LPC234/2018
ID intern unic:  378277
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 234
din  08.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 733     Data intrarii in vigoare : 07.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231–234, art. 730), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, textul „management financiar şi control” și textul „unitate de audit intern”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „control intern managerial” și, respectiv, cu textul „subdiviziune de audit intern” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 1 alineatul (1), textul „cadrul juridic al” se substituie cu textul „reguli şi principii generale de organizare a”.
    3. La articolul 3:
    noţiunea de „audit intern” va avea următorul cuprins:
    „audit intern – activitate independentă și obiectivă de asigurare și consiliere, destinată să adauge valoare şi să îmbunătăţească activitatea unei entități publice. Auditul intern ajută entitatea publică în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluînd şi îmbunătăţind eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanță;”
    după noțiunea „audit intern” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „audit intern prin asociere – activitate de audit intern realizată în baza unui acord de asociere încheiat între două sau mai multe entităţi publice, care cooperează pentru asigurarea activităţii de audit intern;
    audit intern pe bază de contract – activitate de audit intern realizată de către o persoană juridică sau fizică cu competențe în domeniul auditului intern (furnizor), contractată de către entitatea publică (beneficiar) și desfășurată conform prevederilor prezentei legi.”;
    noţiunea „control intern” se substituie cu noțiunea „control intern managerial” cu următorul cuprins:
    „control intern managerial – sistem organizat de managerul entităţii publice şi personalul acesteia în scopul asigurării bunei guvernări, care cuprinde totalitatea politicilor, procedurilor, regulilor interne, proceselor şi activităţilor realizate în cadrul entităţii publice pentru a gestiona riscurile şi a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate;”
    noțiunea „control financiar public intern” va avea următorul cuprins:
    „control financiar public intern – sistem general şi consolidat instituit în sectorul public, format din controlul intern managerial, auditul intern şi armonizarea centralizată a acestora, avînd scopul de a promova gestionarea entităţilor publice conform principiilor bunei guvernări;”
    noţiunea „management financiar şi control” se exclude;
    la noţiunea „management al riscurilor”, textul „de identificare, evaluare, gestionare, monitorizare şi control al” se substituie cu textul „de identificare, înregistrare, evaluare, control, monitorizare şi raportare a”;
    noțiunea „mediu de control” va avea următorul cuprins:
    „mediu de control – atitudine şi acţiuni ale managerului entităţii publice, ale managerilor operaționali și ale angajaților privind importanţa controlului intern managerial în cadrul entităţii publice, atmosfera, disciplina şi condiţiile necesare realizării obiectivelor acesteia;”
    la noțiunea „misiune de audit intern”, cuvîntul „evaluare” se substituie cu textul „asigurare și consiliere”;
    la noțiunea „răspundere managerială”, după textul „entității publice” se introduce textul „și de către managerii operaționali”;
    noţiunea „unitate auditată” va avea următorul cuprins:
    „unitate auditată – subdiviziune organizaţională ori entitate publică responsabilă de sistemul şi/sau procesul supus evaluării de către subdiviziunea de audit intern.”
    4. La articolul 6, literele a) și d) vor avea următorul cuprins:
    „a) economicitatea, eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor;”
    „d) fiabilitatea şi integritatea informaţiei financiare şi operaţionale.”
    5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Obiectul controlului intern managerial
    Obiecte ale controlului intern managerial sînt toate sistemele, procesele şi activităţile din cadrul domeniului de responsabilitate al entităţii publice.”
    6. La articolul 8 litera d), cuvîntul „informarea” se substituie cu cuvîntul „informaţia”.
    7. La articolul 9:
    litera b) se completează în final cu textul „ , metodele şi tehnicile de management”;
    litera c) se completează în final cu textul „ , inclusiv delegarea împuternicirilor și responsabilităților, precum şi stabilirea liniilor de raportare”;
    la litera e), textul „privind resursele umane” se substituie cu textul „de management al resurselor umane”;
    literele d) şi f) se abrogă.
    8. Articolele 10 și 11 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 10. Managementul performanţelor şi al
                           riscurilor
    (1) Managerul entităţii publice şi managerii operaţionali stabilesc obiective, acțiuni şi indicatori de performanţă pentru activitatea entităţii publice şi a subdiviziunilor organizaţionale, fiind responsabili de monitorizarea, realizarea și raportarea acestora.
    (2) Managerul entităţii publice şi managerii operaţionali stabilesc strategia de management al riscurilor în baza căreia identifică, înregistrează, evaluează, controlează, monitorizează şi raportează sistematic riscurile ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor.
    Articolul 11. Activităţi de control
    (1) Activităţile de control se organizează şi se realizează în toate procesele şi la toate nivelurile entităţii publice pentru a aborda riscurile și a asigura atingerea obiectivelor stabilite.
    (2) Personalul entităţii publice, inclusiv managerul acesteia şi managerii operaţionali, efectuează activităţi de control care includ proceduri de autorizare şi aprobare, divizare a sarcinilor, verificări, supravegheri, reconcilieri, controale privind accesul la resurse, fără a se limita la acestea. Activităţile de control realizate prin intermediul sistemelor informaţionale sînt parte integrantă a controlului intern managerial al entităţii.
    (3) În cadrul proceselor se realizează activităţi de control eficiente din punctul de vedere al costului, care pot fi, în funcţie de momentul efectuării:
    a) controale ex-ante, care se organizează pînă la realizarea unei operaţiuni, prin activități de control, pentru prevenirea erorilor, neregularităţilor, precum şi a activităţilor ineficiente sau necorespunzătoare;
    b) controale curente, care se organizează în timpul unei operaţiuni pentru detectarea şi excluderea erorilor sau neregularităţilor;
    c) controale ex-post, care se organizează după realizarea unei operaţiuni pentru detectarea ulterioară a erorilor, neregularităţilor, precum şi a activităţilor ineficiente sau necorespunzătoare.”
    9. La articolul 12:
    în denumirea articolului, cuvîntul „Informarea” se substituie cu cuvîntul „Informaţia”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Managerul entităţii publice şi managerii operaţionali stabilesc surse de informaţii credibile, accesibile şi complete, precum şi cantitatea, calitatea, periodicitatea şi destinatarii acestora, oferă angajaţilor acces necesar la sursele menționate în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi organizează un sistem adecvat de înregistrare a datelor.”
    10. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Managerul entităţii publice şi managerii operaţionali organizează monitorizarea în vederea evaluării și actualizării oportune a sistemului de control intern managerial.”
    11. La articolul 14:
    în denumirea articolului, textul „Modalităţi de organizare a” se substituie cu cuvîntul „Organizarea”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Managerul entităţii publice desemnează subdiviziunea organizaţională responsabilă de coordonarea activităţilor de organizare şi menţinere a controlului intern managerial în cadrul entităţii.”
    alineatul (3):
    la litera b), textul „şi realizării performanţelor planificate” se exclude;
    la litera c), cuvîntul „administrarea” se substituie cu cuvîntul „monitorizarea”;
    literele e), f) și g) vor avea următorul cuprins:
    „e) elaborarea și aprobarea structurii organizaționale corespunzătoare în scopul atingerii obiectivelor;
    f) delegarea împuternicirilor şi responsabilităţilor fără a scuti persoana care deleagă de răspunderea realizării acestora;
    g) documentarea proceselor de bază şi elaborarea procedurilor de lucru;”
    litera j) se abrogă;
    litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) implementarea procedurilor adecvate de prevenire și detectare a fraudei și corupției.”
    articolul se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Managerul entității publice asigură coordonarea și monitorizarea organizării, menținerii și dezvoltării controlului intern managerial în cadrul entităților publice subordonate.
    (5) În unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, coordonarea şi monitorizarea organizării, menţinerii și dezvoltării controlului intern managerial în cadrul entităţilor publice subordonate se asigură conform modului stabilit de către autorităţile administraţiei publice respective, în condiţiile prezentei legi şi în conformitate cu normele legale care reglementează activitatea acestora.”
    12. Articolul 16:
    în cuprinsul articolului, textul „privind buna guvernare” se substituie cu textul „de răspundere managerială”;
    la alineatul (2), după textul „reglementează modul de” se introduce textul „evaluare,”, iar textul „modul de autoevaluare şi” se exclude.
    13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 17. Scopul şi obiectul auditului intern
    (1) Scopul auditului intern este acordarea consultanţei şi furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecţionarea acestuia şi contribuind la îmbunătăţirea activităţii entităţii publice.
    (2) Obiectul auditului intern cuprinde toate sistemele, activităţile şi procesele entităţii publice.
    (3) Auditul intern asigură evaluarea cel puțin o dată la trei ani a proceselor cu risc sporit din următoarele domenii:
    a) financiar-contabil;
    b) achiziții publice;
    c) administrare a activelor;
    d) tehnologii informaționale.”
    14. La articolul 19:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În scopul evaluării sistemului de control intern managerial, entitatea publică organizează auditul intern prin următoarele forme:
    a) audit intern efectuat de subdiviziunea instituită în structura entității publice;
    b) audit intern prin asociere;
    c) audit intern pe bază de contract.”
    articolul se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Subdiviziunea de audit intern se instituie în număr de cel puțin trei unități de personal în structura ministerelor, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și în număr de cel puțin două unități de personal în structurile autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea.
    (12) În cadrul entităţilor publice din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, subdiviziunile de audit intern se instituie şi activează conform modului stabilit de către autorităţile administraţiei publice respective, în condiţiile prezentei legi şi în conformitate cu normele legale care reglementează activitatea acestora.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cadrul entităților publice subordonate Guvernului care nu cad sub incidența alin. (11) și entităților publice din subordinea ministerelor pot fi instituite subdiviziuni de audit intern prin hotărîre de Guvern. Entitățile publice autonome față de Guvern au dreptul să instituie subdiviziune de audit intern în condiţiile prezentei legi şi în conformitate cu normele legale care reglementează activitatea entităților respective.”
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatele (5)–(7) vor avea următorul cuprins:
    „(5) Subdiviziunea de audit intern este dimensionată în baza volumului de activitate, conform criteriilor aprobate de către Guvern, astfel încît să asigure auditarea sistematică a întregului obiect al activității entității publice.
    (6) Conducătorul subdiviziunii de audit intern deţine certificat de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public, eliberat de către Ministerul Finanțelor, sau certificat de calificare cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern.
    (7) Subdiviziunile de audit intern din cadrul entităţilor publice ierarhic superioare asigură efectuarea auditului intern în entităţile publice subordonate care nu dispun de subdiviziune de audit intern.”
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Entitatea publică are dreptul să beneficieze de audit intern pe bază de contract. În acest caz, auditul intern este prestat de cel puţin o persoană care deține certificat de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public, eliberat de către Ministerul Finanțelor, sau certificat de calificare cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern.”
    15. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 20. Tipurile misiunilor de audit intern
    În cadrul activităţii de audit intern se desfăşoară următoarele tipuri de misiuni de audit:
    a) misiuni de asigurare, care implică o analiză obiectivă a probelor de către auditorul intern pentru a formula opinii şi concluzii cu privire la un sistem, la o activitate sau la un proces din cadrul entității publice auditate;
    b) misiuni de consiliere, care au un caracter de consultare şi se desfăşoară la solicitarea beneficiarului misiunii, cu acordul managerului entităţii publice.”
    16. Articolele 21 și 22 se abrogă.
    17. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Drepturile şi obligaţiile persoanelor
                            care efectuează auditul intern
    (1) Persoanele care efectuează auditul intern au următoarele drepturi:
    a) să obţină suportul necesar din partea personalului şi managerului unităţii auditate;
    b) să dispună de acces liber în încăperile entităţii publice;
    c) să primească şi să examineze documentele şi datele relevante în format electronic, să solicite copiile şi extrasele documentelor menţionate şi să ridice documentele în original, eliberînd, la solicitare, o copie şi o notă de recepţionare;
    d) să solicite şi să primească informaţii şi explicaţii de la personalul şi managerul unităţii auditate;
    e) să elaboreze, în caz de necesitate, proceduri pentru desfăşurarea activităţii de audit intern;
    f) să informeze managerul entităţii publice despre cele mai recente tendinţe şi practici de succes în domeniul auditului intern şi să propună măsuri de aliniere la acestea;
    g) să propună soluţii de optimizare a activităţii de audit intern.
    (2) Persoanele care efectuează auditul intern au următoarele obligaţii:
    a) să activeze în conformitate cu cadrul normativ şi principiile fundamentale ale activităţii de audit intern;
    b) să elaboreze Carta de audit intern şi Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern;
    c) să planifice şi să raporteze activitatea de audit intern, inclusiv rezultatele misiunilor de audit intern, în modul şi forma stabilite de către Ministerul Finanţelor;
    d) să monitorizeze şi să raporteze implementarea recomandărilor de audit;
    e) să informeze în scris conducătorul ierarhic superior, managerul entității publice sau, după caz, organele de drept competente privind descoperirea unor indicii de potenţiale fraude şi corupţie;
    f) să informeze conducătorul ierarhic superior, managerul entității publice şi, după caz, Ministerul Finanţelor cu privire la prejudiciile aduse independenței sau obiectivității activității de audit intern;
    g) să remită Ministerului Finanţelor copia Cartei de audit intern, copia Planului strategic al activităţii de audit intern, copia Planului anual al activităţii de audit intern, copia Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern, precum și copia procedurilor pentru desfăşurarea activităţii de audit intern;
    h) să-şi îmbunătăţească cunoştinţele, priceperea şi alte competenţe necesare prin participarea, anual, la diverse forme de dezvoltare profesională continuă în domeniu, cu o durată de cel puțin 40 de ore academice, cu excepția perioadei de suspendare a activității.”
    18. La articolul 24 alineatul (2):
    în cuprinsul alineatului, textul „personalul unităţii de audit intern” se substituie cu textul „persoanele care efectuează auditul intern”;
    la litera b), textul „informaţii verbale şi scrise, precum” se substituie cu textul „informaţiile, documentele”;
    litera c) se abrogă;
    la litera f), textul „conducătorul unităţii de audit intern” se substituie cu textul „persoanele care efectuează auditul intern”.
    19. Articolul 25:
    la alineatul (1) litera b), textul „unitatea de audit intern” se substituie cu textul „persoanele care efectuează auditul intern”;
    la alineatul (2):
    literele c)–f) vor avea următorul cuprins:
    „c) să asigure independenţa persoanelor care efectuează auditul intern în realizarea şi raportarea activităţilor de audit intern;
    d) să autorizeze persoanele care efectuează auditul intern printr-un ordin privind efectuarea misiunii de audit intern;
    e) să solicite, în scris, de la persoane terţe informaţia necesară pentru efectuarea auditului intern, la cererea persoanelor care efectuează auditul intern;
    f) să aprobe Carta de audit intern, Planul strategic şi Planul anual al activităţii de audit intern, Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern, precum şi procedurile pentru desfăşurarea activităţii de audit intern;”
    alineatul se completează cu literele g) şi h) cu următorul cuprins:
    „g) să întreprindă măsuri de soluționare a cazurilor de prejudiciere a independenței şi obiectivității activității de audit intern;
    h) să sesizeze organele de drept competente cu privire la indicii de potențiale fraude şi corupţie, raportate de auditul intern.”
    20. La articolul 26, partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Persoanele care efectuează auditul intern vor informa conducătorul activității de audit intern despre existenţa unui conflict de interese în următoarele cazuri:”.
    21. La articolul 27 alineatul (2):
    partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins:
    „Persoanele care efectuează auditul intern nu au dreptul:
    a) să realizeze sarcini operaţionale ale entităţii publice, precum și alte activități care pot constitui obiect al auditului intern;”
    alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) să utilizeze în scopuri personale informații obținute în cadrul misiunilor de audit intern.”
    22. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 28. Raportarea activității de audit intern
    Entitatea publică prezintă rapoarte cu privire la activitatea de audit intern în modul şi forma stabilite de către Ministerul Finanţelor.”
    23. Legea se completează cu articolul 281 cu următorul cuprins:
    „Articolul 281. Interacţiunea auditului intern cu auditul
                             public extern
    În scopul informării adecvate și evitării suprapunerilor activităților, subdiviziunile de audit intern colaborează cu Curtea de Conturi şi remit acesteia:
    a) copia Planului anual al activităţii de audit intern;
    b) copia Raportului anual al activităţii de audit intern.”
    24. Articolul 29:
    la litera c), textul „unităţilor de audit intern” se substituie cu textul „de audit intern, indiferent de forma organizării acesteia”;
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) reglementează modul de asociere și contractare în vederea asigurării auditului intern;”.
    litera i) se abrogă.
    25. La articolul 30, alineatul (2) se abrogă.
    26. Articolele 31 și 34 se abrogă.
    Art. II. – Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (2), litera g) se abrogă.
    2. La articolul 43 alineatul (1), litera f) se abrogă.
    Art. III. – La articolul 42 alineatul (3) litera f) din Legea nr. 271/2017 cu privire la auditul situațiilor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7–17, art. 48), textul „art. 31 alin. (1) lit. f)” se substituie cu textul „art. 31 alin. (1) lit. e)”.
    Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția articolului I punctul 14 referitor la articolul 19 alineatul (11), care se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2020 – pentru autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea, şi alineatul (6), care se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2021, și cu excepția articolului III care intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.
    Art. V. – Guvernul:
    a) în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi:
    – va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) în termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi, va dispune republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 234. Chișinău, 8 noiembrie 2018.