LPC238/2018
ID intern unic:  378177
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 238
din  08.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 30.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 441-447     art Nr : 709
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea taxei de stat nr. 1216/1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    la punctul 1) litera d), textul „incapabile din cauza bolii mintale sau a debilităţii mintale” se substituie cu textul „în privința cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară”;
    la punctul 2) litera b), textul „incapabile din cauza bolii mintale sau a debilităţii mintale” se substituie cu textul „în privința cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară”.
    2. La articolul 4 alineatul (2) punctul 2), textul „incapabile din cauza bolii mintale sau a debilităţii mintale” se substituie cu textul „în privința cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară”.
    3. La articolul 7 punctul 3), cuvîntul „incapabilă” se substituie cu textul „care, în cauza civilă respectivă, nu are capacitate de exerciţiu al drepturilor procedurale civile”.
    Art. II. – Legea nr. 1345/1993 cu privire la bonurile patrimoniale (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 5, art. 130), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Interesele titularului de bon patrimonial minor și ale celui în privința căruia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sînt reprezentate de către părinţi sau, respectiv, de către persoana însărcinată cu ocrotirea, conform legislaţiei în vigoare.”
    alineatul (6) se abrogă.
    2. La articolul 7 alineatul (4), textul „poate investi, cu procură, legalizată notarial, orice persoană cu capacitate de exerciţiu” se substituie cu textul „acesta îl poate primi prin intermediul reprezentantului său împuternicit prin procură autentificată notarial”.
    Art. III. – La articolul 8 din Legea cambiei nr. 1527/1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 285), cu modificările ulterioare, la alineatul al treilea, cuvîntul „incapabile” se substituie cu textul „care nu are capacitatea de exerciţiu necesară”.
    Art. IV. – Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6, litera m) va avea următorul cuprins:
    „m) exercită controlul asupra exercitării măsurilor de ocrotire contractuale şi judiciare instituite în privinţa persoanelor majore;”.
    2. Articolul 23:
    la alineatul (3), textul „incapabil de discernămînt este dat de reprezentantul său legal” se substituie cu textul „în privința căruia este instituită o măsură de ocrotire judiciară este dat de către persoana însărcinată cu ocrotirea”;
    la alineatul (4), textul „incapabil de discernămînt, fie temporar, fie permanent,” se substituie cu textul „în privința căruia este instituită o măsură de ocrotire judiciară”.
    Art. V. – La articolul 25 alineatul (1) din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările ulterioare, litera l) va avea următorul cuprins:
    „l) instituirii unei măsuri de ocrotire judiciare;”. 
    Art. VI. – Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1–4, art. 1), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 31 alineatul (12), textul „persoanele declarate incapabile sau” se exclude.
    2. La articolul 73 alineatul (5), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) persoanele în privinţa cărora a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma ocrotirii provizorii sau sub forma tutelei.”
    Art. VII. – Articolul 186 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 186. Stingerea obligaţiilor fiscale
                             ale persoanelor fizice decedate,
                             declarate decedate sau dispărute
                             fără veste, ale persoanelor ocrotite”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Obligaţia fiscală a persoanei fizice minore sau a persoanei fizice adulte în privinţa căreia a fost instituită măsura de ocrotire judiciară o sting părinţii, ocrotitorul provizoriu, curatorul sau tutorele din contul bunurilor acesteia. În cazul în care persoana ocrotită conform legii sau hotărîrii judecătoreşti are capacitatea să stingă de sine stătător obligaţiile, obligaţia fiscală a acesteia se stinge de către ea însăşi.”
    Art. VIII. – Codul electoral nr. 1381/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451–463, art. 768), cu modificăile ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 13:
    la alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) lipsite de dreptul la vot prin hotărîrea definitivă a instanței de judecată.”
    la alineatul (2):
    litera c) se completează în final cu textul „și/sau de către Autoritatea Națională de Integritate”;
    la litera d), după sintagma „Ministerul Justiției” se introduce textul „ , Autoritatea Națională de Integritate”.
    2. La articolul 20 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) aplicare a unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”.
    3. La articolul 41 alineatul (3) litera b), textul „ , cetăţenii limitaţi în capacitatea de exerciţiu sau declaraţi incapabili prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată” se substituie cu textul „și cetățenii în privinţa cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei”.
    4. La articolul 156 alineatul (2), textul „precum și în ziua altui referendum republican” se substituie cu textul „decît dacă se desfășoară în aceeași zi”, iar în final se completează cu textul: „În aceeași zi nu pot avea loc două referendumuri republicane.”
    Art. IX. – Articolul 12 din Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 52–53, art. 368), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (2), textul „ori o persoană incapabilă” se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul persoanelor în privinţa cărora este instituită măsura de ocrotire provizorie sau curatela, testările clinice se efectuează numai cu acordul scris al pacientului sau al voluntarului persoană ocrotită. Dacă starea acesteia nu-i permite să ia de sine stătător o decizie privind testarea clinică, la exprimarea acordului, ocrotitorul provizoriu sau curatorul va asista persoana ocrotită, prin contrasemnarea acordului, în condiţiile legii. În cazul în care în privinţa persoanei este instituită tutela, acordul scris se semnează de către tutore. 
    (22) În cazurile prevăzute la alin. (21) este interzisă testarea clinică a persoanei ocrotite dacă această testare contravine dorinţelor exprimate de aceasta. La identificarea dorinţelor persoanei ocrotite este obligatorie prezenţa persoanei de încredere care va facilita stabilirea acestora. Persoana de încredere este orice persoană aleasă liber de către persoana suferindă de tulburări psihice. În lipsa unei alegeri, persoana de încredere va fi desemnată de către autoritatea tutelară locală.”
    Art. X. – La articolul 11 din Legea nr. 1553/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 270), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Repararea prejudiciului cauzat în urma accidentului în transport urmează a se face victimelor, iar în cazul decesului victimelor, precum și al existenței unor victime minori sau persoane în privinţa cărora este instituită o măsură de ocrotire judiciară – moştenitorilor acestora, la contul minorului sau, după caz, la contul persoanei ocrotite, la notificarea asiguraţilor.” 
    Art. XI. – Legea nr. 73/2001 privind cooperativele de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 49–50, art. 237), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 23 alineatul (1) litera b), textul „cu capacitate de exercițiu deplină” se substituie cu textul „în privinţa cărora nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei”.
    2. La articolul 77 alineatul (4), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) persoanele în privinţa cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei.”
    Art. XII. – Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97–99, art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 41 litera b), textul „declarat incapabil” se substituie cu textul „supus unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei”.
    2. Articolul 44:
    la alineatul (2) litera g), textul „tutorelui soţului incapabil” se substituie cu textul „persoanei însărcinate cu ocrotirea soțului în privința căruia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară”;
    în cuprinsul alineatului (5), textul „tutorelui soţului incapabil” se substituie cu textul „persoanei însărcinate cu ocrotirea soțului în privința căruia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară”. 
    Art. XIII. – La articolul 41 alineatul (4) din Legea nr. 1007/2002 privind cooperativele de producţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 71–73, art. 575), cu modificările ulterioare, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) persoanele în privinţa cărora a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei;”. 
    Art. XIV. – Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) în privinţa lui nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;”.
    2. La articolul 16 alineatul (1), textul „fie declarată, în modul stabilit, ca incapabilă sau limitată în capacitatea de exerciţiu” se substituie cu textul „persoana în privința căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară”.
    Art. XV. – Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 159, art. 582), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (1), textul „are capacitate deplină de exerciţiu” se substituie cu textul „în privința căreia nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei”.
    2. La articolul 15 alineatul (1), textul „care are capacitate deplină de exerciţiu și” se substituie cu textul „în privința căruia nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei și care are”.
    Art. XVI. – La articolul 11 din Legea nr. 1549/2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14–17, art. 51), cu modificările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Înregistrarea dactiloscopică a persoanelor în privinţa cărora este instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei, precum şi a minorilor, se efectuează la cerere scrisă, în prezenţa reprezentantului legal.”
    Art. XVII. – Articolul 75 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „declarate, în modul stabilit de lege, incapabile” se substituie cu textul „prevăzute la alin. (2)”;
    la alineatul (2), punctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) persoanele recunoscute astfel potrivit procedurii penale sau în privința cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară;”.   
    Art. XVIII. – Articolul 30811 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 285–294, art. 436), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins:
    „(2) La instituirea măsurii de ocrotire judiciare, instanța de judecată, obligatoriu, se pronunță cu privire la privarea dreptului la vot stabilit de Codul electoral. Persoana este privată de dreptul la vot dacă nu întrunește unul sau mai multe din următoarele criterii:
    a) persoana înțelege informațiile relevante pentru decizia pe care trebuie să o ia;
    b) persoana apreciază implicațiile acestor informații pentru propria ei situație;
    c) persoana are capacitatea de a compara opțiunile disponibile;
    d) persoana poate alege opțiunea dorită.
    (3) Hotărîrea definitivă a instanței de judecată prin care persoana este privată de dreptul la vot, precum și hotărîrea definitivă de ridicare a interdicției de a vota se aduc la cunoștința Comisiei Electorale Centrale.”
    Art. XIX. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 48 alineatul (1), textul „avînd capacitate de exerciţiu deplină” se substituie cu textul „în privința căreia nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei”.
    2. La articolul 51 alineatul (1), textul „care nu au capacitate de exerciţiu deplină” se substituie cu textul „în privința cărora a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei”.
    3. La articolul 54 alineatul (3), textul „cu capacitate de exerciţiu deplină” se substituie cu textul „în privința căreia nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei,”.
    4. La articolul 78 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) instituirii în privința debitorului a unei măsuri de ocrotire judiciare – pînă la numirea persoanei însărcinate cu ocrotirea;”.
    Art. XX. – Legea nr. 263/ 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 176–181, art. 867), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), noțiunea „reprezentant legal al pacientului” va avea următorul cuprins:
    „reprezentant legal al pacientului – persoană care poate reprezenta, în condiţiile legii, fără procură, interesele unui pacient minor sau ale unui pacient în privinţa căruia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară;”. 
    2. La articolul 11, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Informaţiile medicale se prezintă pacientului personal, iar pentru persoanele care nu au atins vîrsta de 18 ani şi cele în privinţa cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară – reprezentanţilor lor legali, informînd concomitent pacientul în măsură adecvată discernămîntului lui.”
    3. La articolul 12 alineatul (3), textul „situaţii cînd capacitatea de exerciţiu a pacientului nu este deplină sau lipseşte” se substituie cu textul „cazul în care în privința pacientului a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară”.
    Art. XXI. – Legea nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 172–175, art. 839), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) persoana în privinţa căreia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară;”. 
    2. La articolul 13 alineatul (4), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) în caz de acordare a ajutorului medical unei persoane minore sau unei persoane în privinţa căreia este instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei, incapabilă să informeze părinţii sau reprezentanţii săi legali;”. 
    Art. XXII. – La articolul 22 alineatul (3) din Legea nr. 152/2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 387, art. 789), cu modificările ulterioare, textul „pierdere de către acesta a capacităţii de exerciţiu” se substituie cu textul „instituire în privinţa acestuia a măsurii de ocrotire judiciare”. 
    Art. XXIII. – La articolul 15 alineatul (2) din Legea nr. 333/2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195–198, art. 918), cu modificările ulterioare, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) este supusă unei măsuri de ocrotire judiciară;”. 
    Art. XXIV. – La articolul 29 alineatul (21) litera c) din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările ulterioare, textul „și să dispună de capacitate juridică deplină” se exclude. 
    Art. XXV. – La articolul 13 din Legea nr. 23/2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 54–56, art. 250), cu modificările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul unei persoane în privinţa căreia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară, responsabil de luarea deciziei privind testarea la marcherii HIV este persoana însărcinată cu ocrotirea, cu implicarea maximă, în limita capacităţii de înţelegere, a persoanei vizate.”
    Art. XXVI. – La articolul 13 alineatul (21) din Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 55–56, art. 178), cu modificările ulterioare, textul „ale persoanei incapabile” se substituie cu textul „ale persoanei în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară”. 
    Art. XXVII. – Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112–116, art. 506), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 12 alineatul (3), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”.
    2. La articolul 17 alineatul (1), în partea introductivă, textul „cu capacitate deplină de exerciţiu” se substituie cu textul „în privința cărora nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei”.
    Art. XXVIII. – La articolul 19 alineatul (1) din Legea nr. 198/2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157–160, art. 614), cu modificările ulterioare, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) au dreptul la asistenţă juridică obligatorie conform art. 77 lit. a) și c) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, precum şi art. 4887 din Codul civil al Republicii Moldova;”.
    Art. XXIX. – La articolul 26 alineatul (6) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), cu modificările ulterioare, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, cetăţenii în privinţa cărora este instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei;”.
    Art. XXX. – Legea nr. 24/2008 cu privire la arbitrajul comercial internațional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 88–89, art. 316), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 37 alineatul (2) litera a) prima liniuță, textul „una din părţile convenţiei de arbitraj, menţionate la art. 7, nu avea capacitate deplină de exerciţiu” se substituie cu textul „în privința uneia din părțile convenției de arbitraj, menționate la art. 7, a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară, iar convenția de arbitraj a fost încheiată fără asistența curatorului sau, după caz, nu a fost încheiată de tutore în numele persoanei ocrotite”.
    2. La articolul 39 alineatul (1) litera a) prima liniuță, textul „o parte a convenţiei de arbitraj, menţionate la art.7, nu avea capacitate deplină de exerciţiu” se substituie cu textul „în privința uneia din părțile convenției de arbitraj, menționate la art. 7, a fost instituită o măsură de de ocrotire judiciară, iar convenția de arbitraj a fost încheiată fără asistența curatorului sau, după caz, nu a fost încheiată de tutore în numele persoanei ocrotite”.
    Art. XXXI. – La articolul 6 din Legea nr. 26/2008 privind întrunirile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 80, art. 261), alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Minorii care au împlinit vîrsta de 14 ani, precum şi persoanele în privinţa cărora este instituită o măsură de ocrotire judiciară pot organiza întruniri doar împreună cu o persoană în privința căreia nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară.”
    Art. XXXII. – La articolul 15 alineatul (2) din Legea nr. 42/2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 81, art. 273), cu modificările ulterioare, textul „avînd capacitate de exerciţiu deplină” se substituie cu textul „în privința cărora nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară”.
    Art. XXXIII. – La articolul 3 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), cu modificările ulterioare, noțiunea de „solicitant” va avea următorul cuprins:
    „solicitant – unul dintre membrii adulți ai familiei în privinţa căruia nu este instituită o măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei sau reprezentantul legal al familiei care depune cererea de acordare a ajutorului social;”.
    Art. XXXIV. – La articolul 4 alineatul (2) din Legea nr. 235/2008 privind controlul civil asupra respectării drepturilor omului în instituţiile care asigură detenţia persoanelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 226–229, art. 826), cu modificările ulterioare, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) instituirii măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”. 
    Art. XXXV. – La articolul 3 din Legea nr. 241/2008 privind donarea de sînge şi transfuzia sanguină (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 1–2, art. 2), cu modificările ulterioare, noțiunea „reprezentant legal al recipientului” va avea următorul cuprins:
    „reprezentant legal al recipientului – persoană care poate reprezenta, în condiţiile legii, fără procură, interesele recipientului dacă acesta este minor sau este supus unei măsuri de ocrotire judiciare;”. 
    Art. XXXVI. – La articolul 5 alineatul (1) din Legea nr. 264/2008 cu privire la statutul, autorizarea și organizarea activității de interpret și traducător în sectorul justiției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57–58, art. 159), cu modificările ulterioare, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”.
    Art. XXXVII. – Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53–54, art. 145), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 51, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) În cazul persoanei în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei, cererea de azil se depune de către tutore, după numirea lui.”
    2. Articolul 73 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 73. Persoanele cu tulburări psihice
                           (boli mintale sau deficienţe mintale)
    (1) În situaţia în care există dubii serioase cu privire la discernămîntul solicitantului de azil, Direcţia azil şi integrare solicită efectuarea unei expertize psihiatrice în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
    (2) În cazul în care, prin expertiză psihiatrică, se constată lipsa de discernămînt al solicitantului de azil, Direcţia azil şi integrare iniţiază procedura privind instituirea unei măsuri de ocrotire judiciare, în condiţiile prevăzute de legislația în vigoare pentru cetăţenii Republicii Moldova.
    (3) Pînă la numirea persoanei însărcinate cu ocrotirea, procedura de soluţionare a cererii de azil este suspendată. Pe perioada suspendării procedurii de acordare a unei forme de protecţie, solicitantul de azil lipsit de discernămînt beneficiază de drepturile prevăzute pentru solicitanţii de azil.
    (4) Cererea solicitantului de azil în privința căruia a fost instituită tutela este depusă de tutore, după numire, în condițiile în care hotărîrea judecătorească nu dispune altfel.
    (5) În cazul în care efectuarea interviului pentru determinarea statutului de refugiat poate fi realizată, ocrotitorul provizoriu, curatorul sau tutorele, după caz, va face demersurile necesare pentru pregătirea solicitantului de azil lipsit de discernămînt în vederea susţinerii interviului.
    (6) Consilierul de decizie va informa solicitantul de azil lipsit de discernămînt şi reprezentantul său legal despre scopul şi posibilele consecinţe ale interviului.
    (7) Interviul va fi ţinut de un consilier de decizie cu pregătire specială în tehnica intervievării persoanelor cu necesităţi speciale.”
    Art. XXXVIII. – La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 113/2010 privind executorii judecătorești (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2–8, art. 1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”.
    Art. XXXIX. – Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 28 alineatul (2), textul „au capacitatea de exercițiu deplină” se substituie cu textul „în privinţa cărora nu este instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei”. 
    2. La articolul 874, alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:
    „(5) Persoanele în privinţa cărora este instituită o măsură de ocrotire judiciară vor fi însoţite în cadrul interviului de către ocrotitorul provizoriu, curator sau, după caz, de tutore, în condiţiile legii. 
    (6) Nota de interviu va fi semnată de solicitant, de funcţionarul care a realizat interviul, iar în cazul prezenţei unui interpret, şi de interpret; în cazul unui minor neînsoţit, nota de interviu va fi semnată şi de reprezentantul desemnat al acestuia, iar în cazul unei persoane în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară – de către ocrotitorul provizoriu, curatorul sau, după caz, tutorele acesteia.” 
    Art. XL. – La anexa nr. 2 compartimentul IV, punctul 3 din Legea nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231–234, art. 732), cu modificările ulterioare, textul „declarat incapabil” se substituie cu textul „supus unei măsuri de ocrotire judiciare”.
    Art. XLI. – Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 492), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul subiectului datelor cu caracter personal adult sau minor care este supus măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei, consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către reprezentantul legal, în cazul minorului, sau de către tutore, în cazul adultului.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În cazul subiectului datelor cu caracter personal adult care este supus măsurii de ocrotire judiciare sub forma ocrotirii provizorii sau curatelei, consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către persoana ocrotită. Dacă starea acesteia nu-i permite să ia de sine stătător o decizie privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ocrotitorul provizoriu sau curatorul va asista persoana ocrotită, prin contrasemnarea acordului, în condiţiile legii.”
    2. La articolul 6 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimţămîntul. În cazul subiectului datelor cu caracter personal în privința căruia a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei, prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal se efectuează numai cu obţinerea consimţămîntului în formă scrisă al tutorelui;”.
    Art. XLII. – Articolul 14 din Legea nr. 140/2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 167–172, art. 534), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1) litera h), textul „privind limitarea în capacitatea de exerciţiu sau declararea incapacităţii de exerciţiu” se substituie cu textul „privind instituirea măsurii de ocrotire judiciare”;
    la alineatul (2) litera b), textul „lit. a) și b)” se substituie cu textul „lit. a), b) sau h)”.
    Art. XLIII. – La articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 110–114, art. 278), cu modificările ulterioare, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”. 
    Art. XLIV. – Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 282–289, art. 600), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 33 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) mandatarul autorizat este supus unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”. 
    2. La articolul 36 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) evaluatorul este supus unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”. 
    Art. XLV. – La articolul 12 din Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 293–296, art. 605), cu modificările ulterioare, în partea introductivă, textul „cu capacitatea de exerciţiu deplină”  se substituie cu textul „în privința căreia nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei”.
    Art. XLVI. – La articolul 751 alineatul (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197–205, art. 402), cu modificările ulterioare, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”. 
    Art. XLVII. – Legea nr. 137/2015 cu privire la mediere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224–233, art. 445), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 12 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) în privinţa ei nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei;”. 
    2. La articolul 20 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) în cazul în care rămîne definitivă hotărîrea judecătorească privind instituirea măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei în privinţa mediatorului;”.
    Art. XLVIII. – Legea nr. 151/2015 cu privire la Agentul guvernamental (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224–233, art. 455), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) în privinţa ei nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei;”. 
    2. La articolul 4 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) instituire în privinţa lui a măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”.
    Art. XLIX. – Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 113), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) în privinţa ei nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;”.
    2. La articolul 57 alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) în care rămîne definitivă hotărîrea judecătorească privind instituirea unei măsuri de ocrotire judiciare;”. 
    Art. L. – Legea nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 157–162, art. 316), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 20:
    la alineatul (2), textul „sau este lipsită de capacitatea de exerciţiu” se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (21)–(24) cu următorul cuprins:
    „(21) Persoana în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară poate de sine stătător da consimţămîntul privind examinarea sa. În acest caz, încuviinţarea ocrotitorului provizoriu ori a curatorului sau reprezentarea ei de către tutore nu este necesară.
    (22) Consimţămîntul persoanei care urmează să fie examinată poate, de asemenea, fi dat, în numele persoanei, de către mandatarul împuternicit printr-un mandat de ocrotire în viitor dacă mandatul permite acest fapt.
    (23) În cazul în care asupra persoanei este instituită măsura de ocrotire judiciară  sub forma ocrotirii provizorii sau curatelei, iar starea acesteia nu-i permite să ia de sine stătător o decizie privind internarea, la exprimarea consimţămîntului ocrotitorul provizoriu sau curatorul va asista persoana ocrotită, prin contrasemnarea declaraţiei, în condiţiile legii. În cazul în care asupra persoanei este instituită tutela, consimţămîntul acesteia este redactat de către tutore.
    (24) În cazurile prevăzute la alin. (22) sau (23) este interzisă examinarea persoanei în privinţa căreia s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară dacă examinarea contravine dorinţelor exprimate de aceasta. La identificarea dorinţelor persoanei ocrotite este obligatorie prezenţa persoanei de încredere care va facilita stabilirea acestor dorinţe. Persoana de încredere este orice persoană aleasă liber de către persoana suferindă de tulburări psihice. În absenţa unei alegeri, persoana de încredere va fi desemnată de către autoritatea tutelară locală.”
    2. Articolul 25:
    la alineatul (2), textul „persoanei lipsite de capacitatea de exerciţiu sau a” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) La examinarea persoanei în privinţa căreia s-a instituit o măsură de ocrotire poate asista mandatarul, ocrotitorul provizoriu, curatorul sau, după caz, tutorele şi/sau apărătorul său. Dispozițiile art. 20 alin. (24) se aplică în mod corespunzător pentru determinarea persoanelor care pot asista la examinare.”
    3. La articolul 40 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”.
    4. La articolul 64 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) existenţa unei hotărîri judecătoreşti definitive privind instituirea măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei în privinţa expertului;”. 
    Art. LI. – La articolul 8 alineatul (3) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016,   nr. 277–287, art. 588), cu modificările ulterioare, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”.
    Art. LII. – Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245–246, art. 511), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”.
    2. La articolul 12 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”.
    3. La articolul 18 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”.
    Art. LIII. – La articolul 16 din Legea nr. 137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 293–305, art. 618), cu modificările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Cererea privind acordarea compensației financiare se depune de către persoana indicată la art. 13 alin. (1) şi (3) sau de către reprezentantul său legal, dacă aceasta este minor. Dacă în privinţa persoanei este instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei, cererea poate fi depusă atît de către persoană, cît şi de către tutore. Cererea privind acordarea compensaţiei financiare poate fi depusă şi de către organizaţiile necomerciale care activează în domeniul reabilitării victimelor infracţiunilor, dacă este semnată de victima infracţiunii, și cuprinde datele prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, fiind anexate documentele indicate la alin. (4) din prezentul articol.”
    Art. LIV. – La articolul 13 alineatul (3) din Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2–8, art. 3), cu modificările ulterioare, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) persoanelor în privinţa cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei şi persoanelor despre imposibilitatea participării cărora la jocurile de noroc au fost primite informaţii de la autoritatea competentă, de la alte autorităţi ale administraţiei publice;”.
    Art. LV. – La articolul 6 alineatul (2) din Legea nr. 161/2017 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 335–339, art. 576), cu modificările ulterioare,    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei, în condițiile în care hotărîrea judecătorească prin care s-a instituit tutela prevede expres această interdicție;”.
    Art. LVI. – La articolul 10 alineatul (5) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364–370, art. 620), cu modificările ulterioare, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;”.
    Art. LVII. – La articolul 15 alineatul (1) din Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 68–76, art. 143), cu modificările ulterioare, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) în privința căreia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară;”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian  CANDU

    Nr. 238. Chișinău, 8 noiembrie 2018.