OSFS645/2018
ID intern unic:  378382
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 645
din  30.11.2018
cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul
de  determinare și aprobare  a listei agenților
economici obligați de a utiliza factura fiscală
electronică (e-Factura)
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 1762     Data intrarii in vigoare : 07.12.2018
    În temeiul art. 1323 alin. (10), 1324, 133 și art. 117 alin. (11) din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007),
ORDON:
    1.  Se aprobă Instrucțiunea privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), conform anexei la prezentul ordin.
    2. Direcția Generală Conformare va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3.  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                                   Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 645. Chişinău, 30 noiembrie 2018.


Anexa
la Ordinul SFS nr. 645
din 30 noiembrie 2018

INSTRUCȚIUNE
privind modul de determinare și aprobare a listei contribuabililor
obligați de a utiliza factura fiscală electronică
    1. Prezenta instrucțiune are drept scop:
    a) stabilirea criteriilor de selectare a agenților economici pasibili a fi incluși în lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (în continuare Lista) la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării;
    b) descrierea modului de selectare și aprobare a Listei;
    c) descrierea modului de informare a contribuabililor despre includerea în Listă;
    d) descrierea modului de completare/modificare a Listei.
    Conform prevederilor art. 117 alin. (11) din Codul fiscal începînd cu 1 ianuarie 2018 subiecții impozabili incluși în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura), aprobată de Serviciul Fiscal de Stat, la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul țării, sunt obligați să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică, eliberată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
    2. Criteriile de selectare a agenților economici
    Contribuabilii, înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat, conform analizei de risc efectuate, apreciază activitatea acestora ca fiind una cu riscuri de neconformare fiscală, dacă aceștia întrunesc concomitent cel puțin trei criterii descrise mai jos:
    a) agentul economic înregistrează livrări de mărfuri/servicii la valori semnificative (cel puţin 500 mii lei lunar) fără a dispune de active materiale/umane, pentru asigurarea desfăşurării activităţii de întreprinzător, cum ar fi lipsa subdiviziunilor, înregistrând doar adresa juridică, nu dispune de angajaţi (mai puțin de 2 salariați). Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 3 luni;
    b) documentarea procurărilor de la contribuabili, care în rezultatul verificărilor au infirmat livrarea de mărfuri. Semnificaţia indicatorului respectiv se va aprecia reieşind din valoarea procurărilor documentate în totalul procurărilor înregistrate de către agentul economic. Se consideră semnificativ cazul în care ponderea depăşeşte 20%, pentru perioada examinată. Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 12 luni;
    c) salariul mediu lunar calculat pentru un angajat pentru perioada de cel puțin un trimestru anterior perioadei de examinare este mai mic decât cuantumul salariului minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de către Guvern pentru anul de referință;
    d) conducătorul/fondatorul agentului economic este cetățean străin și/sau care nu are relaţii fiscale cu sistemul bugetar al RM și/sau nu poate fi identificat;
    e) desfășurarea activității de comercializare a mărfurilor cu ridicata, fără a dispune de subdiviziuni declarate ca depozit;
    f) agentul economic înregistrează o pondere ≤ 2% a impozitelor şi taxelor achitate din volumul de livrări realizat în perioada ultimilor 3 ani anterior perioadei examinate;
    g) persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic au deţinut anterior funcţii în întreprinderile, care la citațiile emise de către Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lipsei acestora sau deținerii parțiale a documentelor de evidență contabilă și primare, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligațiilor fiscale;
    h) agentul economic documentează livrări/procurări cu întreprinderi apreciate cu risc pentru administrarea TVA (întreprinderile, care la citațiile emise de Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lispei acestora sau deținerii parțiale, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligației fiscale, întreprinderile anulate ca subiect al impunerii cu TVA în conformitate cu prevederile art. 113 alin. 2 lit. b), c)). Informaţia disponibilă referitoare la documentarea unor astfel de tranzacţii se va examina prin prisma unor perioade mai îndelungate (cel puţin 24 luni). Nivelul de semnificaţie a criteriului respectiv se va aprecia prin determinarea ponderii livrărilor/procurărilor documentate cu întreprinderile menţionate, în totalul livrărilor/procurărilor înregistrate pe parcursul perioadei examinate (inclusiv importul de mărfuri și servicii). Se consideră semnificativ, înregistrarea unei ponderi ce depăşeşte 20%.
    3. Modalitatea de selectare și aprobare a Listei
    Conform criteriilor aprobate, Direcția generală conformare va asigura identificarea subiecților pasibili a fi incluși în Listă, cu prezentarea propunerilor spre aprobare conducerii Serviciului Fiscal de Stat.
    Aprobarea Listei contribuabililor obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura) se efectuează în temeiul ordinului emis de conducerea SFS.
    Lista aprobată se va publica pe pagina web oficială www.sfs.md, la compartimentul ”Contribuabili”, categoria ”Lista contribuabililor care au obligația utilizării facturii fiscale electronice”.
    Contribuabilul va fi notificat prin intermediul mesajului remis la poșta electronică despre includerea în Listă. În termen de 3 zile calendaristice din data aprobării și publicării Listei, contribuabilul este obligat de a utiliza exclusiv doar facturi fiscale electronice pentru tranzacțiile documentate. În cazul în care adresa electronică disponibilă a contribuabilului este incorectă sau inactivă, publicarea ordinului pe pagina oficială a SFS se va considera ca fiind și informarea agentului economic.
    4. Completarea și modificarea Listei
    Lista aprobată poate fi completată și modificată. Odată inclus în Listă, contribuabilul poate fi exclus din Listă la cererea motivată a acestuia sau la inițiativa SFS, în cazul în care se stabilește că agentul economic nu corespunde criteriilor descrise mai sus.
    Contribuabilul va fi informat despre includerea în Lista respectivă printr-o metodă de informare care confirmă recepționarea mesajului.