OSFSC622/2018
ID intern unic:  378250
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 622
din  13.11.2018
privind particularitățile administrării prevederilor
art.901 alin.(34) din Codul fiscal
Publicat : 30.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 441-447     art Nr : 1718     Data intrarii in vigoare : 30.11.2018
    În scopul administrării eficiente şi univoce a prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi în baza prevederilor art.1323 alin.(10) din Titlul V al Codului fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Recomandările metodologice privind particularităţile administrării prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal (Anexa nr.1);
    2) Modelul  Declarației-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare (Anexa nr. 2);
    3) Modelul Confirmării privind înregistrarea contractelor de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare (Anexa nr.3);
    4) Modelul Notei privind cuantumul impozitului lunar din suma contractului care urmează a fi plătit (Anexa nr. 4);
    5) Modelul Recipisei privind respingerea Declarației-Cererii privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare (Anexa nr. 5);
    6) Modelul Declarației privind rezilierea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății  imobiliare (Anexa nr. 6).
    2. Se abrogă Ordinul IFPS nr.693 din 26 decembrie 2007 privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                                Serghei PUŞCUŢA  

    Nr. 622. Chişinău, 13 noiembrie 2018.


Anexa nr.1
la Ordinul SFS nr. 622
din 13 noiembrie  2018

Recomandări metodologice
privind particularităţile administrării prevederilor art. 901 alin. (34)
din Codul fiscal
    1.  Prezentele recomandări se răsfrâng asupra persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară.
    2. Persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, sunt obligate să înregistreze contractul la Direcțiile Deservire Fiscală din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (în continuare - DDF) sau electronic prin intermediul serviciului electronic SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”.
    3. În cazul în care persoana fizică care transmite în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, nu deține semnătură electronică pentru înregistrarea contractelor, aceasta este obligată să depună la DDF Declarația-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare (în continuare - Declarație-Cerere), cu prezentarea obligatorie a buletinului de identitate al locatorului/arendatorului și a copiei contractului ( în cazul în care este întocmit în scris contract de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare). Declarația-Cerere, după caz, poate fi depusă prin reprezentantul contribuabilului (locator/arendator), cu anexarea obligatorie a documentului care atestă împuternicirile reprezentantului, conform art. 244 din Codul fiscal, iar înregistrarea contractelor în SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” va fi asigurată de către funcționarii fiscali ai Serviciului Fiscal de Stat.
    4. Declarația-Cerere se depune pentru fiecare bun imobil separat și conține următoarele elemente obligatorii:
    - Numele, prenumele, IDNP, adresa, datele de contact (telefon, e-mail) al persoanei fizice care transmite bunul imobil în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct);
    - Data transmiterii bunului imobil  în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct);
    - Termenul contractului de locaţiune, arendă, uzufruct;
    - Date despre bunul imobil  transmis în locaţiune, arendă, uzufruct (codul cadastral, adresa de amplasare și categoria bunului);
    - Prețul (în moneda națională sau în sau valută străină) contractului de locaţiune, arendă, uzufruct;
    - Numele, prenumele, patronimicul, IDNP persoanei fizice care ia în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct).
    În cazul în care Declarația-Cerere se depune de către reprezentantul contribuabilului (locator/arendator), se vor completa și datele cu referire la reprezentant.
    În cazul în care contribuabilul (locator/arendator) transmite în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară fără a întocmi un contract în scris, în Declarația-Cerere se va bifa poziția – „nu este întocmit contract în scris de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct)”(Anexa nr.2).
    5.  DDF vor recepţiona și înregistra în mod obligatoriu Declarația-Cerere şi documentele anexate de la persoanele fizice, indiferent de locul de domiciliu (reședință) al contribuabilului (locator/arendator) sau locul amplasării bunului imobil transmis în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct).
    6. Se consideră depusă Declarația-Cerere de către contribuabil (locator/arendator), la data înregistrării contractului, cu anexarea documentelor confirmative, la orice subdiviziune a SFS. În cazul în care persoana fizică nu are posibilitatea de a se deplasa la subdiviziunea SFS, atunci ea poate remite subdiviziunii SFS, prin intermediul unei scrisori recomandate, Declarația-Cerere cu anexarea documentelor confirmative. Data înregistrării va fi considerată data la care scrisoarea a fost depusă la oficiul poștal. Data înregistrării contractului, remis prin e-mail se va considera data recepționării Declarație-Cerere.
    7. Ca urmare a înregistrării Declarației-Cerere, în funcție de modalitatea de recepționare, persoanei îi este expediată/înmânată Confirmarea privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare (Anexa nr.3) pentru fiecare Declarație-Cerere în parte și Nota privind cuantumul impozitului lunar din suma contractului care urmează a fi plătit (prin care este informată despre suma impozitului pe venit și codul IBAN la care urmează a fi achitat impozitul menționat) (Anexa nr.4), sau după caz Recipisa privind respingerea înregistrării Declarației-Cerere (Anexa nr.5).
    8. În cazul în care valoarea pentru care se transmite bunul în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) este în valută străină, atunci în Confirmarea acceptării cererii, se indică suma impozitului pe venit în valută străină, contribuabilul (locator/arendator) având obligația să achite impozitul în moneda națională la cursul oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la data apariției obligației fiscale.
    9. Persoanele fizice, care transmit în posesie şi/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietăți imobiliare, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea contractului. Impozitul se achită lunar cel târziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului.
    10. În cazul când contractul de către persoana fizică a fost încheiat după data de 2 a lunii, atunci termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului, și aceasta urmează să înregistreze Declarația-Cerere la DDF în termen de 3 zile din data încheierii contractului.
    11. Dacă ultima zi a termenului de înregistrare a Declarației-Cererii sau de achitare a impozitului respectiv este zi de odihnă, atunci termenul expiră în prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă.
    12. Suma impozitului pe venit se transferă la bugetul de stat la codul ECO 111130 “Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare”, corespunzător datelor bancare:
    Beneficiar: Ministerul Finanţelor;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul IBAN: Se generează conform Registrului сodurilor IBAN, plasat pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md, în funcţie de locul amplasării imobilului.
    13. Dacă contractul de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare a fost reziliat, contribuabilul (locatorul/arendator) urmează să depună Declarația privind rezilierea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare, la DDF (Anexa 6).
    14. DDF va asigura gratuit contribuabilii cu formulare de Declarație-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare și Declarației privind rezilierea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății  imobiliare (Anexa nr.6).
    15. În cazul în care la momentul depunerii Declarației-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare de către locator funcționarul fiscal depistează că Declarația-Cererea nu conține elemente obligatorii în baza cărora urmează a fi înregistrată Declarația-Cererea sau reprezentantul legal nu-și confirmă statutul său prin procură, acesta este în drept să refuze înregistratea acesteia.
    16. Contractele de locațiune sunt păstrate în cadrul DDF/DGACM, pe suport de hîrtie, care ulterior urmează a fi scanate.

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6