LPC271/2018
ID intern unic:  378186
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 271
din  23.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 30.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 441-447     art Nr : 717     Data intrarii in vigoare : 01.12.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 26 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 201), cu modificările ulterioare, textul „Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art. II. – La articolul 21 alineatul (4) din Legea nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constituțională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările ulterioare, textul „Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art. III. – La articolul 28 alineatul (1) din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările ulterioare, textul „Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art. IV. – La articolul 13 alineatul (1) litera k) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237), cu modificările ulterioare, cuvintele „de salarizare și” se exclud.
    Art. V. – Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 65), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 71 alineatul (41), textul „Legii nr. 328/2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor și Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    2. La articolul 27, alineatul (2) se abrogă.
    Art. VI. – La articolul 2 din Legea nr. 1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 16–17, art. 180), cu modificările ulterioare, textul „Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art. VII. – La articolul 1372 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, textul „Legii nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici” se substituie cu cuvintele „legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art. VIII. – La articolul 23 alineatul (2) din Codul electoral nr. 1381/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451–463, art. 768), cu modificările ulterioare, textul „stabilit un spor la salariul mediu de 35 la sută” se substituie cu texul „stabilită o indemnizație în mărime de 35 la sută din salariul mediu”.
    Art. IX. – Legea salarizării nr. 847/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50–52, art. 336), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, în noțiunea „grilă de salarii”, textul „diapazon de salarii” se substituie cu textul „diapazon de salarii/categorii de salarizare”.
    2. La articolul 31, alineatul (3) se abrogă.
    3. Legea se completează cu articolul 33 cu următorul cuprins:
    „Articolul 33. Sistemul unitar de salarizare
                            în sectorul bugetar
    (1) În sectorul bugetar se aplică un sistem unitar de salarizare care reprezintă o ierarhizare a salariilor de bază, aferente funcțiilor și categoriilor de calificare.
    (2)  Sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar are la bază un cadru unic de gradare, constituit din grade și clase de salarizare.”
    4. La articolul 5 alineatul (2), textul „ , precum și, după caz, mijloacele speciale constituite în conformitate cu legislația” se exclude.
    5. La articolul 11, textul „salariului tarifar pentru categoria I de salarizare a salariaților” se substituie cu cuvintele „valorii de referință pentru calcularea salariilor de bază ale angajaților”.
    6. La articolul 14 alineatul (2), litera a) se abrogă.
    7. La articolul 15 alineatul (2), textul „ , dar nu mai mică de 25% din salariul minim pe țară pentru lucrări în condiții grele și nocive și nu mai mică de 50% din salariul minim pe țară pentru lucrări în condiții deosebit de grele și deosebit de nocive” se exclude.
    8. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 25. Retribuirea muncii salariaților
                           din sectorul bugetar
    Sistemul și condițiile generale de retribuire a muncii salariaților din sectorul bugetar se stabilesc prin lege.”
    9. Legea se completează cu articolul 251 cu următorul cuprins:
    „Articolul 251. Salarizarea angajaților
                             Băncii Naționale a Moldovei
    Salarizarea angajaților Băncii Naționale a Moldovei se efectuează în conformitate cu prezenta lege și cu regulamentul aprobat de către Consiliul de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei.”
    Art. X. – Articolul 42 din Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Salariile lunare ale angajaților Centrului se stabilesc în conformitate cu legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.”
    alineatul (3) se abrogă.
    Art. XI. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 111 alineatul (1), în partea introductivă, textul „în acord sau pe unitate de timp – oră sau zi” se substituie cu textul „în acord, cu salarii lunare sau pe unitate de timp – oră sau zi”.
    2. Articolul 157 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul retribuirii muncii cu salariu lunar, pentru munca suplimentară se plătește un spor, calculat pe unitate de timp, în mărime de 50 la sută din salariul de bază – pentru primele 2 ore și în mărime de 100 la sută din salariul de bază – pentru orele următoare.”
    Art. XII. – Articolul 109 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58–66, art. 131), cu modificările ulterioare, se abrogă.
    Art. XIII. – La articolul 18 alineatul (1) din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129–131, art. 618),
cu modificările ulterioare, textul „Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art. XIV. – La articolul 12 alineatul (1) din Legea nr. 152/2006 privind Institutul Național al Justiției (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 387, art. 789), cu modificările ulterioare, textul „prevederile Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art. XV. – Articolul 53 din Legea nr. 170/2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171–174, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”;
    la alineatul (2), textul „ , compus din: salariul funcției, adaosuri, sporuri, suplimente, indemnizații” se exclude.
    Art. XVI. – La articolul 21 alineatul (3) din Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 13–19, art. 29), cu modificările ulterioare, cuvintele „Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și conform altor acte normative în domeniu” se substituie cu cuvintele „legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art. XVII. – Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 19, alineatul (3) se abrogă.
    2. La articolul 34 alineatul (7), litera a) se abrogă.
    3. La articolul 39 alineatul (2), cuvintele „cu privire la salarizarea funcționarilor publici” se substituie cu cuvintele „privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    4. La articolul 42 alineatul (3), cuvintele „din salariul de funcție determinat conform gradului și treptei de salarizare deținute” se substituie cu cuvintele „din salariul de bază determinat conform clasei de salarizare”.
    5. La articolul 44:
    la alineatul (2), litera b) se abrogă;
    la alineatul (3), litera a) se abrogă.
    6. Articolul 46 se abrogă.
    7. La articolul 49, alineatul (5) se abrogă.
    8. La articolul 58, litera e) se abrogă.
    Art. XVIII. – La articolul 19 din Legea nr. 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117–118, art. 357), cu modificările ulterioare, textul „Legea nr. 355–XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art. XIX. – La articolul 14 din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, textul „Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar sau de Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002” se substituie cu textul „Legea salarizării nr. 847/2002 și legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art. XX. – La articolul 22 alineatul (5) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 492), cu modificările ulterioare, cuvintele „Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art. XXI. – La capitolul III secțiunea a II-a din anexa la Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art. 480), cu modificările ulterioare, punctul 2 se modifică după cum urmează:
poziția C66 va avea următorul cuprins:
C66
Specialist principal

- realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor;

- aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale corespunzătoare;

- manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;

- dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare

- 1 an de experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului


    punctul se completează cu pozițiile C67 și C68 cu următorul cuprins:
C67
Specialist superior

- realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor;

- aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale corespunzătoare domeniului de competenţă;

- manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;

- după caz, necesită supervizare din partea superiorului

- 6 luni de experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului

C68
Specialist

- realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, în domeniul implementării politicilor;

- aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale standardizate în domeniul de specializare în baza instrucţiunilor primite de la superior;

- are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului

- abilităţi de utilizare a computerului


    Art. XXII. – Articolul 17 din Legea nr. 50/2012 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 103, art. 343), cu modificările ulterioare, se abrogă.
    Art. XXIII. – La articolul 36 din Legea nr. 98/2012 privind
administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160–164, art. 537), cu modificările ulterioare, cuvintele „și de cea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici” se exclud.
    Art. XXIV. – Punctul 70 din Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, aprobat prin Legea nr. 298/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 48, art. 148), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „70. Salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului administrativ al Consiliului se efectuează în condițiile legislației în vigoare.”
    Art. XXV. – La articolul 13 alineatul (3) din Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 110–114, art. 278), cu modificările ulterioare, textul „Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art. XXVI. – Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319–324, art. 634), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 128 alineatul (3), textul „Pentru categoriile de calificare se acordă un spor la salariu stabilit prin acte normative aprobate de Guvern.” se exclude.
    2. La articolul 131, alineatul (4) se abrogă.
    3. Articolul 139 se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) aprobă condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică.”
    4. La articolul 145, alineatul (5) se completează în final cu textul: „Condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică sînt aprobate de Guvern.”
    Art. XXVII. – Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 113), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 52, alineatul (7) se abrogă.
    2. Articolul 60 se abrogă.
    3. La articolul 71 alineatul (3), textul „Legea nr. 328/2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    4. La articolul 74 alineatul (2), textul „Legea nr. 328/2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art. XXVIII. – Legea nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 157–162,   art. 316), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 42 alineatul (6), textul „Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    2. La articolul 80 alineatul (1), textul „Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și de cadrul normativ secundar conex” se substituie cu „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art. XXIX. – Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 810), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Se completează cu articolul 91 cu următorul cuprins:
    „Art. 91. – (1) Pentru calcularea, începînd cu 1 decembrie 2018, a salariilor angajaților din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se stabileşte valoarea de referință în mărime de 1500 de lei.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele valori de referință:
    – în mărime de 1000 de lei – pentru persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul Parlamentului;
    – în mărime de 1100 de lei – pentru șefii de cabinet și consilierii din cadrul cabinetului Președintelui Parlamentului, al Președintelui Republicii Moldova și al Prim-ministrului;
    – în mărime de 1300 de lei – pentru persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, cu excepția persoanelor cu funcții de demnitate publică din cadrul Parlamentului, a judecătorilor, a procurorilor și a inspectorilor-judecători;
    – în mărime de 1600 de lei – pentru personalul didactic și personalul de conducere din instituțiile de învățămînt;
    – în mărime de 1600 de lei – pentru personalul care, conform anexelor la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la 1 pînă la 25;
    – în mărime de 2000 de lei – pentru personalul Serviciului de Informații și Securitate, al Centrului Național Anticorupție, al Autorității Naționale de Integritate, al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și al Autorității Aeronautice Civile;
    – în mărime de 2500 de lei – pentru judecători (cu excepția judecătorilor din cadrul Curții Constituționale, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție), procurori, inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecției procurorilor;
    – în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curții Constituționale, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție.”
    2. Articolul 16 se completează în final cu textul „ , precum și ca urmare a nevalorificării resurselor bugetare, în scopul neadmiterii blocajelor în activitatea autorităților/instituțiilor bugetare.”
    Art. XXX. – La articolul 47 din Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 68–76, art. 143), cu modificările ulterioare, textul „prevederile Legii nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    Art. XXXI. – Articolul 32 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58–66, art. 133), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (5), textul „Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și ale Legii nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici” se substituie cu cuvintele „legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”;
    alineatul (6) se abrogă.
    Art. XXXII. – La articolul XXXIV din Legea nr. 140/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309–320, art. 478), alineatul (3) se abrogă.
    Art. XXXIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 decembrie 2018.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    VICEPREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI        Valeriu  GHILEȚCHI

    Nr. 271. Chișinău, 23 noiembrie 2018.