LPC239/2018
ID intern unic:  378281
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 239
din  08.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 737
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova (Partea I), 1993, nr. 10, art. 283), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 litera d):
    după cuvintele „realizarea programelor” se introduce textul „ , planurilor”;
    litera se completează cu o liniuță nouă cu următorul cuprins:
    „– supunerii procedurii de evaluare strategică de mediu a planurilor și programelor cu posibil impact semnificativ asupra mediului, inclusiv asupra sănătății populației, constatat de autoritățile competente în sănătatea publică, precum și celei de obținere a avizului de mediu în conformitate cu capitolul II din Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu;”.
    2. La articolul 8 alineatul 13), litera a) se completează la final cu cuvintele „sau evaluării strategice de mediu”.
    3. Articolul 10 se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
    „l) asigură efectuarea evaluării strategice de mediu a planurilor, programelor care se aprobă de către autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu capitolul II din Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu.”
    4. La articolul 15, litera b) se completează în final cu textul „ , precum și a avizelor de mediu asupra planurilor și programelor cu posibil impact semnificativ asupra mediului, conform art. 9 alin. (6) din Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu”.
    5. Articolul 16 se completează cu litera n) cu următorul cuprins:
    „n) efectuează procedura de evaluare strategică de mediu a planurilor şi programelor care se supun acestei proceduri la nivel național sau în context transfrontalier, emite avizul de mediu asupra planurilor şi programelor, în conformitate cu capitolul II din Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu.”.
    6. În secțiunea 2 din capitolul III:
    în denumirea secțiunii 2 din capitolul III și în articolul 21 alineatul (1), după textul „Evaluarea impactului asupra mediului” se introduce textul „ , evaluarea strategică de mediu”;
    secțiunea se completează cu articolul 25 cu următorul cuprins:
    „Art. 25. – (1) Evaluarea strategică de mediu se efectuează pentru proiectele planurilor şi programelor elaborate de autoritățile administrației publice centrale și locale în domeniile agricultură, silvicultură, piscicultură, energetică, industrie, transport, gestionarea deșeurilor, gestionarea resurselor acvatice, comunicații electronice, turism, folosință funciară, planificare urbană şi rurală, amenajarea teritoriului, la etapa de elaborare a acestora, în vederea evaluării posibilelor efecte asupra mediului ca urmare a activităților planificate.
    (2) Autoritatea centrală pentru resursele naturale și mediu sau, după caz, subdiviziunea sa teritorială examinează proiectele planurilor și programelor supuse procedurii de evaluare strategică de mediu și, în baza raportului privind evaluarea strategică prezentat de inițiator, ia decizia privind eliberarea sau refuzul de eliberare a avizului de mediu asupra acestora.
    (3) Obiectul, domeniul de aplicare și procedurile pentru efectuarea evaluării strategice de mediu la nivel local, național sau în context transfrontalier sînt stabilite prin Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu.”
    Art. II. – Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 1–2, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Se completează cu articolul 241 cu următorul cuprins:
    „Art. 241. – În procesul de elaborare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului, responsabilii pentru elaborarea acesteia efectuează procedura de evaluare strategică de mediu prealabilă, în cadrul căreia organul central al administraţiei publice în domeniul mediului sau subdiviziunea sa teritorială se pronunță asupra necesității de efectuare a evaluării strategice de mediu pentru documentația respectivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu.”
    2. Articolul 25 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul în care, conform art. 241, se stabilește necesitatea efectuării evaluării strategice de mediu pentru documentația de urbanism și amenajare a teritoriului, responsabilii pentru elaborarea documentației respective efectuează procedura de evaluare strategică de mediu și obțin de la organul central al administraţiei publice în domeniul mediului sau de la subdiviziunea sa teritorială avizul de mediu corespunzător în conformitate cu prevederile Legii nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu.”
    Art. III. – Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 29 alineatul (1) litera s), după cuvîntul „teritoriului” se introduce textul „ , le supune procedurii de evaluare strategică de mediu în conformitate cu Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu”.
    2. La articolul 53 alineatul (1), litera k2) se completează în final cu textul „și le supune procedurii de evaluare strategică de mediu în conformitate cu Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu”.
    Art. IV. – Legea apelor nr. 272/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 17 alineatul (2), după cuvîntul „mediului” se introduc cuvintele „efectuează procedura de evaluare strategică de mediu și ”.
    2. La articolul 18:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului sau, după caz, subdiviziunea sa teritorială efectuează procedura de evaluare strategică de mediu și promovează participarea activă a societăţii civile la elaborarea documentelor de politici naţionale în domeniul apelor uzate.”
    3. La articolul 19 alineatul (3), după textul „la alin. (1) şi (2),” se introduce textul „procedura de evaluare strategică de mediu,”.
    Art. V. – Legea nr. 209/2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459–471, art. 916), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (2) litera c), după cuvintele „evaluării impactului asupra mediului” se introduce textul „ , evaluării strategice de mediu”.
    2. Articolul 37 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În procesul de elaborare, proiectele Programului național şi programelor locale de gestionare a deșeurilor, precum și proiectele programelor de prevenire a generării deşeurilor se supun procedurii de evaluare strategică de mediu în conformitate cu Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu.”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 239. Chișinău, 8 noiembrie 2018.