HGC1162/2018
ID intern unic:  378203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1162
din  28.11.2018
privind modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 884/2015 pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la organizarea studiilor de rezidențiat
Publicat : 30.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 441-447     art Nr : 1228     Data intrarii in vigoare : 30.11.2018
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.884/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de rezidențiat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 361-369, art. 986) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 subpunctul 3) din hotărîre, cuvintele „din instituțiile medico-sanitare publice” se substituie cu cuvintele „din cadrul prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice”;
    2) în Regulament:
    a) punctul 4 se completează cu o noţiune cu următorul cuprins:
    „prestatori de servicii medicale și farmaceutice – instituții medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare, care prestează servicii medicale și sociale, finanțate de la bugetul de stat și subdiviziunile Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”;
    b) se completează cu punctul 331 cu următorul cuprins:
    „331. Conducătorii prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice prezintă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale informația privind numărul de rezidenți angajați pentru planificarea în bugetul de stat a mijloacelor financiare necesare salarizării medicilor rezidenți, conform prevederilor actelor normative.”;
    c) la punctul 68, după cuvintele „locurile vacante disponibile” se introduc cuvintele „pentru rezidenți”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                    Silvia Radu
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                                Monica Babuc

    Nr. 1162. Chişinău, 28 noiembrie 2018.