LPC267/2018
ID intern unic:  378422
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 267
din  23.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 467-479     art Nr : 790     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 5 din Legea Fondului de susţinere a populaţiei nr. 827/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65–67, art. 460), cu modificările ulterioare, punctul 1) se modifică după cum urmează:
    la literele a)–c), textele „necăsătoriţi inapţi de muncă” şi „inapţi de muncă” se exclud;
    la litera e), textul „necăsătoriţi inapţi de muncă” se exclude.
    Art. II. – Legea nr. 121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, textul „pct. 7) şi 8)” se substituie cu textul „pct. 3), 5), 7) şi 8)”.
    2. Articolul 2 alineatul (1):
    la punctul 3), textele „ , inapţi de muncă,”, „din rîndurile militarilor şi ofiţerilor de informaţii şi securitate,” şi „ , dacă nu s-au recăsătorit” se exclud;
    la punctul 4), textul „din rîndurile militarilor şi ofiţerilor de informaţii şi securitate,” se exclude;
    la punctul 5), textul „părinţii, inapţi de muncă, ai participanţilor (din rîndurile militarilor şi ofiţerilor de informaţii şi securitate)” se substituie cu textul „părinţii participanţilor”, iar textul „părinţilor, inapţi de muncă, aflaţi în divorţ” – cu textul „părinţilor aflaţi în divorţ”.
    Art. III. – Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 392), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.
    2. La articolul 13, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) acordarea alocaţiilor lunare de stat în condiţiile Legii nr. 121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie;”.
    3. La articolul 15:
    alineatul (1) se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) persoanele cu dizabilităţi severe de pe urma războiului care, potrivit concluziei Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, necesită ajutor permanent din partea altei persoane au dreptul o dată pe an la însoţitor în centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi în alte instituţii de acest tip, în condiţiile stabilite de către Guvern;”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Cheltuielile ce ţin de realizarea prevederilor alin. (1) lit. g) şi g1) sînt suportate de la bugetul de stat, în condiţiile stabilite de către Guvern.”
    4. La articolul 18:
    alineatul (2):
    în partea introductivă, textul „din rîndurile militarilor şi colaboratorilor organelor securităţii statului” se exclude;
    litera a) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
    „(22) Membrilor familiilor participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace căzuţi la datorie sau ale persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate li se acordă dreptul la alocaţii lunare de stat în condiţiile Legii nr. 121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Cheltuielile ce ţin de realizarea prevederilor alin. (2) lit. c) şi cheltuielile ce țin de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin. (22) vor fi suportate de la bugetul de stat, în condiţiile stabilite de către Guvern.”
    Art. IV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce în concordanţă actele sale normative cu prevederile prezentei legi.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 267. Chișinău, 23 noiembrie 2018.