LPC226/2018
ID intern unic:  378269
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 226
din  01.11.2018
cu privire la parcurile ştiinţifico-
tehnologice și incubatoarele de inovare
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 725     Data intrarii in vigoare : 07.09.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de reglementare și obiectul legii
    (1) Prezenta lege reglementează procesul de creare și funcționare a parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare.
    (2) Obiectul prezentei legi îl constituie crearea premiselor necesare pentru implementarea în practică a inovațiilor și a transferului de tehnologii din care rezultă produse și servicii noi sau perfecționate, competitive pe piață, prin crearea și funcționarea parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare.
    Articolul 2. Noțiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:
    administrator al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare (în continuare – administrator) – întreprindere selectată prin concurs, care are ca obiect principal de activitate administrarea parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, precum și prestarea serviciilor rezidenților parcului științifico-tehnologic și/sau ai incubatorului de inovare;
    cluster – asociere de întreprinderi interconectate, amplasate în apropiere geografică, de regulă aparținînd unui domeniu sau unor domenii conexe, precum și de instituții de cercetare științifică, universități și alte organizații al căror scop comun constă în valorificarea rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, inovare și de transfer tehnologic, însușirea și aprofundarea cunoștințelor în domeniile vizate;
    fondatori ai parcului științifico-tehnologic și/sau ai incubatorului de inovare – persoane juridice, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma juridică de organizare, inclusiv organizații, instituții și întreprinderi din sfera științei și inovării, înregistrate în Republica Moldova în conformitate cu legislația în vigoare, ele fiind semnatarele unui contract de asociere prin care își asumă sarcina de a crea un parc științifico-tehnologic și/sau un incubator de inovare, stabilesc relațiile, inclusiv patrimoniale, angajamentele lor, precum și obiectivele de bază ale acestora;
    fond de dezvoltare al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare – fond destinat creării și dezvoltării infrastructurii parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, precum și implementării proiectelor de inovare și/sau transfer tehnologic inițiate de rezidenții acestora;
    parc științifico-tehnologic – formă de organizare a activităților de inovare și/sau transfer tehnologic ce au loc într-un regim de facilități oferite de stat, în care pot fi antrenate organizații din sfera cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, cu participarea instituțiilor de învățămînt superior, a agenților economici indiferent de forma lor juridică de organizare, precum și a persoanelor fizice al căror scop este elaborarea și/sau fabricarea unor produse inovaționale, elaborarea și însușirea în practică a tehnologiilor și serviciilor noi sau modernizate mai performante în comparație cu cele utilizate în țară anterior;
    incubator de inovare – organizație din domeniul inovării constituită în baza unui contract de asociere între persoane juridice și persoane fizice, destinată dezvoltării potențialului de elaborare și implementare a inovațiilor de către întreprinderile mici și mijlocii, precum și al cercetătorilor și inventatorilor particulari a căror activitate se desfășoară în regim de facilități oferite de stat;
    proiect de inovare și transfer tehnologic – proiect care, prin realizarea activităților preconizate, prevede fabricarea de produse și utilizarea unor servicii noi sau perfecționate, competitive pe piață, prin implementarea tehnologiilor și aplicarea proceselor noi, inclusiv ce rezultă din utilizarea obiectelor de proprietate intelectuală (brevete de invenții, modele industriale, topografie a circuitelor integrate, know-how etc.);
    produs inovațional – produs nou sau perfecționat care corespunde performanțelor sau depășește performanțele tehnico-economice, inclusiv de calitate, ale produselor similare competitive pe piața internă și pe cea externă, fiind obținut prin implementarea unui proiect de inovare și transfer tehnologic;
    rezident al parcului științifico-tehnologic – persoană juridică, inclusiv agent economic, organizație din sfera cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, precum și persoană fizică înregistrată în Republica Moldova în conformitate cu legislația în vigoare, selectată prin concurs, care implementează, în corespundere cu contractele încheiate cu administratorul parcului științifico-tehnologic, unul sau mai multe proiecte de inovare și transfer tehnologic și efectuează, după caz, cercetări științifice aferente proiectului respectiv;
    rezident al incubatorului de inovare – persoană juridică sau persoană fizică înregistrată în Republica Moldova în conformitate cu legislația în vigoare, selectată prin concurs în scopul elaborării produselor, tehnologiilor și serviciilor perfecționate, care activează în baza contractelor încheiate cu administratorul incubatorului sau, după caz, cu administratorul parcului științifico-tehnologic;
    transfer tehnologic – proces de punere în aplicare, în cadrul unor proiecte, a rezultatelor inovării în scopul obținerii produselor și serviciilor noi, al sporirii performanțelor și al îmbunătățirii eficienței acestora;
    servicii prestate de parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de inovare – activitate ce presupune oferirea de bunuri și/sau servicii rezidenților, inclusiv transmiterea în arendă/locațiune a terenurilor și clădirilor, a echipamentului și utilajului, prestarea serviciilor comunale, de consultanță, de management și de marketing și a altor tipuri de servicii;
    subiecți ai parcului științifico-tehnologic – fondatorii, rezidenții, administratorul și persoanele fizice angajate pentru asigurarea funcționării parcului științifico-tehnologic;
    subiecți ai incubatorului de inovare – fondatorii, rezidenții, administratorul și persoanele fizice angajate pentru asigurarea funcționării incubatorului de inovare.
Capitolul II
CREAREA ȘI FUNCȚIONAREA PARCURILOR
ȘTIINȚIFICO-TEHNOLOGICE ȘI/SAU A
INCUBATOARELOR DE INOVARE

    Articolul 3. Crearea parcului științifico-tehnologic și/
                        sau a incubatorului de inovare
    (1) Parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de inovare se creează la decizia Guvernului, în baza documentelor de constituire depuse de fondatorii parcului științifico-tehnologic și/sau ai incubatorului de inovare la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare.
    (2) Termenul de funcționare a parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare nu poate fi mai mic de 10 ani și se stabilește prin hotărîrea Guvernului privind constituirea acestora.
    (3) Parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de inovare este administrat de către administrator în baza prezentei legi, a Regulamentului parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare și a contractelor încheiate cu fondatorii și rezidenții parcului științifico-tehnologic și/sau ai incubatorului de inovare, după caz.
    (4) Un parc științifico-tehnologic și un incubator de inovare poate fi administrat concomitent de unul și același administrator dacă în cadrul lor se desfășoară genuri de activitate similare.
    (5) În cadrul parcului științifico-tehnologic pot fi practicate și activități specifice incubatorului de inovare, inclusiv elaborarea și implementarea inovațiilor.
    (6) În cazul în care parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de inovare a fost creat în baza cotelor de participare ale membrilor unui cluster, modificarea componenței clusterului nu poate servi drept temei pentru rezilierea contractelor încheiate între administrator și rezidenții respectivi.
    Articolul 4. Cerințele față de terenul și clădirile
                        destinate creării și funcționării parcului
                        științifico-tehnologic și/sau  a incubatorului
                        de inovare
    (1) Terenul și clădirile destinate creării și funcționării parcului științifico-tehnologic și/sau incubatorului de inovare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:
    a) să fie libere de orice sarcini;
    b) să nu constituie obiectul unor litigii în curs de examinare și/sau soluționare în instanțele judecătorești sau în instituțiile de arbitraj;
    c) să se afle în folosința fondatorilor parcului științifico-tehnologic și/sau ai incubatorului de inovare pe perioada de activitate preconizată sau în proprietatea acestora.
    (2) Terenul și clădirile destinate creării și funcționării parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare se transmit în gestiunea administratorului.
    (3) Transmiterea terenului și clădirilor proprietate publică se efectuează în conformitate cu Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.
    (4) Terenul și clădirile din cadrul parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare se transmit în arendă/locațiune doar rezidenților acestora.
    (5) Termenul contractului de arendă/locațiune a terenului și clădirilor destinate creării și funcționării parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, încheiat între administrator și rezidenți, nu poate depăși termenul-limită pentru care a fost acordat titlul de rezident al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare.
    Articolul 5. Documentele de constituire a parcului
                       științifico-tehnologic și/sau a incubatorului
                       de inovare
    (1) Pentru crearea parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, solicitanții depun la sediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare o cerere, însoțită de următoarele documente:
    a) contractul de asociere în participațiune încheiat de către fondatori în scopul creării parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, după caz;
    b) declarația fondatorilor privind obiectivele creării parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, după caz;
    c) copia documentelor care confirmă dreptul de folosință pe perioada de activitate preconizată sau dreptul de proprietate asupra terenului și clădirilor destinate pentru crearea și funcționarea parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, după caz;
    d) copia extrasului din Registrul bunurilor imobile asupra terenului și clădirilor destinate creării și funcționării parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare;
    e) studiul de fezabilitate prin care se confirmă oportunitatea creării și funcționării parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, inclusiv existența personalului științific și/sau științifico-didactic disponibil pentru activitate în cadrul parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare, după caz, a listei eventualilor solicitanți ai titlului de rezident al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare și a informației privind proiectele ce urmează să fie implementate în cadrul acestora.
    (2) Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare examinează cererea și setul de documente pentru crearea parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acestora.
    (3) În cazul în care documentele prezentate nu corespund cerințelor stipulate la alin. (1), Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare are dreptul să solicite prezentarea documentelor și informațiilor ajustate. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (2) se extinde cu 20 de zile calendaristice.
    (4) Dacă în urma examinării cererii și a setului de documente se va constata oportunitatea creării parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare va înainta Ministerului Educației, Culturii și Cercetării propunerea de creare a parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, cu anexarea copiilor documentelor menționate la alin. (1).
    (5) În baza propunerii și documentelor anexate, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare proiectul hotărîrii în cauză în modul stabilit de lege.
    Articolul 6. Obiectivele subiecților parcului
                        științifico-tehnologic și ai incubatorului
                        de inovare
    (1) Obiectivele subiecților parcului științifico-tehnologic sînt:
    a) elaborarea și fabricarea produselor inovaționale în baza rezultatelor cercetării și/sau ale transferului tehnologic;
    b) motivarea și susținerea agenților economici care se implică în implementarea rezultatelor cercetării și însușirea de noi tehnologii;
    c) atragerea investițiilor în realizarea proiectelor de implementare a inovațiilor;
    d) orientarea activităților organizațiilor din sfera cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic spre necesitățile pieței interne și ale celei externe, în baza studiilor privind competitivitatea produselor autohtone și posibilitățile de însușire în producție a unor noi produse, tehnologii și servicii sau de perfecționare a celor existente.
    (2) Obiectivele subiecților incubatorului de inovare sînt:
    a) însușirea în practică a unor noi tehnologii, produse și servicii prin susținerea financiară, informațională și consultativă a persoanelor fizice și juridice rezidenți ai incubatorului respectiv;
    b) atragerea studenților, doctoranzilor și postdoctoranzilor în activitățile de inovare a întreprinderilor mici și mijlocii prin crearea condițiilor favorabile pentru aceste activități;
    c) identificarea oportunităților de inovare și mediatizarea acestora în scopul utilizării lor în economia națională.
    Articolul 7. Selectarea administratorului și a rezidenților
                        parcului științifico-tehnologic și/sau ai incubatorului
                        de inovare
    (1) Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare organizează concursuri de selectare a administratorului, în conformitate cu Regulamentul de selectare a administratorilor parcurilor științifico-tehnologice și/sau incubatoarelor de inovare, aprobat de Guvern.
    (2) Condițiile obligatorii pentru administrator sînt:
    a) să fie înregistrat în Republica Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare;
    b) să nu se afle în stare de insolvabilitate;
    c) să dispună de personal calificat;
    d) să nu aibă restanțe la bugetul public național cu termenul de scadență expirat;
    e) să posede o experiență de minimum 3 ani de activitate în domeniul administrării afacerilor.
    (3) Agentul economic selectat pe bază de concurs în calitate de administrator încheie un contract privind administrarea parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare cu fondatorii, obținînd titlul de administrator al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare. Contractul privind administrarea parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare se încheie pe o perioadă ce nu depășește termenul de funcționare a parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare.
    (4) Rezidenții parcului științifico-tehnologic și/sau ai incubatorului de inovare se selectează pe bază de concurs. Concursul se organizează de către o comisie specială formată din reprezentanții administratorului, ai Agenției Naționale pentru Dezvoltare și Cercetare, ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și ai altor autorități ale administrației publice centrale și ale celei locale, după caz, conform Regulamentului de selectare a rezidenților și a proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de inovare, aprobat de Guvern.
    (5) Activitatea economico-financiară a administratorului și a rezidenților în cadrul parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare, în mod obligatoriu, este anual supusă auditului de către o organizație de audit selectată prin concurs de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Actul controlului anual de audit generalizat se plasează pe site-ul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.
    Articolul 8. Evaluarea proiectelor acceptate pentru
                        implementare în cadrul parcului științifico-
                        tehnologic și/sau al incubatorului de inovare
    (1) Pentru obținerea titlului de rezident al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare, la concurs solicitanții înaintează proiecte în următoarele domenii:
    a) de valorificare în practică a rezultatelor științifice și ale cercetărilor;
    b) de implementare și însușire a noilor produse, tehnologii și servicii (care anterior nu se utilizau în țară);
    c) de dezvoltare a produselor și de modernizare esențială a tehnologiilor deja aplicate;
    d) de acordare altor rezidenți a suportului pentru implementarea proiectelor lor;
    e) de asistență informațională și consultanță în scopul implementării proiectelor de elaborare și fabricare a produselor selectate de comisia de evaluare a proiectelor.
    (2) Evaluarea proiectelor se efectuează conform următoarelor criterii:
    a) valoarea impactului socioeconomic al implementării proiectului;
    b) indicele de competitivitate a produselor, tehnologiilor și serviciilor care vor fi lansate pe piață în urma implementării proiectului;
    c) volumul estimativ al producției și al serviciilor bazat pe inovație care va fi comercializat pe piața internă și pe cea externă;
    d) existența destinatarilor și a solicitanților produsului, tehnologiei, serviciului, confirmată prin comunicările lor;
    e) valoarea estimativă a investițiilor necesare pentru implementarea proiectului;
    f) termenul de recuperare a investițiilor;
    g) proprietățile și însușirile prin care produsul, tehnologia sau serviciul, după caz, creează superioritate sau avantaje față de cele deja existente pe piață;
    h) întocmirea conformă a proiectului, astfel încît acesta să definească clar executorii, rezultatele scontate, indicatorii monitorizați pe parcursul implementării, termenele și etapele de realizare;
    i) existența avizelor pozitive ale experților independenți din domeniul respectiv privind necesitatea implementării proiectului.
    Articolul 9. Termenul de implementare a proiectelor
    (1) Persoana juridică sau fizică selectată pe bază de concurs în calitate de rezident încheie cu administratorul un contract privind desfășurarea activității în cadrul parcului ştiinţifico-tehnologic şi/sau al incubatorului de inovare, obținînd titlul de rezident al acestora, după caz.
    (2) Termenul de realizare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic în cadrul parcurilor științifico-tehnologice nu poate depăși 4 ani, iar în cadrul incubatoarelor de inovare – 3 ani. Termenul de implementare a proiectelor poate fi extins la solicitarea rezidentului parcului științifico-tehnologic și/sau a rezidentului incubatorului de inovare, cu prezentarea argumentelor de rigoare, dar nu mai mult decît cu 2 ani.
    Articolul 10. Retragerea titlului de rezident al parcului
                         științifico-tehnologic și/sau al incubatorului
                         de inovare
    (1) Titlul de rezident al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare se retrage prin rezilierea contractului de desfășurare a activității în cadrul acestora, în următoarele situații:
    a) la expirarea termenului contractului de desfășurare a activității în calitate de rezident al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare;
    b) la inițiativa rezidentului parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare;
    c) la inițiativa administratorului, în cazul în care rezidentul nu respectă prevederile contractului de desfășurare a activității în calitate de rezident al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare și după expirarea a 3 luni de la înștiințarea scrisă a rezidentului despre decizia respectivă;
    d) la încălcarea prezentei legi de către părțile contractante și la existența unei decizii definitive și irevocabile în acest sens emise de instanța de judecată.
    (2) Retragerea titlului de rezident al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare prevăzut la alin. (1) lit. d) se efectuează din ziua stabilită de instanța de judecată.
    Articolul 11. Retragerea titlului de administrator al
                          parcului  științifico-tehnologic și/sau al
                          incubatorului de inovare
    (1) Titlul de administrator al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare se retrage prin rezilierea contractului de administrare încheiat între administrator și fondatori.
    (2) Drept temeiuri pentru retragerea titlului de administrator al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare pot servi:
    a) expirarea termenului pentru care a fost acordat titlul de administrator al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare;
    b) neîndeplinirea de către administrator a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezenta lege și/sau în contractul de administrare;
    c) decizia definitivă și irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a stabilit că majoritatea deținătorilor titlului de rezident al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare nu-și îndeplinesc angajamentele asumate prin contractele încheiate cu administratorul.
    (3) În cazul prevăzut în alin. (2) lit. b), titlul se retrage dacă administratorul a fost înștiințat în scris cu cel puțin 3 luni înainte de decizia luată de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, iar în cazul prevăzut la alin. (2) lit. c) – din ziua stabilită de instanța de judecată.
    Articolul 12. Sursele de formare și gestionarea Fondului
                         de dezvoltare al parcului științifico-tehnologic
                         și/sau al incubatorului de inovare
    (1) Crearea și dezvoltarea infrastructurii parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, precum și implementarea proiectelor de inovare și/sau transfer tehnologic inițiate de către rezidenții acestui parc se finanțează din Fondul de dezvoltare al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare (în continuare – Fond).
    (2) Fondul se constituie de către administrator și se formează din surse alocate de fondatori și de rezidenți după lansarea producției și a serviciilor în serie, în mărime de pînă la 3% din venitul obținut ca rezultat al producției inovaționale comercializate în conformitate cu contractul încheiat, precum și din surse alocate de investitorii privați.
    (3) Administrarea Fondului se realizează de către Consiliul de administrație al Fondului de dezvoltare al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare (în continuare – Consiliul de administrație al Fondului), condus de administrator.
    (4) Consiliul de administrație al Fondului se constituie din reprezentanții administratorului, ai fondatorilor care au alocat anumite surse, ai rezidenților care au alocat surse conform volumului producției lor inovaționale comercializate, care depășește valoarea serviciilor parcului științifico-tehnologic și/sau ale incubatorului de inovare, precum și din reprezentanți ai investitorilor privați.
    (5) Consiliul de administrație al Fondului activează în baza Regulamentului de funcționare al Fondului de dezvoltare al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare, elaborat de administrator și coordonat cu reprezentanții acestuia.
    (6) Mijloacele financiare ale Fondului se alocă pentru:
    a) creditarea integrală sau parțială, fără dobîndă, a proiectelor de inovare și transfer tehnologic în mărimea prevăzută de programul bugetar al fiecărui proiect în parte;
    b) compensarea totală sau parțială a dobînzilor la creditele primite de rezidenți de la bănci sau de la alte organizații de creditare nebancare pentru realizarea proiectelor din domeniul inovării și transferului tehnologic;
    c) asigurarea bunurilor pentru realizarea proiectelor din domeniul inovării și transferului tehnologic;
    d) funcționarea, reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare;
    e) compensarea diferenței dintre prețul de piață și cel achitat pentru serviciile (inclusiv cele gratuite) prestate de parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de inovare, precum și pentru dezvoltarea infrastructurii inovaționale și finanțarea proiectelor rezidenților.
    Articolul 13. Sursele de venit ale administratorului
                          parcului științifico-tehnologic și/sau al
                          incubatorului de inovare
    Principalele surse de venit ale administratorului pot include:
    a) mijloace alocate din bugetul de stat pentru cercetare și inovare, prevăzute pentru funcționarea și dezvoltarea parcurilor științifico-tehnologice și/sau a incubatoarelor de inovare;
    b) venituri din darea în arendă/locațiune a bunurilor imobile din cadrul parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare;
    c) venituri din prestarea de servicii pentru rezidenții parcului științifico-tehnologic și/sau ai incubatorului de inovare;
    d) venituri de pe urma activității de cercetare și inovare desfășurate în cadrul parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare;
    e) donații și sponsorizări.
Capitolul III
ATRIBUȚIILE DIN CADRUL PARCURILOR
ȘTIINȚIFICO-TEHNOLOGICE ȘI/SAU ALE
INCUBATOARELOR DE INOVARE

    Articolul 14. Atribuțiile fondatorilor parcului științifico-
                         tehnologic și/sau ai incubatorului de inovare
    Fondatorii parcului științifico-tehnologic și/sau ai incubatorului de inovare au următoarele atribuții:
    a) încheie contract de asociere în scopul creării și funcționării parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, prin care stabilesc angajamentele, drepturile și relațiile lor patrimoniale legate de activitatea parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, după caz;
    b) încheie cu administratorul selectat prin concurs un contract de administrare a parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare;
    c) stabilesc obiectivele activității parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, după caz;
    d) participă la evaluarea activității parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, după caz;
    e) contribuie la atragerea investitorilor, a cercetătorilor și a inventatorilor în activitatea parcurilor științifico-tehnologice și/sau a incubatoarelor de inovare;
    f) înaintează Agenției Naționale pentru Dezvoltare și Cercetare propuneri privind dezvoltarea sau sistarea activității parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, cînd este cazul.
    Articolul 15. Atribuțiile Agenției Naționale pentru
                         Cercetare și Dezvoltare
    În domeniul administrării și funcționării parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare are următoarele atribuții:
    a) monitorizează activitatea parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare, susține dezvoltarea acestora prin implementarea politicilor de inovare și transfer tehnologic;
    b) examinează solicitările și documentele aferente pentru crearea parcurilor științifico-tehnologice și/sau a incubatoarelor de inovare, iar în caz de necesitate, prezintă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării proiectul hotărîrii de Guvern și nota informativă privind crearea acestora pentru promovare;
    c) organizează și desfășoară concursuri de selectare a administratorilor parcurilor științifico-tehnologice și/sau ai incubatoarelor de inovare;
    d) organizează concursuri și selectează proiectele prezentate pentru finanțare în cadrul parcurilor științifico-tehnologice și/sau al incubatoarelor de inovare;
    e) asigură organizarea evaluării anuale a rezultatelor activității parcurilor științifico-tehnologice și/sau a incubatoarelor de inovare și a rezidenților acestora;
    f) colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu organizațiile neguvernamentale și cu experții independenți, cu organizațiile din sfera cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic pentru susținerea și dezvoltarea activităților din cadrul parcurilor științifico-tehnologice și/sau al incubatoarelor de inovare;
    g) solicită administratorilor rapoarte privind activitatea desfășurată în cadrul parcurilor științifico-tehnologice și/sau al incubatoarelor de inovare, după caz;
    h) prezintă rapoarte semestriale și anuale, la solicitarea autorităților publice abilitate, privind activitatea parcurilor științifico-tehnologice și/sau a incubatoarelor de inovare;
    i) acordă asistență administratorilor parcurilor științifico-tehnologice și/sau ai incubatoarelor de inovare, după caz, la elaborarea proiectelor planurilor bugetare pentru implementarea proiectelor și dezvoltarea parcurilor științifico-tehnologice și/sau a incubatoarelor de inovare.
    Articolul 16. Atribuțiile administratorului parcului științifico-
                         tehnologic și/sau al incubatorului de inovare
    (1) Administratorul are următoarele atribuții:
    a) administrează parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de inovare, după caz, conform prevederilor prezentei legi, ale Regulamentului parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare, precum și în conformitate cu prevederile altor acte normative în vigoare;
    b) organizează și desfășoară concursuri de selectare a rezidenților și a proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de inovare;
    c) prestează servicii de dare în arendă/locațiune a terenurilor, clădirilor, precum și a utilităților, servicii de consultanță în domeniul inovațiilor și tehnologiilor, alte servicii în conformitate cu Regulamentul parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare, încheie contracte cu rezidenții parcului științifico-tehnologic și/sau ai incubatorului de inovare;
    d) asigură evidența și integritatea patrimoniului parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare;
    e) desfășoară activități de atragere a investițiilor pentru dezvoltarea parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare;
    f) angajează, prin concurs, personal pentru prestarea serviciilor rezidenților parcului științifico-tehnologic și/sau ai incubatorului de inovare;
    g) creează și întreține baza de date privind activitatea parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare;
    h) întocmește și prezintă instanțelor superioare rapoarte trimestriale și anuale referitoare la activitatea parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, precum și a rezidenților respectivi;
    i) reprezintă parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de inovare, după caz, în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale și colaborează cu acestea;
    j) asigură utilizarea rațională și conform destinației a mijloacelor financiare și materiale alocate de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale, fondatori, precum și a celor alocate din alte surse publice;
    k) elaborează proiecte de dezvoltare a parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare;
    l) înaintează propuneri privind promovarea și implementarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic;
    m) inițiază și promovează activități de publicitate în scopul atragerii de noi proiecte inovaționale și informează publicul despre proiectele implementate în cadrul parcurilor științifico-tehnologice și al incubatoarelor de inovare.
    (2) Administratorul incubatorului de inovare, la solicitarea rezidenților, este în drept:
    a) să ofere rezidenților pentru realizarea proiectelor lor utilaje, echipamente, accesorii disponibile, în mod gratuit sau în locațiune, la prețuri mai mici decît cele de piață;
    b) să acorde:
    – servicii de marketing, contabilitate, juridice, de evaluare și de promovare a proprietății intelectuale, la prețuri mai mici decît cele de piață;
    – asistență pentru accesarea fondurilor în cadrul unor programe naționale și internaționale;
    – servicii de comunicare-informare, recepție, secretariat;
    c) să organizeze cursuri pentru dezvoltarea competențelor în afaceri;
    d) să organizeze întruniri și alte manifestații în scopul stabilirii legăturilor de colaborare între rezidenții parcului științifico-tehnologic, ai incubatorului de inovare și alte persoane fizice și juridice, inclusiv să identifice parteneri din mediul universitar și cel de cercetare.
Capitolul IV
FACILITĂȚILE ACORDATE ÎN CADRUL
PARCULUI ȘTIINȚIFICO-TEHNOLOGIC
ȘI/SAU AL INCUBATORULUI DE INOVARE
    Articolul 17. Facilitățile acordate la crearea și funcționarea
                          parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor
                          de inovare
    (1) Pentru a facilita crearea și activitatea parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare, statul, prin intermediul autorităților administrației publice centrale și locale, oferă administratorului și rezidenților parcului științifico-tehnologic și ai incubatorului de inovare următoarele facilități:
    a) atribuirea în folosință gratuită administratorului a bunurilor proprietate publică pentru crearea și dezvoltarea parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare;
    b) acordarea de alocații financiare, distribuite prin concurs, în cadrul programelor și proiectelor din sfera cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, inclusiv pentru crearea și/sau dezvoltarea infrastructurii parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare;
    c) acordarea de donații, sponsorizări și investiții;
    d) aplicarea de către administratorul parcului științifico-tehnologic pentru rezidenții parcului respectiv a coeficientului de micșorare a tarifului stabilit la calcularea plății pentru arenda/locațiunea bunurilor proprietate publică, stabilită în legea bugetului de stat pe anul respectiv: în primul și al doilea an de activitate în cadrul parcului științifico-tehnologic – 0,3, în al treilea an – 0,4, în al patrulea an – 0,5;
    e) aplicarea scutirii de plata pentru arenda/locațiunea bunurilor proprietate publică de către administratorul incubatorului de inovare în primul și în al doilea an de activitate a rezidenților;
    f) aplicarea de către administratorul incubatorului de inovare pentru rezidenții incubatorului de inovare respectiv a coeficientului de micșorare a tarifului stabilit la calcularea plății pentru arenda/locațiunea bunurilor proprietate publică stabilite în legea bugetului de stat pe anul respectiv în al treilea an de activitate a rezidenților – 0,5;
    g) alocarea mijloacelor financiare pentru crearea infrastructurii tehnice și de producție a parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare din bugetul de stat, bugetele unităților administrativ-teritoriale, din Fondul național de dezvoltare regională, precum și din Programul național în domeniile cercetării și inovării.
    (2) În cazul în care parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de inovare este fondat în baza proprietății private, proprietarul patrimoniului respectiv stabilește independent tarifele de prestare a serviciilor, inclusiv de dare în arendă/locațiune a bunurilor.
    Articolul 18. Facilități pentru personalul parcului științifico-
                         tehnologic și/sau al incubatorului de inovare
    (1) La concursurile organizate pentru angajarea în activitățile desfășurate în parcurile științifico-tehnologice și/sau incubatoarele de inovare, cadrele științifico-didactice, inventatorii, cercetătorii științifici, doctoranzii și studenții au prioritate față de alți pretendenți.
    (2) Activitatea doctoranzilor și a studenților desfășurată în cadrul parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare poate fi echivalată cu activitățile din cadrul practicii de producție sau din laboratorul specializat, în conformitate cu programul de studiu respectiv.
    (3) Personalul din domeniile cercetării și inovării angajat de administratorul și de rezidenții parcului științifico-tehnologic, precum și de administratorul și de rezidenții incubatorului de inovare (cu excepția personalului auxiliar), beneficiază de aceleași facilități ca și personalul științific și/sau științifico-didactic al organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării, al instituțiilor de învățămînt superior de stat în cazul în care genul activităților acestora din cadrul parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare corespunde domeniului științific respectiv.
Capitolul V
EVALUAREA ACTIVITĂȚII PARCULUI ȘTIINȚIFICO-
TEHNOLOGIC ȘI/SAU A INCUBATORULUI
DE INOVARE

    Articolul 19. Evaluarea activității parcului științifico-tehnologic
                          și/sau a incubatorului de inovare
    (1) Evaluarea rezultatelor activității parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, precum și, în particular, a administratorului și a rezidenților acestora, se efectuează după expirarea fiecărui an de activitate a parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, după caz, de către Comisia interdepartamentală de evaluare a rezultatelor activității parcurilor științifico-tehnologice, a incubatoarelor de inovare și a rezidenților acestora (în continuare – Comisia interdepartamentală de evaluare), constituită prin ordinul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.
    (2) Comisia interdepartamentală de evaluare se constituie din reprezentanții Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, ai Academiei de Științe a Moldovei, ai ministerelor de ramură și ai fondatorilor.
    (3) Evaluarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul de evaluare a rezultatelor activității parcurilor științifico-tehnologice și/sau a incubatoarelor de inovare.
    (4) Evaluarea rezultatelor activității parcurilor științifico-tehnologice și/sau a incubatoarelor de inovare se efectuează conform următoarelor criterii:
    a) bună administrare și eficiență;
    b) imparțialitate și obiectivitate în procesul evaluării;
    c) transparență în procesul evaluării;
    d) integritate și profesionalism.
    (5) Activitatea parcurilor științifico-tehnologice și/sau a incubatoarelor de inovare este evaluată din perspectiva îndeplinirii următoarelor obiective:
    a) creșterea numărului de rezidenți, a venitului din vînzări, a plăților și a taxelor în bugetul public național;
    b) creșterea volumului de investiții;
    c) creșterea numărului de locuri de muncă calificate în domeniile cercetării și inovării;
    d) creșterea numărului de produse și/sau servicii inovaționale elaborate și/sau fabricate de rezidenți;
    e) ponderea produselor și/sau a serviciilor inovaționale implementate și asimilate în economia națională;
    f) creșterea volumului de export al produselor și/sau al serviciilor inovative de către companiile rezidente.
    (6) Rezultatele evaluării activității administratorului și a rezidenților parcurilor științifico-tehnologice și/sau ai incubatoarelor de inovare, notificate în actul de evaluare, constituie temei pentru retragerea titlului de administrator și/sau de rezident, după caz.
    (7) Dreptul rezidenților parcului științifico-tehnologic și ai incubatorului de inovare de a beneficia de facilități după evaluare, precum și anularea facilităților acordate acestora se consemnează în actul de evaluare, semnat de membrii Comisiei interdepartamentale de evaluare.
    Articolul 20. Lichidarea parcului științifico-tehnologic
                          și/sau a incubatorului de inovare
    (1) Lichidarea parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare se efectuează prin hotărîre de Guvern.
    (2) Lichidarea parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare atrage după sine pierderea de către administrator a statutului de administrator, precum și pierderea de către toți rezidenții a titlului de rezident al parcului științifico-tehnologic și/sau al incubatorului de inovare, după caz.
    (3) Drept temeiuri de lichidare a parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare pot servi:
    a) neîndeplinirea de către fondatori a obligațiilor asumate de ei prin contractul de asociere, care a afectat esențial funcționalitatea parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare;
    b) existența unei decizii a Comisiei interdepartamentale de evaluare, notificate în actul de evaluare, în care s-a reflectat oportunitatea aplicării măsurii de lichidare;
    c) existența unei decizii irevocabile de lichidare a parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare emise de instanța de judecată;
    d) inițiativa fondatorilor parcului științifico-tehnologic și/sau ai incubatorului de inovare.
    (4) În cazul lichidării parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, fondatorii și alți proprietari ai bunurilor imobiliare își exercită drepturile patrimoniale în corespundere cu prevederile contractelor încheiate între aceștia, cu datele evidenței contabile a patrimoniului transmis pentru utilizare sau acumulat pe parcursul activității parcului științifico-tehnologic și/sau a incubatorului de inovare, după caz.
Capitolul VI
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
    Articolul 21
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după expirarea termenului de 9 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul:
    a) în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    b) în termen de 9 luni de la data publicării prezentei legi, va elabora și va adopta actele normative necesare pentru executarea acesteia și va prezenta Parlamentului propuneri în vederea aducerii legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 138/2007 cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107–111, art. 476), cu modificările ulterioare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 226. Chișinău, 1 noiembrie 2018.