LPC232/2018
ID intern unic:  378273
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 232
din  08.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 729
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 124–125, art. 989), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (3) literele a) și b), textul „pentru efectivul de soldaţi, sergenţi şi subofiţeri” se substituie cu textul „pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi”.
    2. Articolul 15:
    la alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) pentru sergenţii în rezervă cu gradul militar de:
    – caporal – 3 ani;
    – sergent clasa III – 3 ani;
    – sergent clasa II – 4 ani;
    – sergent clasa I – 4 ani;
    – sergent-major – 4 ani;”
    la alineatul (3), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:
    „a) soldaţilor în rezervă, pînă la gradul militar „soldat clasa III în rezervă” inclusiv – de către conducătorul organului administrativ-militar teritorial;
    b) sergenţilor în rezervă, pînă la gradul militar „sergent principal în rezervă” inclusiv – de către conducătorul organului administrativ-militar central;”.
    Art. II. – Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 137–138, art. 1054), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În Forţele Armate se stabilesc următoarele grade militare:
    a) pentru efectivul de soldaţi:
    – soldat clasa III;
    – soldat clasa II;
    – soldat clasa I;
    b) pentru efectivul de sergenţi:
    – caporal;
    – sergent clasa III;
    – sergent clasa II;
    – sergent clasa I;
    – sergent-major;
    – sergent principal;
    c) pentru corpul de ofiţeri cu grade inferioare:
    – locotenent;
    – locotenent-major;
    – căpitan;
    d) pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare:
    – maior;
    – locotenent-colonel;
    – colonel;
    e) pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme:
    – general de brigadă;
    – general de divizie;
    – general de corp de armată.”
    2. La articolul 22 alineatul (1) litera a), cuvintele „pentru efectivul de soldaţi, sergenţi şi subofiţeri” se substituie cu cuvintele „pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi”.
    3. La articolul 24 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) pentru soldaţi și sergenţi – de la comandanţii unităţilor militare;”.
    4. La articolul 25 alineatul (5) litera b), textul „efectivul de subofiţeri şi” se exclude.
    5. La articolul 35, textul „ , subofiţer” se exclude.
    6. Articolul 41:
    la alineatul (3), textul „ , subofiţer” se exclude;
    la alineatul (4), cuvintele „li se pot acorda grade de subofiţer sau” se substituie cu cuvintele „li se poate acorda gradul de”.
    Art. III. – Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129–131, art. 618), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Militarii au dreptul de a păstra, purta şi utiliza arma, mijloacele speciale şi dispozitivele militare din dotare în condiţiile legislației în vigoare.”
    2. Articolul 28:
    la alineatul (1), litera b) se abrogă;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Încadrarea în serviciul militar prin contract a persoanelor cu studii gimnaziale se admite numai în funcţii militare prevăzute pentru efectivul de soldaţi.”
    3. Articolul 31 alineatul (2):
    literele b) și d) se abrogă;
    la litera c), textul „la lit. d) şi e)” se substituie cu textul „la lit. e)”.
    4. Articolul 33:
    alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Acordarea gradelor militare se efectuează, în ordine succesivă:
    a) de către comandantul (şeful) unităţii militare – pentru efectivul de soldaţi – cetăţenilor încorporaţi sau încadraţi în serviciul militar, în condiţiile prezentei legi şi ale altor acte legislative, odată cu numirea în funcţia pentru care este prevăzut gradul respectiv sau un grad militar superior acestuia;
    b) de către șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale, de către Comandantul General al Inspectoratului General de Carabinieri – pentru efectivul de sergenţi – militarilor care au susţinut cu succes examenele de absolvire a şcolii de sergenţi şi cetăţenilor încorporaţi sau încadraţi în serviciul militar care au studii liceale, profesionale tehnice sau superioare, odată cu numirea în funcţia pentru care este prevăzut gradul respectiv sau un grad militar superior acestuia;
    c) de către conducătorul structurii militare – pentru corpul de ofiţeri, pînă la gradul de colonel inclusiv – militarilor şi cetăţenilor încadraţi în serviciul militar prin contract care au studii superioare şi deţin sau sînt numiţi în funcţii pentru care sînt prevăzute gradele respective sau gradele superioare acestora şi pentru care a expirat termenul stabilit de aflare în gradul militar.
    (2) Se stabilesc următoarele termene de aflare în gradele militare:
    a) pentru efectivul de soldaţi:
    – soldat clasa III – 6 luni;
    – soldat clasa II – 1 an;
    – soldat clasa I – 1 an;
    b) pentru efectivul de sergenţi:
    – caporal – 2 ani;
    – sergent clasa III – 2 ani;
    – sergent clasa II – 3 ani;
    – sergent clasa I – 3 ani;
    – sergent-major – 3 ani;
    c) pentru corpul de ofiţeri:
    – locotenent – 3 ani;
    – locotenent-major – 4 ani;
    – căpitan – 4 ani;
    – maior – 5 ani;
    – locotenent-colonel – 6 ani.”
    la alineatul (6), textul „pentru efectivul de subofiţeri” se substituie cu textul „pentru efectivul de sergenți”.
    5. Articolul 34 alineatul (4):
    la litera a), cuvintele „şi sergenţi” se exclud;
    la litera b), cuvîntul „subofiţeri” se substituie cu cuvîntul „sergenţi”.
    6. Articolul 35 alineatul (2):
    la litera b), textul „c) şi” se exclude;
    litera c) se abrogă.
    Art. IV. – Articolul 2 din Legea nr. 147/2017 privind regimul armamentului şi muniţiilor convenţionale, al mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare deţinute de Armata Naţională şi de forţele militare străine aflate legal pe teritoriul Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 277–288, art. 477) se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Nomenclatorul armamentului şi muniţiilor convenţionale, al mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare se aprobă de către Ministerul Apărării, iar regulile de aplicare a acestora se aprobă de către Președintele Republicii Moldova.”
    Art. V. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, gradele militare ale cetățenilor care îndeplinesc serviciul militar în Forțele Armate ale Republicii Moldova în funcții militare prevăzute pentru efectivul de soldați, sergenți și subofițeri se echivalează, cu menţinerea drepturilor dobîndite anterior, după cum urmează:
    a) plutonier adjutant – sergent clasa I;
    b) plutonier-major – sergent clasa II;
    c) plutonier – sergent clasa III;
    d) sergent-major – caporal;
    e) sergent – soldat clasa I;
    f) caporal, sergent-inferior – soldat clasa II;
    g) soldat – soldat clasa III.
    (2) La încadrarea în serviciul militar a cetăţeanului aflat în rezerva Forțelor Armate şi care are grad militar în rezervă acordat pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, acestuia i se echivalează gradul militar potrivit prevederilor alin. (1) din prezentul articol.
    (3) Termenul de aflare în gradul militar acordat pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi și deținut pînă la echivalare se ia în considerare la acordarea gradului militar următor.
    (4) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 232. Chișinău, 8 noiembrie 2018.