HGC1173/2018
ID intern unic:  378210
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1173
din  28.11.2018
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 245/2012
cu privire la Consiliul Național pentru parteneriatul
public-privat
Publicat : 30.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 441-447     art Nr : 1234
    În temeiul art.16 alin.(2) din Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, art.605), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.245/2012 cu privire la Consiliul Național pentru parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.82-84, art.281) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 2, cuvintele „nominală a” se exclud;
    punctul 3 se abrogă;
    2) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.245/2012

COMPONENŢA
Consiliului Național pentru parteneriatul public-privat

    Director general al Agenției Proprietății Publice, președinte al Consiliului
    Secretar general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, vicepreședinte al Consiliului
    Secretar general al Guvernului
    Secretar general de stat al Ministerului Finanțelor
    Secretar general de stat al Ministerului Afacerilor Interne
    Secretar general de stat al Ministerului Apărării
    Secretar general de stat al Ministerului Justiției
    Secretar general de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
    Secretar general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
    Secretar general de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
    Director al Agenției Servicii Publice
    Președinte al Asociației Băncilor din Moldova”;

    3) anexa nr. 2:
    se completează cu punctul 121 cu următorul cuprins:
    „121. Directorul general al Agenției Proprietății Publice, secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, secretarul general al Guvernului, secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor, secretarul general de stat al Ministerului Justiției, directorul Agenției Servicii Publice și președintele Asociației Băncilor din Moldova participă și au drept de vot la toate ședințele Consiliului, iar reprezentanții altor autorități ale administrației publice centrale participă și au drept de vot numai în cazurile de examinare a proiectelor de parteneriat public-privat înaintate de aceștia.”;
    punctele 13 şi 21 vor avea următorul cuprins:
    „13. Ședințele sînt deliberative dacă la ele participă cel puțin două treimi din membri, ținîndu-se cont de prevederile punctului 121 din prezentul Regulament.”;
    „21. Ordinea de zi și deciziile Consiliului sînt aduse la cunoștința publicului prin intermediul paginii web oficiale a Agenției Proprietății Publice.”

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                           Chiril Gaburici

    Nr. 1173. Chişinău, 28 noiembrie 2018.