoriilor debitoare: valoarea, scadența, rata dobînzii, existența și valoarea gajului sau altei garanții de rambursare, rata de recuperare a datoriilor;
    c) prin derogare de la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare, banca va solicita evaluarea de către un evaluator certificat a datoriilor debitoare supuse vînzării în cazul în care suma de bază (soldul) a acestora depășește 1 milion de lei. În cazul în care, după două solicitări adresate evaluatorilor certificați, banca nu a putut obține evaluarea datoriilor debitoare, acestea pot fi expuse spre vînzare și vîndute în lipsa evaluării respective;
    d) datoriile debitoare se vînd la licitații cu strigare sau prin cererea de oferte, cu atribuirea unui cod de identificare lotului supus vînzării;
    e) vînzarea datoriilor debitoare se desfășoară în conformitate cu regulamentele interne ale băncii care cuprind: categoriile datoriilor debitoare care nu pot fi vîndute cu reducere, inclusiv cele care fac obiectul unor investigații ale organelor de urmărire penală; descrierea condițiilor în care o persoană este considerată potrivită pentru cumpărarea datoriilor debitoare; modul de organizare, desfășurare a licitațiilor, de solicitare, prezentare, înregistrare și deschidere a ofertelor; sursele de publicare a comunicatului informativ cu privire la licitație sau modul de expediere a cererii de oferte; condițiile de anulare a licitației sau a cererii de oferte; modul de informare a debitorului și a debitorului gajist despre vînzarea datoriilor debitoare; modul de contestare;
    f) prețul inițial de expunere a datoriilor debitoare se stabilește în mărime de cel puțin 90% din suma de bază (soldul) a datoriilor care formează lotul supus vînzării, iar pasul de diminuare a prețului aceluiași lot la următoarele proceduri de vînzare (licitație sau cerere de oferte) se stabilește în mărime de pînă la 10% din prețul stabilit la prima expunere;
    g) în calitate de cumpărători potențiali pot fi bănci și alte categorii de persoane, determinate de lichidatorul băncii ca fiind potrivite, în conformitate cu regulamentele interne ale băncii;
    h) banca și persoana care a prezentat cea mai avantajoasă ofertă de cumpărare a datoriilor debitoare vor încheia contractul de cesiune a creanțelor cu condiția achitării prealabile a prețului pentru lotul adjudecat.
    (292) Comunicatul informativ cu privire la desfășurarea licitației sau cererea de oferte privind vînzarea datoriilor debitoare ale băncii va include cel puțin următoarea informație:
    a) datoriile debitoare supuse vînzării: natura, suma, scadența, existența garanțiilor de rambursare; în cazul debitorului persoană juridică – denumirea și sediul ei, iar în cazul debitorului persoană fizică – specificarea statutului de persoană fizică, a localității domiciliului/reședinței ei și, în caz de necesitate, alte date depersonalizate;
    b) prețul inițial de vînzare a datoriilor debitoare (lotului);
    c) data, ora şi locul desfășurării licitației sau deschiderii ofertelor;
    d) modul, termenul-limită şi locul de prezentare de către cumpărătorii potențiali a ofertelor şi documentelor pentru participare la procedura de vînzare a datoriilor debitoare. Termenul-limită stabilit pentru prezentarea ofertelor trebuie să fie suficient pentru evaluarea de către cumpărătorii potențiali a condițiilor de vînzare a datoriilor debitoare;
    e) mărimea taxei de participare la licitație și a acontului, condițiile şi termenul de plată a acestora;
    f) termenul şi locul unde cumpărătorii potențiali pot face cunoștință cu informația şi materialele privind datoriile debitoare supuse vînzării;
    g) specificarea faptului că la informația privind datoriile debitoare, care conține date cu caracter personal sau alte date confidențiale, au acces doar persoanelor care vor semna pînă la data-limită stabilită acordul de confidențialitate și vor prezenta documentele confirmative prevăzute la alin. (293);
    h) datele de contact ale băncii sau ale organizatorului vînzării, dacă este o altă persoană decît banca.
    (293) Banca asigură, fără consimțămîntul debitorului, accesul cumpărătorului potențial la informația de care dispune cu privire la datoria debitoare, inclusiv la datele cu caracter personal, necesare în scopul vînzării datoriei debitoare, dacă cumpărătorul potențial a semnat acordul de confidențialitate, prin care se angajează să păstreze, în condițiile legii, secretul asupra informațiilor confidențiale, și dacă a prezentat documentele confirmative privind suficiența mijloacelor bănești pentru cumpărarea datoriei debitoare respective.
    (294) Prevederile alin. (27)–(293) se aplică corespunzător în cazul cesiunii contractului de credit al băncii către o bancă cu sediul în Republica Moldova sau către sucursala unei bănci străine în Republica Moldova.”
    3. La articolul 389, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
     „(1) În termen de 5 zile de la data retragerii licenței băncii în temeiul insolvabilității, lichidatorul, în baza registrelor și a altor date disponibile la bancă, stabilește suma datorată aferentă fiecărui depozit garantat în conformitate cu Legea nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, întocmește lista creanțelor aferente acestor depozite și o transmite Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.”
    4. La articolul 3811:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Creanţele aferente depozitelor garantate conform Legii nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar se onorează de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în conformitate cu legea menţionată, după primirea listei creanţelor întocmite de lichidator conform art. 389 alin. (1). În acest caz, creanțele Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar subrogă creanțele aferente depozitelor garantate și se onorează înaintea onorării creanțelor prevăzute la alin. (3).”
    alineatul (3):
    literele c) și e) se abrogă;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) creanțele aferente depozitelor, rămase după onorarea obligațiilor în conformitate cu Legea nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar;”
    articolul se completează cu alineatul (34) cu următorul cuprins:
    „(34) Mijloacele acumulate pe conturile băncii în proces de lichidare silită urmează a fi utilizate pentru onorarea obligațiilor sale periodic, astfel încît acumulările să nu depășească, la date gestionare, mărimea necesară pentru efectuarea cheltuielilor legate de procesul de lichidare silită pentru perioada de 6 luni.”
    5. Articolul 3817 alineatul (3):
    la litera c), cuvîntul „personale” se exclude;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) alte creanțe.”
    Art. II. – Legea nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 30–34, art. 169), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În denumirea legii, textul „persoanelor fizice” se exclude.
    2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    „Art.1. – Prezenta lege are ca obiect garantarea depozitelor deținute în bănci.”
    3. La articolul 2:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Băncile sînt admise și obligate să participe la formarea mijloacelor Fondului.”
     articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Principalele obiective ale Fondului sînt protecția deponenților și contribuirea la stabilitatea financiară a țării prin asigurarea onorării la timp a depozitelor garantate și acumulării resurselor necesare pentru rezoluția băncilor.”
    4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    „Art. 3. – În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    bancă – bancă, filială şi sucursală ale unei bănci din alt stat care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei de desfăşurare a activităţilor permise băncilor;
    condiţii preferenţiale – condiţii în care deponentul obţine din partea unei bănci drepturi la rată de dobîndă sau la alte avantaje financiare ce depăşesc nivelurile practicate de banca respectivă pentru depozite de aceeaşi natură, de aceeaşi categorie, cu acelaşi termen şi în aceeaşi monedă;
    data indisponibilității depozitelor – data adoptării de către Banca Națională a Moldovei a deciziei de aplicare a instrumentelor de rezoluție sau de retragere a licenței și de inițiere a procesului de lichidare silită a băncii;
    depozit – orice sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau persoanelor juridice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare, ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi orice creanţă a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, reprezentată printr-un titlu de creanţă emis de această bancă. Nu sînt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanţie operaţiunilor efectuate de bancă în numele deponentului;
    depozit indisponibil – depozit care nu poate fi restituit de banca faţă de care s-au aplicat instrumente de rezoluție sau s-a inițiat proces de lichidare silită;
    depozit comun – depozit constituit de două sau de mai multe persoane fizice și/sau juridice sau depozit asupra căruia două sau mai multe persoane au dreptul de operare contra semnăturii uneia sau a mai multor persoane care au constituit depozitul;
    organ de conducere al băncii – organ de conducere în sensul art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
    plafon de garantare – mărime absolută garantată a depozitelor unui deponent într-o bancă.”
    5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    „Art. 4. – Fondul garantează depozitele în monedă naţională şi în valută străină deţinute de:
    a) persoanele fizice rezidente şi nerezidente;
    b) persoanele juridice de drept privat.”
    6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    „Art. 5. – Nu sînt garantate următoarele depozite:
    a) depozitele membrilor organelor de conducere ale băncii;
    b) depozitele persoanelor care dețin, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv sau prin activitate concertată, dețineri calificate în capitalul social al băncii (definite astfel în art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor);
    c) depozitele foștilor deținători de dețineri în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 sau art. 52 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
    d) depozitele persoanelor juridice, controlul asupra cărora este deținut de persoanele specificate la lit. a), b) și c) din prezentul articol;
    e) depozitele plasate de către alte bănci, inclusiv întreprinderi din alte state cu activitate comparabilă cu banca, în nume și cont propriu;
    f) depozitele soților și rudelor de gradul întîi și al doilea ale persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul articol;
    g) depozitele persoanelor fizice terțe care activează în numele persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul articol;
    h) depozitele plasate de către organizațiile de creditare nebancară, inclusiv companiile de leasing și organizațiile de creditare ipotecară;
    i) depozitele plasate de către asociațiile de economii și împrumut și asociații centrale;
    j) depozitele plasate de către companiile de asigurare;
    k) depozitele plasate de către societățile de investiții;
    l) depozitele declarate ilicite prin hotărîre judecătorească. Fondul suspendă onorarea depozitelor persoanelor cărora li s-a intentat acțiune în instanță privind legalitatea depunerilor, iar hotărîrea judecătorească nu a devenit definitivă;
    m) depozitele al căror titular nu a fost identificat la data indisponibilității depozitelor;
    n) titlurile de creanță la purtător;
    o) toate instrumentele care se cuprind în noțiunea de fonduri proprii ale băncii.”
    7. La articolul 6:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În cazul în care depozitele unei bănci devin indisponibile, Fondul, conform art. 19, garantează onorarea acestora fiecărui deponent, indiferent de numărul şi mărimea lor sau de moneda în care s-au constituit, plafonul de garantare fiind de 50000 de lei moldoveneşti.”
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Depozitele în valută străină sînt garantate prin onorarea echivalentului lor în lei moldoveneşti la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă, de la data constatării indisponibilităţii depozitelor.”
    8. La articolul 7 alineatele (1) și (2), cuvîntul „neplătite” se substituie cu cuvîntul „neonorate”.
    9. La articolul 9:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Mijloacele financiare consemnate la alin. (1) lit. b)–f), h) şi i) se utilizează pentru onorarea depozitelor garantate în condiţiile prezentei legi. Mijloacele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a) se utilizează la acoperirea cheltuielilor curente prevăzute de bugetul Fondului. În cazul insuficienţei acestor mijloace pentru acoperirea cheltuielilor curente, insuficienţa se acoperă din mijloacele financiare prevăzute la alin. (1) lit. g). În caz de surplus al mijloacelor consemnate la alin. (1) lit. a), surplusul se va utiliza la acoperirea cheltuielilor conform bugetului pentru anii următori.”
    la alineatul (3), textul „sau de Banca Națională a Moldovei” se exclude.
    10. Articolul 11:
    la alineatul (1), textul „de desfășurare a activităților financiare” se exclude;
    la alineatul (2), textul „Societățile bancare” se substituie cu cuvîntul „Băncile”.
    11. Articolul 12:
    la alineatul (1), cuvîntul „licențiată” se exclude;
    la alineatul (3), textul „Comisia de cenzori a băncii, precum şi auditorii ei externi,” se substituie cu textul „Societatea de audit care efectuează auditul extern al băncii”.
    12. Legea se completează cu articolul 121 cu următorul cuprins:
    „Art. 121. – (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea trimestrului, băncile depun în Fond o contribuție trimestrială a cărei mărime se calculează în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc pentru fiecare bancă în parte.
    (2) Rata de schimb aplicată la convertirea, în lei moldovenești, a depozitelor în valută străină pentru calcularea depozitelor garantate prevăzute la alin. (3) la sfîrșitul fiecărei luni este cursul oficial al leului moldovenesc al Băncii Naționale a Moldovei valabil pentru acea dată.
    (3) Anual, Banca Națională a Moldovei clasifică băncile în trei categorii de risc (A, B și C), utilizînd informațiile obținute în procesul de supraveghere. Categoria de risc atribuită băncilor nu este făcută publică și este adusă la cunoștință doar Fondului și băncii respective, nu mai tîrziu de ultima zi lucrătoare a primului trimestru din fiecare an.
    (4) Băncile din categoria de risc A achită în Fond o contribuție trimestrială în mărime de 0,08% din valoarea depozitelor garantate în băncile respective. Băncile din categoria B achită în Fond o contribuție trimestrială în mărime de 0,1% din valoarea depozitelor garantate, iar băncile din categoria de risc C – 0,12% din valoarea depozitelor garantate în băncile respective. Calculul contribuției trimestriale se efectuează de către bancă, conform modalității stabilite de către Fond. Societatea de audit care efectuează auditul extern al băncii verifică corectitudinea calculării sumei totale a depozitelor garantate.”
    13. La articolul 14 alineatul (1), textul „plata depozitelor garantate” se substituie cu textul „onorarea depozitelor garantate”.
    14. Articolul 16:
    la alineatul (2), textul „instituțiile financiare” se substituie cu sintagma „Banca Națională a Moldovei”;
    articolul se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Ministerul Finanțelor acordă împrumut Fondului în vederea onorării la timp a depozitelor garantate către deponenții ale căror depozite au devenit indisponibile în conformitate cu prezenta lege și cu Legea nr. 232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor. Termenul și condițiile de acordare a împrumutului sînt convenite prealabil, cu consultarea Băncii Naționale a Moldovei, și sînt aprobate prin hotărîrea Guvernului. După publicarea hotărîrii Guvernului, mijloacele financiare sînt disponibile pentru retragere în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării în scris din partea Fondului către Ministerul Finanțelor.
    (4) Banca Națională a Moldovei poate acorda Fondului asistență de lichiditate în situații de urgență pe termen nu mai mare de 3 luni, cu condiția garantării integrale a acesteia cu valori mobiliare de stat aflate în portofoliul Fondului.”
    15. La articolul 18, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Banca Naţională a Moldovei, în termen de 5 zile lucrătoare, prezintă Fondului informaţia privind eliberarea licenţei.
    (3) Banca Naţională a Moldovei aduce prompt la cunoştinţa Fondului opinia sa cu privire la probabilitatea rezonabilă de implementare a instrumentelor de rezoluție sau de retragere a licenţei şi de iniţiere a procesului de lichidare silită a unei bănci.”
    16. Legea se completează cu articolul 181 cu următorul cuprins:
    „Art. 181. – Fondul poate încheia acorduri de cooperare în domeniul schimbului de informații și comunicării eficiente pe probleme de garantare a depozitelor cu autoritățile de profil din alte state, organizații internaționale, cu condiția respectării cerințelor de asigurare a confidențialității informațiilor.”
    17. În denumirea capitolului V, cuvîntul „PLATA” se substituie cu cuvîntul „ONORAREA”.
    18. Articolul 19:
    la alineatul (1), cuvîntul „plata” se substituie cu cuvîntul „onorarea”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În scop de facilitare a încheierii tranzacțiilor de vînzare a băncii, de predare a activelor și a obligațiilor acesteia, Fondul acordă finanțare băncii-cumpărător/băncii care preia activele și obligațiile printr-un transfer direct al mijloacelor în suma în care valoarea obligațiilor predate aferente depozitelor garantate depășește valoarea activelor predate. ”
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Ca urmare a finanţării acordate de Fond, obligaţiile acestuia privind onorarea depozitelor garantate se consideră stinse în valoarea mijloacelor acordate, și anume:
    a) în situația în care depozitele garantate constituite la o bancă aflată în rezoluție sînt transferate către o altă entitate în contextul aplicării instrumentelor de rezoluție potrivit legislației privind redresarea și rezoluția băncilor, deponenții nu au dreptul la compensații pentru partea din depozitele negarantate care nu este transferată, inclusiv în cazul retragerii licenței acestei bănci;
    b) în situația în care față de bancă nu s-au aplicat instrumente de rezoluție, însă depozitele garantate sînt transferate către o altă entitate în contextul procesului de lichidare silită, deponenții nu au dreptul la compensații pentru partea din depozitele negarantate care nu este transferată.”
    19.  La articolul 20:
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Din data indisponibilității depozitelor, banca față de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită transmite Fondului, în termen de 5 zile, lista creanțelor aferente depozitelor garantate, cuprinzînd informația completă privind depozitele respective în modul stabilit de către Fond.
    (2) În cazul indisponibilităţii depozitelor băncii faţă de care este inițiat proces de lichidare silită și în cazul în care Fondul nu a participat/nu va participa la compensarea depozitelor garantate prin tranzacții de predare a activelor și a obligațiilor băncii față de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită, în termen de 7 zile de la data primirii listei creanţelor indicate la alin. (1), Fondul publică în subdiviziunile băncii față de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită şi în cel puţin 2 ziare de circulaţie naţională o informaţie privind plata depozitului indisponibil, perioada în cursul căreia va avea loc plata, denumirea băncii, după caz, mandatate să efectueze plata, condiţiile şi formalităţile necesare obţinerii depozitelor garantate.”
    la alineatul (3), după cuvîntul „Plățile” se introduce textul „conform alin. (2)”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În cazul în care se constată că Fondul din anumite motive a onorat în sume ce depăşesc valoarea creanţei sau plafonul garantat, Fondul cere deponentului/băncii-cumpărător/băncii care preia activele și obligațiile restituirea sumelor onorate în plus şi întreprinde măsuri în vederea recuperării acestora.”
    20.  Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    „Art. 21. – Fondul se subrogă în dreptul deponenţilor pentru o sumă a depozitelor garantate egală cu sumele pe care le-a compensat. Obligaţia băncii faţă de deponenţi se reduce cu sumele plătite de Fond pentru compensarea depozitelor garantate.”
    21.  La articolul 24 alineatul (3), după textul „Durata mandatului de membru al Consiliului de administraţie este de 7 ani.” se introduce textul „Membrul Consiliului al cărui mandat a expirat va continua să își exercite funcția pînă la numirea unui nou membru.”
    22. Articolul 26:
    la alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) să nu fie membri ai organului de conducere al băncii, persoane care dețin funcții-cheie sau deţinători de dețineri calificate în capitalul social al băncii ori angajați ai Asociaţiei Băncilor din Moldova;”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Membrul Consiliului de administraţie nu poate participa la luarea de hotărîri privind banca al cărei membru al organului de conducere se află cu el în raport de rudenie de gradul întîi sau doi ori îi este soţ/soție şi/sau dacă o rudă de gradul întîi ori doi sau soţul/soția lui deţine dețineri calificate în capitalul social al băncii.”
    23. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
    „Art. 40. – Pentru exercitarea atribuțiilor conferite de prezenta lege, salariații Fondului și membrii Consiliului de administrație al acestuia poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională sau penală doar în cazul comiterii unei fapte ilicite cu intenție sau culpă gravă.”
    Art. III. – La articolul 80 alineatul (3) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 519), cu modificările ulterioare, după textul „Excepție fac” se introduce textul „împrumuturile acordate Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar și”.
    Art. IV. – Articolul 46 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (4):
    în partea introductivă, textul „în termen de” se substituie cu textul „în conformitate cu procedura stabilită de Comisia Naţională a Pieței Financiare, pînă la”;
    literele a) și b) vor avea următorul cuprins:
    „a) 1 mai 2019 – în cazul valorilor mobiliare ale băncilor şi societăților de asigurare;
    b) 15 decembrie 2019 – în cazul valorilor mobiliare ale entităţilor admise spre tranzacţionare pe piața reglementată și în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare, altele decît cele prevăzute la lit. a);”
    la litera c), textul „24 de luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind iniţierea activităţii Depozitarului central, emisă de Banca Naţională a Moldovei” se substituie cu textul „15 decembrie 2020”;
    la alineatul (51), textul „intrării în vigoare a deciziei privind iniţierea activităţii Depozitarului central, emisă de Banca Naţională a Moldovei” se substituie cu textul „stabilită la alin. (4) lit. a)”.
    alineatul (8):
    în partea introductivă, textul „conform alin. (4)–(51)” se substituie cu textul „ale băncilor şi societăților de asigurare”;
    la punctele 11), 12), 21) și 4), textul „instituţii financiare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „bănci” la forma gramaticală corespunzătoare;
    la punctul 3), textul „pînă la data transmiterii acestora conform alin. (4)–(51)” se substituie cu textul „ale băncilor şi societăților de asigurare pînă la data transmiterii acestora”;
    articolul se completează cu alineatul (82) cu următorul cuprins:
    „(82) Transmiterea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare ale societăţilor pe acţiuni, menţionate la alin. (4) lit. b) și c), se efectuează sub supravegherea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare și a emitentului relevant, prin:
    a) verificarea de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare a balanței valorilor mobiliare plasate, aflate în circulație și de tezaur, realizată prin contrapunerea datelor din registrele societăţilor de registru cu datele deţinute de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, custozi şi emitenţii de valori mobiliare;
    b) informarea publică, conform graficului de publicare aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare, a deținătorilor de valori mobiliare în scopul verificării valorilor mobiliare deţinute de aceştia la emitent, societatea de registru și/sau custozi, prin publicarea de către:
    – Comisia Naţională a Pieţei Financiare a unui aviz de inițiere a procedurii de verificare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în ziarul „Capital Market”, pe pagina web oficială a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare și, după caz, a operatorului pieței reglementate și sistemului multilateral de tranzacționare;
    – emitentul de valori mobiliare a unui aviz de informare a deţinătorilor de valori mobiliare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în ziarul prevăzut de statut și, după caz, pe pagina web oficială a emitentului;
    c) întreprinderea de către persoanele implicate în procesul de verificare și transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare, a măsurilor aferente înlăturării neconcordanțelor depistate conform lit. a) și b) din prezentul alineat, pînă la transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare conform alin. (4) lit. b) și c);
    d) transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare conform programului de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare, aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare, și planului de transmitere, încheiat între Depozitarul central și fiecare dintre societățile de registru.
    La transmiterea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare conform prezentului alineat, dispozițiile alin. (8) pct.6) se aplică în mod corespunzător.”
    alineatele (10) și (11) vor avea următorul cuprins:
    „(10) Prin derogare de la Legea nr. 171/2012 privind piaţa de capital, termenul autorizaţiei de societate de registru, eliberată anterior în condițiile legii, se prelungește de drept fără autorizarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, autorizația devenind caducă la data transmiterii complete a registrelor de către societatea de registru, conform alin. (4)–(51).
    (11) Licenţa pentru activitatea de depozitar central, eliberată în conformitate cu Legea nr. 171/2012 privind piaţa de capital, devine caducă la data de 1 mai 2019.”
    alineatul (13) va avea următorul cuprins:
    „(13) Operaţiunile de clearing şi de decontare pentru valorile mobiliare admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare se efectuează de către Depozitarul central în condiţiile prezentei legi, începînd cu data de 1 mai 2019. Depozitarul central ce deţine licenţa eliberată în conformitate cu Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital va transmite, în conformitate cu procedura stabilită de Comisia Naţională a Pieței Financiare, documentaţia completă, inclusiv istoricul, în format electronic şi pe suport de hîrtie, aferent înscrierilor în programul (software) administrat, către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare pînă la data de 1 mai 2019.”
    Art. V. – La articolul 24 alineatul (7) din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434–439, art. 727), cu modificările ulterioare, textul „persoanelor fizice” se exclude.
    Art. VI. – (1) Prevederile articolului I punctul 4 referitor la art. 3811 alin. (2) propoziția a doua și alin. (3) sînt aplicabile proceselor de lichidare silită a băncilor inițiate după intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (2) Articolul II punctul 5 referitor la art. 4 lit. b), punctul 6 referitor la art. 5 lit. d), e), h)–k), punctul 7 referitor la art. 6 alin. (1) în partea ce ține de mărimea plafonului de garantare și punctul 12 referitor la art.121 intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2020, iar art. 12 se abrogă la data de 1 ianuarie 2020.
    (3) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi.
    (4) Pînă la prima stabilire a băncilor conform categoriilor de risc, toate băncile vor achita cotizații conform categoriei B.
    (5) După intrarea în vigoare a prezentei legi, băncile, în termen de 2 luni, va întreprinde măsuri pentru asigurarea unei baze informaţionale privind persoanele ale căror depozite, conform art. 5 din Legea nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, nu vor fi garantate de Fond.
    (6) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru a aduce legislația în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prevederile prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 227. Chişinău, 1 noiembrie 2018.