LPC235/2018
ID intern unic:  378279
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 235
din  08.11.2018
pentru modificarea Legii nr. 231/2010
cu privire la comerțul interior
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 735     Data intrarii in vigoare : 07.06.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265–276, art. 571), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (5) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) cerințe privind respectarea regulilor de asigurare a curățeniei pe adresa unității comerciale/unității de alimentație publică, în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale.”
    2. La articolul 14, alineatul (3) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) date privind contractul de transport al deșeurilor, semnat în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale.”
    3. La anexa nr. 2, după punctul 2) din compartimentul „Îmi asum obligația” se introduce un compartiment nou cu următorul cuprins:
    „Date privind contractul de transport al deșeurilor: ________________________________________________________________________________________________________________
(numărul și termenul contractului)”
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul și autoritățile administrației publice locale vor aduce actele lor normative în concordanță cu prevederile prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Andrian CANDU

    Nr. 235. Chișinău, 8 noiembrie 2018.