HGC1217/2018
ID intern unic:  378331
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1217
din  05.12.2018
pentru modificarea Regulamentului privind
asigurarea familiilor cu bunuri la naşterea
copiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
 nr. 1039/2018
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 1282     Data intrarii in vigoare : 07.12.2018
    În temeiul art. 48 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Regulamentul privind asigurarea familiilor cu bunuri la naşterea copiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1039/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 400-409, art. 1100), se modifică după cum urmează:
    1) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Conținutul setului de bunuri de primă necesitate pentru copilul nou-născut este stabilit conform metodologiei aprobate de Minister.”;
    2) la punctul 8, cuvintele „pachetului de scutece” se substituie cu cuvintele „bunurilor care nu se produc în Republica Moldova”;
    3) punctul 10 se abrogă;
    4) la punctul 11, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) organizarea achiziționării bunurilor conform legislației”;
    5) la punctul 14, textul „ , cu anexarea copiei actului de identitate al beneficiarului şi a certificatului medical constatator al naşterii” se exclude;
    6) în anexa nr. 1:
    în capul coloanelor a treia și a patra, asteriscul se exclude;
    textul „* La prezentul formular se anexează copiile actelor de identitate şi certificatelor medicale constatatoare ale naşterilor.” se exclude.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                                   Silvia Radu

    Nr. 1217. Chişinău, 5 decembrie 2018.