LPC245/2018
ID intern unic:  378395
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 245
din  15.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 12.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 462-466     art Nr : 774     Data intrarii in vigoare : 12.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 752), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În preambulul  legii, textul „în  cadrul  Departamentului  instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu textul „funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare”.
    2. La articolul 1 alineatele (1) și (2), la articolul 13 litera a), la articolul 14 literele a) și b), la articolul 44 alineatul (1) și la articolul 51 alineatul (2), după textul „trupele organelor afacerilor interne” se introduce textul „ , precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare,” sau, după caz, „ , precum și pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare,”.
    3. La articolul 1 alineatul (3), la articolul 6, în ambele cazuri, la articolul 12, la articolul 24, la articolul 29 alineatul (1), la articolul 30 alineatul (1), în ambele cazuri, la articolul 46, la articolul 55 alineatele (1) și (2), la articolul 54 și la articolul 59 alineatul (1), după textul „trupele organelor afacerilor interne” se introduce, după caz, textul „ , precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare,”, textul  „ , precum și ai funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare,” sau textul „ , precum și a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare,”.
    4. La articolul 2 alineatele (1) și (4), la articolul 7,  la articolul 16 alineatul (1) litera a), la articolul 19, la articolul 21 partea introductivă, la articolul 26 alineatul (1), la articolul 55 alineatul (1), la articolul 60 alineatul (1) și la articolul 61 alineatul (1), după textul „trupele organelor afacerilor interne” se introduce textul „ , precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare,”.
    5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Ajutoarele băneşti şi compensaţiile
    Militarii, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, eliberați din serviciu, familiile de militari, de persoane din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, familiile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pensionarii din rîndul militarilor, al persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și din rîndul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care şi-au pierdut întreţinătorul primesc ajutoare băneşti şi compensaţii în modul şi în mărimile stabilite de Guvern.”
    6. La articolul 13, literele b), c) și d) vor avea următorul cuprins:
    „b) militarii care au satisfăcut serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, eliberați din serviciu pentru limită de vîrstă sau din motive de boală, care, în ziua eliberării din serviciu, au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani calendaristici, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni în serviciul militar sau în serviciul în organele afacerilor interne;
    c) militarii care au satisfăcut serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, eliberați din serviciu din motive de sănătate limitată sau în caz de reorganizare a statelor, care, în ziua eliberării, au atins limita de vîrstă în serviciul militar prin contract sau în serviciul în organele afacerilor interne şi au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani calendaristici, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni în serviciul militar sau în serviciul în organele afacerilor interne;
    d) militarii care au satisfăcut serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, eliberați din serviciu din alte motive decît cele expuse la lit. b) şi c) din prezentul articol, care au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni în serviciul militar sau în serviciul în organele afacerilor interne, la atingerea vîrstei de pensionare stabilite de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat.”
    7. Articolul 18:
    în partea introductivă, după textul „trupele organelor afacerilor interne” se introduce textul „ , precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare,”;
    la litera a), după textul „în funcţiile corpului de comandă și în trupe,” se introduce textul „serviciul în cadrul sistemului peniteniciar și/sau sistemului administrației penitenciare,”, iar după textul „trupele organelor afacerilor interne” se introduce textul „ , precum și al funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare,”;
    literele b) și e) se completează cu textul „și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) serviciul în forţele armate, în organele securităţii de stat şi în organele afacerilor interne ale fostei U.R.S.S. şi ale altor state, dacă militarii, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au fost transferați, în modul stabilit, în Forţele Armate, în organele securităţii statului şi în organele afacerilor interne ale Republicii Moldova;”.
    8. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 31. Membrii de familie care au dreptul la pensie în cazul
                            pierderii întreţinătorului
    (1) Dreptul la pensie în cazul pierderii întreţinătorului îl au membrii inapţi pentru muncă din familiile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și din familiile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, decedați sau căzuți la datorie, întreţinuţi de către aceștia. Pensia se acordă, indiferent dacă au fost sau nu întreţinuţi de către cel decedat: copiilor inapţi pentru muncă; părinţilor inapţi pentru muncă şi soţiei (soţului), dacă după moartea întreţinătorului aceştia şi-au pierdut sursa de existenţă; părinţilor inapţi pentru muncă şi soţiilor (soţilor) inapte pentru muncă ale militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, căzuţi pe front sau în timpul participării la operaţiuni de luptă pe timp de pace.
    (2) La stabilirea dreptului la pensie în cazul pierderii întreţinătorului, inapţi pentru muncă sînt consideraţi următorii membri de familie:
    a) copiii, fraţii, surorile şi nepoţii care nu au atins vîrsta de 18 ani sau care au depăşit această vîrstă, dacă au devenit persoane cu dizabilităţi înainte de a fi împlinit 18 ani, iar elevii din şcolile profesional-tehnice şi licee, colegii, studenţii din instituţiile de învăţămînt superior beneficiază de dreptul la pensie pînă la absolvirea acestor instituţii, dar cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani. Totodată, fraţii, surorile şi nepoţii se bucură de dreptul la pensie doar în cazul în care nu au părinţi apţi pentru muncă;
    b) tatăl, mama şi soţia (soţul) care au atins vîrsta pensionării prevăzută de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat sau sînt încadraţi în grad de dizabilitate, precum şi mamele şi soţiile în vîrstă de 50 de ani ale militarilor şi ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care au decedat în urma unei răniri, contuzii, schilodiri sau afecţiuni contractate în timpul participării la operaţiuni de luptă pe timp de pace;
    c) soţia (soţul) sau unul dintre părinţi, bunelul, bunica, fratele sau sora, indiferent de vîrstă sau de capacitatea de muncă, dacă ea (el) îngrijeşte copiii, fraţii, surorile sau nepoţii întreţinătorului decedat, atunci cînd aceştia nu au atins vîrsta de 8 ani, indiferent dacă au fost sau nu întreţinuţi de către cel decedat, şi nu lucrează, iar soţia (soţul) militarului, persoanei din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, funcționarului public cu statut special din sistemul administrației penitenciare şi a (al) pensionarului din categoria acestora, decedaţi ca urmare a cauzelor indicate în art. 21 lit. a) care îngrijește copii ce nu au atins vîrsta de 8 ani ai militarului, ai persoanei din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, ai funcționarului public cu statut special din sistemul administrației penitenciare (pensionarului) decedat, indiferent dacă lucrează sau nu;
    d) bunelul şi bunica în cazul în care nu există persoane obligate, conform legii, să-i întreţină.
    (3) Pentru părinţii şi soţiile (soţii) unor categorii aparte de militari, de persoane din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și de funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, căzuți la datorie, Guvernul poate stabili alte condiţii de asigurare cu pensie în cazul pierderii întreţinătorului.”
    9. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 37. Mărimea pensiei
    (1) Pensia în cazul pierderii întreţinătorului se stabileşte în următoarele mărimi:
    a) pentru familiile militarilor, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care au decedat în urma unei răniri, contuzionări sau schilodiri produse în perioada celui de-al doilea război mondial ori în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar (de serviciu), ori în urma unei afecţiuni contractate în timpul aflării pe front, în detaşamente şi unităţi de partizani, în organizaţii şi grupuri ilegale în perioada celui de-al doilea război mondial sau în timpul participării la acţiuni de luptă pe timp de pace – 40 procente din cîştigul întreţinătorului pentru fiecare membru de familie inapt pentru muncă. Pentru membrii de familie ai pensionarilor decedaţi din rîndurile persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului şi pentru membrii de familie în componența căreia intră copii orfani de ambii părinţi pensia se calculează în aceeaşi mărime, indiferent de cauza morţii întreţinătorului;
    b) pentru familiile militarilor, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, decedați în urma schilodirii într-un accident nelegat de îndeplinirea îndatoririlor de serviciu militar (de serviciu) sau în urma unei afecţiuni contractate în timpul îndeplinirii serviciului – 30 procente din cîştigul întreţinătorului pentru fiecare membru inapt pentru muncă.
    (2) Pentru familiile militarilor, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, decedați ca urmare a schilodirilor sau afecţiunilor cauzate de catastrofa de la Cernobîl, pensia în cazul pierderii întreţinătorului se acordă, la dorinţă, în modul şi mărimea stabilită de Legea privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl.”
    10. La articolul 48, textul „și sistemului penitenciar” se substituie cu textul  „ , ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare”.
    11. La articolul 49 alineatul (1), textul „și sistemului penitenciar” se substituie cu textul „ , funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare”.
    12. La articolul 50 alineatul (1), literele b) și c) vor avea următorul cuprins:
    „b) pentru militarii care au satisfăcut serviciul prin contract, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare – de la data eliberării din serviciu, dar nu mai devreme de ultima zi în care au fost asiguraţi cu soldă, iar pentru familiile acestor militari, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare şi ale pensionarilor din rîndurile acestora – de la data decesului întreţinătorului, dar nu mai înainte de data următoare celei în care acestuia i s-a plătit solda sau pensia, cu excepţia următoarelor cazuri în care pensia se poate stabili mai tîrziu:
    – pentru militarii enumeraţi, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, încadraţi în grad de dizabilitate după expirarea a trei luni de la data eliberării din serviciu sau în urma unui accident, sau în urma unei afecţiuni survenite după eliberarea din serviciu – de la data stabilirii gradului de dizabilitate;
    – pentru membrii de familie ai militarilor enumeraţi, ai persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, ai funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum şi ai pensionarilor din rîndurile acestora, care au obţinut dreptul la pensie după decesul întreţinătorului – de la data apariţiei dreptului la pensie, iar pentru părinţii sau soţia (soţul) care au obţinut dreptul la pensie în legătură cu pierderea sursei de existenţă – de la data solicitării pensiei;
    c) persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) ale organelor afacerilor interne, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cărora li s-a prelungit peste limita de vîrstă, stabilită de legislaţie, termenul de aflare în serviciul militar prin contract sau în serviciu în organele afacerilor interne – de la data emiterii ordinului de prelungire a termenului de aflare în serviciu.”
    Art. II. – În anexa la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 78–80, art. 572),  cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentului instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma  „Administrației Naționale a Penitenciarelor”.
    Art. III. – În textul Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare, sintagma „sistemul penitenciar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „sistemul administrației penitenciare” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. IV. – La articolul 1 alineatul (5) din Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68–71, art. 505), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentul instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
    Art. V. – La articolul 72 alineatul (5) din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, textul „penitenciare pentru minori” se substituie cu textul „centrele de detenție pentru minori și tineri”.
    Art. VI. – La articolul 10 alineatul (l) subpunctul l) litera f) și la articolul 12 alineatul (l) litera d) din Legea nr. 1549/2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14–17, art. 51), cu modificările ulterioare,  sintagma „Departamentul instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
    Art. VII. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La  articolul  136  alineatul   (4),   sintagma   „Departamentului instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „Administrației Naționale a Penitenciarelor”.
    2. La  articolul  273 alineatul  (1)  litera  f),  textul  „șefii  instituțiilor  penitenciare” se substituie cu textul „funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare”.
    Art. VIII. –  La articolul 372 alineatul (2) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentul instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
    Art. IX. – În textul Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 392), cu modificările ulterioare, sintagma „sistemul penitenciar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „sistemul administrației penitenciare” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. X. – La articolul 2 din Legea nr. 216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 170–172, art. 695), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentul instituțiilor penitenciare de pe lîngă Ministerul Justiției” se substituie cu sintagma „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
    Art. XI. – În punctul 7 din anexa nr. 3 la Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 769), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentului instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „Administrației Naționale a Penitenciarelor”.
    Art. XII. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004  (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În tot cuprinsul codului, sintagma „Departamentul instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției” și sintagma „Departamentul instituțiilor penitenciare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Administrația Națională a Penitenciarelor” la forma gramaticală corespunzătoare, sintagma „sistemul penitenciar”, la orice formă gramaticală – cu sintagma „sistemul administrației penitenciare” la forma gramaticală corespunzătoare, textul „penitenciar pentru minori”, la orice formă gramaticală – cu textul „centru de detenție pentru minori și tineri” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „directorul general al Departamentului instituțiilor penitenciare”, la orice formă gramaticală – cu sintagma „directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 195 alineatul (2) și la articolul 304 alineatul (2), sintagma „Legea cu privirea la sistemul penitenciar” se substituie cu sintagma „Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare”.
    3. Articolul 223:
    la alineatul (2), textul „Colaboratorii sistemului penitenciar sînt în drept să aplice” se substituie cu textul „Funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare este în drept să aplice”;
    la alineatul (3), cuvîntul „colaboratorului” se substituie cu textul „funcționarului public cu statut special”.
    4.  La articolul 283 alineatul (21), textul „Indemnizaţia unică se acordă doar la prima eliberare din locul de detenţie.” se exclude.
    Art. XIII. – În textul Legii nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 42), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției” și sintagma „Departamentul Instituțiilor Penitenciare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Administrația Națională a Penitenciarelor” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „sistemului penitenciar” – cu sintagma „sistemului administrației penitenciare”.
    Art. XIV. – La articolul 37 alineatul (7)  din Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11–21, art. 6), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentului instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „Administrației Naționale a Penitenciarelor”.
    Art. XV. – La articolul 9 alineatul (2) din Legea nr. 105/2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 112–114, art. 434), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
    Art. XVI. – La articolul 11 alineatul (4) din Legea nr. 153/2008 cu privire la controlul și profilaxia tuberculozei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143–144, art. 583), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentul instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
    Art. XVII. – La articolul 231 litera j) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143–144, art. 587), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentului instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „Administrației Naționale a Penitenciarelor”.
    Art. XVIII. – La articolul 52 litera d) și la articolul 54 alineatul (1) din Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53–54, art. 145), cu modificările ulterioare, textul „structurile Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției” și textul „structurilor Departamentului Instituțiilor Penitenciare” se substituie cu textul „instituțiile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor” și, respectiv, cu textul „instituțiilor subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor”. 
    Art. XIX. – La articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 50/2012 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 103, art. 343), sintagma „Departamentului instituțiilor penitenciare din cadrul Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „Administrației Naționale a Penitenciarelor”.
    Art. XX. – La articolul 6 alineatul (1) și la articolul 30 alineatul (4)  din Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113–118, art. 373), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentului instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „Administrației Naționale a Penitenciarelor”.
    Art. XXI. – La articolul 7 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 222–227, art. 721), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentului instituțiilor penitenciare” se substituie cu sintagma „Administrației Naționale a Penitenciarelor”.
    Art. XXII. – La articolul 3 litera a) din Legea nr. 218/2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 254–262, art. 836), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „Administrației Naționale a Penitenciarelor”.
    Art.  XXIII. – La articolul 6 alineatul (4) litera k) și la articolul 7 alineatul (12) din Legea nr. 120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364–370, art. 614), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu sintagma „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
    Art. XXIV. – La articolul 9 alineatul (2) litera l) din  Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 142–148, art. 279), sintagma „Departamentului instituțiilor penitenciare” se substituie cu sintagma „Administrației Naționale a Penitenciarelor”.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 245. Chișinău, 15 noiembrie 2018.