LPC151/2018
ID intern unic:  378385
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 151
din  04.10.2018
cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil
Publicat : 12.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 462-466     art Nr : 764     Data intrarii in vigoare : 12.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se permite desființarea Stadionului Republican cu suprafaţa de 5,1814 ha (număr cadastral 0100208.277) din str. Tighina nr. 12, municipiul Chişinău, proprietate publică a statului, pentru construcția sediului Ambasadei Statelor Unite ale Americii. 
    Art. 2. – Prin derogare de la prevederile art. 23 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, se permite transmiterea cu titlu oneros, la un preţ care nu va fi mai mic decît prețul de piaţă, a bunului imobil cu suprafaţa de 5,1814 ha din str. Tighina nr. 12, municipiul Chişinău, în proprietatea Statelor Unite ale Americii pentru construcția sediului Ambasadei Statelor Unite ale Americii.
    Art. 3. – Guvernul va asigura:
    a) determinarea valorii bunului imobil;
    b) negocierea preţului bunului imobil, care nu va fi mai mic decît prețul de piaţă;
    c) semnarea contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil;
    d) transmiterea cu titlu oneros a bunului imobil.
    Art. 4. – În anexa la Legea nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică şi sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 83–86, art. 399), cu modificările ulterioare, poziţia 1 se abrogă.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 151. Chișinău, 4 octombrie 2018.