LPM313/2018
ID intern unic:  378264
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 313
din  30.11.2018
cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari
de pensii
și alocații sociale de stat
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 461     art Nr : 762     Data intrarii in vigoare : 01.12.2018
    MODIFICAT
   
LP342 din 24.12.18, MO13-21/18.01.19 art.78; în vigoare 18.01.19


    Denumirea modificată prin LP342 din 24.12.18, MO13-21/18.01.19 art.78; în vigoare 18.01.19

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Beneficiarilor de toate tipurile de pensii stabilite pînă la 1 decembrie 2018, al căror cuantum lunar nu depăşeşte 2000 de lei, li se acordă un suport unic în sumă de 600 de lei.
    Art. I1. – Beneficiarilor de toate tipurile de alocații sociale de stat, cu excepția alocației pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, stabilite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi conform Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, li se acordă un suport unic în sumă de 600 de lei.
    [Art.I1 introdus prin LP342 din 24.12.18, MO13-21/18.01.19 art.78; în vigoare 18.01.19]
    Art. II. – Cuantumul suportului unic nu se include în cuantumul pensiei și alocațiilor sociale de stat.
    [Art.II modificat prin LP342 din 24.12.18, MO13-21/18.01.19 art.78; în vigoare 18.01.19]
    Art. III. – Achitarea  suportului unic se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale  prin intermediul prestatorului de servicii de plată care asigură plata pensiilor și alocațiilor sociale de stat.
    [Art.III modificat prin LP342 din 24.12.18, MO13-21/18.01.19 art.78; în vigoare 18.01.19]
    Art. IV. – Cheltuielile pentru implementarea prezentei legi sînt acoperite din contul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Art. V. – Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 810), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    la litera a) liniuța întîi, cifrele „6465099,4” și „1087602,3” se substituie cu cifrele „6755064,8” și, respectiv, „1113860,9”;
    la litera c), cifrele „63689,1” și „35000,0” se substituie cu cifrele „51646,1” și, respectiv, „20000,0”;
    litera f) se abrogă.
    2. La articolul 4, cifrele „70000,0” se substituie cu cifrele „55000,0”.
    3. La anexa nr. 1 poziţia „Inclusiv cheltuieli de personal”, cifrele „6850063,3” se substituie cu cifrele „6838108,7”.
    4. Anexa nr. 3:
    la compartimentul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 0221”, partea generală, subcompartimentele „Ocrotirea sănătății” și „Protecție socială” vor avea următorul cuprins:

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

0221
 

Cheltuieli și active nefinanciare, total

2+3
2047491,3
Cheltuieli recurente
(2+3)-3192
2009994,2
     cheltuieli de personal
21
544052,0

Investiții capitale în active materiale în curs de execuție

3192
37497,1

Ocrotirea sănătății                                                                                

07
 
Resurse, total
 
1121749,5
    resurse generale
1
691210,8
    venituri colectate
297
84403,4

    resurse ale proiectelor finanțate din surse    externe

298+299
346135,3
Cheltuieli și active nefinanciare, total
 
1121749,5

Sănătate publică

8004
198998,4

Asistență medicală specializată de ambulatoriu

8006
3426,9

Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor medicale, în direcția strategică „Sănătate și biomedicina”

 
 
8007
 
 
32219,8

Asistență medicală de reabilitare și recuperare

8013
113923,6

Medicină legală

8014
51743,9

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății

8018
333091,6

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății

 
8019
 
388345,3

Protecție socială                                                                                  

10
 

Resurse, total

 
558882,6
    resurse generale
1
437338,2
    venituri colectate
296+297
108472,7
          dintre care venituri speciale
296
91883,6

     resurse ale proiectelor finanțate din surse externe

298+299
13071,7

Cheltuieli și active nefinanciare, total

 
558882,6

Politici și management în domeniul ocrotirii sănătății și protecției sociale

 
9001
 
29697,2

Protecție a persoanelor în etate

9004
135937,1

Protecție a familiei și copilului

9006
67379,2

Protecție a șomerilor

9008
28353,0

Protecție în domeniul asigurării cu locuințe

9009
13885,3

Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale

9010
140765,5

Protecție socială în cazuri excepționale

9012
95790,6

Serviciul public în domeniul protecției sociale

9017
7747,7

Protecție socială a unor categorii de cetățeni

9019
20425,2

Susținerea activităților sistemului de protecție socială

9020
18901,8

    compartimentul „Comisia Electorală Centrală  0402” va avea următorul cuprins:


Comisia Electorală Centrală

0402
 

Cheltuieli și active nefinanciare, total

2+3
83087,4
Cheltuieli recurente
(2+3)-3192
83087,4
    cheltuieli de personal 
21
12038,6

Servicii de stat cu destinație generală

01
 
Resurse, total
 
83087,4
    resurse generale
1
79151,7
    venituri colectate
297
310,0

    resurse ale proiectelor finanțate din surse externe

298+299
3625,7
Cheltuieli și active nefinanciare, total
 
83087,4
Sistemul electoral
2202
83087,4

    compartimentul „Autoritatea Națională de Integritate 0407” va avea următorul cuprins:


Autoritatea Națională de Integritate

0407
 

Cheltuieli și active nefinanciare, total

2+3
8045,3
Cheltuieli recurente
(2+3)-3192
8045,3
    cheltuieli de personal  
21
4066,0

Servicii de stat cu destinație generală    

01
 
Resurse, total
 
8045,3
    resurse generale
1
8045,3
Cheltuieli și active nefinanciare, total
 
8045,3

Controlul și soluționarea conflictelor de interese

0702
8045,3

    la compartimentul „Acțiuni generale 0799”, partea generală, subcompartimentele „Servicii de stat cu destinație generală” și ,, Protecție socială” vor avea următorul cuprins: 


Acțiuni generale

0799
 

Cheltuieli și active nefinanciare, total

2+3
21548659,1
Cheltuieli recurente
(2+3)-3192
21548659,1

Servicii de stat cu destinație generală                                                            

01
 
Resurse, total
 
3522733,1
    resurse generale
1
3522733,1
Cheltuieli și active nefinanciare, total
 
3522733,1

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal

0501
21936,0

Cooperare externă

0604
51646,1

Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție

0802
139000,0

Reintegrarea statului

0803
15000,0

Reforma administrației publice

0804
118752,9

Acțiuni cu caracter general

0808
46130,2

Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităților financiare

1101
1430080,9

Raporturi interbugetare cu destinație specială

1102
182365,5

Raporturi interbugetare de compensare

1103
8587,5

Datoria de stat internă

1701
1128134,5

Datoria de stat externă

1702
381099,5

Protecție socială                                                                                   

10
 

Resurse, total

 
7036852,9
    resurse generale
1
7036852,9

Cheltuieli și active nefinanciare, total

 
7036852,9

Protecție în domeniul asigurării cu locuințe

9009
8500,0

Susținerea suplimentară a unor categorii de populație

9011
1209440,0

Protecție socială în cazuri excepționale

9012
1679,6

Compensarea pierderilor pentru depunerile bănești ale cetățenilor în Banca de Economii

9014
50000,0

Protecția socială a persoanelor în situații de risc

9015
3250750,6

Susținerea sistemului public de asigurări sociale

9016
1113860,9

Protecție socială pensionarilor din rîndul structurilor de forță

9018
1181013,3

Protecție socială a unor categorii de cetățeni

9019
22617,1

Subvenționarea dobînzilor la creditele bancare preferențiale acordate cooperativelor de construcții

 
9023
40,0

Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale pentru populația din unele localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și din satul Varnița din raionul Anenii Noi

9030
34302,1

Asistența socială de către stat a unor categorii de cetățeni la nivel local

9032
164649,3

    la compartimentul „TOTAL” poziția ,,cheltuieli de personal” va avea următorul cuprins:


cheltuieli de personal  

21
6838108,7

    Art. VI. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 806), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. La articolul 1, cifrele „19338999,4”, în ambele cazuri, se substituie cu cifrele „19628964,8”.

    2. Anexele nr. 1 şi nr. 2 vor avea următorul cuprins:


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    Art. VII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 decembrie 2018.
    (2) Sumele suportului unic nesolicitate de către beneficiari sînt restituite de către prestatorii de servicii de plată pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi incluse în plată în luna imediat următoare a lunii de gestiune.
    [Art.VII al.(2) modificat prin LP342 din 24.12.18, MO13-21/18.01.19 art.78; în vigoare 18.01.19]
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 70 alin. (5) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, se permite bugetului asigurărilor sociale de stat utilizarea în anul 2019 a soldului de mijloace din transferurile de la bugetul de stat în anul 2018, alocate pentru acest scop. Cu suma respectivă se permite depășirea volumului cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobate pe anul 2019.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 313. Chişinău, 30 noiembrie 2018.