LPC220/2018
ID intern unic:  378393
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 220
din  08.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 12.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 462-466     art Nr : 772     Data intrarii in vigoare : 12.12.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 752), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Denumirea legii va avea următorul cuprins:
    „Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri”.
    2. În cuprinsul legii, după sintagma „trupele organelor afacerilor interne”, cu excepția cazurilor în care se referă la trupele organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S., la orice formă gramaticală, se introduce textul „și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. II. – Legea nr. 345/2003 cu privire la apărarea națională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 775), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Trupele de Carabinieri”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Inspectoratul General de Carabinieri” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 24 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) aprobă și modifică, la propunerea Președintelui Republicii Moldova sau Guvernului, structura generală şi efectivul componentelor Forţelor Armate;”.
    3. La articolul 25 alineatul (2), litera i) se completează în final cu textul „ , cu excepția Comandantului general al Inspectoratului General de Carabinieri”.
    4. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Inspectoratul General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne efectuează conducerea unităţilor (subunităţilor) din subordine în vederea executării misiunilor ce le revin în conformitate cu Legea nr. 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri şi asigură pregătirea unităţilor (subunităţilor) respective pentru participarea la operaţii (acţiuni) de apărare a ţării în conformitate cu Planul de întrebuinţare a Forţelor Armate.”
    Art. III. – În cuprinsul Legii nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor penru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 137–138, art. 1054), cu modificările ulterioare, textul „reprezentantul Departamentului trupelor de carabinieri” se substituie cu textul „reprezentantul Inspectoratului General de Carabinieri”.
    Art. IV. – În cuprinsul Legii nr. 52/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 356), cu modificările ulterioare, sintagma „Trupelor de Carabinieri” se substituie cu sintagma „Inspectoratului General de Carabinieri”,  iar în anexa nr. 1 la lege, sintagma „Trupele de Carabinieri” – cu sintagma „Inspectoratul General de Carabinieri”.
    Art. V. – Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129–131, art. 618), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 31 alineatul (2) litera e), textul „ , de comandant al Trupelor de Carabinieri” se exclude.
    2. La articolul 35 alineatul (2) litera d), textul „ , comandantul Trupelor de Carabinieri” se exclude.
    Art. VI. – În cuprinsul Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare  în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, cuvintele „trupelor de carabinieri” se substituie cu sintagma „Inspectoratului General de Carabinieri”.
    Art. VII. – La articolul 3 din Legea nr. 218/2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 254–262, art. 836), cu modificările ulterioare, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) personalul, care deţine grade şi statut special, grade și statut militar, din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate, Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului Protecţie şi Pază de Stat, Ministerului Finanţelor, Serviciului Vamal, Serviciului de Stat de Curieri Speciali, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, precum şi procurorii;”.
    Art. VIII. – Articolul 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Contravențiile prevăzute la art. 69, art. 91 alin. (1), art. 911 alin. (16) și (18), art. 354, 355 și 357, care au fost săvîrșite în timpul îndeplinirii misiunilor Inspectoratului General de Carabinieri de menținere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, de protecţie a obiectivelor de importanță deosebită, de prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgenţă, de asediu şi de război, se constată și se examinează inclusiv de carabinieri.”
    Art. IX. – Legea nr. 26/2008 privind întrunirile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 80, art. 261), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 11 alineatul (2), după cuvintele „organelor de poliție” se introduce textul „și Inspectoratului General de Carabinieri”.
    2. La articolul 19 litera c), după cuvintele „ori a organului de poliție” se introduce textul „și/sau Inspectoratului General de Carabinieri”.
    3. La articolul 20 alineatul (1) litera b), cuvintele „și organului de poliție” se substituie cu textul „ , organului de poliție și subdiviziunii Inspectoratului General de Carabinieri, în raza teritorială a căreia se desfășoară întrunirea,”.
    4. La articolul 21 alineatul (1), după cuvintele „împreună cu poliția” se introduce textul „și/sau cu carabinierii”.
    5. Articolul 22:
    la alineatul (2), cuvintele „poliția va” se substituie cu textul „poliția și/sau carabinierii vor”, iar cuvintele „va repeta” – cu cuvintele „se va repeta”;
    la alineatul (3), cuvintele „poliția va” se substituie cu textul „poliția și/sau carabinierii vor”; 
    la alineatul (4), după cuvintele „organul de poliție” se introduc cuvintele „sau carabinierii”.
    Art. X. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
    b) va adopta actele normative necesare executării prezentei legi.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Andrian  CANDU

    Nr. 220. Chișinău, 8 noiembrie 2018.