CSMA174/2018
ID intern unic:  378387
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
CODUL Nr. 174
din  08.11.2018
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova
Publicat : 12.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 462-466     art Nr : 766     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    Confirmînd adeziunea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene privind libertatea de exprimare și accesul la serviciile media audiovizuale, în temeiul art. 66 lit. d), art. 72 alin. (3) lit. r), art. 126 alin. (2) lit. a) și b) și art. 132 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova,
    Parlamentul adoptă prezentul cod.
    Prezentul cod transpune Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 95 din 15 aprilie 2010.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    Articolul 1. Noțiuni principale
    În sensul prezentului cod, următoarele noțiuni semnifică:
    autopromovare – mesaj, difuzat din inițiativa unui furnizor de servicii media, care vizează promovarea propriilor servicii, programe audiovizuale sau produse auxiliare derivate direct din acestea;
    autoritate publică autonomă – instituție care întrunește cumulativ următoarele cerințe:
    a) este instituită prin lege;
    b) își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislația în vigoare;
    c) acționează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public;
    d) utilizează resurse financiare publice;
    e) este competentă să emită acte cu caracter normativ;
    f) nu se află în subordinea Guvernului şi nu are o altă autoritate administrativă supraordonată ierarhic;
    g) prezintă în fața Parlamentului raportul cu privire la activitatea desfășurată;
    autorizație de retransmisiune – act permisiv emis de către Consiliul Audiovizualului prin care unui distribuitor de servicii media i se acordă dreptul de a retransmite o ofertă de servicii media audiovizuale;
    aviz de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar – act emis de către Consiliul Audiovizualului ce confirmă recepționarea notificării din partea unui furnizor de servicii media privind intenția de a pune la dispoziția publicului servicii media audiovizuale neliniare;
    comunicare audiovizuală – punere la dispoziția publicului a diverselor programe audiovizuale prin utilizarea frecvențelor terestre şi a diferitor mijloace tehnice (emițătoare, sateliți, cablu etc.);
    comunicare comercială audiovizuală – mesaj sonor ori mesaj în imagini însoțite sau nu de sunet, care sînt destinate să promoveze, direct ori indirect, bunurile, serviciile sau imaginea unei persoane fizice ori juridice. Mesajele respective fie însoțesc, fie sînt incluse într-un program audiovizual în schimbul unei plăți ori retribuții similare sau în scopul autopromovării. Comunicările comerciale audiovizuale pot lua forma publicității, sponsorizării, teleshoppingului, plasării de produse și alte forme;
    comunicare audiovizuală cu conținut comercial mascat – reprezentare prin sunete și/sau imagini a bunurilor, a serviciilor, a denumirii, a mărcii comerciale ori a activităților unui producător de bunuri sau furnizor de servicii în cadrul programelor audiovizuale, dacă reprezentarea respectivă este destinată unor scopuri publicitare și poate induce în eroare publicul cu privire la natura acesteia. Reprezentările respective se consideră intenționate, în special, atunci cînd se fac în schimbul unei plăți sau al unei retribuții similare;
    control – posibilitate de a exercita o influență decisivă asupra unei persoane juridice, care decurge din drepturi, din contracte sau din orice alte mijloace, separat sau combinate, ținînd seama de circumstanțele de drept și de fapt relevante, în special din:
    a) dreptul de proprietate sau de folosință integrală ori parțială asupra activelor unei persoane juridice;
    b) drepturi sau contracte care conferă o influență decisivă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale persoanei juridice.
    Controlul este dobîndit de persoane fizice sau juridice care sînt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale drepturilor în baza contractelor sau care, deși nu sînt titulare ale acestor drepturi sau beneficiare ale drepturilor în baza acestor contracte, au puterea de a exercita drepturile care decurg din acestea;
    cotă de piață – raportul procentual dintre numărul mediu de utilizatori ai unui serviciu media audiovizual într-un interval de timp și numărul mediu de utilizatori ai tuturor serviciilor media audiovizuale relevante, calculat pentru același interval de timp;
    discurs care incită la ură – mesaj care propagă, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranță sau pe discriminarea pe criterii de sex, de rasă, de naționalitate, de religie, de dizabilitate sau de orientare sexuală;
    distribuitor de servicii media – persoană care constituie și pune la dispoziția publicului o ofertă de servicii media audiovizuale, prin retransmisiune, pe bază de relații contractuale cu furnizorii de servicii media sau cu persoane autorizate în condițiile legii;
    drepturi de exclusivitate – drepturi obținute de către un furnizor de servicii media în temeiul unui contract de la organizatorul unui eveniment și/sau de la proprietarul ori, după caz, administratorul locului unde se desfășoară evenimentul, de la autori și/sau de la alți deținători de drepturi în vederea difuzării exclusive de către furnizorul de servicii media respectiv pe o zonă geografică determinată;
    durată programată – interval de timp care însumează durata efectivă a programului audiovizual sau a tranșei de program și, după caz, durata publicității difuzate în interiorul acestora;
    eveniment de importanță majoră – eveniment care este inclus în lista aprobată de către Consiliul Audiovizualului și care este considerat a fi de interes major pentru o parte semnificativă a populației, desfășurat de un organizator de evenimente care deține dreptul legal de a comercializa drepturile aferente evenimentului respectiv;
    furnizor de servicii media – persoană fizică sau juridică care poartă responsabilitate editorială pentru alegerea conținutului audiovizual al serviciului media audiovizual și care stabilește modul de organizare a serviciului respectiv;
    furnizor național de servicii media – furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel național și pot fi recepționate de cel puțin 2/3 din populația Republicii Moldova;
    furnizor regional de servicii media – furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel regional și pot fi recepționate de cel puțin 1/3  din populația Republicii Moldova;
    furnizor local de servicii media – furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel local și care pot fi recepționate de mai puțin de 1/3  din populația Republicii Moldova;
    furnizorul serviciului de platformă de partajare a materialelor video – persoană fizică sau juridică care oferă un serviciu de platformă de partajare a materialelor video;
    furnizor de multiplex – persoană fizică sau juridică, înregistrată în Republica Moldova și autorizată, în condițiile legii, de către autoritatea publică centrală de reglementare a pieței serviciilor în domeniul comunicațiilor electronice și tehnologiei informației, a cărei activitate constă, în totalitate sau în parte, în instalarea, operarea și gestionarea propriei rețele de comunicații electronice prin care se realizează un multiplex;
    licență de emisie – act permisiv emis de către Consiliul Audiovizualului prin care unui furnizor de servicii media, aflat în jurisdicția Republicii Moldova, i se acordă dreptul de a difuza un anumit serviciu media audiovizual liniar;
    materiale video generate de utilizatori – o serie de imagini în mișcare, însoțite sau nu de sunet, care constituie un singur element, indiferent de durata sa, creat de către un utilizator și încărcat pe o platformă de partajare a materialelor video de către acesta sau de către un alt utilizator;
    mesaj subliminal – mesaj care utilizează stimuli prea slabi pentru a putea fi percepuți în mod conștient, dar care pot influența comportamentul persoanelor;
    multiplex – sistem de structurare a unui set de servicii media audiovizuale și de servicii auxiliare, integrate într-un flux digital și difuzate printr-un canal radio de televiziune digitală terestră;
    ore de maximă audiență – intervalele de timp cuprinse între orele 06.00–09.00 și 17.00–23.00 – pentru serviciile de televiziune și între 06.00–10.00, 12.00–15.00 și 17.00–20.00 – pentru serviciile de radiodifuziune sonoră;
    plasare de produse – formă de comunicare comercială audiovizuală ce constă în includerea unui produs, serviciu sau a mărcilor comerciale ale acestora ori în referirea la acestea, în cadrul unui program audiovizual, în schimbul unei plăți sau al unei retribuții similare;
    pluralism audiovizual – context în domeniul audiovizualului care întrunește cumulativ următoarele caracteristici:
    a) diversitate de furnizori de servicii media și de servicii media audiovizuale;
    b) diversitate de programe audiovizuale în cadrul aceluiași serviciu media audiovizual;
    c) prezența opiniilor publicului larg în serviciile media audiovizuale, în special a celor liniare;
    d) prezența furnizorilor de servicii media liberi, autonomi, independenți economic și editorial;
    e) accesul publicului larg la gama de opinii prezente în serviciile media audiovizuale;
producător independent – persoană fizică sau juridică, stabilită sau înregistrată în Republica Moldova, independentă în raport cu furnizorul de servicii media, care întrunește cumulativ următoarele caracteristici:
    a) dispune de personalitate juridică distinctă de cea a unui furnizor de servicii media;
    b) nu dispune, direct sau indirect, de mai mult de 15% din capitalul unui furnizor de servicii media;
    c) nu încasează mai mult de 2/3 din veniturile sale (cifra anuală de afaceri) pe o perioadă de 3 ani din vînzările de produse către unul și același furnizor de servicii media;
    d) capitalul său nu este deținut în proporție mai mare de 15% de către o persoană fizică sau juridică care deține, la rîndul acesteia, direct sau indirect, mai mult de 15% din capitalul unui furnizor de servicii media;
    proprietar beneficiar – persoană fizică care, în temeiul legii și/sau al contractului, se află în una dintre următoarele situații:
    a) beneficiază sau poate beneficia de orice tip de venit din activitatea unui furnizor de servicii media sau distribuitor de servicii media și nu are obligația de a preda acest venit unei terțe persoane;
    b) deține, direct sau indirect, prin persoane afiliate, controlul asupra furnizorului de servicii media ori distribuitorului de servicii media;
    c) are calitatea de membru al organului de conducere al unei persoane juridice cu scop necomercial sau al unei persoane juridice în care nicio persoană fizică nu deține o cotă de participare egală cu sau mai mare decît cota substanțială, de asemenea are competența să revoce, singură sau împreună cu alți membri, majoritatea membrilor consiliului, organul executiv sau majoritatea membrilor organului executiv și/sau cenzorul ori majoritatea membrilor comisiei de cenzori a furnizorului de servicii media sau a distribuitorului de servicii media;
    program audiovizual – ansamblu de imagini în mișcare, însoțite sau nu de sunet, în cazul unui program televizat, sau ansamblu de sunete, în cazul unui program sonor, indiferent de durata acestuia, care constituie un întreg identificabil prin titlu, conținut sau formă, în cadrul unei grile sau al unui catalog realizat de către un furnizor de servicii media (evenimente sportive, filme documentare, programe de divertisment și de tip reality, programe pentru copii, piese de teatru și altele);
    program audiovizual în primă difuzare – program audiovizual difuzat în premieră în cadrul unui serviciu media audiovizual liniar;
    protejarea spațiului audiovizual național – ansamblu de măsuri avînd ca scop atît eliminarea factorilor interni sau externi, intenționali sau involuntari, ce prejudiciază ori pot afecta integritatea instituțională, cea funcțională, cea structurală, cea de conținut, cea tehnologică sau de altă natură a spațiului de referință, cît și crearea ambianței sociale propice pentru funcționarea spațiului audiovizual național în condiții de securitate legală, politică, economică, culturală sau de altă natură;
    publicitate – mesaj, sub orice formă, difuzat în scop de autopromovare sau difuzat în schimbul unei plăți, fie al unei retribuții similare, de către o persoană juridică sau fizică, în legătură cu un domeniu de activitate, cu o activitate comercială, cu o meserie ori profesie, în scop de promovare a furnizării unor bunuri și servicii, inclusiv bunuri imobiliare, sau a unei cauze, a unei idei, ori a unor drepturi și obligații;
    publicitate interactivă – publicitate televizată, tehnica de difuzare a căreia permite utilizatorului să opteze pentru accesul la publicitate prin intermediul unui serviciu media audiovizual neliniar la momentul, pe durata și la conținutul publicitar alese de acesta;
    publicitate prin ecran partajat – publicitate televizată, inclusiv autopromovare sau promovare a elementelor de identificare a sponsorului, tehnica de difuzare a căreia constă în divizarea spațială a ecranului pentru difuzarea televizată simultană a conținutului editorial și a conținutului publicitar sau a mesajului cu privire la sponsor;
    publicitate virtuală – publicitate televizată, tehnica de difuzare a căreia constă în prelucrarea imaginii, în cazul transmisiunii unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfășoară evenimentele respective cu mesaje publicitare introduse de către furnizorul de servicii media sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise;
    responsabilitate editorială – exercitarea unui control efectiv asupra selectării programelor audiovizuale și asupra organizării acestora fie într-o grilă cronologică, în cazul serviciilor de televiziune sau de radiodifuziune sonoră, fie într-un catalog, în cazul serviciilor media audiovizuale neliniare;
    retransmisiune – captare și furnizare simultană ori cvasisimultană, prin orice mijloace tehnice, a serviciilor media audiovizuale sau a unor părți ale acestora (versiuni prescurtate), în mod integral și fără vreo modificare a conținutului, destinate recepționării de către public;
    rețea de comunicații electronice – sistem de transmisiune și, după caz, echipament de comutare sau de rutare și alte resurse, inclusiv elemente de rețea care nu sînt active, dar care permit transmiterea semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice, inclusiv prin rețele de satelit, prin rețele terestre fixe (cu comutare de circuite sau de pachete, inclusiv internet) și mobile, sistem care utilizează rețeaua electrică, atît timp cît servesc la transmiterea semnalelor, rețelele utilizate pentru difuzarea programelor audiovizuale și rețelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informație transmisă;
    securitate informațională – stare de protecție a resurselor informaționale, a persoanei, a societății și a statului, inclusiv prezența unui ansamblu de măsuri pentru asigurarea protecției persoanei, a societății și a statului de eventuale tentative de dezinformare și/sau de informare manipulatorie din exterior și pentru neadmiterea agresiunii mediatice îndreptate împotriva Republicii Moldova;
    serviciu media audiovizual – serviciu, aflat sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii media, al cărui scop principal sau al unei secțiuni disociabile a acestuia este furnizarea de programe audiovizuale în scop informativ, educativ sau de divertisment pentru publicul larg, prin rețele de comunicații electronice;
    serviciu media audiovizual liniar – serviciu media audiovizual pus la dispoziția publicului de către un furnizor de servicii media pentru vizionarea/audierea simultană de programe audiovizuale în baza unei grile de programe elaborate de furnizorul de servicii media;
    serviciu media audiovizual neliniar – serviciu media audiovizual pus la dispoziție de către un furnizor de servicii media pentru vizionarea/audierea de programe audiovizuale la cererea individuală a utilizatorului și la momentul ales de acesta, în baza unui catalog de programe stabilit de furnizorul de servicii media;
    serviciu media audiovizual generalist – serviciu media audiovizual care furnizează programe audiovizuale cu conținut preponderent informativ, educativ și de divertisment, în domenii de interes public, și care sînt adresate publicului larg;
    serviciu media audiovizual de știri – serviciu media audiovizual care furnizează programe audiovizuale cu conținut preponderent informativ și informativ-analitic, axat pe actualitatea internă și externă și care sînt adresate publicului larg;
    serviciu  media audiovizual tematic – serviciu media audiovizual care furnizează programe audiovizuale dedicate preponderent unui domeniu și care sînt adresate unui anumit segment al publicului;
    servicii media audiovizuale libere la retransmisiune – servicii media audiovizuale a căror retransmisiune nu este condiționată financiar ori tehnic de către furnizorii de servicii media sau de către reprezentanții legali ai acestora;
    servicii media audiovizuale „must carry” – servicii media audiovizuale libere la retransmisiune, a căror retransmisiune este obligatorie pentru distribuitorii de servicii media în baza listei serviciilor media audiovizuale stabilite anual de către Consiliul Audiovizualului;
    serviciu de platformă de partajare a materialelor video – serviciu media audiovizual ce constă în:
    a) stocarea programelor sau a materialelor video generate de utilizatori, pentru care furnizorul serviciului de platformă de partajare a materialelor video nu poartă responsabilitate editorială;
    b) organizarea programelor sau a materialelor video generate de utilizatori și stocate în ordinea stabilită de către furnizorul serviciului de platformă de partajare a materialelor video, inclusiv prin mijloace automate sau algoritmi, în special prin afișare, marcare și secvenționare;
    c) asigurarea furnizării către publicul larg a programelor și materialelor video, generate de utilizatori, în scop informativ, educativ sau de divertisment, aceasta fiind scopul principal al serviciului, al unei secțiuni disociabile sau al unei funcționalități esențiale a acestuia; 
    d) punerea la dispoziția publicului larg a programelor sau a materialelor video generate de utilizatori prin rețele de comunicații electronice;
    serviciu de teletext – oferirea informațiilor codificate sub formă de text, care pot fi accesate cu ajutorul unui decodor standard al receptorului televizorului în momentul accesării, pe durata și pentru conținutul alese;
    serviciu de videotext – oferirea mesajelor sub formă de text sau semne grafice, în cadrul unei grile ori al unui catalog, realizate de către un furnizor de servicii media, avînd forma și conținutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabile ca formă și conținut cu acestea;
    sistem cu acces condiționat – modalitate tehnică sau dispozitiv prin intermediul cărora accesul la un serviciu media audiovizual protejat se poate face în mod restricționat, în baza unui abonament sau în baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;
    slot – o parte a fluxului digital din cadrul multiplexului, suficientă pentru transmisiunea/retransmisiunea unui serviciu media audiovizual;
    spațiu audiovizual național – spațiu informațional-mediatic constituit structural și compozițional din servicii media audiovizuale locale, comunitare, regionale, naționale sau internaționale, publice ori private, generaliste sau tematice, informative, educative și de divertisment, puse la dispoziția publicului prin rețele de comunicații electronice;
    sponsorizare – contribuție a unei întreprinderi publice sau private acordată pentru finanțarea programelor audiovizuale în vederea promovării denumirii, a mărcii comerciale, a imaginii, a activităților ori a unor produse proprii;
    sponsorizare virtuală – tehnică de difuzare a elementelor de identificare a sponsorului care constă în prelucrarea imaginii, în cazul transmisiunii unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfășoară evenimentele respective cu mesaje cu privire la sponsori, introduse de către furnizorul de servicii media sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise;
    spot izolat – spot de publicitate ori de teleshopping care nu este precedat și nici succedat de un alt spot de publicitate sau de teleshopping;
    teleshopping – mesaj transmis direct către publicul larg în scopul furnizării unor bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi și obligații, în schimbul unei plăți;
    transmisiune – furnizare primară, prin rețele de comunicații electronice, a serviciilor media audiovizuale liniare destinate recepționării de către public;
    utilizator – persoană care utilizează cel puțin un serviciu media audiovizual.
    Articolul 2. Scopul, obiectul și sfera de aplicare
    (1) Prezentul cod are drept scop:
    a) să asigure tuturor persoanelor dreptul de a primi informații corecte și obiective și să contribuie la formarea liberă a opiniilor;
    b) să garanteze dreptul la independență editorială și libertatea de exprimare;
    c) să asigure independență autorității de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale;
    d) să asigure independență organelor de supraveghere a activității furnizorilor publici de servicii media;
    e) să asigure, să mențină și să dezvolte pluralismul audiovizual;
    f) să asigure protejarea și dezvoltarea spațiului audiovizual național.
    (2) Prezentul cod are ca obiect de reglementare furnizarea și distribuirea serviciilor media audiovizuale de către furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media aflați  în jurisdicția Republicii Moldova.
    (3) Prezentul cod nu se aplică:
    a) serviciilor web care nu intră în concurență cu serviciile media audiovizuale; conținutul audiovizual prezent pe pagina web fiind doar ocazional și nu constituie scopul principal al acestora;
    b) serviciilor web care furnizează conținuturi audiovizuale ce nu sînt mijloace de informare în masă în sensul obiectivului de a informa, educa și distra publicul larg;
    c) paginilor web care furnizează conținut audiovizual generat de către utilizatori privați în scopul utilizării în comun și al schimbului în cadrul unei comunități de interese;
    d) jocurilor de noroc online, inclusiv loteriilor, pariurilor și altor forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc, cu excepția jocurilor și concursurilor difuzate, în condițiile legii, în cadrul unui serviciu media audiovizual;
    e) ziarelor și revistelor în format electronic;
    f) motoarelor de căutare pe internet;
    g) corespondenței private sub orice formă.
    (4) Subiecți ai prezentului cod sînt:
    a) furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova;
    b) distribuitorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova;
    c) autoritatea de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale;
    d) organele de supraveghere a activității furnizorilor publici de servicii media;
    e) furnizorii de servicii de platformă de partajare a materialelor video aflați în jurisdicția Republicii Moldova.
    (5) În sensul prezentului cod, un furnizor de servicii media este considerat aflat în jurisdicția Republicii Moldova dacă întrunește cel puțin una dintre următoarele condiții:
    a) are sediul principal în Republica Moldova și deciziile editoriale privind serviciul media audiovizual sînt luate în Republica Moldova;
    b) are sediul principal în Republica Moldova și partea majoritară a forței de muncă implicate în furnizarea serviciilor media audiovizuale își desfășoară activitatea în Republica Moldova;
    c) deciziile editoriale privind serviciile media audiovizuale sînt luate în Republica Moldova și o parte majoritară a forței de muncă implicate în furnizarea serviciilor media audiovizuale își desfășoară activitatea în Republica Moldova.
    (6) Furnizorul de servicii media care nu întrunește niciuna dintre condițiile prevăzute la alin. (5) și nu este stabilit în alt stat participant la Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră este considerat a fi în jurisdicția Republicii Moldova dacă se află în una dintre următoarele situații:
    a) utilizează o frecvență acordată de autoritatea publică competentă din Republica Moldova;
    b) utilizează un slot acordat de autoritatea publică competentă din Republica Moldova;
    c) utilizează o capacitate de satelit ce aparține Republicii Moldova;
    d) utilizează o legătură ascendentă la satelit situată pe teritoriul Republicii Moldova;
    e) utilizează o legătură la internet situată pe teritoriul Republicii Moldova.
    (7) Dacă, în stabilirea jurisdicției aplicabile, criteriile prevăzute la alin. (5) și (6) nu sînt relevante, furnizorul de servicii media se consideră în afara jurisdicției Republicii Moldova.
    (8) În sensul prezentului cod, un distribuitor de servicii media este considerat aflat în jurisdicția Republicii Moldova dacă întrunește cel puțin una dintre următoarele condiții:
    a) are sediul principal în Republica Moldova și deciziile privind crearea ofertelor de servicii media audiovizuale retransmise sînt luate în Republica Moldova;
    b) are sediul principal în Republica Moldova și partea majoritară a forței de muncă implicate în crearea și punerea la dispoziția publicului a ofertelor de servicii media audiovizuale retransmise își desfășoară activitatea în Republica Moldova;
    c) deciziile privind crearea ofertelor de servicii media audiovizuale retransmise sînt luate în Republica Moldova și partea majoritară a forței de muncă implicate în punerea la dispoziția publicului a ofertelor de servicii media audiovizuale retransmise își desfășoară activitatea în Republica Moldova.
    (9) Distribuitorul de servicii media care nu întrunește niciuna dintre condițiile prevăzute la alin. (8) și nu este stabilit în alt stat participant la Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră este considerat a fi în jurisdicția Republicii Moldova dacă se află în una dintre următoarele situații:
    a) utilizează un slot acordat de autoritatea publică competentă din Republica Moldova;
    b) utilizează o capacitate de satelit ce aparține Republicii Moldova;
    c) utilizează o legătură ascendentă la satelit situată pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) utilizează o legătură la internet situată pe teritoriul Republicii Moldova.
    (10) Dacă, în stabilirea jurisdicției aplicabile, criteriile prevăzute la alin. (8) și (9) nu sînt relevante, distribuitorul de servicii media se consideră în afara jurisdicției Republicii Moldova.
    Articolul 3. Legislația privind serviciile media audiovizuale
    (1) Legislația privind serviciile media audiovizuale are la bază Constituția Republicii Moldova, prezentul cod și alte acte normative, precum și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezentul cod, se aplică prevederile tratatelor respective.
    (3) Consiliul Audiovizualului, în calitate de autoritate de reglementare, adoptă acte normative prevăzute de prezentul cod și de tratatele internaționale în domeniul serviciilor media audiovizuale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 4. Programele audiovizuale locale
    (1) În sensul prezentului cod, programele audiovizuale locale sînt:
    a) programele audiovizuale realizate în exclusivitate cu resurse umane, mijloace tehnice și financiare proprii ale furnizorului de servicii media aflat în jurisdicția Republicii Moldova, cu condiția că producerea acestor programe este supervizată și controlată efectiv, din punct de vedere editorial, de către furnizorul de servicii media respectiv;
    b) programele audiovizuale realizate în coproducție și cu contribuția furnizorului de servicii media aflat în jurisdicția Republicii Moldova, care raportată la totalul costurilor de producere este majoritară;
    c) programele audiovizuale realizate de către producătorii independenți din Republica Moldova.
    (2) Programele audiovizuale realizate în coproducție, altele decît cele prevăzute la alin. (1) lit. b), sînt considerate programe audiovizuale locale, în proporția corespunzătoare ponderii contribuției furnizorului de servicii media aflat în jurisdicția Republicii Moldova în totalul costurilor de producere.
    (3) Furnizorii de servicii media au obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de televiziune, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice:
    a) cel puțin 10 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici naționali de servicii media;
    b) cel puțin 8 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici regionali de servicii media;
    c) cel puțin 8 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați naționali de servicii media;
    d) cel puțin 4 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați regionali de servicii media;
    e) cel puțin 2 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați locali de servicii media.
    (4) Furnizorii de servicii media au obligația de a transmite, în primă difuzare, cel puțin 50% din cotele de producție proprii prevăzute la alin. (3).
    (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică serviciilor de televiziune axate preponderent pe difuzarea programelor audiovizuale de promovare a patrimoniului cultural național și european, din arhivele proprii.
    (6) Furnizorii de servicii media au obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice:
    a) cel puțin 12 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici naționali de servicii media;
    b) cel puțin 10 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici regionali de servicii media;
    c) cel puțin 10 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați naționali de servicii media;
    d) cel puțin 8 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați regionali de servicii media;
    e) cel puțin 6 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați locali de servicii media.
    (7) Furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (3) și (6) au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română.
    (8) Furnizorii de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se adresează comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 25% în limba română, precum și programe audiovizuale de producție proprie în limba minorității respective.
    (9) Programele audiovizuale locale prevăzute la alin. (3), (6) și (7) se difuzează în intervalul orar 06.00–24.00. Cel puțin 75% din conținutul programelor respective se difuzează în orele de maximă audiență.
    (10) Duratele medii zilnice ale programelor audiovizuale prevăzute la alin. (3) și (6), se calculează în cadrul unei săptămîni calendaristice.
    (11) Furnizorii de servicii media prezintă în raportul anual Consiliului Audiovizualului informații privind respectarea prevederilor alin. (3), (6) și (7).
    (12) Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciilor media audiovizuale comunitare și celor dedicate exclusiv publicității și teleshoppingului.
    (13) Consiliul Audiovizualului, cel puțin o dată pe an, elaborează și publică pe pagina sa web oficială lista furnizorilor de servicii media naționali, regionali și locali.
    Articolul 5. Programele audiovizuale achiziționate
    (1) Furnizorii de servicii media au dreptul, în condițiile legii, să achiziționeze programe audiovizuale din țară și de peste hotare, în scopul completării și asigurării varietății propriilor servicii media audiovizuale.
    (2) În cazul serviciilor de televiziune, programele audiovizuale achiziționate de peste hotare trebuie să provină în proporție de cel puțin 50% din statele membre ale Uniunii Europene și/sau din statele terțe participante la Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră.
    Articolul 6. Operele audiovizuale europene
    (1) În sensul prezentului cod, opere audiovizuale europene sînt:
    a) operele provenind din statele membre ale Uniunii Europene;
    b) operele provenind din Republica Moldova și din statele terțe participante la Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră;
    c) operele coproduse în cadrul unor acorduri privind sectorul audiovizual încheiate între Uniunea Europeană și statele terțe, care îndeplinesc condițiile prevăzute în fiecare dintre acordurile respective;
    d) operele realizate în baza unor acorduri bilaterale de coproducție încheiate între statele membre ale Uniunii Europene și statele terțe, cu condiția că participarea coproducătorilor din Uniunea Europeană în totalul costurilor de producere să fie majoritară, iar producerea să nu fie controlată de niciun producător stabilit în afara teritoriului statelor membre ale Uniunii Europene.
    (2) Operele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sînt opere realizate în cea mai mare parte cu contribuția unor autori și lucrători rezidenți într-unul sau mai multe dintre statele respective, care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele cerințe:
    a) operele sînt realizate de către unul sau mai mulți producători stabiliți într-unul sau mai multe dintre statele respective;
    b) producerea operelor este supervizată și controlată efectiv de către unul sau mai mulți producători stabiliți într-unul sau mai multe dintre statele respective;
    c) contribuția coproducătorilor din statele respective la totalul costurilor coproducției este majoritară, iar coproducția nu este controlată de niciun producător stabilit în afara statelor respective.
    (3) Prevederile alin. (1) lit. b) și c) se aplică numai în cazul operelor provenind din statele membre ale Uniunii Europene care nu fac obiectul unor măsuri discriminatorii în statele terțe în cauză.
    (4) În cazul serviciilor media audiovizuale liniare, furnizorii de servicii media au obligația să rezerve operelor audiovizuale europene cel puțin 50% din timpul de emisie al fiecărui serviciu, din care se scade timpul alocat știrilor, evenimentelor sportive, jocurilor, publicității, serviciilor de teletext și teleshoppingului.
    (5) În cazul serviciilor media audiovizuale neliniare, furnizorii de servicii media au obligația să rezerve operelor audiovizuale europene cel puțin 30% din catalogul de programe și să le scoată în evidență.
    (6) În cazul serviciilor media audiovizuale liniare, furnizorii de servicii media au obligația să rezerve operelor audiovizuale europene create de către producătorii independenți din Republica Moldova cel puțin 10% din timpul de emisie al fiecărui serviciu, din care se scade timpul alocat știrilor, evenimentelor sportive, jocurilor, publicității, serviciilor de teletext și teleshoppingului.
    (7) Furnizorii de servicii media prezintă în raportul anual Consiliului Audiovizualului informații privind respectarea prevederilor alin. (4)–(6).
    (8) Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciilor de radiodifuziune sonoră, serviciilor de televiziune locale și comunitare, precum și serviciilor media audiovizuale dedicate exclusiv publicității și teleshoppingului.
Capitolul II
PRINCIPIILE COMUNICĂRII AUDIOVIZUALE
    Articolul 7. Libertatea de exprimare
    (1) Statul garantează libertatea de exprimare furnizorilor de servicii media și distribuitorilor de servicii media.
    (2) Furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media sînt obligați să respecte dreptul persoanelor la libertatea de exprimare, precum și dreptul de a primi informații.
    (3) Furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media pun la dispoziția publicului servicii media audiovizuale în conformitate cu prevederile prezentului cod și ale Legii nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare.
    (4) Consiliul Audiovizualului acționează, din oficiu și la sesizare, în vederea asigurării libertății de exprimare.
    (5) Controlul conținutului serviciilor media audiovizuale înainte de difuzarea acestora este interzis.
    Articolul 8. Independența editorială și libertatea de creație
    (1) Furnizorii de servicii media au dreptul să decidă independent și liber asupra conținutului serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu legislația privind serviciile media audiovizuale și condițiile licenței de emisie.
    (2) Cenzura de orice tip asupra serviciilor media audiovizuale este interzisă.
    (3) Este interzisă imixtiunea de orice tip în conținutul, forma sau în modalitățile de creare și prezentare a programelor audiovizuale și a altor elemente ale serviciilor media audiovizuale din partea oricăror persoane sau autorități publice.
    (4) Nu constituie imixtiune reglementările Consiliului Audiovizualului privind aplicarea prevederilor prezentului cod, adoptate în conformitate cu legislația în vigoare.
    Articolul 9. Protecția confidențialității surselor de informare
    (1) Caracterul confidențial al surselor de informare utilizate în conceperea sau elaborarea programelor audiovizuale este garantat prin lege.
    (2) Jurnalistul este liber să nu dezvăluie date de natură să identifice sursele de informare în legătură directă cu activitatea sa profesională, în conformitate cu Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare.
    Articolul 10. Protecția jurnaliștilor
    (1) Autoritățile responsabile de menținerea ordinii publice  asigură:
    a) protecția jurnaliștilor și a locurilor de muncă ale acestora, în cazul în care aceștia sînt supuși unor presiuni sau amenințări de natură să împiedice ori să restrîngă libera exercitare a profesiei lor;
    b) protecția sediilor și a locațiilor furnizorilor de servicii media, în cazul în care acestea sînt supuse unor amenințări de natură să împiedice sau să afecteze libera desfășurare a activității acestora.
    (2) Protecția menționată la alin. (1) nu poate să devină pretext pentru a prejudicia libera exprimare a jurnaliștilor, pentru a împiedica sau a restrînge libera exercitare a profesiei ori pentru a împiedica revendicarea drepturilor și libertăților fundamentale de către jurnaliști.
    (3) Constrîngerea sau exercitarea presiunii prin amenințare ori intimidare a  jurnaliștilor atrage răspundere contravențională și, după caz, penală.
    (4) În cazul autosesizării ori în cazul sesizării de către jurnaliști sau de către furnizorii de servicii media, Consiliul Audiovizualului examinează în ședințe publice cazurile de amenințări, presiuni și intimidări, de natură să împiedice ori să restrîngă în mod efectiv libera exercitare a profesiei jurnaliștilor sau activității furnizorilor de servicii media și, după caz, sesizează autoritățile competente.
    Articolul 11. Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale
    (1) Furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media respectă drepturile și libertățile fundamentale în cadrul serviciilor media audiovizuale.
    (2) Sînt interzise programele audiovizuale:
    a) susceptibile de a propaga, incita, promova sau justifica ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranță sau pe discriminarea pe criterii de sex, de rasă, de naționalitate, de religie, de dizabilitate sau de orientare sexuală;
    b) ce diseminează pornografia infantilă;
    c) a căror difuzare este interzisă prin Regulamentul privind conținuturile audiovizuale, elaborat și aprobat de către Consiliul Audiovizualului, după consultarea cu furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media.
    (3) Furnizorii de servicii media sînt obligați să respecte legislația cu privire la apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, precum și dreptul la respectarea și ocrotirea vieții intime, familiale și private.
    Articolul 12. Accesul la serviciile media audiovizuale
    (1) Toate persoanele dețin dreptul de acces la serviciile media audiovizuale.
    (2) În vederea asigurării dreptului prevăzut la alin. (1), Consiliul Audiovizualului instituie reglementări privind asigurarea dreptului persoanei de a accede la serviciile media audiovizuale liniare:
    a) care reflectă diversitatea ideologică, politică, socială, lingvistică, religioasă și culturală a societății;
    b) furnizate în scop informativ, educativ și de divertisment;
    c) cu conținut generalist, de știri și tematic;
    d) locale, regionale, naționale și internaționale;
    e) care nu necesită autorizare individuală prealabilă.
    Articolul 13. Asigurarea informării corecte
    (1) În virtutea dreptului fundamental la informare, furnizorii de servicii media trebuie să respecte următoarele exigențe:
    a) să asigure distincția clară între fapte și opinii;
    b) să informeze cu privire la un fapt sau un eveniment corect, iar informația să fie verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință.
    (2) În cazul în care informațiile prezentate se dovedesc a fi eronate într-o măsură semnificativă, furnizorul de servicii media trebuie să prezinte rectificările necesare în cel mai scurt timp și în condiții similare de difuzare.
    (3) În cazul în care informația provine din surse confidențiale sau a căror credibilitate nu este verificată suficient, acest lucru trebuie să fie menționat explicit.
    (4) În cadrul programelor audiovizuale de știri, pentru care exactitatea și corectitudinea sînt esențiale, relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă și imparțială a evenimentelor, cu reflectarea echilibrată a diferitor opinii.
    (5) În programele audiovizuale de știri și de dezbateri trebuie să fie respectate următoarele reguli:
    a) rigoare și acuratețe în redactarea și prezentarea știrilor;
    b) între subiectul abordat și imaginile ce însoțesc comentariul să existe o conexiune reală;
    c) titlurile și textele afișate pe ecran să reflecte cît mai fidel esența faptelor și datelor prezentate;
    d) în cazul difuzării unor reconstituiri, să se menționeze în mod clar acest lucru;
    e) în cazul prezentării înregistrărilor provenite din alte surse decît cele ale redacției, să se precizeze acest lucru;
    f) în enunțarea unor ipoteze sau a unor relații de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe, să se solicite și punctul de vedere al autorității publice competente.
    (6) În cadrul programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală trebuie sa fie respectate următoarele cerințe:
    a) asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sînt în dezbatere publică;
    b) evitarea oricăror forme de discriminare.
    (7) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție se asigură, de regulă, în cadrul aceluiași program audiovizual, iar în mod excepțional, în programele următoare. În cazul în care cei solicitați refuză să participe sau să își exprime punctul de vedere, acest lucru trebuie menționat în cadrul programului audiovizual. Absența punctului de vedere al uneia dintre părți nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparțialității.
    (8) Furnizorii de servicii media nu pot difuza programe audiovizuale de știri și de dezbateri prezentate sau moderate de persoane care dețin funcții de demnitate publică ori de purtători de cuvînt ai instituțiilor publice, precum și de persoane desemnate public să candideze sau care și-au anunțat public intenția de a candida la alegeri de orice tip.
    (9) În programele audiovizuale de știri și de dezbateri, furnizorii de servici media trebuie să asigure prezentarea echilibrată a reprezentanților puterii și ai opoziției. Prezentatorii și moderatorii trebuie să precizeze calitatea politică a persoanelor care își exprimă punctul de vedere în probleme de interes public.
    (10) În cadrul programelor audiovizuale de știri și de dezbateri care abordează probleme de interes public privind minoritățile etnice, religioase sau sexuale trebuie să fie prezentate și opiniile reprezentanților acestora.
    (11) În cazul televotului sau al sondajului propriu, de genul vox populi, organizat și prezentat de către furnizorul de servicii media, trebuie să fie respectate următoarele cerințe:
    a) să nu fie oferite recompense persoanelor chestionate;
    b) să nu fie încalcată legislația cu privire la protecția minorilor;
    c) să fie difuzată, în cadrul invitației adresate publicului de a participa la televot sau la sondaj, precum și la prezentarea rezultatelor, mențiunea „Televotul/sondajul nu este reprezentativ pentru opinia publică și nu are valoarea unui sondaj de opinie”.
    (12) Transmisiunea în direct trebuie să fie însoțită permanent de mențiunea „Direct”.
    (13) Difuzarea în reluare a programelor audiovizuale trebuie să fie însoțită de mențiunea „Reluare” pe întreaga durată a difuzării acestora, cu excepția operelor cinematografice.
    (14) Difuzarea unor imagini și/sau înregistrări sonore de arhivă trebuie să fie însoțită de datarea acestora ori de mențiunea „Arhiva”.
    (15) Consiliul Audiovizualului instituie în Regulamentul privind conținuturile audiovizuale prevederi detaliate în vederea asigurării informării corecte a publicului. 
    Articolul 14. Dreptul la replică sau la rectificare
    (1) Persoana fizică sau juridică, care se consideră lezată în drepturile sale în urma difuzării unor programe audiovizuale sau în urma prezentării altor elemente ale serviciilor media audiovizuale, are dreptul la replică în conformitate cu Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare.
    (2) Procedura privind exercitarea dreptului la replică sau la rectificare, precum și orice alte măsuri necesare, inclusiv sancțiuni, în vederea garantării dreptului la replică sau la rectificare se aprobă de către Consiliul Audiovizualului într-o limită rezonabilă de timp de la data depunerii cererii solicitantului.
    (3) Difuzarea rectificării, dezmințirii sau acordarea dreptului la replică nu exclude dreptul persoanei lezate de a se adresa în instanțele judecătorești.
    Articolul 15. Protecția minorilor
    (1) Furnizorii de servicii media au obligația să respecte principiul interesului superior al minorului.
    (2) Minorul are dreptul la protecția imaginii și a vieții sale private.
    (3) La stabilirea condițiilor de participare a minorului la un program audiovizual se ia în considerare sensibilitatea și vulnerabilitatea specifice vîrstei minorului, în general, precum și tipul de personalitate al acestuia, în particular.
    (4) Dreptul minorului la respectarea vieții private și la propria imagine prevalează în fața necesității de informare, inclusiv în cazul minorului aflat în situații dificile.
    (5) În cadrul programelor audiovizuale, minorul nu poate fi folosit sau expus de către părinți, rude, reprezentanți legali, avocați sau alte persoane responsabile de creșterea și îngrijirea acestuia, în scopul de a obține avantaje de orice tip sau de a influența deciziile autorităților publice.
    (6) În serviciile media audiovizuale liniare se interzice difuzarea programelor audiovizuale susceptibile de a afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor, în special a celor ce conțin scene de pornografie sau de violență nejustificată.
    (7) Programele audiovizuale susceptibile de a afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor pot fi difuzate în serviciile media audiovizuale liniare numai dacă vizionarea acestora este restricționată printr-un sistem cu acces condiționat.
    (8) În serviciile media audiovizuale neliniare, programele audiovizuale care ar putea afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor pot fi puse la dispoziție cu asigurarea obligatorie a măsurilor  de restricționare a accesului, astfel ca minorii să nu poată vedea ori auzi, în mod normal, programele respective.
    (9) Consiliul Audiovizualului instituie în Regulamentul privind conținuturile audiovizuale prevederi detaliate referitoare la:
    a) clasificarea programelor audiovizuale în vederea protecției minorilor;
    b) informațiile ce conțin date personale cu impact negativ asupra minorilor;
    c) informațiile cu impact negativ asupra minorilor;
    d) informațiile privind minorii aflați în situație de risc.
    (10) Consiliul Audiovizualului instituie pentru furnizorii de servicii media cerințe suplimentare privind protecția minorilor în cadrul serviciilor media audiovizuale liniare:
    a) difuzate în zilele de sîmbătă și duminică, în perioadele de vacanță ale minorilor și în zilele de sărbătoare nelucrătoare;
    b) difuzate între orele 07.00–08.00 și 17.00–21.00, iar în zilele și perioadele prevăzute la lit. a) – orele 08.00–12.00 și 17.00–22.00;
    c) în cazul difuzării programelor dedicate pariurilor și jocurilor de noroc (cu excepția loteriilor) permise de legislația în vigoare, care pot avea loc doar între orele 01.00–05.00;
    d) în cazul difuzării comunicărilor comerciale audiovizuale;
    e) în alte cazuri prevăzute în directivele, rezoluțiile și recomandările, adoptate de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și/sau Consiliul Europei.
    (11) În scopul protecției minorilor, Consiliul Audiovizualului:
    a) promovează în rîndul furnizorilor de servicii media necesitatea reglementării în domeniul comunicărilor comerciale audiovizuale;
    b) instituie cerințe în domeniul serviciilor media audiovizuale neliniare privind protecția minorilor;
    c) promovează, în temeiul recomandărilor, crearea și actualizarea cataloagelor de programe audiovizuale pentru minori și a cataloagelor de programe audiovizuale cu autorizare individuală prealabilă.
    Articolul 16. Protecția persoanelor cu dizabilități
    (1) Persoanele cu dizabilități de văz sau auz au dreptul de acces la serviciile media audiovizuale.
    (2) Furnizorii de servicii media asigură respectarea dreptului prevăzut la alin. (1), în funcție de posibilitățile tehnologice și economice.
    (3) În cadrul serviciilor de televiziune, furnizorii naționali și regionali de servicii media sînt obligați:
    a) să interpreteze în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron cel puțin un program audiovizual de știri din timpul zilnic de emisie;
    b) să interpreteze în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron programele audiovizuale de importanță majoră în întregime ori rezumatele acestora;
    c) să interpreteze în limbajul mimico-gestual cel puțin 60 de minute din timpul lunar de emisie al serviciului media audiovizual;
    d) să informeze anticipat publicul despre timpul de difuzare a programelor audiovizuale indicate la lit. a)–c). 
    (4) Consiliul Audiovizualului aprobă reglementări în vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu dizabilități de văz sau auz.
    Articolul 17. Protejarea spațiului audiovizual național
    (1) Frecvențele radio prevăzute pentru furnizarea de servicii media audiovizuale în sistem digital terestru sau în sistem analogic, constituie bun public și sînt utilizate în baza licențelor de emisie eliberate în condițiile legii.
    (2) Spațiul audiovizual național este utilizat în condițiile prezentului cod, destinat:
    a) să favorizeze libera circulație a informației;
    b) să contribuie la asigurarea libertății de exprimare;
    c) să contribuie la acoperirea necesităților informaționale sociale;
    d) să contribuie la asigurarea integrității profesionale și sociale a furnizorilor de servicii media.
    (3) În spațiul audiovizual național este interzisă difuzarea programelor audiovizuale ce constituie discurs care incită la ură.
    (4) În vederea protejării spațiului audiovizual național și asigurării securității informaționale, se permite furnizorilor de servicii media și distribuitorilor de servicii media transmisiunea programelor de televiziune și de radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care sînt produse în statele membre ale Uniunii Europene, în SUA și Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.
    (5) Consiliul Audiovizualului monitorizează și supraveghează respectarea de către furnizorii de servicii media și distribuitori de servicii media a prevederilor prezentului cod privind protejarea spațiului audiovizual național și asigurarea securității informaționale, precum și poate institui reglementări și întreprinde măsurile necesare, în limita competențelor, pentru atingerea scopului respectiv.
    Articolul 18. Egalitatea de gen
    (1) Furnizorii de servicii media promovează în activitatea acestora principiul egalității între femei și bărbați.
    (2) La difuzarea programelor audiovizuale, furnizorii de servicii media respectă principiul egalității între femei și bărbați.
    (3) Este interzisă utilizarea limbajului sexist și a scenelor de violență și comportament degradant față de femei și bărbați în serviciile media audiovizuale.
    Articolul 19. Responsabilități culturale
    (1) Serviciile media audiovizuale reflectă diversitatea spațiului cultural național și a celui european.
    (2) Furnizorii de servicii media asigură respectarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice și sintactice ale limbii române și ale celorlalte limbi de difuzare în cadrul programelor audiovizuale.
    (3) Programele audiovizuale transmise în alte limbi sînt însoțite de traducere în limba română (dublare, sonorizare și/sau subtitrare). Această prevedere nu se aplică programelor audiovizuale locale, emisiunilor de studiere a limbilor străine și de valorificare a clipurilor muzicale.
    (4) Filmele artistice și cele documentare sînt transmise cu dublare sau subtitrare în limba română, păstrîndu-se coloana sonoră originală sau, după caz, versiunea lingvistică licențiată, iar filmele pentru copii sînt dublate sau sonorizate în limba română.
    (5) Serviciile de televiziune cu conținut muzical și serviciile de radiodifuziune sonoră trebuie să conțină cel puțin 30% de opere muzicale în limba română, inclusiv 10% de opere muzicale care provin de la compozitori, artiști-interpreți și producători originari din Republica Moldova.
    (6) Operele muzicale prevăzute la alin. (5) trebuie să fie difuzate în intervalul orelor 06.00–24.00.
    (7) Prevederile alin. (4) nu se aplică filmelor artistice și celor documentare dublate în limba română pînă în anul 1991.
    (8) Consiliul Audiovizualului aprobă reglementări privind aplicarea și respectarea prevederilor alin. (5).
    Articolul 20. Accesul la evenimente de importanță majoră
    (1) Toate persoanele dețin dreptul de acces la evenimente de importanță majoră prin intermediul serviciilor de televiziune fără autorizare individuală prealabilă.
    (2) Evenimentele de importanță majoră pot fi difuzate în exclusivitate în cadrul serviciilor de televiziune ale furnizorilor de servicii media naționali fără autorizare individuală prealabilă numai dacă transmisiunea nu privează o parte substanțială a publicului de posibilitatea de a le urmări în direct sau în transmisiune decalată.
    (3) Lista evenimentelor de importanță majoră se aprobă de către Consiliul Audiovizualului.
    (4) În Lista evenimentelor de importanță majoră se stabilește:
    a) procentul din populație care reprezintă o parte substanțială a publicului;
    b) dreptul furnizorului de servicii media de a transmite evenimentul de importanță majoră în direct sau decalat, integral ori parțial.
    (5) Furnizorii de servicii media, aflați în jurisdicția Republicii Moldova, care dețin drepturi exclusive de difuzare a unor evenimente de importanță majoră, nu pot priva publicul de a urmări evenimentele respective prin intermediul altor servicii media audiovizuale.
    (6) Toți furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova dețin dreptul de a relata despre un eveniment de importanță majoră prin intermediul unui extras, cu condiția solicitării acordului prealabil al furnizorului de servicii media care deține drepturi de exclusivitate:
    a) înregistrînd semnalul furnizorului de servicii media care deține drepturi de exclusivitate, pentru a realiza un extras;
    b) accedînd la locul de desfășurare a evenimentului de importanță majoră pentru a realiza un extras.
    (7) Dacă un eveniment de importanță majoră organizat este constituit din mai multe elemente autonome în plan organizatoric, fiecare element este considerat ca fiind un eveniment de importanță majoră.
    (8) Dacă un eveniment de importanță majoră organizat se desfășoară timp de mai multe zile, se realizează cel puțin un extras pentru fiecare zi.
    (9) Extrasele sînt realizate:
    a) în condiții corecte, rezonabile și nediscriminatorii;
    b) în condițiile liberei alegeri.
    (10) Durata autorizată a unui extras este de maximum 60 de secunde.
    (11) La utilizarea extraselor, furnizorii de servicii media respectă următoarele cerințe:
    a) să fie difuzate doar în programele audiovizuale de știri principale, realizate cu regularitate;
    b) să nu fie difuzate înainte de difuzarea principală a evenimentului de importanță majoră de către furnizorul de servicii media care deține drepturi de exclusivitate;
    c) să fie menționată denumirea și/sau să fie inserat logoul furnizorului de servicii media care deține drepturi de exclusivitate, în calitate de sursă, dacă acestea au fost realizate prin înregistrarea semnalului furnizorului de servicii media care deține drepturi de exclusivitate, cu excepția cazului în care există alte prevederi contractuale între furnizorul de servicii media care deține drepturi de exclusivitate și furnizorul de servicii media care utilizează extrasul;
    d) extrasul difuzat poate fi utilizat repetat doar în cazul în care există o legătură directă între conținutul acestuia și alt eveniment de actualitate;
    e) toate elementele originale ale programelor audiovizuale utilizate pentru realizarea extrasului aflate în posesia furnizorului de servicii media sînt distruse după realizarea extrasului și furnizorul de servicii media care deține drepturi de exclusivitate este informat despre aceasta;
    f) extrasele pot fi păstrate în arhivă, dar nu pot fi utilizate repetat, cu excepția circumstanțelor prevăzute la lit. d).
    (12) Furnizorul de servicii media care deține drepturi de exclusivitate nu este în drept să perceapă plăți de la furnizorii de servicii media pentru extrase, cu excepția cazului în care există alte prevederi contractuale între aceștia.
    Articolul 21. Transparența proprietății furnizorilor de servicii media
    Furnizorii de servicii media au obligația de a asigura accesul simplu, direct și permanent al utilizatorilor serviciilor media audiovizuale la cel puțin următoarele categorii de informații:
    a) denumirea, statutul juridic și sediul ale acestuia;
    b) numele reprezentanților legali;
    c) proprietarii beneficiari care dețin, direct sau indirect, controlul asupra furnizorului de servicii media;
    d) lista acționarilor și asociaților pînă la nivel de persoană fizică, cu excepția acționarilor și asociaților care sînt societăți pe acțiuni cu acțiuni la purtător sau listate la bursele de valori internaționale;
    e) persoanele din organul de conducere și, după caz, de supraveghere, precum și funcțiile deținute de acestea;
    f) persoanele responsabile de politica editorială;
    g) datele de contact ale furnizorului de servicii media, inclusiv adresa juridică, adresele pentru corespondență (după caz), adresa poștei electronice și a paginii web oficiale, la care acesta poate fi contactat rapid, direct și efectiv.
    Articolul 22. Difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu
                          și de război
    (1) Informațiile și comunicatele oficiale ale autorităților publice cu privire la starea de urgență, de asediu și de război sînt difuzate de către furnizorii de servicii media integral și cu prioritate.
    (2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sînt difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale liniare în mod operativ, din momentul comunicării acestora.
    (3) Informațiile prevăzute la alin. (1) sînt difuzate inclusiv prin intermediul limbajului mimico-gestual sau prin titrare sincron pentru a asigura accesul la informație al persoanelor cu dizabilități de auz.
    Articolul 23. Protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe
    Protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe în cadrul furnizării serviciilor media audiovizuale este asigurată în conformitate cu legislația privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Capitolul III
SERVICIILE MEDIA AUDIOVIZUALE LINIARE
    Articolul 24. Organizarea și funcționarea serviciilor media liniare
    (1) Serviciile media audiovizuale liniare sînt furnizate de către:
    a) furnizorii privați de servicii media;
    b) furnizorii publici de servicii media;
    c) furnizorii comunitari de servicii media.
    (2) Furnizorul de servicii media trebuie să păstreze o copie a fiecărui program audiovizual inclus în serviciul media audiovizual liniar cel puțin 30 de zile de la data difuzării acestuia.
    (3) În cazul în care un program audiovizual inclus în serviciul media audiovizual liniar face obiectul unei solicitări privind acordarea dreptului la replică și/sau la rectificare, furnizorul de servicii media trebuie să păstreze o copie a programului respectiv pînă la consumarea definitivă a litigiilor.
    (4) Serviciile media audiovizuale liniare sînt furnizate în temeiul licenței de emisie.
    Articolul 25. Licența de emisie
    (1) Licența de emisie se acordă în baza prevederilor prezentului cod.
    (2) Licența de emisie se acordă pentru un termen de 9 ani și este valabilă din data publicării deciziei Consiliului Audiovizualului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (3) Licența de emisie se acordă pentru fiecare serviciu media audiovizual liniar.
    (4) Licența de emisie conține:
    a) numărul licenței de emisie;
    b) datele de identificare a deținătorului licenței de emisie;
    c) datele de identificare ale acționarilor și ale asociaților pînă la nivel de persoană fizică sau juridică, cu excepția acționarilor și asociaților care sînt societăți pe acțiuni cu acțiuni la purtător sau listate la bursele de valori internaționale;
    d) conceptul de principiu (general), tipul și structura serviciului media audiovizual;
    e) denumirea și elementele de identificare ale serviciului media audiovizual;
    f) zona de difuzare, în cazul furnizării serviciului media audiovizual în sistem analogic sau digital terestru;
    g) termenul de valabilitate;
    h) rețeaua de comunicații electronice folosită pentru furnizarea serviciului media audiovizual și numele proprietarului sau al gestionarului acesteia;
    i) frecvențele sau canalele acordate, în cazul licenței de emisie analogice;
    j) multiplexul digital în cadrul căruia este furnizat serviciul media audiovizual;
    k) angajamentul furnizorului de servicii media de a respecta prevederile prezentului cod și ale actelor aprobate de către Consiliul Audiovizualului;
    l) angajamentul furnizorului de servicii media de a păstra înregistrările programelor audiovizuale pe durata prevăzută de legislație;
    m) angajamentul furnizorului de servicii media de a prezenta Consiliului Audiovizualului informațiile solicitate în vederea exercitării atribuțiilor acestuia;
    n) argumentele pentru care Consiliul Audiovizualului a acordat licență de emisie furnizorului de servicii media.
    (5) Furnizorii de servicii media au obligația să solicite în scris acordul Consiliului Audiovizualului pentru orice modificare în documentele și în datele declarate prevăzute la alin. (4) lit. c)–e). În cazul adoptării deciziei favorabile solicitării, modificările în conținutul licenței de emisie sînt efectuate cu titlu gratuit.
    (6) Furnizorii de servicii media sînt obligați să notifice Consiliul Audiovizualului, în termen de 30 de zile, despre modificările intervenite în documentele și în datele declarate prevăzute la alin. (4) lit. b), f) și h).
    (7) Pe durata valabilității licenței de emisie, Consiliul Audiovizualului modifică, din proprie inițiativă și cu titlu gratuit, conținutul licenței de emisie pentru a ajusta activitatea furnizorului de servicii media la modificările intervenite în legislație.
    Articolul 26. Prelungirea valabilității licenței de emisie
    (1) La cererea deținătorului licenței de emisie, valabilitatea acesteia poate fi prelungită pentru un nou termen,  în conformitate cu prevederile prezentului articol. Cu cel mult 6 luni, dar nu mai puțin de 3 luni înaintea expirării termenului pentru care a fost acordată licența de emisie, furnizorul de servicii media depune o cerere de prelungire a valabilității licenței de emisie la Consiliul Audiovizualului.
    (2) Consiliul Audiovizualului prelungește valabilitatea licenței de emisie dacă sînt întrunite cumulativ următoarele cerințe:
    a) furnizorul de servicii media a depus cererea de prelungire a valabilității licenței de emisie în termenul prevăzut la alin. (1);
    b) furnizorul de servicii media a respectat conceptul de principiu (general), tipul și structura serviciului media audiovizual prevăzute în conținutul licenței de emisie;
    c) furnizorul de servicii media nu a fost sancționat de către Consiliul Audiovizualului pentru încălcări grave în urma cărora licența de emisie a fost suspendată pentru o perioadă de la 30 la 60 de zile.
    (3) Consiliul Audiovizualului adoptă decizia de prelungire a valabilității licenței de emisie sau de respingere a cererii de prelungire, cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost acordată licența respectivă.
    (4) Licența de emisie prelungită în condițiile alin. (3) devine valabilă din data expirării termenului anterior pentru care a fost acordată.
    (5) În cazul în care Consiliul Audiovizualului nu a adoptat o decizie, în termenul prevăzut la alin. (3), privind prelungirea valabilității licenței de emisie sau privind respingerea cererii respective, licența de emisie se consideră prelungită de drept.
    (6) Dacă prelungirea valabilității licenței de emisie nu a fost solicitată, frecvența sau canalul sînt scoase la concurs cu 3 luni înainte de expirarea termenului pentru care a fost acordată licența respectivă.
    (7) Dacă cererea de prelungire a valabilității licenței de emisie a fost respinsă, frecvența sau canalul sînt scoase la concurs după expirarea termenului pentru care a fost acordată licența respectivă.
    (8) Furnizorul de servicii media a cărui cerere de prelungire a valabilității licenței de emisie nu a fost acceptată este în drept să conteste decizia Consiliului Audiovizualului în instanța de judecată. În acest caz, Consiliul Audiovizualului va acționa în funcție de hotărîrea judecătorească rămasă definitivă.
    (9) Licența de emisie nu poate fi cesionată.
    Articolul 27. Retragerea licenței de emisie
    Licența de emisie este retrasă în următoarele cazuri:
    a) furnizorul de servicii media notifică Consiliul Audiovizualului despre renunțarea la difuzarea serviciului media audiovizual;
    b) furnizorul de servicii media nu a început emisia în termen de 6 luni de la eliberarea licenței de emisie în format analog și de 3 luni – în sistem digital terestru;
    c) furnizorul de servicii media nu a plătit taxa pentru licența de emisie, stabilită în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, după ce a fost avertizat de 2 ori, în scris, de către Consiliul Audiovizualului;
    d) furnizorul de servicii media a prezentat Consiliului Audiovizualului informații false, care au condus la încălcarea regimului juridic al proprietății în domeniul serviciilor media audiovizuale;
    e) furnizorul de servicii media a refuzat să prezinte sau nu a prezentat din alte motive Consiliului Audiovizualului informații privind regimul juridic al proprietății în domeniul serviciilor media audiovizuale;
    f) furnizorul de  servicii media  a încălcat în mod repetat prevederile art. 11 alin. (2) și ale art. 17 din prezentul cod după ce i-au fost aplicate gradual sancțiunile prevăzute la art. 84 alin. (9) din prezentul cod;
    g) furnizorul de servicii  media a cărui licență de emisie a fost suspendată în conformitate cu art. 84 alin. (10) din prezentul cod nu remediază încălcarea pentru care a fost sancționat cu suspendarea și/sau este sancționat mai mult de două ori în decursul a 12 luni de la expirarea sancțiunii de suspendare.
    Articolul 28. Regimul juridic al proprietății furnizorilor de servicii media
    (1) Furnizorii privați de servicii media sînt constituiți de către persoane fizice și/sau juridice și funcționează sub formă de societăți comerciale.
    (2) Furnizorii privați de servicii media nu pot avea în calitate de proprietar beneficiar:
    a) Parlamentul, Președintele Republicii Moldova sau Guvernul;
    b) un organ central de specialitate sau o autoritate administrativă centrală;
    c) o autoritate a administrației publice locale;
    d) alt organ/autoritate, instituite cu scopul exercitării atribuțiilor administrative, social-culturale sau cu caracter necomercial;
    e) o instituție publică finanțată integral sau parțial de la bugetul de stat;
    f) o organizație comercială finanțată integral sau parțial de la bugetul de stat;
    g) un partid sau o organizație social-politică;
    h) o organizație comercială care are în calitate de fondator sau cofondator cel puțin unul dintre subiecții prevăzuți la lit. a)–g);
    i) un sindicat;
    j) un cult religios.
    (3) Furnizorii privați de servicii media activează într-un regim juridic al proprietății care asigură eficiență economică, cu condiția să nu genereze apariția situațiilor dominante în formarea opiniei publice.
    (4) Sînt interzise și, în modul stabilit de legislația în vigoare, considerate nevalabile în întregime sau parțial orice acorduri (acțiuni coordonate) ale persoanelor fizice și juridice concurente din domeniul serviciilor media audiovizuale, care dețin în comun o situație dominantă pe piață, dacă acestea au sau pot avea drept rezultat limitarea concurenței.
    (5) Sînt interzise și, în modul stabilit de legislația în vigoare, considerate nevalabile în întregime sau parțial orice acorduri (acțiuni coordonate) ale persoanelor fizice și juridice neconcurente din domeniul serviciilor media audiovizuale, dintre care o persoană deține o situație dominantă pe piață, iar cealaltă este furnizorul sau cumpărătorul acesteia, dacă asemenea acorduri (acțiuni coordonate) conduc sau pot conduce la limitarea concurenței.
    (6) O persoană fizică poate fi proprietar beneficiar la cel mult 2 servicii de televiziune.
    (7) O persoană fizică poate fi proprietar beneficiar la cel mult 2 servicii de radiodifuziune sonoră.
    (8) Persoana fizică, soțul/soția acesteia, sau persoana juridică care este fondator/asociat/proprietar unic ori care deține o cotă mai mare de 50% din acțiunile, din drepturile de vot sau din capitalul social al unei persoane juridice din domeniul serviciilor media audiovizuale nu poate deține mai mult de 20% din acțiunile, din drepturile de vot sau din capitalul social al unei persoane juridice din domeniul serviciilor media audiovizuale aflate în jurisdicția Republicii Moldova.
    (9) Partidele politice, entitățile juridice sau întreprinderile fondate de acestea, sindicatele și cultele religioase nu pot deține acțiuni, drepturi de vot sau cote din capitalul social al persoanei juridice din domeniul serviciilor media audiovizuale.
    (10) Persoana fizică care deține o funcție în autoritățile administrației publice legislative, executive sau judecătorești, precum și cea care deține o funcție electivă în organele de conducere ale unui partid ori ale altei organizații social-politice și este fondatoare și/sau deține acțiuni la persoana juridică din domeniul serviciilor media audiovizuale nu pot avea drept de vot în cadrul acestora.
    (11) Persoana fizică sau juridică care deține ori dobîndește o cotă egală sau mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei persoane juridice care deține licență de emisie sau ale unei persoane juridice care controlează deținătorul unei astfel de licențe are obligația de a înștiința Consiliul Audiovizualului despre aceasta, printr-o declarație scrisă pe proprie răspundere, în termen de 30 de zile de la data la care a atins cota respectivă.
    (12) Este interzisă utilizarea denumirii unei persoane terțe  de către o persoană juridică care solicită acordarea unei licențe de emisie sau care controlează o persoană juridică deținătoare a unei licențe de emisie, în scopul eludării prevederilor prezentului cod.
    (13) Furnizorii privați de servicii media sînt obligați să publice pe propriile pagini web şi să prezinte Consiliului Audiovizualului, anual, pînă la data de 1 februarie, un raport de activitate, conform modelului aprobat de către Consiliul Audiovizualului, care să cuprindă numele, cetățenia proprietarului beneficiar/ proprietarilor beneficiari, descrierea structurii proprietății, organigrama şi capitalul social ale furnizorului de servicii media, sursele de finanțare a serviciului media audiovizual şi informația privind realizarea concepției serviciului media audiovizual pentru anul de activitate precedent.
    (14) Regimul juridic al proprietății furnizorilor publici și comunitari de servicii media este reglementat în capitolele IV și VI.
    Articolul 29. Limitarea cotei de audiență
    (1) În conformitate cu prevederile prezentului cod și pentru determinarea cotei de audiență a serviciilor media audiovizuale, se consideră că:
    a) piața serviciilor media audiovizuale liniare cu acoperire națională, regională, locală reprezintă totalitatea serviciilor media audiovizuale ale furnizorilor de servicii media naționali, regionali, locali, în zona de acoperire corespunzătoare, aflați în jurisdicția Republicii Moldova;
    b) serviciile media audiovizuale liniare cu pondere semnificativă în formarea opiniei publice sînt serviciile media audiovizuale generaliste și cele de știri;
    c) piața semnificativă reprezintă totalitatea serviciilor media audiovizuale liniare, prevăzute la lit. b), ale furnizorilor de servicii media naționali, regionali, locali în zona de acoperire corespunzătoare;
    d) cota de audiență reprezintă cota de piață atribuită unui anumit serviciu media audiovizual liniar, în zona de acoperire corespunzătoare, determinată în condițiile prezentului articol.
    (2) La determinarea situației dominante în formarea opiniei publice se iau în considerare serviciile media audiovizuale prevăzute la alin. (1) lit. b), pe care persoana fizică sau juridică fie le furnizează în calitate de deținător de licență de emisie, fie deține o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale deținătorului licenței de emisie care furnizează serviciile respective.
    (3) În cazul persoanei fizice, suplimentar prevederilor din alin. (2), se iau în considerare și persoanele apropiate acesteia, conform Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
    (4) Se consideră că o persoană fizică sau juridică deține o situație dominantă în formarea opiniei publice în cazul în care cota de audiență ponderată a serviciilor media audiovizuale atribuită depășește 35% din piața semnificativă.
    (5) Cota de audiență ponderată a serviciilor media audiovizuale atribuită unei persoane fizice sau juridice reprezintă suma cotelor de audiență pentru fiecare dintre serviciile media audiovizuale, prevăzute la alin. (2), ponderate cu cota de capital ori cu cota drepturilor de vot deținute de către persoana respectivă.
    (6) Determinarea cotei de audiență pentru fiecare serviciu media audiovizual liniar național, regional și local, în zona de acoperire corespunzătoare, se efectuează trimestrial, prin calcularea mediei cotei de audiență înregistrate în trimestrul anterior.
    (7) Consiliul Audiovizualului evaluează situația dominantă în formarea opiniei publice a unei persoane fizice sau juridice în cazul existenței unor indicii întemeiate privind atingerea limitei prevăzute la alin. (4). Dacă se constată o situație dominantă în formarea opiniei publice, Consiliul  Audiovizualului  se  angajează într-o conciliere cu deținătorul licenței de emisie pentru a conveni asupra măsurilor menite să remedieze situația respectivă și să asigure pluralismul de opinii. În cazul în care concilierea nu conduce la încheierea unui acord comun în termen de 6 luni sau dacă acordul respectiv nu este pus în aplicare într-un termen rezonabil, în scopul garantării pluralismului de opinii, Consiliul Audiovizualului poate impune sancțiuni în conformitate cu prevederile prezentului cod.
    (8) În cazul în care Consiliul Concurenței constată o practică anticoncurențială în sensul prevederilor alin. (2)–(5), acesta sesizează Consiliul Audiovizualului.
    Articolul 30. Măsurarea cotelor de audiență
    (1) Măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață se realizează de către instituții specializate selectate prin concurs deschis, în conformitate cu standardele și uzanțele internaționale.
    (2) Concursul stipulat la alin. (1) este desfășurat la inițiativa Consiliului Audiovizualului o dată la 5 ani.
    (3) Concursul respectiv este organizat în baza unui regulament ad-hoc elaborat și aprobat de către Consiliul Audiovizualului, care asigură un proces de achiziții deschis și transparent, în conformitate cu standardele și uzanțele internaționale din domeniu.
    (4) Contractele de achiziții de servicii cu instituțiile specializate selectate obligă instituțiile specializate să furnizeze trimestrial Consiliului Audiovizualului rezultatele măsurărilor efectuate conform prezentului articol.
Capitolul IV
FURNIZORII PUBLICI DE SERVICII MEDIA
    Articolul 31. Misiunea furnizorilor publici de servicii media
    Furnizorii publici de servicii media se află în serviciul publicului, funcționează din contribuția publicului, sînt supuși controlului public și au misiunea să realizeze în practică următoarele principii:
    a) asigurarea accesului universal al populației la o diversitate de servicii media audiovizuale generaliste și tematice, liniare și neliniare, furnizate inclusiv prin intermediul noilor platforme de comunicare, care să satisfacă necesitățile informaționale, educaționale și recreative ale tuturor grupurilor sociale de utilizatori;
    b) promovarea, prin politica editorială, a coeziunii sociale la nivel local, regional, național și internațional, precum și încurajarea sentimentului de responsabilitate comună a populației pentru realizarea acestui principiu;
    c) promovarea pluralismului audiovizual;
    d) informarea corectă, obiectivă, complexă și imparțială prin programe audiovizuale inovatoare și variate, care respectă standardele etice și de înaltă calitate;
    e) promovarea dezbaterilor publice pluraliste și încurajarea unei participări democratice largi a publicului;
    f) promovarea diversității patrimoniului cultural național, european și internațional;
    g) asigurarea independenței editoriale și a autonomiei instituționale față de autoritățile și instituțiile publice, de partidele politice și grupurile de interese;
    h) asumarea responsabilității față de public.
    Articolul 32. Statutul juridic al furnizorilor publici de servicii media
    (1) În Republica Moldova funcționează:
    a) furnizorul public național de servicii media – Compania „Teleradio-Moldova”;
    b) furnizorul public regional de servicii media – Compania „Gagauziya Radio Televizionu”.
    (2) Compania „Teleradio-Moldova” și Compania „Gagauziya Radio Televizionu” sînt persoane juridice de drept public, constituite sub formă de instituții publice.
    (3) Furnizorul public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” este fondat și activează în conformitate cu prevederile prezentului cod.
    (4) Furnizorul public regional de servicii media Compania „Gagauziya Radio Televizionu” este fondat de Adunarea Populară a Găgăuziei și activează în conformitate cu prevederile prezentului cod și ale actelor normative locale.
    Articolul 33. Obiectul de activitate al furnizorilor publici de servicii media
    (1) Furnizorii publici de servicii media au ca obiect de activitate:
    a) difuzarea programelor audiovizuale de știri, informative, educative, culturale, sportive și de divertisment, liniare și neliniare, destinate diferitor categorii de public, realizate în limba română, precum și în limbile minorităților naționale sau în alte limbi de circulație internațională;
    b) oferirea serviciilor interactive personalizate, implicarea generației tinere în forme active de comunicare, încurajarea furnizării de conținuturi generate de utilizatori, instituirea altor sisteme participative;
    c) asigurarea prezenței în cadrul programelor audiovizuale a reprezentanților tuturor comunităților, păturilor sociale și generațiilor, inclusiv ai grupurilor minoritare, ai tinerilor, ai persoanelor în vîrstă, ai categoriilor sociale dezavantajate, ai persoanelor cu dizabilități, respectînd identitățile și răspunzînd nevoilor de informare ale acestora;
    d) difuzarea programelor audiovizuale locale realizate cu respectarea principiului egalității de gen;
    e) realizarea programelor audiovizuale de producție proprie sau în cooperare cu parteneri interni ori externi și achiziționarea programelor audiovizuale;
    f) furnizarea serviciilor media audiovizuale prin rețele de comunicații electronice aflate în proprietate sau închiriate;
    g) dezvoltarea noilor platforme și a serviciilor de comunicare în mediul digital, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor interactive;
    h) organizarea concertelor, a festivalurilor și a spectacolelor cu participarea publicului, a concursurilor, a jocurilor de inteligență sau a jocurilor aleatorii, încheierea contractelor cu artiști și impresari din țară și din străinătate, oferind onorarii și efectuînd încasări, în condițiile legii;
    i) efectuarea operațiunilor de comerț exterior cu producție audiovizuală și a plăților în lei și în valută străină, în condițiile legii;
    j) încheierea, la solicitare și după caz, a acordurilor cu instituții similare din străinătate în vederea realizării producției, coproducției, schimbului, exportului și importului de filme și/sau de programe audiovizuale pentru propriile servicii media audiovizuale ori în scopul difuzării și vînzării acestora în străinătate;
    k) reprezentarea în relațiile cu organismele internaționale de specialitate și stabilirea relațiilor de colaborare cu organizațiile de televiziune și de radiodifuziune din alte țări;
    l) păstrarea și arhivarea înregistrărilor audiovizuale și a documentelor care prezintă interes pentru patrimoniul național;
    m) gestionarea colectivelor artistice (muzicale, teatrale etc.);
    n) alte activități prevăzute de prezentul cod și de Regulamentul de organizare și funcționare a furnizorului public de servicii media.
    (2) Nu constituie obiect de activitate a furnizorilor publici de servicii media:
    a) serviciile media audiovizuale sau programele audiovizuale în limba română și în alte limbi, adresate telespectatorilor și radioascultătorilor din străinătate, pentru a promova imaginea Republicii Moldova și politicile sale internă și externă;
    b) coproducțiile de natură audiovizuală cu autoritățile publice.
    (3) Activitatea furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” este reglementată de prezentul cod, de legislația în vigoare și de actele emise de către Consiliul Audiovizualului.
    (4) Activitatea furnizorului public regional de servicii media Compania „Gagauziya Radio Televizionu” este reglementată de prezentul cod, de actele normative ale Adunării Populare a Găgăuziei, care nu vin în contradicție cu Constituția și legislația Republicii Moldova.
    Articolul 34. Independența editorială a furnizorilor publici de servicii media
    (1) Independența editorială a furnizorilor publici de servicii media este garantată prin lege. Este interzisă imixtiunea autorităților publice, a partidelor și altor organizații social-politice, a sindicatelor, a organizațiilor comerciale şi economice sau a grupurilor de interese.
    (2) Nu constituie imixtiune în activitatea furnizorilor publici de servicii media aplicarea normelor stabilite de către Consiliul Audiovizualului, în condițiile prezentului cod.
    (3) Independența editorială și libertatea de creație includ dreptul exclusiv al organului de conducere și al organului de supraveghere a activității furnizorului public de servicii media de a adopta, în limitele stabilite de prezentul cod, decizii cu privire la:
    a) determinarea politicii editoriale, aprobarea și modificarea conținutului serviciilor media audiovizuale și a grilei de emisie;
    b) organizarea activității editoriale și de creație;
    c) conceperea, producerea și difuzarea programelor audiovizuale;
    d) alte activități stabilite de prezentul cod și/sau de organul de supraveghere a activității furnizorului public de servicii media.
    (4) Organele de conducere și cele de supraveghere a activității furnizorului public de servicii media sînt obligate să asigure, în cadrul instituției, independența editorială, autonomia instituțională, libertatea de creație a angajaților.
    (5) Organele de conducere și cele de supraveghere a activității furnizorului public de servicii media sînt obligate să declare public orice influență din exterior susceptibilă de a limita independența editorială.
    Articolul 35. Atribuțiile furnizorilor publici de servicii media
    Atribuțiile furnizorilor publici de servicii media sînt:
    a) furnizarea programelor audiovizuale, inclusiv de știri, despre realitățile din țară și din lume, menite să asigure informarea exactă, imparțială, obiectivă a publicului, respectînd echilibrul politic, egalitatea de gen, libertatea de exprimare, de creație și de conștiință;
    b) servirea în calitate de forum de dezbateri, cu implicarea publicului larg, sau de platformă pentru diseminarea valorilor democratice, inclusiv cu utilizarea noilor tehnologii interactive;
    c) încurajarea participării populației la viața publică, în special la alegeri și în procesul decizional, și stimularea interesului populației pentru treburile publice;
    d) stimularea creativității și reflectarea diversității activităților culturale; contribuirea la formarea societății bazate pe cunoaștere;
    e) promovarea incluziunii digitale și a reducerii decalajului digital, inclusiv prin sporirea accesibilității propriilor programe audiovizuale pe noile platforme de comunicare;
    f) furnizarea mesajelor de interes public în conformitate cu legislația în vigoare și cu propriile regulamente;
    g) contribuirea la conservarea patrimoniului cultural prin dezvoltarea și digitalizarea arhivelor audiovizuale, cu posibilitate de acces online;
    h) asigurarea unei structuri organizatorice interne funcționale și a unui sistem echitabil de retribuire a muncii, bazate pe stimularea performanței profesionale și pe eficiență economică;
    i) angajarea personalului calificat, luîndu-se în considerare diversitatea societății și egalitatea de gen; organizarea dezvoltării profesionale a personalului, cel puțin o dată la 5 ani, în cadrul propriului centru de instruire continuă sau prin contractarea serviciilor corespunzătoare;
    j) asigurarea funcționalității unor rețele de corespondenți și/sau de birouri de corespondenți, în țară și/sau în străinătate, în scopul completării și diversificării conținutului serviciilor media audiovizuale;
    k) asigurarea transparenței activității proprii, inclusiv prin prezentarea anuală a dărilor de seamă publice despre respectarea angajamentelor prevăzute în Caietul de sarcini al furnizorului public național de servicii media;
    l) mediatizarea propriului catalog al serviciilor media audiovizuale neliniare puse la dispoziția publicului;
    m) stabilirea prețurilor și tarifelor pentru serviciile pe care le prestează;
    n) prezentarea anuală a raportului de activitate către organul de supraveghere;
    o) dezvoltarea propriului serviciu media al ombudsmanului;
    p) cooperarea între furnizorii publici de servicii media, precum și cu instituții similare din străinătate, în scopul realizării corespunzătoare a misiunii.
Capitolul V
FURNIZORUL PUBLIC NAȚIONAL DE SERVICII MEDIA
    Articolul 36. Funcționarea furnizorului public național de servicii media
    (1) Funcționarea furnizorului public național de servicii media este asigurată de către Comitetul managerial al acestuia, condus de directorul general.
    (2) Activitatea furnizorului public național de servicii media este supravegheată de către Consiliul de supraveghere al acestuia.
    (3) Directorul general al furnizorului public național de servicii media (în continuare – director general) este desemnat prin concurs public de către Consiliul de supraveghere al furnizorului public național de servicii media (în continuare – Consiliu de supraveghere). În scopul organizării concursului, Consiliul de supraveghere elaborează și aprobă ad-hoc un regulament, care să prevadă condițiile, criteriile de selectare și finalitatea concursului.
    (4) Componența numerică și nominală a Comitetului managerial al furnizorului public național de servicii media (în continuare – Comitet managerial) este aprobată de către directorul general.
    (5) Din Comitetul managerial fac parte din oficiu:
    a) directorul general, care exercită și funcția de președinte al acestuia;
    b) directorii generali adjuncți;
    c) managerii serviciilor media audiovizuale;
    d) managerii serviciilor comune.
    (6) Membrii Comitetului managerial dețin  mandate pe durată determinată, care expiră odată  cu expirarea mandatului directorului general.
    Articolul 37. Directorul general
    (1) Directorul general este desemnat de către Consiliul de supraveghere pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit.
    (2) Directorul general are următoarele atribuții:
    a) asigură conducerea curentă a furnizorului public național de servicii media;
    b) dispune, controlează și răspunde de executarea deciziilor Consiliului de supraveghere, precum și de executarea obligațiilor asumate de către furnizorul public național de servicii media;
    c) aprobă, la propunerea Comitetului managerial, reglementări, regulamente și instrucțiuni oportune pentru funcționarea furnizorului public național de servicii media;
    d) desemnează, pe termen determinat valabil pînă la expirarea mandatului directorului general, cel puțin 2 directori generali adjuncți, dintre care unul fiind responsabil de serviciile de radiodifuziune sonoră, iar celălalt – de serviciile de televiziune;
    e) numește și demite membrii Comitetului managerial, în condițiile legii;
    f) elaborează proiectul agendei de lucru și prezidează ședințele Comitetului managerial;
    g) asigură, împreună cu Comitetul managerial, elaborarea proiectului Caietului de sarcini al furnizorului public național de servicii media și implementarea prevederilor acestuia;
    h) administrează bugetul furnizorului public național de servicii media;
    i) deleagă provizoriu competențele și responsabilitățile proprii unui membru al Comitetului managerial, în cazul absenței sale motivate;
    j) semnează, în numele furnizorului public național de servicii media, contracte și acorduri;
    k) asigură transparența activității furnizorului public național de servicii media;
    l) exercită alte atribuții care îi revin conform prevederilor legale.
    (3) Directorul general aprobă angajarea și concedierea personalului și numește, în bază de concurs, șefii unităților structurale direct subordonate.
    (4) Directorul general dispune și aprobă componența numerică și nominală a Consiliului de calificare reprezentativ, responsabil de desemnarea prin concurs a șefilor unităților structurale direct subordonate. Consiliul de calificare activează în conformitate cu propriul regulament, avizat de către Consiliul de supraveghere și de Comitetul managerial și aprobat de către directorul general. Activitatea membrilor Consiliului de calificare care nu sînt angajați ai furnizorului public național de servicii media este remunerată în mărimea stabilită în regulamentul Consiliului de calificare.
    (5) Directorul general aprobă, în condițiile legii, angajarea specialiștilor pentru o perioadă determinată, în scopul efectuării studiilor, lucrărilor, expertizelor și avizelor, necesare pentru realizarea misiunii furnizorului public național de servicii media.
    (6) Directorul general aprobă participarea și mandatul delegațiilor în cadrul reuniunilor naționale sau internaționale, al întîlnirilor de afaceri sau al vizitelor de documentare pentru furnizorul public național de servicii media.
    (7) Directorul general reprezintă furnizorul public național de servicii media în relațiile cu autoritățile publice, cu organizațiile și instituțiile din Republica Moldova, precum și din străinătate.
    (8) Salariul lunar al directorului general este stabilit în mărime de 5 salarii medii lunare ale personalului furnizorului public național de servicii media, calculat anual în conformitate cu mărimea salariilor medii indexate ale tuturor salariaților.
    (9) Funcția de director general este incompatibilă cu:
    a) oricare altă funcție publică sau privată, cu excepția celor științifice și/sau didactice, dacă nu atrag după sine conflict de interese în raport cu furnizorul public național de servicii media;
    b) calitatea de membru al unui organ de conducere, partener, participant sau deținător al capitalului social al unui furnizor de servicii media, prestator de servicii media, producător independent de servicii media, furnizor privat de echipamente și utilaje tehnice de specialitate, prestator de servicii tehnice de specialitate și/sau al unei agenții de publicitate;
    c) calitatea de membru de partid și/sau de afiliat politic;
    d) calitatea de autor și/sau coautor de programe audiovizuale, realizate și difuzate pe perioada mandatului în serviciile media audiovizuale ale furnizorului public de servicii media și ale altor furnizori de servicii media, indiferent dacă această calitate presupune sau nu remunerație.
    (10) Directorul general este demis din funcție de către Consiliul de supraveghere în următoarele cazuri:
    a) din proprie inițiativă, în temeiul cererii depuse; 
    b) în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.
    (11) Directorul general este demis cu votul a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului de supraveghere.
    (12) Directorul general și directorii generali adjuncți își exercită mandatele pînă la desemnarea succesorilor. Prelungirea mandatelor nu poate fi mai mare de 6 luni.
    Articolul 38. Comitetul managerial
    (1) Comitetul managerial își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare, elaborat la propunerea directorului general și aprobat de către Consiliul de supraveghere.
    (2) Comitetul managerial, în raport cu directorul general, are statut de organ consultativ.
    (3) Comitetul managerial are următoarele atribuții:
    a) contribuie la executarea deciziilor directorului general și ale Consiliului de supraveghere;
    b) elaborează proiectele de documente supuse aprobării de către directorul general; 
    c) oferă avize consultative pentru proiectele de decizii, dispoziții, regulamente și instrucțiuni, supuse aprobării de către directorul general;
    d) oferă avize consultative pentru documentele care sînt supuse aprobării de către Consiliul de supraveghere, la solicitarea acestuia;
    e) exercită alte atribuții care îi revin conform prevederilor prezentului cod și ale regulamentului de organizare și funcționare.
    Articolul 39. Caietul de sarcini al furnizorului public național de servicii media
    (1) Caietul de sarcini al furnizorului public național de servicii media (în continuare – Caiet de sarcini) conține:
    a) lista serviciilor media audiovizuale liniare și neliniare propuse spre furnizare;
    b) declarația politicii editoriale pentru fiecare serviciu media audiovizual;
    c) planul de finanțare.
    (2) Caietul de sarcini reprezintă temei pentru:
    a) aprobarea bugetului furnizorului public național de servicii media;
    b) monitorizarea și supravegherea modului de realizare a misiunii furnizorului public național de servicii media;
    c) exercitarea controlului public asupra activității furnizorului public național de servicii media.
    (3) Declarația politicii editoriale este elaborată în conformitate cu misiunea furnizorului public național de servicii media și prevede obiectivele principale, activitățile prin care va fi atins fiecare obiectiv și motivarea acestora.
    (4) Planul de finanțare conține:
    a) bugetul general al furnizorului public național de servicii media;
    b) bugetul detaliat al fiecărui serviciu media audiovizual.
    (5) Proiectul Caietului de sarcini este elaborat din inițiativa directorului general, avizat de către Comitetul managerial și prezentat spre aprobare Consiliului de supraveghere.
    (6) Caietul de sarcini, aprobat de către Consiliul de supraveghere, este depus de către directorul general pentru informare la comisia parlamentară de profil, în termenul prevăzut de legislația în vigoare.
    (7) Conținutul Caietului de sarcini poate fi modificat de Consiliul de supraveghere din inițiativa directorului general, cu avizul Comitetului managerial.
    Articolul 40. Proprietatea furnizorului public național de servicii media
    (1) Furnizorul public național de servicii media posedă, utilizează și dispune de bunuri aflate în proprietatea sa, inclusiv clădiri, spații și terenuri, în conformitate cu legislația în vigoare.
    (2) Furnizorul public național de servicii media poate achiziționa bunuri necesare pentru exercitarea atribuțiilor, conform prevederilor legale.
    (3) Furnizorul public național de servicii media poate achiziționa și înstrăina bunurile imobile cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere și cu acceptul fondatorului.
    Articolul 41. Bugetul furnizorului public național de servicii media
    (1) Bugetul furnizorului public național de servicii media se constituie din subvenții de la bugetul de stat și din venituri proprii.
    (2) Subvențiile de la bugetul de stat se stabilesc anual, prin legea bugetului de stat, și reprezintă volumul subvențiilor de la bugetul de stat pentru anul precedent, indexat cu indicele prețurilor de consum din ultimul an bugetar executat deplin.
    (3) Veniturile proprii ale furnizorului public național de servicii media provin, după caz, din:
    a) sume încasate din comunicările comerciale audiovizuale difuzate în cadrul evenimentelor de importanță majoră;
    b) sume încasate din realizarea obiectului de activitate, inclusiv venituri provenite din vînzarea programelor audiovizuale sau a drepturilor de autor din coproducții;
    c) donații și sponsorizări;
    d) alte surse legale.
    (4) Raportul privind executarea bugetului furnizorului public național de servicii media este prezentat anual de către directorul general și avizat de către Comitetul managerial și Consiliul de supraveghere, precum și este făcut public pe pagina web oficială a furnizorului.
    (5) Raportul privind executarea bugetului furnizorului public național de servicii media este depus împreună cu raportul anual de activitate la Consiliul Audiovizualului de către directorul general. 
    (6) Activitatea financiară a furnizorului public național de servicii media este verificată de către Curtea de Conturi, în conformitate cu legislația în vigoare.
    (7) Utilizarea fondurilor furnizorului public național de servicii media este supusă controlului organelor abilitate prin lege, potrivit provenienței fondurilor respective.
    Articolul 42. Consiliul de supraveghere
    (1) Consiliul de supraveghere își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare, aprobat de către acesta.
    (2) Consiliul de supraveghere reprezintă o diversitate a opiniilor din cadrul societății.
    (3) Consiliul de supraveghere reprezintă interesul public în raport cu instituțiile publice și cu furnizorul public național de servicii media.
    (4) Consiliul de supraveghere își desfășoară activitatea în nume propriu, contribuie la edificarea și dezvoltarea furnizorului public național de servicii media conform principiilor stipulate în capitolul II.
    Articolul 43. Componența Consiliului de supraveghere
    (1) Consiliul de supraveghere este constituit din 9 membri, personalități publice cu calificări profesionale în domeniile jurnalismului, dreptului, relațiilor cu publicul, relațiilor internaționale, culturii, cinematografiei, gestiunii financiare și gestiunii întreprinderii comerciale, tehnologiei informației și comunicațiilor, activității academice, mass-mediei, ingineriei.
    (2) În componența Consiliului de supraveghere sînt desemnați cel puțin 3 reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale, altele decît municipiul Chișinău.
    (3) La desemnarea membrilor Consiliului de supraveghere se ia în considerare principiul egalității de gen. 
    (4) Membrii Consiliului de supraveghere sînt desemnați de către Consiliul Audiovizualului, conform următoarei proceduri:
    a) cu 60 de zile înainte de expirarea mandatelor a 3 membri, președintele Consiliului de supraveghere notifică Consiliul Audiovizualului despre aceasta;
    b) Consiliul Audiovizualului, în termen de 15 zile de la notificarea despre funcțiile vacante, emite o invitație publică de participare la concurs pentru candidații la 3 funcții de membru al Consiliului de supraveghere, făcînd publice criteriile pentru ocuparea funcțiilor respective și data-limită pentru depunerea dosarelor de participare;
    c) procedura prevăzută la lit. a) și b) este repetată și în cazul expirării mandatelor celorlalți membri;
    d) în termen de 15 zile de la data-limită de depunere a dosarelor de participare, Consiliul Audiovizualului desemnează, cu votul majorității membrilor săi, membrii Consiliului de supraveghere.
    (5) În cazul în care concursul a eșuat în termenul prevăzut la alin. (4), Consiliul de supraveghere funcționează valabil în componența a cel puțin 6 membri validați, iar Consiliul Audiovizualului repetă procedura de desemnare după 7 zile de la constatarea funcțiilor rămase vacante.
    (6) La funcția de membru al Consiliului de supraveghere poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:
    a) deține cetățenia Republicii Moldova;
    b) deține diplomă de licență sau echivalentă și experiență de cel puțin 5 ani în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1);
    c) cunoaște limba română și o limbă de circulație internațională;
    d) are reputație ireproșabilă confirmată prin cel puțin 3 scrisori de recomandare din mediul de specialitate;
    e) nu a deținut, în ultimii 6 ani, funcția de membru al Consiliului de Observatori și/sau de membru al Consiliului de supraveghere, de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului și/sau de membru al Consiliului Audiovizualului;
    f) nu are antecedente penale.
    (7) Membrii Consiliului de supraveghere sînt desemnați pentru un singur mandat de 6 ani.
    Articolul 44. Incompatibilitățile funcției de membru al Consiliului de supraveghere
    (1) Funcția de membru al Consiliului de supraveghere este incompatibilă cu:
    a) statutul de deputat, de membru al Guvernului, de ales local, de membru al administrației publice centrale ori locale sau de angajat din cadrul acestora, precum și de membru al Consiliului Audiovizualului;
    b) calitatea de deținător, direct sau indirect, de acțiuni sau părți ale fondului statutar al societăților comerciale cu activități în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului de supraveghere;
    c) statutul de angajat al furnizorului public național de servicii media, cu excepțiile prevăzute la art. 47 alin. (1);
    d) statutul de autor, prezentator, moderator, realizator (titular sau netitular) de programe audiovizuale ale furnizorului public de servicii media;
    e) calitatea de membru de partid sau de afiliat politic.
    (2) Membrul Consiliului de supraveghere care, la data desemnării, se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)–d) are la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a renunța la calitatea sau la acțiunile respective, perioadă în care nu are drept de vot în cadrul Consiliului de supraveghere.
    (3) Membrul Consiliului de supraveghere care nu respectă prevederile prezentului articol este demis de drept, funcția sa devenind vacantă.
    Articolul 45. Atribuțiile Consiliului de supraveghere
    Consiliul de supraveghere are următoarele atribuții:
    a) aprobă statutul furnizorului public național de servicii media și modificările acestuia;
    b) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a furnizorului public național de servicii media și modificările acestuia;
    c) aprobă propriul regulament de organizare și funcționare și modificările acestuia;
    d) aprobă Caietul de sarcini;
    e) aprobă condițiile de organizare a concursului pentru desemnarea directorului general;
    f) desemnează și demite din funcție directorul general, în temeiul prezentului cod;
    g) aprobă strategii de dezvoltare a furnizorului public național de servicii media pe termen mediu și lung;
    h) aprobă declarația politicii editoriale a furnizorului public național de servicii media în campaniile electorale;
    i) supraveghează activitatea furnizorului public național de servicii media în scopul realizării Caietului de sarcini și, după caz, intervine cu decizii cu caracter de reglementare;
    j) aprobă plafonul maxim al creditelor bancare pe care le poate solicita directorul general fără aprobarea Consiliului de supraveghere;
    k) aprobă propunerile de modificare a bugetului furnizorului public național de servicii media;
    l) ține registrul adresărilor publice, examinează petițiile și sesizările parvenite de la populație și, după caz, prescrie directorului general măsuri obligatorii privind redresarea situației;
    m) prezintă Consiliului Audiovizualului raportul anual de activitate pînă la data de 1 februarie a anului următor celui de gestiune;
    n) asigură transparența propriei activități;
    o) exercită alte atribuții care îi revin conform prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare.
    Articolul 46. Activitatea Consiliului de supraveghere
    (1) Consiliul de supraveghere își desfășoară activitatea în ședințe, de regulă, publice, convocate din inițiativa președintelui, a cel puțin 1/3 din numărul membrilor acestuia sau la solicitarea directorului general. Consiliul de supraveghere se convoacă ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată pe lună.
    (2) Consiliul de supraveghere își alege președintele și secretarul cu votul a 2/3 din numărul membrilor acestuia. Ședința în care sînt aleși președintele și secretarul Consiliului de supraveghere este prezidată de cel mai în vîrstă membru al acestuia.
    (3) Președintele Consiliului de supraveghere este responsabil de exercitarea atribuțiilor Consiliului de supraveghere.
    (4) Secretarul Consiliului de supraveghere este responsabil de organizarea ședințelor și de lucrările de secretariat.
    (5) Președintele Consiliului de supraveghere:
    a) elaborează agenda ședințelor și prezidează ședințele;
    b) semnează deciziile și asigură publicarea acestora;
    c) întocmește raportul anual de activitate și, după aprobarea acestuia de către Consiliul de supraveghere, îl prezintă Consiliului Audiovizualului;
    d) reprezintă Consiliul de supraveghere în relațiile cu instituțiile publice și cu persoanele fizice și juridice;
    e) reprezintă Consiliul de supraveghere în organizațiile naționale și internaționale în problemele ce țin de supravegherea furnizorilor publici de servicii media.
    (6) În absența președintelui, activitatea Consiliului de supraveghere este condusă de secretar, iar ședințele de lucru sînt prezidate de către președintele ședinței, ales de către consiliu prin vot deschis cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenți.
    (7) În caz de vacanță a funcției de președinte sau de secretar, se procedează la alegere, în condițiile prezentului articol.
    (8) Vacanța funcției de membru al Consiliului de supraveghere poate interveni în caz de:
    a) demisie;
    b) deces;
    c) expirare a mandatului;
    d) condamnare prin hotărîre judecătorească definitivă;
    e) absență consecutivă și nejustificată de la 7 ședințe ale consiliului, timp de 12 luni;
    f)  instituire a unei măsuri de ocrotire judiciară, conform legii.
    (9) Cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea mandatului și în termen de 7 zile de la intervenirea de drept a vacanței funcției de membru, constatată în condițiile specificate la alin. (8) din prezentul articol și la art. 44, președintele Consiliului de supraveghere notifică Consiliul Audiovizualului care, la prima ședință publică după notificare, anunță concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de supraveghere.
    (10) Președintele și secretarul pot fi demiși, în cazul pierderii încrederii Consiliului de supraveghere, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor acestuia.
    (11) În cazul demisiei sau al demiterii intervenite conform alin. (10), președintele și secretarul își păstrează calitatea de membru al Consiliului de supraveghere.
    (12) În exercitarea atribuțiilor, Consiliul de supraveghere adoptă decizii cu caracter de reglementare, care intră în vigoare la data publicării acestora.
    (13) Toate deciziile Consiliului de supraveghere sînt motivate și sînt publicate pe pagina web oficială a furnizorului public național de servicii media.
    Articolul 47. Remunerarea membrilor Consiliului de supraveghere
    (1) Președintele și secretarul Consiliului de supraveghere sînt angajați ai furnizorului public național de servicii media cu durata normală a timpului de muncă.
    (2) Mărimea salariului lunar al președintelui Consiliului de supraveghere este echivalentă cu 90% din mărimea salariului lunar al președintelui Consiliului Audiovizualului. Mărimea salariului lunar al secretarului Consiliului de supraveghere constituie 90% din mărimea salariului lunar al președintelui Consiliului de supraveghere. Ceilalți membri ai Consiliului de supraveghere primesc lunar o indemnizație reprezentînd 10% din salariul lunar al președintelui Consiliului de supraveghere pentru participarea la fiecare ședință și, după caz, beneficiază de rambursarea cheltuielilor de transport și de cazare.
    (3) Sursele financiare necesare pentru activitatea Consiliului de supraveghere sînt prevăzute în bugetul furnizorului public național de servicii media.
    Articolul 48. Responsabilitatea Consiliului de supraveghere
    (1) Consiliul de supraveghere este responsabil de prezentarea raportului anual de activitate Consiliului Audiovizualului.
    (2) Raportul anual de activitate al Consiliului de supraveghere este constituit din două părți, care includ activitatea furnizorului public național de servicii media și, respectiv, activitatea Consiliului de supraveghere. Raportul respectiv este prezentat și dezbătut public, precum și depus pînă la data de 1 februarie la Consiliul Audiovizualului.
Capitolul VI
FURNIZORII COMUNITARI DE SERVICII
DE RADIODIFUZIUNE SONORĂ
    Articolul 49. Constituirea furnizorilor comunitari de servicii de radiodifuziune
                         sonoră
    (1) Furnizorii comunitari de servicii de radiodifuziune sonoră (în continuare – furnizor comunitar) sînt constituiți și gestionați de către comunitate, funcționează pentru comunitate și sînt finanțați din contribuția membrilor comunității.
    (2) În sensul prezentului cod, comunitatea reprezintă grupurile sociale unite pe criteriu teritorial și/sau pe criteriu de interese comune, exceptînd interesele de ordin politic, religios și sindical.
    (3) Furnizorii comunitari sînt persoane juridice necomerciale.
    (4) Furnizorii comunitari sînt constituiți de persoane fizice și/sau juridice, conform următoarei proceduri:
    a) grupul de inițiativă convoacă o întrunire generală reprezentativă a comunității;
    b) în cadrul întrunirii respective se decide modul de organizare și funcționare a furnizorului comunitar.
    (5) Furnizorii comunitari se bucură de înlesnirile prevăzute pentru instituțiile cu statut de utilitate publică.
    Articolul 50. Funcționarea furnizorului comunitar
    (1) Furnizorul comunitar respectă principiile comunicării audiovizuale prevăzute de prezentul cod. 
    (2) Furnizorul comunitar poate utiliza:
    a) frecvențe și/sau canale, în temeiul licenței de emisie obținute în conformitate cu prevederile prezentului cod;
    b) spații de emisie pe frecvențe și canale aparținînd altor furnizori de servicii media și/sau distribuitori de servicii media.
    (3) Furnizorul comunitar poate utiliza spații de emisie pe frecvențe și canale aparținînd altor furnizori de servicii media, în temeiul unui acord semnat între părți și avizat de către Consiliul Audiovizualului.
    (4) Licența de emisie este acordată furnizorului comunitar pe un termen de 9 ani și nu poate fi cesionată.
    (5) Furnizorul comunitar prezintă Consiliului Audiovizualului raportul anual de activitate.
    (6) Furnizorul comunitar este inclus la compartimentul corespunzător al Registrului furnizorilor de servicii media, ținut de către Consiliul Audiovizualului.
    Articolul 51. Finanțarea furnizorului comunitar
    (1) Bugetul furnizorului comunitar se constituie din:
    a) contribuțiile membrilor comunității;
    b) încasări din prestări de servicii specializate în interesul comunității, în bază de contract;
    c) donații, sponsorizări și granturi.
    (2) Bugetul furnizorului comunitar este făcut public prin plasarea acestuia pe pagina web sau printr-un raport public.
    (3) Executarea bugetului furnizorului comunitar este supravegheată și controlată în modul stabilit de întrunirea generală reprezentativă a comunității.
    Articolul 52. Suspendarea și încetarea activității furnizorului comunitar
    (1) Suspendarea activității furnizorului comunitar este decisă de întrunirea generală reprezentativă a comunității. În cazul utilizării frecvențelor terestre în temeiul licenței de emisie, suspendarea nu poate dura mai mult de 6 luni din data la care a fost luată decizia.
    (2) Încetarea activității furnizorului comunitar este decisă de întrunirea generală reprezentativă a comunității.
    (3) Consiliul Audiovizualului este notificat despre decizia privind suspendarea sau încetarea activității furnizorului comunitar în termen de 10 zile lucrătoare de la data luării acesteia.
Capitolul VII
DISTRIBUITORII DE SERVICII MEDIA
    Articolul 53. Funcționarea distribuitorilor de servicii media
    (1) Distribuitorii de servicii media sînt constituiți de către persoane fizice și/sau juridice sub formă de societăți comerciale.
    (2) Distribuitorii de servicii media nu pot avea în calitate de proprietar beneficiar:
    a) Parlamentul, Președintele Republicii Moldova sau Guvernul;
    b) un organ central de specialitate sau o autoritate administrativă centrală;
    c) o autoritate a administrației publice locale;
    d) alt organ/autoritate, instituite cu scopul exercitării atribuțiilor administrative, social-culturale sau cu caracter necomercial;
    e) o instituție publică finanțată integral sau parțial de la bugetul de stat;
    f) o organizație comercială finanțată integral sau parțial de la bugetul de stat;
    g) o organizație comercială care are în calitate de fondator sau cofondator cel puțin unul dintre subiecții prevăzuți la lit. a)–f);
    h) un partid sau altă organizație social-politică;
    i) un sindicat;
    j) un cult religios.
    (3) Distribuitorii de servicii media își desfășoară activitatea în temeiul autorizației de retransmisiune.
    Articolul 54. Autorizația de retransmisiune
    (1) Modul de eliberare, modificare și revocare a autorizației de retransmisiune se stabilește de către Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu prevederile prezentului cod.
    (2) Pentru obținerea autorizației de retransmisiune, solicitantul depune la Consiliul Audiovizualului o cerere însoțită de următoarele acte:
    a) lista serviciilor media audiovizuale preconizate spre retransmisiune;
    b) copiile de pe acordurile prealabile, existente la data solicitării, încheiate cu furnizorii serviciilor media audiovizuale preconizate spre retransmisiune sau cu reprezentanții legali ai acestora;
    c) lista proprietarilor beneficiari ai solicitantului.
    (3) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, Consiliul Audiovizualului eliberează sau refuză eliberarea autorizației de retransmisiune printr-o decizie motivată, care se publică pe pagina web oficială a consiliului.
    (4) Autorizația de retransmisiune se eliberează fără concurs, pe un termen de 10 ani și conține:
    a) numărul și data emiterii;
    b) denumirea persoanei juridice, codul fiscal, sediul și adresele pentru corespondență ale deținătorului autorizației de retransmisiune;
    c) denumirea distribuitorului de servicii media;
    d) lista serviciilor media audiovizuale retransmise;
    e) localitățile în care urmează a fi puse la dispoziția publicului ofertele de servicii media audiovizuale;
    f) rețeaua de comunicații electronice utilizată;
    g) angajamentul distribuitorului de servicii media de a respecta prevederile prezentului cod și actele aprobate de către Consiliul Audiovizualului;
    h) angajamentul distribuitorului de servicii media de a prezenta Consiliului Audiovizualului informațiile solicitate cu privire la exercitarea atribuțiilor distribuitorului respectiv.
    (5) Distribuitorul de servicii media este în drept să solicite o nouă autorizație de retransmisiune, în mod anticipat, în ultimele 6 luni de valabilitate a autorizației de retransmisiune precedente.
    (6) Taxele percepute pentru eliberarea și, după caz, modificarea autorizației de retransmisiune se stabilesc prin lege.
    (7) Autorizația de retransmisiune este retrasă în cazul în care distribuitorul de servicii media a încălcat în mod repetat prevederile art. 11 alin. (2) și ale art. 17 după ce i-au fost aplicate gradual sancțiunile prevăzute la art. 84 alin. (9) și (10).
    Articolul 55. Oferta de servicii media audiovizuale retransmise
    (1) Oferta de servicii media audiovizuale retransmise se aprobă de către Consiliul Audiovizualului în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării deținătorului autorizației de retransmisiune.
    (2) Distribuitorul de servicii media are obligația să includă în oferta de servicii media audiovizuale:
    a) serviciile de televiziune ale furnizorului public național de servicii media;
    b) cel puțin 35%, cu majorarea graduală a cotei pînă la 50% în următorii 5 ani, din serviciile de televiziune libere la retransmisiune ale furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova, inclusiv serviciile de televiziune „must carry”;
    c) serviciile de televiziune distribuite în temeiul acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte.
    (3) Oferta de servicii media audiovizuale întrunește următoarele cerințe:
    a) serviciile de televiziune în limba română și serviciile de televiziune cu subtitrare/dublare în limba română constituie cel puțin 35% din numărul total de servicii distribuite prin rețeaua respectivă, cu majorarea graduală a cotei pînă la 50% în următorii 3 ani; 
    b) serviciile de televiziune care provin din statele membre ale Uniunii Europene și din statele terțe participante la Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră constituie cel puțin 50% din numărul total de servicii de televiziune distribuite prin rețeaua respectivă.
    (4) Distribuitorul de servicii media este în drept să modifice oferta de servicii aprobată, fără acordul Consiliului Audiovizualului, în proporție de pînă la 10% din numărul total de servicii de televiziune distribuite prin rețeaua respectivă, respectînd condițiile prevăzute la alin. (2) și (3).
    (5) La cererea  furnizorilor de servicii media, distribuitorii de servicii media au obligația, la nivel regional şi local, să includă în oferta acestora de servicii media audiovizuale retransmise cel puțin unul dintre serviciile de televiziune regionale şi locale libere la retransmisiune, în localitățile sau, după caz, teritoriul în care serviciile respective există.
    (6) În localitățile în care o minoritate etnică reprezintă cel puțin 25% din populație, distribuitorii de servicii media asigură cel puțin un serviciu media audiovizual liber la retransmisiune în limba minorității respective.
    (7) Distribuitorul de servicii media asigură în structura ofertei de servicii media audiovizuale un echilibru relativ între numărul de servicii media audiovizuale informative, educative și de divertisment.
    (8) Distribuitorul de servicii media notifică Consiliul Audiovizualului despre punerea la dispoziția publicului a ofertei de servicii media audiovizuale cu cel puțin 72 de ore înainte.
    (9) Serviciile de televiziune libere la retransmisiune, inclusiv serviciile de televiziune „must carry”, sînt puse la dispoziția distribuitorului de servicii media gratuit de către furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova și sînt retransmise gratuit de către distribuitorii de servicii media.
    (10) Distribuitorul de servicii media este obligat să poziționeze cu prioritate serviciul de televiziune generalist al furnizorului public național de servicii media în lista de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise prin rețeaua distribuitorului respectiv. Este interzisă orice imixtiune în modalitatea de poziționare a serviciilor de televiziune în oferta de servicii media audiovizuale retransmise.
    (11) În cazul în care furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (2) lit. b) îşi schimbă locația inițială de livrare-preluare a semnalului serviciilor de televiziune furnizate, distribuitorul de servicii media este în drept să pretindă de la furnizorii respectivi compensarea cheltuielilor rezonabile necesare pentru asigurarea preluării semnalului.
    Articolul 56. Raportul anual al distribuitorului de servicii media
    Pînă la data de 1 februarie a anului următor celui de gestiune, distribuitorul de servicii media prezintă Consiliului Audiovizualului un raport anual care să conțină:
    a) localitățile sau, după caz, teritoriul în care sînt distribuite ofertele de servicii media audiovizuale retransmise;
    b) lista serviciilor media audiovizuale incluse în ofertele de servicii media audiovizuale retransmise;
    c) datele de identificare ale proprietarilor beneficiari ai persoanei juridice, care este deținătoare a autorizației de retransmisiune, și valoarea cotei de participațiune a acestora;
    d) declarații pe proprie răspundere ale persoanelor indicate la lit. c), care dețin o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale deținătorului autorizației de retransmisiune, prin care declară dacă sînt fondatori sau investitori, direcți ori indirecți, la alți distribuitori de servicii media sau furnizori de servicii media, cu precizarea procentului deținut din capitalul social al acestora;
    e) alte informații solicitate, conform modelului de raport aprobat de către Consiliul Audiovizualului.
Capitolul VIII
SERVICIILE MEDIA AUDIOVIZUALE NELINIARE
    Articolul 57. Organizarea serviciilor media audiovizuale neliniare
    (1) Serviciul media audiovizual neliniar trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerințe:
    a) furnizează programe audiovizuale comparabile cu cele oferite în mod obișnuit de serviciile de televiziune;
    b) programele audiovizuale sînt destinate publicului larg;
    c) programele audiovizuale sînt cuprinse într-un catalog de programe;
    d) accesul la programele audiovizuale se efectuează la cerere;
    e) răspunderea editorială pentru conținutul programelor audiovizuale revine unei persoane fizice sau juridice aflate sub jurisdicția Republicii Moldova.
    (2) Serviciile media audiovizuale neliniare sînt constituite din următoarele tipuri de servicii:
    a) video la cerere – serviciu media audiovizual neliniar (gratuit și/sau cu plată) care oferă utilizatorului acces, la cerere individuală şi în momentul ales de acesta, către vizionarea filmelor, videoclipurilor, spectacolelor (live sau înregistrate), precum şi altor tipuri de materiale video reunite în cadrul unui catalog de programe;
    b) video în reluare – serviciu media audiovizual neliniar, care oferă utilizatorului, pentru o perioadă limitată, accesul către revizionarea, la cererea individuală şi în momentul ales de acesta, a programelor audiovizuale difuzate în prealabil în cadrul unui serviciu de televiziune.
    Articolul 58. Cerințe de notificare a furnizării serviciilor media audiovizuale
                         neliniare
    (1) Persoana care intenționează să furnizeze servicii media audiovizuale neliniare are obligația să notifice Consiliul Audiovizualului despre această intenție cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de demararea activității.
    (2) În scopul notificării, solicitantul depune o declarație, al cărei model poate fi accesat de pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului, care cuprinde cel puțin următoarele date:
    a) denumirea/numele solicitantului;
    b) numele reprezentantului legal al solicitantului;
    c) adresa de corespondență și adresa juridică, în cazul persoanei juridice;
    d) denumirea serviciului media audiovizual neliniar;
    e) tipul serviciului media audiovizual neliniar;
    f) rețeaua de comunicații electronice utilizată;
    g) localitățile sau, după caz, teritoriul de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar;
    h) condițiile de acces către serviciul media audiovizual neliniar;
    i) sursele de finanțare;
    j) data estimativă a demarării activității.
    (3) La declarația în vederea notificării, care este depusă la Consiliul Audiovizualului, solicitantul anexează  următoarele acte:
    a) copia actului care certifică înregistrarea persoanei juridice;
    b) copia actului de identitate al solicitantului persoană fizică.
    (4) Declarația în vederea notificării și actele anexate fie sînt depuse la Consiliul Audiovizualului, fie sînt transmise prin scrisoare recomandată ori sub formă de document electronic autentificat cu  semnătură electronică.
    (5) Pentru furnizarea și distribuirea serviciilor media audiovizuale neliniare, prevăzute la art. 57 alin. (2) lit. b), nu este necesară notificarea Consiliului Audiovizualului.
    (6) Pentru distribuirea serviciilor media audiovizuale neliniare, prevăzute la art.57 alin. (2) lit. a), nu este necesară notificarea Consiliului Audiovizualului, cu condiția că furnizorii respectivi dețin aviz de furnizare a serviciilor media audiovizuale neliniare.
    (7) Furnizarea serviciilor media audiovizuale neliniare prin rețele de comunicații electronice care utilizează frecvențe în sistem digital terestru este posibilă numai în baza unei licențe de emisie acordate de către Consiliul Audiovizualului, în condițiile legii.
    Articolul 59. Avizul de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar
    (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării declarației depuse în vederea notificării, Consiliul Audiovizualului eliberează gratuit solicitantului avizul de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar. Acest termen poate fi prelungit cu cel mult 10 zile lucrătoare în cazul în care notificarea este incompletă.
    (2) Avizul de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar conține, după caz:
    a) numărul și data eliberării documentului;
    b) datele de identificare ale deținătorului licenței de emisie;
    c) denumirea și tipul serviciului media audiovizual neliniar;
    d) datele de identificare ale rețelelor de comunicații electronice utilizate;
    e) adresa paginii web și/sau a poștei electronice;
    f) localitățile sau, după caz, teritoriul de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar.
    (3) Omiterea confirmării recepționării unei notificări complete de către Consiliul Audiovizualului nu poate constitui un impediment în demararea activității de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar.
    (4) Furnizorii de servicii media audiovizuale neliniare au obligația să înștiințeze Consiliul Audiovizualului despre orice modificare a datelor din documentele prevăzute la art. 58 alin. (2) și (3), depuse la momentul notificării, precum și a datelor prevăzute la alin. (2) lit. b)–f) din același articol, cuprinse în declarația în vederea notificării, în termen de 30 de zile de la data apariției modificărilor respective.
    (5) Drepturile prevăzute de avizul de furnizare a serviciilor media audiovizuale neliniare nu pot fi transmise către terți.
    Articolul 60. Activitatea furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare
    (1) Furnizorii de servicii media audiovizuale neliniare prezintă Consiliului Audiovizualului anual, pînă la data de 1 februarie, un raport privind operele audiovizuale europene difuzate în cursul anului precedent. Raportul, al cărui model  poate fi accesat pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului, cuprinde cel puțin următoarele date:
    a) denumirea serviciului media audiovizual neliniar;
    b) tipul serviciului media audiovizual neliniar;
    c) condițiile de acces la serviciul media audiovizual neliniar;
    d) cota operelor audiovizuale europene difuzate.
    (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale neliniare au obligația să publice, pe pagina web a serviciului media audiovizual neliniar, într-un loc vizibil, următoarele categorii de informații actualizate:
    a) denumirea, statutul juridic şi adresa juridică;
    b) numele reprezentantului legal şi structura acționariatului pînă la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acționar care deține o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot în cadrul societății comerciale;
    c) numele persoanelor responsabile de conducerea societății comerciale şi al celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială;
    d) coordonatele furnizorului de servicii media audiovizuale neliniare, inclusiv adresa poștei electronice, la care acesta poate fi contactat rapid și direct.
    (3) Furnizorii de servicii media audiovizuale neliniare au obligația să asigure pe pagina web a serviciului media audiovizual neliniar un formular pentru sesizări şi reclamații.
    (4) În scopul realizării unei evidențe oficiale, Consiliul Audiovizualului creează și ține Registrul  furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare, care se publică pe pagina web oficială a acestuia.
    (5) În cazul sistării activității de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar, furnizorul respectiv depune o notificare la Consiliul Audiovizualului în termen de 10 zile lucrătoare de la data sistării activității respective.
    Articolul 61. Obligațiile furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare
    (1) Furnizorii de servicii media audiovizuale  neliniare au obligația să respecte:
    a) cerințele privind protecția minorilor, stabilite de prezentul cod;
    b) obligațiile de promovare a operelor audiovizuale europene, stabilite de prezentul cod;
    c) cerințele privind comunicările comerciale audiovizuale, stabilite de prezentul cod.
    (2) Furnizorul de servicii media audiovizuale neliniare trebuie să păstreze o copie a fiecărui program audiovizual inclus în serviciul media audiovizual neliniar cel puțin 60 de zile de la data la care programul audiovizual încetează să mai fie disponibil pentru vizualizare.
    (3) În cazul în care un program audiovizual inclus în serviciul media audiovizual neliniar face obiectul unei solicitări privind acordarea dreptului la replică și/sau la rectificare, furnizorul de servicii media trebuie să păstreze o copie a programului respectiv cel puțin 90 de zile de la data la care programul audiovizual încetează să mai fie disponibil pentru vizualizare.
    (4) La solicitarea Consiliului Audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale neliniare sînt obligați să pună la dispoziție, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării, copia programului audiovizual într-un format standard, care să permită vizualizarea programului respectiv așa cum acesta a fost pus la dispoziție pentru vizualizare.
    (5) Furnizorii de servicii media audiovizuale neliniare au obligația de a pune la dispoziția publicului informații privind prețurile și tarifele aplicate.
Capitolul IX
COMUNICĂRILE COMERCIALE AUDIOVIZUALE
    Articolul 62. Dreptul de a difuza comunicări comerciale audiovizuale
    (1) Furnizorii de servicii media au dreptul de a difuza comunicări comerciale audiovizuale în schimbul unei plăți ori retribuții similare sau în scopul autopromovării, în conformitate cu prezentul cod, cu Legea nr. 1227/1997 cu privire la publicitate și cu Regulamentul privind conținuturile audiovizuale.
    (2) Furnizorii de servicii media sînt în drept să difuzeze următoarele forme de comunicări comerciale audiovizuale:
    a) sponsorizare;
    b) publicitate;
    c) teleshopping;
    d) plasare de produse;
    e) autopromovare;
    f) publicitate interactivă;
    g) publicitate prin ecran partajat;
    h) publicitate virtuală;
    i) sponsorizare virtuală;
    j) alte forme de comunicări comerciale audiovizuale.
    Articolul 63. Cerințe generale privind comunicările comerciale audiovizuale
    (1) Comunicările comerciale audiovizuale sînt corecte și oneste.
    (2) Comunicările comerciale audiovizuale sînt clar identificabile și se deosebesc de conținutul editorial, precum și sînt conforme cu prevederile prezentului cod și ale Regulamentului privind conținuturile audiovizuale.
    (3) Sînt interzise comunicările comerciale audiovizuale pentru:
    a) țigări și alte produse pe bază de tutun, țigări electronice;
    b) produse medicamentoase și/sau tratamente medicale, disponibile numai pe bază de prescripție medicală;
    c) practici oculte;
    d) alte produse și servicii, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
    (4) Sînt interzise comunicările comerciale audiovizuale care:
    a) au conținut comercial mascat sau înșelător;
    b) utilizează tehnici ale mesajelor subliminale;
    c) lezează onoarea, demnitatea și reputația profesională;
    d) includ și/sau promovează orice discriminare bazată pe criterii de sex, de rasă, de naționalitate, de religie, de vîrstă, de dizabilitate sau de orientare sexuală, de libertate de conștiință, de gîndire;
    e) încurajează comportamente care dăunează sănătății și/sau siguranței persoanei;
    f) încurajează comportamente care dăunează protecției mediului.
    (5) Furnizorii de servicii media poartă răspundere pentru conținutul comunicărilor comerciale audiovizuale.
    (6)  Furnizorii de servicii media au obligația de a uniformiza nivelul sunetului al programelor audiovizuale cu cel utilizat în cazul difuzării comunicărilor comerciale audiovizuale.
    Articolul 64. Cerințe privind protecția minorilor
    (1) Furnizorii de servicii media difuzează comunicările comerciale audiovizuale respectînd prevederile art. 15.
    (2) Este interzisă difuzarea comunicărilor comerciale audiovizuale care:
    a) prezintă nejustificat minorul în situații de abuz sau de alt pericol;
    b) provoacă daună morală, fizică sau mintală minorilor;
    c) instigă în mod direct minorii, prin exploatarea lipsei de experiență ori a credulității acestora, să cumpere/închirieze un produs sau să angajeze un serviciu;
    d) încurajează minorii să își convingă părinții sau pe alte persoane să cumpere bunurile ori serviciile care fac obiectul comunicării comerciale audiovizuale;
    e) exploatează încrederea specială pe care o au minorii față de părinți, de profesori sau de alte persoane;
    f) sînt destinate comercializării băuturilor alcoolice și vizează în mod special minorii.
    Articolul 65. Sponsorizarea programelor audiovizuale
    (1) Programul audiovizual sponsorizat trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
    a) conținutul și programarea acestuia nu vor fi influențate de sponsor într-o manieră care să aducă atingere independenței editoriale și responsabilității furnizorului de servicii media;
    b) să nu încurajeze în mod direct vînzarea, cumpărarea sau închirierea produselor și/sau serviciilor sponsorului ori ale unui terț, în special prin referiri promoționale ori de natură comercială privind produsele sau serviciile respective;
    c) să fie identificat cu exactitate prin specificarea denumirii, a siglei și/sau a oricărui alt simbol corespunzător sponsorului, precum și prin mențiuni despre produsele ori serviciile acestuia sau printr-un semn distinctiv, prezentate în mod adecvat pentru astfel de programe audiovizuale, la începutul, în cuprinsul și/sau la sfîrșitul programelor respective, în vederea informării utilizatorilor cu privire la existența unui acord de sponsorizare.
    (2) Este interzisă sponsorizarea programelor audiovizuale de știri și a celor  cu conținut informativ-analitic de actualitate.
    (3) Niciun program audiovizual nu poate fi sponsorizat de către persoane fizice sau juridice a căror activitate principală este fabricarea și/sau comercializarea țigărilor și altor produse pe bază de tutun, a țigărilor electronice.
    (4) În cadrul programelor audiovizuale sponsorizate de către întreprinderi ale căror activități cuprind fabricarea sau vînzarea produselor medicamentoase și/sau tratamentelor medicale pot fi promovate denumirea și imaginea întreprinderii, fără a fi promovate anumite produse medicamentoase ori tratamente medicale care sînt disponibile numai pe bază de prescripție medicală.
    (5) Este interzisă sponsorizarea programelor audiovizuale de către partidele politice și alte organizații social-politice.
    (6) Pe parcursul unei zile, durata programelor audiovizuale sponsorizate de același sponsor nu poate depăși 25% din durata cumulată a programelor audiovizuale care pot fi sponsorizate din cadrul fiecărui serviciu media audiovizual generalist și de știri.
    Articolul 66. Publicitatea și teleshoppingul
    (1) Publicitatea și teleshoppingul trebuie să fie clar identificabile și separate de conținutul editorial și de alte părți ale serviciului media audiovizual prin mijloace optice, acustice și/sau spațiale.
    (2) Publicitatea și teleshoppingul pot fi inserate în programele audiovizuale doar în cazul în care nu este afectată integritatea acestora, luîndu-se în considerare pauzele din cadrul programelor respective, durata și natura acestora și fără a fi afectate drepturile de autor și drepturile conexe.
    (3) Difuzarea filmelor concepute pentru televiziune (cu excepția serialelor, foiletoanelor și a documentarelor), a operelor cinematografice și a programelor audiovizuale de știri poate fi întreruptă de publicitate și/sau de teleshopping o singură dată la un interval de cel puțin 30 de minute. Difuzarea programelor audiovizuale pentru copii poate fi întreruptă de publicitate și/sau de teleshopping o singură dată la un interval de cel puțin 30 de minute, cu condiția că durata programată a programului respectiv depășește 30 de minute. Nu este permisă inserarea publicității sau a teleshoppingului în programele audiovizuale cu caracter religios.
    (4) Furnizorii publici de servicii media nu au dreptul de a difuza teleshopping.
    (5) Furnizorii publici de servicii media pot difuza publicitate doar în cadrul programelor audiovizuale ce reflectă evenimente de interes major.
    (6) Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciilor media audiovizuale dedicate exclusiv publicității și teleshoppingului.
    Articolul 67. Spoturile publicitare și spoturile de teleshopping
    (1) Proporția de spoturi publicitare şi de spoturi de teleshopping într-un interval de o oră nu poate depăși 20%, respectiv 12 minute ca durată cumulată.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:
    a) mesajelor de autopromovare;
    b) mesajelor de sponsorizare;
    c) plasării de produse;
    d) mesajelor de interes general și celor umanitare, difuzate cu titlu gratuit;
    e) mesajelor de interes public, difuzate cu titlu gratuit;
    f) publicității electorale, difuzată cu titlu gratuit.
    (3) Spoturile publicitare și spoturile de teleshopping sînt separate de cele prevăzute la alin. (2) prin mijloace optice, acustice și/sau spațiale.
    (4) Spoturile izolate de publicitate sînt permise doar în cadrul transmisiunilor sportive și, cu titlu de excepție, în cadrul altor programe audiovizuale cu transmisiune în direct.
    (5) Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciilor media audiovizuale dedicate exclusiv publicității și teleshoppingului.
    Articolul 68. Programele de teleshopping
    (1) Programul de teleshopping este separat de alte programe audiovizuale prin mijloace optice, acustice și/sau spațiale.
    (2) Fereastra de difuzare dedicată programelor de teleshopping trebuie să aibă o durată neîntreruptă de cel puțin 15 minute, numărul maxim al ferestrelor de difuzare dedicate programelor de teleshopping fiind 8 pe zi. Durata totală a ferestrelor de difuzare dedicate programelor de teleshopping nu trebuie să depășească 3 ore pe zi.
    (3) În cadrul programelor de teleshopping nu pot fi difuzate spoturi publicitare.
    (4) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică serviciilor media audiovizuale dedicate exclusiv teleshoppingului.
    Articolul 69. Plasarea de produse
    (1) Este admisă plasarea de produse în cadrul serviciilor media audiovizuale, cu excepția programelor audiovizuale de știri și a celor cu conținut informativ-analitic de actualitate, a celor dedicate afacerilor pentru utilizatori, a celor cu caracter religios și a programelor audiovizuale pentru copii sau a celor cu conținut destinat în principal copiilor.
    (2) Programele audiovizuale care conțin plasare de produse trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
    a) să nu influențeze conținutul programelor audiovizuale și programarea acestora într-un mod în care să afecteze responsabilitatea și independența editorială a furnizorului de servicii media;
    b) să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea produselor ori serviciilor, mai ales prin mențiuni exprese cu caracter promoțional la produsele sau serviciile respective;
    c) să nu evidențieze sau să atragă atenție asupra mărfurilor respective într-o manieră exagerată, prin proeminență, accentuare sau referință nejustificată.
    (3) Furnizorii de servicii media sînt obligați să difuzeze mesajul privind plasarea de produse:
    a) la începutul și la sfîrșitul programului audiovizual care conține plasare de produse;
    b) la reluarea, după întrerupere, a programului audiovizual care conține plasare de produse.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică programelor audiovizuale care nu au fost nici produse, nici comandate de către furnizorul de servicii media sau de către o persoană afiliată acestuia.
    (5) Este interzisă plasarea de produse referitoare la:
    a) țigări și alte produse pe bază de tutun, țigări electronice;
    b) produse și/sau servicii ale persoanelor fizice și juridice avînd ca obiect principal de activitate fabricarea ori vînzarea țigărilor ori altor produse pe bază de tutun;
    c) produse medicamentoase sau tratamente medicale, disponibile numai pe bază de prescripție medicală.
    (6) Plasarea tematică este interzisă.
    Articolul 70. Publicitatea și teleshoppingul pentru băuturile alcoolice
    (1) Furnizorii de servicii media sînt în drept să difuzeze publicitate și teleshopping pentru băuturile alcoolice în conformitate cu prezentul cod, cu Legea nr. 1227/1997 cu privire la publicitate și cu  Regulamentul privind conținuturile audiovizuale.
    (2) În serviciile media audiovizuale, publicitatea și teleshoppingul pentru băuturile alcoolice trebuie să respecte următoarele cerințe:
    a) să nu vizeze cu precădere minorii și să nu prezinte minori consumînd astfel de băuturi;
    b) să nu stabilească o corelație între consumul de alcool și performanța fizică mărită sau ușurința în conducerea vehiculelor;
    c) să nu creeze impresia că consumul de alcool favorizează succesul social și sexual;
    d) să nu pretindă că alcoolul posedă calități terapeutice sau că este un stimulent, un sedativ sau un mijloc de rezolvare a conflictelor personale;
    e) să nu încurajeze consumul excesiv de alcool și să nu prezinte abstinența sau moderația într-o lumină negativă;
    f) să nu scoată în evidență conținutul ridicat de alcool drept atribut pozitiv al băuturilor.
    Articolul 71. Publicitatea și teleshoppingul pentru produsele medicamentoase
                          și tratamentele medicale
    (1) Furnizorii de servicii media sînt în drept să difuzeze publicitate și teleshopping pentru produsele medicamentoase și tratamentele medicale în conformitate cu prezentul cod, cu Legea nr. 1227/1997 cu privire la publicitate și cu  Regulamentul privind conținuturile audiovizuale.
    (2) Se interzice difuzarea teleshoppingului pentru produsele medicamentoase care intră sub incidența autorizației de marketing în sensul Directivei 2001/83/CE, precum și a teleshoppingului pentru tratamentele medicale.
    Articolul 72. Publicitatea politică și cea electorală
    Publicitatea politică și cea electorală se difuzează în conformitate cu prevederile Codului electoral și ale Legii nr. 1227/1997 cu privire la publicitate.
Capitolul X
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
    Articolul 73. Misiunea Consiliului Audiovizualului
    (1) Consiliul Audiovizualului este garant al interesului public în domeniul audiovizualului și are misiunea de a contribui la dezvoltarea serviciilor media audiovizuale în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale prevăzute de prezentul cod, cu normele, standardele și cele mai bune practici internaționale în domeniu.
    (2) În sensul prezentului cod, interes public în domeniul audiovizualului reprezintă interesul pentru asigurarea unei informări pluraliste și obiective a populației, un interes superior în raport cu interesele politice, economice, comerciale, ideologice sau de altă natură.
    Articolul 74. Statutul Consiliului Audiovizualului
    (1) Consiliul Audiovizualului este autoritate publică autonomă, este independent din punct de vedere organizațional față de orice altă entitate și este responsabil de implementarea prevederilor prezentului cod.
    (2) Consiliul Audiovizualului are statut de persoană juridică de drept public.
    (3) Consiliul Audiovizualului este consultat cu privire la proiectele de acte normative prin care se reglementează activități din domeniul audiovizualului și din domeniile conexe.
    (4) Consiliul Audiovizualului este consultat în procesul de definire a poziției Republicii Moldova la negocierile internaționale cu privire la domeniul audiovizualului și, prin reprezentanții acestuia,  participă la acestea.
    (5) Consiliul Audiovizualului este responsabil pentru punerea în aplicare a convențiilor și a tratatelor internaționale în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 75. Atribuțiile Consiliului Audiovizualului
    (1) Consiliul Audiovizualului asigură dezvoltarea serviciilor media audiovizuale în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale prevăzute de prezentul cod.
    (2) Consiliul Audiovizualului elaborează, dezbate public, aprobă, actualizează și pune în aplicare strategii de dezvoltare a serviciilor media audiovizuale pe termen mediu și lung.
    (3) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Consiliul Audiovizualului elaborează și supraveghează punerea în aplicare:
    a) a reglementărilor privind condițiile, criteriile și procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de suspendare și de revocare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisiune;
    b) a reglementărilor privind conținuturile serviciilor media audiovizuale liniare și neliniare, precum și privind serviciile de platformă de partajare a materialelor video;
    c) a reglementărilor privind comunicările comerciale audiovizuale;
    d) a reglementărilor privind regimul juridic al proprietății;
    e) a reglementărilor privind modul de desemnare a membrilor Consiliului de supraveghere și de examinare a raportului anual de activitate al acestuia;
    f) a reglementărilor privind asigurarea accesului la servicii media audiovizuale, privind informarea corectă, dreptul la replică, protecția minorilor și a persoanelor cu dizabilități, egalitatea de gen;
    g) a reglementărilor privind protejarea spațiului audiovizual național;
    h) a metodologiilor de monitorizare a conținuturilor serviciilor media audiovizuale liniare și neliniare, precum și ale serviciilor de platformă de partajare a materialelor video;
    i) a metodologiilor de monitorizare a pluralismului audiovizual și a respectării normelor privind remedierea situațiilor referitoare la situația dominantă în formarea opiniei publice;
    j) a altor acte normative care asigură implementarea prevederilor prezentului cod;
    k) a normelor și procedurilor interne prevăzute la art. 80 alin. (1).
    (4) Consiliul Audiovizualului:
    a) exercită controlul asupra modului în care furnizorii și distribuitorii de servicii media își îndeplinesc obligațiile asumate, conform prezentului cod. Controlul asupra conținuturilor serviciilor media audiovizuale și ale programelor audiovizuale este exercitat numai după furnizarea acestora, în conformitate cu art. 7 alin. (5);
    b) elaborează și aprobă lista evenimentelor de importanță majoră;
    c) examinează și soluționează petițiile și sesizările privind activitatea furnizorilor de servicii media, furnizorilor serviciilor de platformă de partajare a materialelor video și a distribuitorilor de servicii media, inclusiv cu privire la dreptul de autor și la drepturile conexe;
    d) elaborează și actualizează lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must carry” și o publică pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului;
    e) cooperează cu instituții similare din alte state în vederea preluării și implementării celor mai bune practici și standarde internaționale în domeniul audiovizualului;
    f) cooperează cu alte autorități publice și instituții competente din Republica Moldova în vederea aplicării legislației în domeniul audiovizualului;
    g) exercită atribuții prevăzute de Codul electoral și de alte acte normative;
    h) solicită furnizorilor de servicii media, furnizorilor serviciilor de platformă de partajare a materialelor video și distribuitorilor de servicii media informațiile privind activitatea acestora, indicînd temeiul legal, scopul solicitării și termenul prezentării informației respective;
    i) inițiază și organizează activități de cercetare în domeniul audiovizualului, studii de piață, sondaje, studii de audiență și alte studii în vederea aplicării prevederilor legale din domeniu și, în acest scop, este în drept să contracteze instituții specializate în condițiile Legii nr. 131/2015 cu privire la achizițiile publice;
    j) ține și actualizează registrul furnizorilor de servicii media, al furnizorilor serviciilor de platformă de partajare a materialelor video și al distribuitorilor de servicii media.
    (5) Consiliul Audiovizualului asigură transparența:
    a) proprietății și finanțării furnizorilor de servicii media și a distribuitorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova;
    b) tarifelor și a condițiilor privind utilizarea serviciilor media audiovizuale;
    c) activității proprii.
    (6) În vederea exercitării atribuțiilor, Consiliul Audiovizualului emite acte normative, precum și reguli de conduită profesională cu caracter de recomandare.
    (7) Consiliul Audiovizualului aplică sancțiuni în conformitate cu prezentul cod.
    (8) Consiliul Audiovizualului exercită alte atribuții  în conformitate cu prezentul cod.
    Articolul 76. Componența Consiliului Audiovizualului
    (1) Consiliul Audiovizualului este constituit din 9 membri, care trebuie să fie integri și să dețină experiență profesională în domeniul audiovizualului, al comunicării și jurnalismului, al dreptului, al cinematografiei, al culturii, al științei și cercetării, al tehnologiei informației și comunicațiilor, al publicității, precum și în activitatea academică. La constituirea Consiliului Audiovizualului se respectă principiul egalității de gen.
    (2) Consiliul Audiovizualului este format din:
    a) 2 membri propuși de Parlament;
    b) un membru propus de Președintele Republicii Moldova;
    c) un membru propus de Guvern;
    d) 5 membri propuși de organizațiile societății civile, selectați prin concurs public.
    (3) Candidații la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului sînt selectați de comisia parlamentară de profil. Cu 60 de zile înainte de expirarea mandatului de membru al Consiliului Audiovizualului, președintele comisiei parlamentare de profil:
    a) solicită entităților enumerate la alin. (2) lit. a)–c) să propună cîte 2 candidați pentru fiecare funcție vacantă de membru al Consiliului Audiovizualului;
    b) anunță concurs public pentru selectarea candidaților propuși de organizațiile societății civile, făcînd publice pe pagina web oficială a Parlamentului și pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului regulamentul de organizare și desfășurare a concursului respectiv și data-limită pentru depunerea dosarelor, în funcție de poziția cărei entități devine vacantă.
    (4) În termen de 15 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a dosarelor, comisia parlamentară de profil desfășoară concursul, conform regulamentului, și selectează cîte un candidat pentru fiecare funcție vacantă. În cazul în care pentru una sau mai multe funcții vacante nu este selectat niciun candidat, în termen de 10 zile lucrătoare este organizat un nou concurs, în condițiile prezentului articol.
    (5) Poate candida la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului persoana care întrunește cumulativ următoarele cerințe:
    a) deține diplomă de licență sau echivalentă cu aceasta și are experiență de cel puțin 5 ani în unul din domeniile prevăzute la alin. (1);
    b) cunoaște prevederile legislației naționale și ale Uniunii Europene, precum și bunele practici internaționale în domeniul audiovizualului și în domeniile conexe;
    c) deține cetățenia Republicii Moldova;
    d) cunoaște limba română și cel puțin o limbă de circulație internațională;
    e) nu are calitatea de membru de partid și/sau de afiliat politic;
    f) nu deține, în mod direct sau indirect, interese, inclusiv financiare în cadrul furnizorilor de servicii media, distribuitorilor de servicii media, întreprinderilor de comunicații electronice sau al întreprinderilor din domeniul publicității;
    g) are o reputație ireproșabilă;
    h) nu este privată de dreptul de a ocupa o funcție publică prin hotărîre judecătorească definitivă.
    (6) Comisia parlamentară de profil selectează sau respinge candidații la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului prin hotărîre motivată. După selectarea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Audiovizualului, Comisia parlamentară de profil prezintă în ședința în plen a Parlamentului un raport, iar Comisia parlamentară juridică, pentru numiri și imunități – un coraport privind întrunirea cerințelor prevăzute de prezentul articol.
    (7) Membrii Consiliului Audiovizualului sînt desemnați prin hotărîrea Parlamentului, adoptată cu votul majorității deputaților prezenți. În cazul în care un candidat la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului nu întrunește numărul necesar de voturi, în termen de 10 zile lucrătoare de la ședința în plen a Parlamentului este anunțat un nou concurs, în condițiile prezentului articol.
    (8) Membrii Consiliului Audiovizualului sînt desemnați pentru un singur mandat de 6 ani.
    (9) Reînnoirea componenței Consiliului Audiovizualului se efectuează eșalonat. La expirarea mandatelor, noii membri ai Consiliului Audiovizualului sînt desemnați în ordinea prevăzută pentru entitățile specificate la alin. (2).
    (10) În caz de vacanță a funcției înainte de termen, un nou membru al Consiliului Audiovizualului este desemnat pe durata restantă a mandatului, la propunerea aceleiași entități.
    Articolul 77. Membrii Consiliului Audiovizualului
    (1) Membrii Consiliului Audiovizualului nu reprezintă entitatea care i-a desemnat și își onorează atribuțiile în conformitate cu legea, fiind liberi de influența  oricăror alte entități publice sau private.
    (2) Pe durata mandatului, membrii Consiliului Audiovizualului sînt inamovibili.
    (3) Programul de muncă al membrilor Consiliului Audiovizualului are o durată normală a timpului de muncă.
    (4) Vacanța funcției de membru al Consiliului Audiovizualului survine de drept în cazul:
    a) expirării mandatului;
    b) demisiei;
    c) condamnării prin hotărîre judecătorească definitivă;
    d) pierderii cetățeniei Republicii Moldova;
    e) imposibilității exercitării funcției pentru o perioadă mai mare de 4 luni, în mod neîntrerupt, stabilită prin acte doveditoare;
    f) absenței, motivate sau nemotivate, de la cel puțin 7 ședințe consecutive;
    g) incompatibilității cu funcția de membru al Consiliului Audiovizualului, în conformitate cu prevederile art. 78;
    h) instituirii unei măsuri de ocrotire judiciară prin hotărîre judecătorească definitivă;
    i) decesului.
    (5) În cazul vacanței funcției, președintele Consiliului Audiovizualului prezintă o notificare Comisiei parlamentare de profil în termen de 5 zile lucrătoare de la data survenirii vacanței funcției.
    (6) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. a), membrul Consiliului Audiovizualului continuă să-și exercite funcția pînă la desemnarea altei persoane pentru funcția respectivă, dar nu mai mult de 6 luni. În cazurile prevăzute la alin. (4) lit. b)–i), funcția de membru al Consiliului Audiovizualului rămîne vacantă de la data emiterii ordinului de către președintele Consiliului Audiovizualului.
    (7) Membrii Consiliului Audiovizualului exercită funcții de demnitate publică.
    (8) Pe durata exercitării funcției, membrii Consiliului Audiovizualului nu pot face declarații sau întreprinde acțiuni susceptibile să dăuneze independenței funcției acestora și nu pot profita de funcția pe care o dețin în scopul obținerii avantajelor politice, economice sau de altă natură.
    Articolul 78. Incompatibilitățile funcției de membru al Consiliului Audiovizualului
    (1) Funcția de membru al Consiliului Audiovizualului este incompatibilă cu oricare altă funcție publică sau privată, cu excepția celor didactice și științifice, dacă nu prezintă conflicte de interese.
    (2) Pe durata mandatului, membrii Consiliului Audiovizualului nu pot fi membri ai partidelor politice sau ai altor organizații social-politice.
    (3) Membrii Consiliului Audiovizualului, precum și persoanele apropiate ai acestora, în sensul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, nu au dreptul să dețină, direct sau indirect, acțiuni ori părți sociale în societăți comerciale cu activități în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului Audiovizualului.
    (4) Membrii Consiliului Audiovizualului, precum și persoanele apropiate ai acestora nu pot fi membri în consiliile de administrație ori în organele de conducere ale furnizorilor de servicii media și ale distribuitorilor de servicii media și nici nu pot să exercite funcții ori să dețină acțiuni ori părți sociale ale unei persoane juridice, deținătoare a unei licențe de emisie sau a unei autorizații de retransmisiune.
    (5) În scopul aplicării prevederilor alin. (3) și (4), membrii Consiliului Audiovizualului depun în ședință publică o declarație de conformitate pe propria răspundere.
    (6) Membrul Consiliului Audiovizualului care, în momentul desemnării, se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1)–(4) dispune de un termen de 30 de zile pentru a înlătura situația de incompatibilitate, perioadă în care nu deține drept de vot în cadrul Consiliului Audiovizualului.
    Articolul 79. Conducerea Consiliului Audiovizualului
    (1) Consiliul Audiovizualului este condus de un președinte și de un vicepreședinte aleși prin vot secret de cel puțin 6 membri ai Consiliului.
    (2) Ședința Consiliului Audiovizualului în care este ales președintele este prezidată de cel mai în vîrstă membru al Consiliului.
    (3) Președintele Consiliului Audiovizualului este responsabil de activitatea Consiliului Audiovizualului în exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezentul cod.
    (4) Președintele Consiliului Audiovizualului:
    a) convoacă și prezidează ședințele Consiliului Audiovizualului;
    b) semnează deciziile și alte acte emise de către Consiliul Audiovizualului;
    c) asigură gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    d) numește și eliberează din funcție personalul aparatului Consiliului Audiovizualului;
    e) emite ordine privind activitatea aparatului Consiliului Audiovizualului;
    f) prezintă Parlamentului raportul anual de activitate al Consiliului Audiovizualului;
    g) reprezintă Consiliul Audiovizualului în relațiile cu autoritățile publice, cu persoanele juridice, precum și în relațiile internaționale;
    h) reprezintă Republica Moldova în organizații internaționale pe aspecte ce țin de serviciile media audiovizuale.
    (5) În absența președintelui Consiliului Audiovizualului, precum și în cazul survenirii de drept a vacanței funcției și pînă la alegerea unui nou președinte, atribuțiile președintelui sînt exercitate de vicepreședinte.
    (6) Președintele și vicepreședintele Consiliului Audiovizualului pot fi demiși, prin vot secret, la propunerea a 3 membri și cu votul a cel puțin 6 membri ai Consiliului Audiovizualului.
    Articolul 80. Organizarea și funcționarea Consiliului Audiovizualului
    (1) Consiliul Audiovizualului activează în baza propriului regulament de organizare și funcționare.
    (2) În vederea exercitării atribuțiilor, Consiliul Audiovizualului instituie o structură funcțională proprie, precum și poate institui structuri funcționale teritoriale.
    (3) Ședințele Consiliului Audiovizualului sînt deliberative cu prezența a cel puțin 6 membri. Consiliul Audiovizualului adoptă decizii cu votul a cel puțin 5 membri, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul cod. Toate deciziile Consiliului Audiovizualului sînt motivate.
    (4) Ședințele Consiliului Audiovizualului sînt publice. Votul exprimat de fiecare membru al Consiliului Audiovizualului este întotdeauna însoțit de argumentare. Membrii Consiliului Audiovizualului își pot exprima votul pro sau contra, deschis sau secret, fără a fi admisă abținerea de la vot.
    (5) Dezbaterile din cadrul ședințelor Consiliului Audiovizualului și rezultatele votării se consemnează în procese-verbale, semnate de către președintele Consiliului Audiovizualului. Deciziile împreună cu procesele-verbale se publică pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziilor respective.
    (6) În campaniile electorale, deciziile cu privire la examinarea contestațiilor de către Consiliul Audiovizualului sînt publicate pe pagina web oficială în termen de 2 zile de la data adoptării deciziei.
    (7) Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliul Audiovizualului intră în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Celelalte decizii ale Consiliului Audiovizualului sînt obligatorii de la data indicată în decizie.
    (8) Consiliul Audiovizualului publică deciziile pe pagina web oficială a acestuia și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Articolul 81. Finanțarea Consiliului Audiovizualului
    (1) Bugetul Consiliului Audiovizualului se constituie din subvenții de la bugetul de stat și din venituri proprii.
    (2) Subvențiile de la bugetul de stat se stabilesc anual, prin legea bugetului de stat, și reprezintă volumul subvențiilor de la bugetul de stat aprobat pentru anul precedent, indexat cu indicele prețurilor de consum din ultimul an bugetar executat deplin.
    (3) Veniturile proprii ale Consiliului Audiovizualului provin din donații, sponsorizări și alte surse legale. Nu pot constitui sursă de completare a bugetului Consiliului Audiovizualului veniturile provenite de la persoane fizice sau juridice care au interes în domeniul audiovizualului.
    (4) Consiliul Audiovizualului aprobă raportul anual cu privire la activitatea financiară a acestuia, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a consiliului.
    (5) Activitatea financiară a Consiliului Audiovizualului este verificată de către Curtea de Conturi în conformitate cu legislația în vigoare.
    Articolul 82. Remunerarea membrilor Consiliului Audiovizualului
    (1) Membrii Consiliului Audiovizualului sînt remunerați în conformitate cu Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    (2) Președintele Consiliului Audiovizualului este remunerat cu un salariu lunar echivalent salariului prevăzut pentru funcția de ministru.
    (3) Vicepreședintele Consiliului Audiovizualului este remunerat cu un salariu lunar în mărime de 95% din salariul lunar prevăzut pentru președintele Consiliului Audiovizualului.
    (4) Membrii Consiliului Audiovizualului sînt remunerați cu un salariu lunar în mărime de 90% din salariul lunar prevăzut pentru președintele Consiliului Audiovizualului.
    Articolul 83. Activitatea de supraveghere și control
    (1) Supravegherea respectării prevederilor prezentului cod și sancționarea încălcărilor, precum și controlul îndeplinirii obligațiilor și a deciziilor adoptate în temeiul și pentru aplicarea prezentului cod revin Consiliului Audiovizualului.
    (2) În activitatea de supraveghere și control, Consiliul Audiovizualului solicită informațiile și actele necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului cod. Solicitantul indică temeiul legal, scopul solicitării și termenul prezentării informației.
    (3) Consiliul Audiovizualului exercită controlul:
    a) din oficiu;
    b) la sesizarea unei autorități publice;
    c) ca urmare a petiției depuse de către o persoană fizică sau juridică.
    (4) În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. b) și c), Consiliul Audiovizualului, în termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii sesizării ori petiției, efectuează un control privind circumstanțele de fapt. Termenul respectiv poate fi prelungit prin decizia Consiliului Audiovizualului cu cel mult 15 zile lucrătoare. În cel mult 5 zile lucrătoare după efectuarea controlului privind circumstanțele de fapt, Consiliul Audiovizualului examinează sesizarea sau petiția în ședință publică, anunță rezultatele controlului, audiază subiecții interesați și decide respingerea sau acceptarea sesizării ori petiției și, după caz, aplicarea unei sancțiuni, în condițiile prevăzute de prezentul cod.
    (5) Rezultatele controlului efectuat în condițiile alin. (3) lit. a) se examinează în ședință publică, cu audierea subiecților interesați.
    (6) În sensul prezentului articol, se consideră subiecți interesați reprezentanții autorității publice care a depus sesizarea, persoană fizică sau juridică care a depus petiția ori reprezentanții acestora împuterniciți prin procură, reprezentanții organizației societății civile care a depus sesizarea, precum și reprezentanții furnizorului de servicii media, furnizorului serviciilor de platformă de partajare a materialelor video și distribuitorului de servicii media.
    (7) Cu excepția perioadei electorale, cu 10 zile lucrătoare înainte de desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia va fi examinată sesizarea sau petiția, Consiliul Audiovizualului informează subiecții interesați despre data, ora și locul desfășurării acesteia.
    (8) Consiliul Audiovizualului examinează sesizarea sau petiția în lipsa subiecților interesați dacă a fost respectată procedura informării prealabile a acestora.
    (9) Deciziile adoptate de către Consiliul Audiovizualului, în condițiile  alin. (3), sînt constituite din partea descriptivă, motivarea și dispozitivul.
    (10) Partea descriptivă se referă la temeiurile de fapt și de drept în baza cărora   a fost efectuat controlul, precum și la pretențiile și argumentele în apărare, invocate de subiecții interesați, rezultatele controlului efectuat de către Consiliul Audiovizualului, alte circumstanțe importante.
    (11) În motivare se indică încălcările depistate în urma efectuării controlului sau lipsa acestora, argumentele și probele pe care se întemeiază concluziile privind rezultatele controlului, precum și prevederile legale de care s-a condus Consiliul Audiovizualului.
    (12) Dispozitivul deciziei cuprinde concluzia Consiliului Audiovizualului privind admiterea sau respingerea integrală ori parțială a sesizării sau a petiției, sancțiunea aplicată, măsurile ce obligă subiecții interesați la o acțiune sau inacțiune, calea și termenul de atac al deciziei, termenul de executare și măsurile necesare pentru asigurarea executării deciziei.
    (13) Consiliul Audiovizualului contribuie plenar la soluționarea sesizărilor și a petițiilor pe cale amiabilă.
    (14) În cazul în care la efectuarea controlului sînt depistate elemente constitutive ale unei infracțiunii sau este constatată competența altei autorități, Consiliul Audiovizualului remite materialele relevante autorității competente.
    (15) Consiliul Audiovizualului efectuează anual, din oficiu, un control al modului de executare a prevederilor legale în vigoare de către furnizorii de servicii media, furnizorii serviciilor de platformă de partajare a materialelor video și distribuitorii de servicii media. Rezultatele controlului sînt reflectate în raportul anual de activitate al Consiliului Audiovizualului.
    Articolul 84. Sancțiuni
    (1) Furnizorii de servicii media, furnizorii de servicii de platformă de partajare a materialelor video și distribuitorii de servicii media poartă răspundere pentru încălcarea legislației în domeniul audiovizualului în conformitate cu prezentul articol și cu legislația în vigoare.
    (2) Pentru încălcarea prevederilor prezentului cod, Consiliul Audiovizualului aplică sancțiuni stabilite individual, în funcție de gravitatea încălcării, de efectele acesteia, precum și de frecvența încălcărilor comise în ultimele 12 luni.
    (3) Se sancționează cu avertizare publică furnizorii de servicii media care au comis prima încălcare a prevederilor stipulate la:
    a) art. 4 alin. (3), (4)  și  (6)–(9), art.  5 alin.  (2), art.  6  alin. (4)–(6), art. 13–15, art. 16 alin. (3), art. 19 alin. (2)–(6), art. 20 alin. (5), (10) și (11) și art. 22 din prezentul cod;
    b) art. 70 alin. (2), (6) și (11) din Codul electoral.
    (4) Se sancționează cu avertizare publică distribuitorii de servicii media care au comis prima încălcare a prevederilor art. 55 alin. (2)–(10).
    (5) Se sancționează cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări:
    a) refuzul de a se supune controlului în conformitate  cu  prevederile art. 75 alin. (4) lit. a), refuzul de a permite accesul în spațiile în care aceștia își desfășoară activitatea, refuzul de a crea condiții de vizionare a ofertei de servicii media audiovizuale retransmise sau de a pune la dispoziția reprezentanților împuterniciți documentele solicitate și înregistrările programelor audiovizuale difuzate;
    b) nerespectarea ofertei de servicii media audiovizuale retransmise de către distribuitorul de servicii media;
    c) omiterea prezentării, pînă la data de 1 februarie a anului următor celui de gestiune, a rapoartelor de activitate anuale și a contractelor de retransmisiune a serviciilor media audiovizuale;
    d) utilizarea ilegală a semnalelor și/sau a siglei unui alt furnizor de servicii media;
    e) nerespectarea prevederilor privind comunicarea motivelor și a obiectului sancțiunii, prevăzute la alin. (11)–(13) ale prezentului articol;
    f) transmisiunea/retransmisiunea serviciilor media audiovizuale cu încălcarea prevederilor licenței de emisie sau ale autorizației de retransmisiune; 
    g) nerespectarea concepției generale a serviciului media audiovizual, aprobată de către Consiliul Audiovizualului;
    h) nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe;
    i) nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) și (3) și refuzul de a pune la dispoziția Consiliului  Audiovizualului înregistrările serviciului media audiovizual;
    j) nerespectarea prevederilor privind condițiile de furnizare a comunicărilor comerciale audiovizuale prevăzute la art. 63 alin. (2)–(4) și la art. 64, amenda fiind aplicată pentru fiecare caz de încălcare constatat;
    k) comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alin. (3) și (4) din prezentul articol;
    l) nerespectarea prevederilor art. 63 alin. (6).
    (6) Se sancționează cu amendă de la 10000 de lei la 15000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări:
    a) nerespectarea deciziilor Consiliului Audiovizualului privind protecția minorilor;
    b) utilizarea tehnicii mesajelor subliminale în cadrul spoturilor de publicitate sau de teleshopping;
    c) nerespectarea obligației de a asigura transparența proprietății furnizorilor de servicii media, prevăzută la art. 21, și a regimului juridic al proprietății, prevăzut la art. 28 alin. (2)–(12) și art. 29 alin. (7);
    d) comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alin. (5) din prezentul articol, cu excepția art. 19 alin. (2);
    e) nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (5) și (6) și ale art. 70 alin. (3)–(5) din Codul electoral.
    (7) Se sancționează cu amendă de la 15000 de lei la 20000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări:
    a) transmisiunea/retransmisiunea serviciilor media audiovizuale fără licență de emisie sau autorizație de retransmisiune;
    b) transmisiunea/retransmisiunea serviciilor media audiovizuale în afara zonei de acoperire specificate în licența de emisie sau în autorizația de retransmisiune;
    c) retransmisiunea serviciilor media audiovizuale cu încălcarea prevederilor art. 53–55;
    d) difuzarea unor opere cinematografice în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu deținătorii dreptului de autor și ai drepturilor conexe sau fără a obține o licență valabilă prin care se acordă dreptul de a le difuza;
    e) întreruperea nemotivată a activității furnizorului de servicii media sau a distribuitorului de servicii media pentru o perioadă mai mare de 10 zile ori pentru mai mult de 30 de zile intermitente pe parcursul unui an calendaristic;
    f) comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alin. (6) din prezentul articol;
    g) nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (9) și (10) din Codul electoral.
    (8) Se sancționează cu amendă de la 25000 de lei la 30000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media care au comis în mod repetat, în decurs de 12 luni, încălcările prevăzute la alin. (7).
    (9) Se sancționează cu amendă de la 40000 de lei la 70000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media care au încălcat prevederile art. 11 alin. (2) și ale art. 17. Pentru încălcarea repetată a prevederilor respective, amenda constituie de la 70000 de lei la 100000 de lei. Retragerea licenței de emisie pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2) și ale art. 17 se aplică după ce au fost aplicate gradual sancțiunile prevăzute de prezentul alineat.
    (10) Se sancționează cu suspendarea licenței de emisie sau a autorizației de retransmisiune furnizorul de servicii media sau, respectiv, distribuitorul de servicii media care a comis în mod repetat,  în decurs de 12 luni, încălcările prevăzute la alin. (8). Suspendarea licenței de emisie sau a autorizației de retransmisiune se aplică după ce au fost aplicate gradual sancțiunile prevăzute la alin. (4)–(8).
    (11) Furnizorul de servicii media sau distribuitorul de servicii media căruia  i s-a aplicat una dintre sancțiunile prevăzute de prezentul articol are obligația de a comunica publicului motivele și obiectul sancțiunii în modul indicat de Consiliul Audiovizualului în decizia privind aplicarea sancțiunii.
    (12) Textul sancțiunii se difuzează în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri, în conformitate cu decizia respectivă a Consiliului Audiovizualului.
    (13) Distribuitorul de servicii media sancționat se obligă să difuzeze textul sancțiunii periodic timp de 24 de ore, în conformitate cu decizia Consiliului Audiovizualului cu privire la aplicarea sancțiunii.
    (14) Licența de emisie este retrasă în condițiile art. 27, iar autorizația de retransmisiune – în condițiile art. 54 alin. (7).
    (15) Decizia Consiliului Audiovizualului privind aplicarea sancțiunii este motivată, devenind executorie de la data publicării. Deciziile Consiliului Audiovizualului privind aplicarea sancțiunii  pot fi atacate în instanța de judecată de către furnizorul de servicii media sancționat sau de către distribuitorul de servicii media sancționat.
    (16) În vederea protejării spațiului audiovizual național, instanța de judecată va examina litigiile care reies din încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2) și ale art. 17 în termen de 30 de zile. Apelul sau recursul este depus în termen de 3 zile de la data pronunțării hotărîrii și se examinează în termen de 10 zile.
    (17) În cazul în care în decurs de 12 luni de la data ultimei sancționări furnizorul de servicii media sau distribuitorul de servicii media nu comite alte încălcări ale prevederilor prezentului cod, sancțiunile anterioare sînt considerate nule.
    Articolul 85. Cooperarea cu alte autorități publice
    (1) În vederea exercitării atribuțiilor, Consiliul Audiovizualului cooperează cu autoritățile publice din Republica Moldova.
    (2) Procedura și condițiile de cooperare cu autoritățile publice sînt stabilite prin acorduri de cooperare, care sînt publicate pe paginile web oficiale ale părților contractante.
    (3) Consiliul Audiovizualului cooperează cu Consiliul Concurenței în scopul asigurării unei concurențe loiale pe piața serviciilor media audiovizuale, al prevenirii și excluderii situațiilor dominante în formarea opiniei publice prin intermediul furnizorilor de servicii media.
    (4) Consiliul Audiovizualului cooperează cu autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și al tehnologiei informației în scopul asigurării funcționalității principiului de „ghișeu unic” la eliberarea licențelor de emisie.
    (5) Consiliul Audiovizualului cooperează cu autoritatea responsabilă de domeniul medicamentelor în scopul aplicării legislației cu privire la comunicările audiovizuale comerciale pentru produsele medicamentoase și tratamentele medicale.
    (6) Consiliul Audiovizualului cooperează cu autoritatea pentru protecția obiectelor de proprietate intelectuală, precum și cu organizațiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale în scopul asigurării protecției dreptului de autor și a drepturilor conexe în domeniul audiovizualului.
    (7) Cooperarea Consiliului Audiovizualului poate fi extinsă și pentru alte domenii decît cele prevăzute în prezentul articol, conform competenței atribuite prin lege autorităților respective.
    (8) Consiliul Audiovizualului, în raportul anual de activitate, reflectă rezultatele cooperării cu alte autorități publice.
    Articolul 86. Cooperarea cu societatea civilă
    (1) Pentru exercitarea atribuțiilor, Consiliul Audiovizualului cooperează cu organizațiile reprezentative de profil ale societății civile în scopul:
    a) elaborării documentelor ce vizează domeniul audiovizualului;
    b) monitorizării serviciilor media audiovizuale;
    c) elaborării analizelor, expertizelor și recomandărilor relevante domeniului audiovizualului;
    d) consultării asupra aspectelor importante ale domeniului audiovizualului;
    e) asigurării altor necesități.
    (2) Propunerile și sugestiile organizațiilor reprezentative de profil ale societății civile au pentru Consiliul Audiovizualului caracter de recomandare.
    (3) Consiliul Audiovizualului reflectă în raportul anual de activitate rezultatele cooperării cu societatea civilă.
    Articolul 87. Responsabilitatea Consiliului Audiovizualului
    (1) Consiliul Audiovizualului prezintă raportul anual de activitate în ședința în plen a Parlamentului.
    (2) Pînă la data de 1 martie a anului următor, Consiliul Audiovizualului depune la comisia parlamentară de profil raportul anual de activitate, precum și îl publică pe pagina sa web oficială.
Capitolul XI
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
    Articolul 88. Intrarea în vigoare a prezentului cod
    Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepția:
    a) art. 6 alin. (4) și (5), a căror punere în aplicare este asigurată gradual în decurs de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului cod;
    b) art. 6 alin. (6), a cărui punere în aplicare este asigurată gradual în decurs de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului cod;
    c) art. 26 alin. (1), care se aplică după 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod;
    d) art. 28 alin. (4), art. 29, art. 33 alin. (2), care se aplică după 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod.
    Articolul 89
    (1) Consiliul Audiovizualului este succesorul de drept al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
    (2) Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului își exercită funcția pînă la expirarea mandatelor.
    (3) Membrii Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ,,Teleradio-Moldova” își exercită funcția pînă la expirarea mandatelor.
    Articolul 90
    (1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod, distribuitorii de servicii media vor ajusta structura ofertelor de servicii media audiovizuale la prevederile art. 55.
    (2) Prevederile art. 57–60 se aplică după 6 luni de la data aprobării de către Consiliul Audiovizualului a procedurii de notificare și de eliberare a avizului de furnizare a serviciilor media audiovizuale neliniare.
    Articolul 91
    (1) Licențele de emisie acordate pînă la data intrării în vigoare a prezentului cod sînt valabile pînă la expirarea termenului pentru care au fost eliberate și sînt prelungite de drept în conformitate cu prevederile prezentului cod.
    (2) Autorizațiile de retransmisiune acordate pînă la data intrării în vigoare a prezentului cod sînt valabile pînă la expirarea termenului pentru care au fost eliberate.
    (3) Autorizația de retransmisiune a distribuitorului de servicii media ,,Moldtelecom” S.A. este valabilă pînă la data expirării termenului pentru care a fost eliberată.
    Articolul 92
    La data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare.
    Articolul 93
    În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod, Guvernul:
    a) va elabora și va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în concordanță cu prezentul cod;
    b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezentul cod și va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru punerea în aplicare a acestuia.
    Articolul 94
    Consiliul Audiovizualului:
    a) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod:
    – va institui reglementări și va întreprinde, în limita competențelor, măsurile necesare în scopul protejării spațiului audiovizual național;
    – va institui reglementări, inclusiv privind asigurarea dreptului persoanei de a accede la serviciile media audiovizuale liniare;
    – va adopta procedura de notificare și de eliberare a avizului de furnizare a serviciilor media audiovizuale neliniare;
    b) în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod, va aproba Regulamentul privind conținuturile audiovizuale.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                   Andrian CANDU

    Nr. 174. Chișinău, 8 noiembrie 2018.