HGM1231/2018
ID intern unic:  378455
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1231
din  12.12.2018
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 480-485     art Nr : 1310     Data intrarii in vigoare : 14.12.2018
    MODIFICAT
   
HG52 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.60; în vigoare 01.02.19


    Pentru organizarea executării prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441-447, art. 715), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Criteriile şi modul de raportare a unor unități bugetare la categoria instituției corespunzător domeniului de activitate, conform anexei nr. 1;
    2) Regulamentul cu privire la modul de determinare a perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de salarizare, conform anexei nr. 2;
    3) Regulamentul-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare, conform anexei nr. 3;
    4) Regulamentul cu privire la tipurile şi modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific, conform anexei nr. 4;
    5) Normele de calcul al salariului pe oră pentru personalul antrenat în activitatea didactică în toate ramurile economiei naționale, conform anexei nr. 5;
    6) Modul de calculare a salariului mediu lunar luat în calcul la stabilirea diferenței de salariu şi plăților compensatorii, conform anexei nr. 6;
    7) Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 7.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 8.
    3. Autoritățile publice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, vor aproba regulamente interne privind stabilirea sporului pentru performanță şi a sporurilor cu caracter specific.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
    5. Salariul personalului din unitățile bugetare se va calcula pentru luna decembrie completă a anului 2018 conform prevederilor prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                     Ion Chicu

    Nr. 1231. Chişinău, 12 decembrie 2018.


    anexa nr.1

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018

REGULAMENT
cu privire la modul de determinare a perioadei de vechime în muncă
pentru stabilirea treptelor de salarizare
    1. Prezentul Regulament dispune procedura de determinare a perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă, în funcție de categoriile de angajați din sectorul bugetar.
    2. La determinarea perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptei de salarizare pentru funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic, Autorității Naționale de Integritate şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, se ia în considerare vechimea în serviciul public, care include:
    1) perioadele de exercitare efectivă a funcțiilor publice specificate în Clasificatorul unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155/2011, sau a funcțiilor publice cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic, Autorității Naționale de Integritate şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
    2) perioadele de activitate în calitate de funcţionar public în autorităţile publice care au funcţionat pe teritoriul Republicii Moldova pînă la punerea în aplicare a Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
    3) perioadele în care funcţionarul public:
    a) nu a lucrat de fapt, dar i s-a menţinut funcţia publică şi salariul mediu, integral sau parţial;
    b) a fost suspendat în condiţiile art. 38 alin. (1), art. 52 lit. c)-e) sau art. 54 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
    c) a fost suspendat în condiţiile art. 53 lit. b) şi c) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public şi, ulterior, absolvit de răspundere disciplinară sau penală;
    d) a fost absent forţat de la serviciu în legătură cu eliberarea sau destituirea ilegală şi restabilirea ca urmare a pronunţării de către instanţa de judecată a hotărîrii respective;
    e) a fost detaşat în condițiile art. 47 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
    4) perioadele în care funcționarul public:
    a) a activat cel puțin 2 ani în funcțiile corpului de ofițeri ai organelor apărării naționale, securității statului şi ordinii publice;
    b) a activat cel puțin 5 ani în întreprinderi, instituții sau organizații în funcții de conducere sau specialist în domeniul ce ține de profilul de activitate în funcția publică în care a fost numit. 
    3. La determinarea perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptei de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile cu statut special, inclusiv funcționarii publici cu statut special din cadrul apărării naționale, ordinii publice şi securității statului, se iau în considerare următoarele perioade:
    1) perioadele de exercitare efectivă a funcțiilor cu statut special, inclusiv de către funcționarii cu statut special, în organele respective;
    2) perioadele în care persoanele care ocupă funcții cu statut special, inclusiv funcționarii publici cu statut special:
    a) au efectuat serviciul militar activ, serviciul special în organele afacerilor interne, în Armata Naţională a Republicii Moldova, Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova, Departamentul Trupelor de Carabinieri, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, alte formaţiuni militare (speciale) create în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
    b) au desfăşurat activitate în Departamentul de Stat pentru Probleme Militare al Republicii Moldova;
    c) au efectuat serviciul în organele apărării naţionale, ale securităţii statului, ale ordinii publice, atît în funcţiile corpului de ofiţeri, cît şi în cele ale corpului de agenţi/trupe/sergenți/subofițeri;
    d) au efectuat serviciul în organele afacerilor interne, în forţele armate, în organele securităţii de stat şi în organele pentru situaţii excepţionale ale fostei URSS;
    e) au efectuat serviciul în organele afacerilor interne, în forţele armate, în organele securităţii de stat şi în organele pentru situaţii excepţionale ale altor state, în baza convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    f) au desfăşurat activitate în ministere şi departamente, instituţii şi organizaţii civile, cu menţinerea în serviciul militar activ sau în statele de personal ale organelor securităţii statului, ale organelor afacerilor interne, ale organelor Centrului Naţional Anticorupţie şi ale sistemului administraţiei penitenciare;
    g) au desfăşurat activitate în calitate de personal contractual în instituţiile penitenciare;
    h) s-au aflat în prizonierat, dacă acesta nu a fost benevol şi dacă persoanele aflate în captivitate nu au săvîrşit infracţiuni împotriva Republicii Moldova;
    i) s-au aflat sub arest şi au ispăşit pedepse, dacă persoanele au fost trase la răspundere penală sau supuse represiunilor în mod neîntemeiat şi reabilitate ulterior;
    j) s-au aflat la studii în instituţii de învăţămînt în domeniul milităriei, securitate a statului şi ordine publică, învăţămînt cu frecvenţă;
    k) s-au aflat la studii în instituţiile de învăţămînt superior civil, învăţămînt cu frecvenţă, calculîndu-se 6 luni de vechime în serviciu pentru un an de studii, dar nu mai mult de cinci ani de studii;
    l) au realizat activitate în ramurile civile înrudite cu specialitatea funcţiei deţinute, calculîndu-se un an de vechime în serviciu pentru doi ani de vechime în muncă, dar nu mai mult de 10 ani de vechime în serviciu;
    m) au avut statut de concentrați sau mobilizați, inclusiv în legătură cu participarea la acțiunile de mobilizare şi la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova între data de 2 martie 1992 şi data de 13 august 1992;
    n) au desfăşurat alte activități expres prevăzute de actele normative în vigoare;
    3) perioada îndeplinirii serviciului în funcţia de ofiţer de informaţii, care se include în vechimea în muncă generală, în vechimea în muncă specială, în vechimea în serviciul public, precum şi în stagiul ce acordă dreptul la determinarea perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de vechime în muncă, indiferent de timpul care a trecut de la data eliberării din serviciu pînă la data angajării în cîmpul muncii;
    4) în cazul încadrării/angajării repetate în funcţie publică cu statut special, toate perioadele calculate anterior, precum şi, după caz, alte perioade;
    5) perioada aflării funcţionarului public cu statut special în concediul de maternitate şi în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului;
    6) perioada delegării, a detaşării şi a trecerii temporare în altă funcţie a funcţionarilor publici cu statut special, conform prevederilor actelor normative speciale în vigoare.
    4. Vechimea în muncă pentru determinarea treptei de salarizare pentru  angajaţii civili şi personalul contractual din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice include următoarele perioade:
    1) perioadele de exercitare efectivă a funcţiilor în sistemul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice;
    2) următoarele perioade:
    a) întreaga vechime acumulată în funcţii publice (militare, speciale), în condiţiile Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
    b) perioada de muncă în funcţii de personal de conducere, în calitate de specialişti şi funcţionari administrativi în unităţi, indiferent de subordonarea lor departamentală şi forma de organizare juridică, a căror deţinere este legată de profilul de activitate (specialitate) la unitatea respectivă;
    c) perioada de muncă în oricare funcţii în instituţii, întreprinderi şi organizaţii, dacă pentru aceste funcţii a fost stabilită şi s-a efectuat realmente plata lunară (trimestrială, anuală) a sporului pentru vechime în muncă;
    d) perioada de muncă în funcţii elective;
    e) perioada aflării în serviciul militar prin contract;
    f) perioada participării la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova a militarilor, rezerviştilor chemaţi la concentrări, a corpului soldaţilor şi a corpului de comandă ale organelor afacerilor interne, a persoanelor civile detaşate în interes de serviciu şi a voluntarilor care au participat la acţiunile militare din zona conflictului militar;
    g) perioada concediului plătit parţial pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani;
    h) perioada de doctorat cu întrerupere de la serviciu – pentru posesorii de grad ştiinţific;
    i) perioada de rezidenţiat (internatură) şi secundariat clinic – pentru personalul medical;
    3) pentru vechimea în muncă în ramurile civile înrudite cu specialitatea funcţiei publice cu statut special deţinute, toate perioadele de activitate (cu excepţia activităţii ca militar sau ca funcţionar public cu statut special în cadrul autorităţilor publice/organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice) în funcţii pentru a căror exercitare era obligatorie deţinerea studiilor superioare de o specialitate identică sau similară specialităţii funcţiei publice cu statut special, cu condiţia ca, în perioada activităţii civile respective, persoana să fi avut studiile absolvite.
    5. Vechimea în serviciul pentru personalul medical şi de asistență socială care se ia în considerare la determinarea treptei de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă include:
    1) perioadele de exercitare efectivă a serviciului în instituțiile medico-sanitare publice, de asistență socială şi sănătate publică, precum şi în instituțiile de învățămînt în partea ce ține de personalul medical;
    2) perioada de rezidenţiat şi secundariat clinic – pentru personalul medical;
    3) activităţile în funcţii de profil medical, juridic, pedagogic sau de asistenţă socială – pentru asistenţii sociali şi asistenţii parentali profesionişti;
    4) perioada de doctorat cu întrerupere de la serviciu – pentru posesorii de grade ştiinţifice.
    6. Vechimea în muncă a personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific care se ia în considerare la determinarea treptei de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă include:
    1) perioadele de desfăşurare efectivă a activității didactice şi de cercetare;
    2) perioada de activitate a cercetătorilor ştiinţifici titulari solicitaţi temporar în străinătate să activeze în domeniile cercetării şi inovării şi în sfera didactică în bază de contract, în temeiul unor tratate interguvernamentale sau interdepartamentale, precum şi a celor delegaţi în străinătate la specializare sau cu misiuni de stat.
    7. Constituie vechime în magistratură perioadele în care persoana a îndeplinit funcţia de judecător la orice instanţă judecătorească din ţară şi instanţă judecătorească internaţională.
    8. Perioada de exercitare a funcţiilor de demnitate publică, precum şi perioada de activitate în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică se include în vechimea în muncă pentru stabilirea treptei de salarizare la ocuparea funcțiilor pentru care, la determinarea salariului de bază, se ține cont de treapta de salarizare.
    9. Pentru celelalte categorii de angajați, la determinarea perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptei de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă, se iau în considerare:
    1) perioada de activitate în unitatea respectivă;
    2) perioada de muncă în unităţi cu orice formă de proprietate, în funcţii a căror deţinere este legată de profilul de activitate (specialitate) în unitatea respectivă;
    3) perioada de muncă în oricare funcţii în unităţi, dacă pentru aceste funcţii a fost stabilită şi s-a efectuat realmente plata sporului pentru vechime în muncă;
    4) perioada de rezidenţiat (internatură) şi secundariat clinic – pentru personalul medical;
    5) perioada de doctorat cu întrerupere de la serviciu – pentru posesorii de grade ştiinţifice;
    6) perioada de muncă în funcţii elective, precum şi perioada de activitate în funcţii de conducere şi în calitate de specialişti în Centrul sindical naţional-ramural/Centrul sindical național-interramural;
    7) perioada în care se desfăşoară activitatea în cadrul delegaţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control;
    8) perioada participării la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova a persoanelor civile detaşate în interes de serviciu şi a voluntarilor care au participat la acţiunile militare din zona conflictului militar;
    9) perioada concediului de maternitate şi a concediului plătit parţial pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani – pentru persoanele ce ocupă funcții în unități, în situațiile descrise în prezentul punct.
    10.  Perioada de probă nu se ia în considerare la calculul vechimii în serviciul public sau al vechimii în muncă de specialitate, dacă funcționarul public/funcționarul public cu statut special debutant este eliberat din funcţie ca urmare a obținerii calificativului „nesatisfăcător” la evaluarea activităţii profesionale.
    11. Vechimea în muncă, determinată pentru fiecare categorie de angajați din sectorul bugetar în conformitate cu prezentul Regulament, se calculează cumulativ, indiferent de întreruperile pe care le-a avut persoana.
    12. În vechimea în muncă determinată în sensul prezentului Regulament nu se include timpul aflării sub arest administrativ.
    13. Drept documente pentru determinarea vechimii în muncă pot servi: carnetul de muncă, pentru perioada de pînă la 28 decembrie 2018, şi dosarul personal al angajatului, adeverințe semnate de conducătorii şi contabilii-şefi ai instituțiilor, organizațiilor sau întreprinderilor respective, autentificate prin ştampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, dispoziție etc.) care confirmă vechimea în muncă.
    14.  Atribuirea personalului la o nouă treaptă de vechime în muncă se efectuează prin act administrativ al conducătorului unității bugetare din data atingerii următoarei tranşe de vechime în muncă.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018

REGULAMENT-CADRU
cu privire la modul de stabilire a sporului pentru
performanță personalului din unitățile bugetare
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament-cadru stabileşte cadrul general de organizare şi evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului în raport cu cerințele posturilor, în baza criteriilor de evaluare, în scopul stimulării individuale a personalului de a obține rezultate optime în activitate.
    2. Sporul la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă poartă caracter stimulator şi se bazează pe calitatea muncii, aportul şi profesionalismul angajatului, obiectivitate şi imparțialitate, fiind stabilit şi achitat în funcție de aportul angajatului la obținerea rezultatelor.
    3. Prevederile prezentului Regulament-cadru se utilizează de către unitatea bugetară pentru elaborarea actului normativ cu caracter intern ce se va aplica tuturor angajaților din unitatea bugetară, cu excepția persoanelor care dețin funcții de demnitate publică şi a personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică.
    4. Aprecierea aportului angajatului la obținerea rezultatelor şi evaluarea performanțelor individuale ale acestuia se realizează de către evaluator.
    5. Evaluatorul este persoana din cadrul unității bugetare care are atribuții de conducere a subdiviziunilor/instituției în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea angajatul sau, după caz, care coordonează activitatea respectivului angajat.
    6. Evaluarea performanțelor se efectuează trimestrial.
    7. Sporul pentru performanță se acordă lunar, conform performanței individuale  obținute, concomitent cu salariul şi se aplică pe parcursul trimestrului curent, pentru rezultatele activității desfăşurate în trimestrul precedent.
    8. Prima evaluare a performanțelor angajaților se va realiza în luna decembrie 2018. Calificativul de evaluare stabilit în luna decembrie 2018 se va aplica la determinarea sporului pentru performanță pentru lunile decembrie 2018 – martie 2019.
II. PROCESUL DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII
PROFESIONALE

Secţiunea 1
Criteriile de evaluare
    9. Prin criteriile de evaluare se apreciază abilităţile profesionale şi aptitudinile necesare/caracteristicile comportamentale ale angajatului pentru a îndeplini sarcinile de bază şi cele suplimentare.
    10. Aprecierea aportului salariatului la obținerea rezultatelor se realizează în baza următoarelor criterii generale de evaluare:
    1) cunoştințe şi experiență;
    2) complexitate, creativitate şi diversitatea activităților;
    3) conceptualizare şi responsabilitate, inclusiv decizională;
    4) conducere, coordonare şi supervizare (suplimentar pentru funcțiile de conducere);
    5) comunicare;
    6) volumul, calitatea şi eficiența sarcinilor executate.
    11. După caz, în funcție de specificul activității desfăşurate şi de atribuțiile specifice unor subdiviziuni/funcții, prin actul normativ cu caracter intern al unității bugetare pot fi stabilite criterii suplimentare de evaluare sau substituite unele dintre criteriile enumerate la pct. 10 care nu au relevanţă pentru activitățile specifice desfăşurate.
    12. La elaborarea actului normativ cu caracter intern şi definirea criteriilor de evaluare, unitățile bugetare care au în subordine instituții cu funcții specifice altor domenii vor coordona actul normativ cu autoritățile responsabile de domeniul respectiv.
    13. Unitățile bugetare elaborează nivelurile de manifestare a fiecărui criteriu (cîte 4 la fiecare criteriu), în funcție de categoria de personal din care face parte persoana evaluată (funcție de conducere, funcție de execuție, personal auxiliar etc.), orientîndu-se după indicatorii descrişi în anexa nr. 1 la prezentul Regulament-cadru.
    14. Pe baza criteriilor menționate la pct. 10 şi 11, evaluatorul acordă note de la 1 (reprezentînd nivelul minim) la 4 (reprezentînd nivelul maxim), fără zecimi, nota exprimînd aprecierea nivelului de manifestare a fiecărui criteriu prevăzut în fişa de evaluare a angajatului (anexa nr. 2 la prezentul Regulament-cadru).
    15. Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu.
    16. Evaluatorul şi persoana evaluată pot să anexeze la fişa de evaluare documente/materiale relevante procesului şi rezultatelor evaluării.
Secţiunea a 2-a
Calificativele de evaluare
    17. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
    1) între 1,00 şi 1,50 – „nesatisfăcător”. Performanța este cu mult sub standard;
    2) între 1,51 şi 2,50 – „satisfăcător”. Performanța este la nivelul minim al standardelor sau puțin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanțelor care trebuie atins şi de către angajații mai puțin competenți sau lipsiți de experiență;
    3) între 2,51 şi 3,50 – „bine”. Performanța se situează în limitele superioare ale standardelor şi performanțelor realizate de către ceilalți angajați;
    4) între 3,51 şi 4,00 – „foarte bine”. Persoana merită o apreciere specială, deoarece performanțele sale se situează peste limitele superioare ale standardelor şi performanțelor celorlalți angajați.
III. METODOLOGIA DE STABILIRE A SPORULUI
PENTRU PERFORMANȚĂ
    18. Valoarea totală planificată/alocată pentru calcularea mijloacelor financiare aferente sporului de performanță constituie 10% din suma anuală a salariilor de bază la nivel de unitate bugetară.
    19. Limitarea sporului pentru performanţă la nivel de angajat se reglementează prin actul normativ cu caracter intern.
    20. Conducătorul unității bugetare emite un act administrativ privind sporul de performanță acordat lunar fiecărui angajat, după modelul din anexa nr. 3 la prezentul Regulament-cadru.
    21. Salariaților care au fost sancționați disciplinar nu li se acordă sporul pentru performanță pe perioada sancțiunii. În cazul suspendării de către instanța de judecată a actului administrativ de sancționare a angajatului, sporul se va acorda în modul stabilit.
    22. Personalul care nu a fost sancționat disciplinar, dar care la evaluarea performanțelor trimestriale a obținut calificativele „nesatisfăcător” sau „satisfăcător” nu beneficiază de spor pentru performanță.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018

REGULAMENT
cu privire la tipurile şi modul de stabilire
a sporurilor cu caracter specific
    1. Personalul din unitățile bugetare beneficiază, după caz, de sporuri specifice grupului ocupațional sau categoriei de personal.
    2. La stabilirea sporurilor cu caracter specific se va ține cont de limita ce formează partea variabilă a salariului lunar, prevăzută în art. 11 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care include, după caz, sporul pentru performanță în limita a 10% din suma anuală a salariilor de bază la nivel de unitate bugetară.
    3. Sporurile cu caracter specific reglementate de prezentul Regulament se acordă în raport cu condițiile specifice de activitate, pentru compensarea efortului depus sau a riscului asumat, pentru timpul lucrat în aceste condiții.
    4. Funcțiile concrete pentru care se acordă sporurile, gradul de pericol/condițiile de activitate, mărimea concretă a procentului, precum şi normele de acordare se stabilesc prin actul normativ cu caracter intern al conducătorului autorității.
    5. Pentru Serviciul Vamal şi Serviciul Fiscal de Stat, sporul cu caracter specific se planifică anual la nivel de unitate bugetară în mărime de 110% față de suma anuală a salariului de bază prevăzut în schemele de încadrare ale autorităților şi se acordă angajaţilor în funcție de eficienţa în activitate şi riscul asumat.
    6. Pentru autoritatea administrativă din domeniul aviației civile, sporul cu caracter specific se planifică anual la nivel de unitate bugetară în mărime de 100% față de suma anuală a salariului de bază prevăzut în schema de încadrare a autorității, pentru caracterul specific al activităților de certificare, supraveghere şi control în domeniul aviaţiei civile.
    7. Pentru autoritățile publice din domeniul apărării naționale, securității statului şi ordinii publice, sporuri cu caracter specific se acordă pentru:
    1) activitatea în condiții de pericol ce ține de fabricarea, experimentarea, analiza sau depozitarea munițiilor, pulberilor, explozivilor şi substanțelor toxice speciale (inclusiv narcotice, psihotrope, uşor inflamabile etc.) ori de executarea acțiunilor de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare sau neutralizare a acestora;
    2) activitatea sub apă, sub presiune înaltă cel puţin 1200 de ore, din care cel puţin 100 de ore petrecute nemijlocit sub apă, la o adîncime de peste 30 m;
    3) lucrări efectuate sub gheață, pe teren poluat cu deşeuri şi în albii mlăştinoase;
    4) lucrări în condiţii incomode, în spaţii strîmte închise (în fîntîni, cisterne, în gropile pentru piloni cînd distanţa dintre piloni sau ţevi este sub 1,5 m);
    5) personalul care deține funcții în efectivul de zbor şi efectuează zboruri în conformitate cu planurile privind pregătirea de luptă, în componența echipajelor avioanelor şi elicopterelor;
    6) militarii care contribuie la menținerea permanentă a capacității de luptă;
    7) militarii angajați în subunități unde îndeplinirea serviciului include sărituri cu paraşuta, în subunități de geniu şi protecție chimică;
    8) militarii aflați în serviciul de luptă din cadrul unităților şi subunităților de apărare antiaeriană, din cadrul echipajelor maşinilor de luptă blindate, din cadrul unităților şi subunităților de poliție militară, specialiştilor care asigură securitatea zborurilor;
    9) personalul care îşi satisface serviciul în condiții deosebite în unități cu destinație specială sau îşi exercită funcțiile de serviciu în condiții extremale şi de risc sau legate de factorul uman;
    10) activitatea ce necesită executarea lucrărilor în măşti, izolatoare cu oxigen şi aparate de aer comprimat;
    11) activitatea cu risc pentru viață ca rezultat al contactului cu persoane contagioase, infectate cu HIV/SIDA ori alte boli contagioase, sau în cadrul efectuării cercetărilor şi examinărilor substanțelor narcotice, psihotrope, toxice, uşor inflamabile, inclusiv a obiectelor care au fost în contact cu persoane bolnave de HIV/SIDA şi de alte boli contagioase;
    12) activitatea ce necesită aflarea permanentă în dispozitiv, cu obligația de a interveni ori de cîte ori este nevoie, la orice oră de zi şi de noapte, pentru rezolvarea problemelor cu caracter de urgență;
    13) personalul implicat nemijlocit în interacțiunea cu persoanele ce acordă în secret sprijin la realizarea activităților speciale de investigații, informative şi contrainformative;
    14) lucrul permanent cu contingentul special de persoane, ce sînt custodiate pentru comportament infracțional periculos.
    8. Pentru autoritățile publice din domeniul învățămîntului şi cercetării, sporuri cu caracter specific se acordă pentru:
    1) îndeplinirea măsurilor de asanare, familiarizarea copiilor cu munca, însuşirea de către copii a deprinderilor sanitaro-igienice în educația timpurie;
    2) personalul din instituțiile de învățămînt care lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale, din instituțiile speciale pentru copii infectați de tuberculoză, de forme mici şi atenuate de tuberculoză, din clasele de instruire generală şi învățămînt profesional tehnic din instituțiile penitenciare afiliate instituțiilor de învățămînt, din sfera serviciilor de plasament pentru copii rămaşi fără ocrotire părintească şi copii rămaşi temporar fără ocrotire părintească, din şcolile-internat de cultură generală, din instituțiile speciale – pentru copii şi elevi cu deficiențe senzoriale (auditive şi vizuale) şi şcoli auxiliare pentru copii şi elevi cu dificultăți severe de învățare (dificultăți multiple şi asociate);
    3) cadrele didactice care asigură dirigenția claselor, controlul lucrărilor scrise, administrarea cabinetelor;
    4) personalul din instituțiile care au gospodărie didactică şi gospodărie auxiliară pentru munca de producție şi administrarea loturilor experimentale;
    5) eficiență managerială cadrelor de conducere care dețin grade manageriale, în mărime de 300 lei – pentru gradul managerial doi, 600 lei – pentru gradul managerial unu și 1000 lei – pentru gradul managerial superior.
    [Pct.8 subpct.5) introdus prin HG52 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.60; în vigoare 01.02.19]
    9. Pentru autoritățile publice din domeniul culturii, tineretului şi sportului, sporuri cu caracter specific se acordă pentru:
    1) activitatea în cadrul bibliotecilor din instituții pentru copii cu necesități de instruire speciale, cu regim special de supraveghere, din centre de plasament şi şcoli-internat pentru copii rămaşi fără ocrotire părintească şi copii rămaşi temporar fără ocrotire părintească;
    2) desfăşurarea procesului de instruire şi antrenament în cadrul pregătirii unor sportivi de performanță;
    3) activitatea legată nemijlocit de instruirea şi deservirea persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor cu deficienţe în dezvoltarea fizică şi intelectuală.
    10. Pentru autoritățile publice din domeniul asistenței sociale şi sănătății, sporuri cu caracter specific se acordă pentru:
    1) personalul din subdiviziunile care activează în condiții de risc major pentru sănătate, ce ține de combaterea maladiilor contagioase şi extrem de periculoase şi cel antrenat nemijlocit în profilaxia şi combaterea maladiilor HIV/SIDA, indiferent de postul pe care îl ocupă;
    2) personalul medical şi farmaceutic al instituţiilor medico-sanitare (secţiilor specializate) în cadrul cărora activează clinici sau catedre universitare;
    3) personalul din cadrul internatelor psihoneurologice şi pentru persoanele cu dizabilităţi, azilurilor pentru persoane cu dizabilităţi şi bătrâni, centrelor de reabilitare şi recuperare pentru persoane/copii cu dizabilități, ce acordă servicii şi asistență socială beneficiarilor cu risc social care, cu propriile capacități, ca urmare a maladiilor psihice sau a altor factori ce afectează integritatea fizică, psihică sau morală, sînt incapabili să facă față nevoilor zilnice şi necesită îngrijiri şi supraveghere permanentă;
    4) caracterul individualizat şi specific de activitate al asistenților parentali profesionişti.

    anexa nr.5

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018

Modul de calculare a salariului mediu lunar luat în calcul
la stabilirea diferenței de salariu şi plăților compensatorii
    1. Prezentul mod de calculare a salariului mediu lunar este elaborat în temeiul art. 27 din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru asigurarea menținerii salariilor personalului unităților bugetare la nivelul salariilor medii calculate pînă la aplicarea legii menționate.
    2.  În cazul în care pentru unele persoane din unitățile bugetare salariul lunar calculat începînd cu 1 decembrie 2018 pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă este mai mic decît salariul mediu lunar calculat anterior punerii în aplicare a Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, acestora li se va plăti diferența de salariu.
    3. Pentru determinarea şi plata diferenței de salariu:
    1) se identifică salariul mediu lunar, calculat persoanei pentru lunile martie – noiembrie ale anului 2018, în ultima funcție deținută, proporțional timpului efectiv lucrat, din următoarele plăți salariale lunare/trimestriale, după caz:
    a) salariul tarifar/lunar/de funcție;
    b) sporuri şi suplimente;
    c) alte plăți de stimulare, cu excepția premiilor unice achitate din economii;
    d) indemnizații lunare reflectate la retribuirea muncii care constituie componente ale salariului lunar, calculate pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă, precum şi pentru funcționarii cu statut special din cadrul organelor apărării naționale, securității statului şi ordinii publice, inclusiv din cadrul sistemului administrației penitenciare, cu excepția indemnizației de concediu;
    e) premii lunare/trimestriale, după caz.
    La salariul mediu determinat din componentele enumerate mai sus se adună ajutorul material în mărime de 1/12 parte, calculat şi acordat pe parcursul anului 2018;
    2) se aplică următoarele normative de timp:
    a) 25,4 zile – numărul mediu de zile lucrătoare pe lună cu săptămîna de lucru de 6 zile;
    b) 21,1 zile – numărul mediu de zile lucrătoare pe lună cu săptămîna de lucru de 5 zile;
    c) 16,9 zile – numărul mediu de zile lucrătoare pe lună cu săptămîna de lucru de 4 zile;
    d) 169 ore – numărul mediu de ore lucrătoare pe lună cu durata săptămînală normală a timpului de muncă de 40 de ore;
    e) 148 ore – numărul mediu de ore lucrătoare pe lună cu durata săptămînală normală a timpului de muncă de 35 de ore;
    f) 126,8 ore – numărul mediu de ore lucrătoare pe lună cu durata săptămînală normală a timpului de muncă de 30 de ore.
    Se utilizează normativele de timp pe o zi lucrătoare, conform programului de muncă stabilit în unitatea bugetară, sau pe oră – în cazul evidenței globale a timpului de muncă;
    3) se determină salariul lunar al persoanei, constituit din partea fixă şi cea variabilă, conform condițiilor de salarizare stabilite începând cu 1 decembrie 2018;
    4) se determină diferența dintre salariul mediu lunar determinat în condițiile de mai sus pentru lunile martie – noiembrie 2018 şi salariul lunar stabilit începînd cu 1 decembrie 2018.
    4. În cazul în care pentru unele persoane din unitățile bugetare, prin aplicarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, salariul lunar calculat pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă este mai mare decât salariul mediu lunar calculat pentru lunile martie – noiembrie 2018, stabilit în condițiile punctului 3) subpunctul 1) din prezenta anexă, dar mai mic decît 2000 de lei, acestea vor beneficia de plăți compensatorii.
    5. Plata compensatorie se determină ca diferență dintre 2000 de lei şi salariul lunar calculat în condițiile Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
    6. În cazul în care pentru unele persoane angajate în cadrul persoanelor juridice al căror statut s-a modificat prin efectul Legii nr.140/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, salariile calculate prin aplicarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar sînt inferioare salariilor medii lunare calculate anterior modificării statutului, acestora li se garantează diferența de salariu, determinată în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
    7. Diferența de salariu şi plata compensatorie determinate lunar se recalculează proporțional timpului efectiv lucrat.
    8. Diferența de salariu şi plata compensatorie se achită pentru perioada de activitate în unitatea bugetară respectivă în aceeaşi funcție sau într-o funcție mai avansată, pentru personalul efectiv încadrat în unitățile bugetare la data intrării în vigoare a Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
    Garanțiile respective nu se aplică persoanelor care la data punerii în aplicare a Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar au suspendate contractele individuale de muncă/raporturile de serviciu.
    9. Prevederile prezentei anexe nu se aplică funcționarilor publici, inclusiv celor cu statut special, din cadrul autorităților responsabile de administrarea veniturilor fiscale şi vamale.
    10. Diferența de salariu şi plata compensatorie, calculate şi plătite în modul stabilit de prezenta anexă, constituie parte a salariului şi se includ în calculul salariului mediu în toate cazurile de aplicare.
    11.  Diferența de salariu şi plata compensatorie calculate se supun contribuțiilor şi primelor de asigurări obligatorii, precum şi impozitului pe venit.

Anexa nr.7
la Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1400/2001 cu privire la Agenția de Stat pentru Protecția Moralității pe lîngă Ministerul Culturii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.158-160, art.1455) se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea, în tot textul hotărîrii şi al anexei nr.1, cuvintele „Ministerul Culturii”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 4 din hotărîre, textul „condițiilor de salarizare, prevăzute în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.139 din 9 februarie 1998 „Cu privire la salarizarea funcționarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcționarea autorităților publice în baza Rețelei tarifare unice” se substituie cu cuvintele „legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    2. La punctul 9 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.339/2005 cu privire la aprobarea Indicatorului de prețuri la serviciile cu plată prestate de către arhivele de stat şi Listei serviciilor fără plată prestate de către arhivele de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.55-58, art.389),  litera c1) se abrogă.
    3. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 228/2009 cu privire la constituirea Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.279), textul „Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare în baza Rețelei tarifare unice” şi Hotărîrii Guvernului nr.47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la salarizarea angajaților organizațiilor de drept public din sfera ştiinței şi inovării finanțate de la bugetul de stat” se substituie cu cuvintele „legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    4. La punctul 272 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.724), textul „cuantumul stabilit în anexa nr.12 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „conformitate cu legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    5. Punctul 6 din Hotărîrea Guvernului nr.744/2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2011, nr.166-169, art.818) se abrogă.
    6.  Hotărîrea Guvernului nr.253/2012 privind asigurarea financiară a ofițerilor de informații şi securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,  nr.85-87, art.295) se modifică după cum urmează:
    1) în denumire, după cuvîntul „privind” se completează cu cuvintele „unele reglementări ce țin de”;
    2) în preambul, textul „Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35-38, art.148), cu modificările şi completările ulterioare, şi ale” se exclude;
    3) în partea dispozitivă, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Regulamentul cu privire la unele reglementări ce țin de asigurarea financiară a ofițerilor de informații şi securitate (se anexează)”;
    4) în Regulamentul cu privire la asigurarea financiară a ofițerilor de informații şi securitate:
    a) denumirea va avea următorul cuprins:
„REGULAMENT
cu privire la unele reglementări ce țin de asigurarea
financiară a ofițerilor de informații şi securitate”;

    b) capitolele I şi III se abrogă;
    c) punctele 20, 21 şi 23 se abrogă;
    d) la punctul 22, subpunctul 1) se abrogă;
    5) Regulamentul privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă ofițerilor de informații şi securitate se abrogă;
    6) anexele nr.1-3 se abrogă.
    7. La punctul 64 din Regulamentul privind redirecționarea resurselor financiare în cadrul reformării instituțiilor rezidențiale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.351/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.113-118, art.393), textul „Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare” se substituie cu cuvintele „legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    8. Anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr.434/2012 cu privire la Poliția de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.131-134, art.485) se abrogă.
    9. Punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.981/2012 cu privire la Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.270-272, art.1055) se abrogă.
    10. La punctul 42 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.557/2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea activității mediatorului comunitar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.152-158, art.651), textul „Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    11.  La punctul 44 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.496/2014 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcționare a Centrului de Asistență şi Consiliere pentru Agresorii Familiali şi a standardelor minime de calitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.174-177, art.535), textul „art.34 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    12.  La punctul 23 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.914/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare, a structurii şi a efectivului-limită ale Biroului migrație şi azil din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.340-343, art.982), textul „Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici, Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcționarilor publici”, Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției şi statutul polițistului, precum şi legislația privind salarizarea în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    13. Hotărîrea Guvernului nr.872/2015 cu privire la lucrările şi serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile subordonate Ministerului Educației (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.347-360, art.976) se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea, tot textul hotărîrii şi al anexelor nr.1-3, cuvintele „Ministerul Educației”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) punctul 6 din anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
    „6. Remunerarea personalului încadrat nemijlocit în prestarea serviciilor, executarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activități contra plată se efectuează conform legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.”
    14. La punctul 1 din Regulamentul cu privire la organizarea studiilor de rezidențiat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 884/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.361-369, art.986), textul „Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare” se exclude.
    15. Hotărîrea Guvernului nr.180/2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.56-59, art.230) se modifică după cum urmează:
    1) clauza de emitere se abrogă;
    2) în partea dispozitivă:
    a) punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Se stabileşte că personalul din unitățile bugetare care, pînă la 1 decembrie 2018, era salarizat în baza Rețelei tarifare unice (cu excepția militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă), cadrele didactice din învățămîntul preuniversitar, personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătoreşti, a procuraturii, a autorităților publice centrale şi locale şi funcționarii publici, inclusiv celor cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (în continuare –  funcționari publici), beneficiază de premiu anual pentru rezultatele activității anului 2018, calculat proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv.
    Premiul anual se plăteşte în luna februarie 2019, cu excepția cadrelor didactice, pentru care premiul anual se va achita în luna august 2019.”;
    b) punctul 2 se abrogă;
    3) în Regulament:
    a) primul alineat va avea următorul cuprins:
    „Regulamentul privind modul de calculare şi plată a premiului anual personalului din unităţile bugetare (în continuare – Regulament) determină modul de calculare şi plată a premiului anual personalului din unităţile bugetare care, pînă la 1 decembrie 2018, era salarizat în baza Rețelei tarifare unice (cu excepția militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă), cadrelor didactice din învățămîntul preuniversitar, personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătoreşti, a procuraturii, a autorităților publice centrale şi locale şi funcționarilor publici, inclusiv celor cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.”;
    b) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. La determinarea mărimii premiului anual se va aplica salariul de bază indicat în punctul 1, stabilit la sfîrşitul lunii noiembrie 2018, sau la ultima zi lucrătoare anterioară sfîrşitului lunii noiembrie, pentru persoanele cu care au fost suspendate sau încheiate raporturile de serviciu/contractele individuale de muncă.”;
    c) punctul 13 se abrogă;
    4) se completează cu următorul capitol:
„V. MODUL DE CALCULARE ŞI PLATĂ
A PREMIULUI ANUAL FUNCȚIONARILOR PUBLICI
    16. Conducătorii autorităților publice specificate în anexa nr.1 la Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarilor publici au dreptul de a acorda premiu anual egal cu 10% din salariul anual total, proporțional cu timpul efectiv lucrat în anul 2018.
    17. Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul funcționarilor publici care, pe parcursul anului pentru care se face premierea, au fost sancționați disciplinar. În cazul suspendării de către instanța de judecată a actului administrativ de sancționare a funcționarului, premiul se va acorda în condițiile punctului 16.
    18. În timpul efectiv lucrat, pentru determinarea cuantumului premiului anual, în afară de zilele în care funcționarul public a lucrat efectiv, se include şi timpul în care funcționarul public nu a fost prezent la serviciu de fapt, dar i s-a menținut salariul mediu integral sau parțial (aflarea în concediu de odihnă anual şi concediu de studii, în deplasare în interes de serviciu, îndeplinirea obligațiilor de stat sau obşteşti).
    19. În salariul anual total se includ următoarele plăți salariale primite de către funcționarul public în anul pentru care se acordă premiul anual (de la 1 ianuarie pînă la 30 noiembrie 2018):
    1)  salariul de funcție;
    2) sporul pentru gradul de calificare, gradul special sau rangul diplomatic;
    3) alte plăți de stimulare;
    4) indemnizația pentru concediul de odihnă anual;
    5) suplimentul pentru cumularea atribuțiilor funcției deținute cu atribuțiile unei funcții publice vacante sau temporar vacante;
    6) plata pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus pentru activităţi desfăşurate potrivit atribuţiilor din fişa postului;
    7) salariul mediu integral sau parţial menţinut, în cazurile enumerate în punctul 18;
    8) premiul anual plătit pentru anul precedent.
    În baza de calcul al premiului anual nu se includ premiile unice acordate cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, ajutorul material şi premiul anual acordat funcţionarilor publici din autorităţile publice locale (acordat în baza deciziei autorității locale), compensaţia pentru concediul nefolosit şi alte plăţi salariale de care a beneficiat angajatul în anul pentru care se face premierea, nespecificate mai sus.
    Plățile aferente lunii decembrie 2018, luate în considerare la determinarea bazei de calcul pentru acordarea premiului anual, se vor stabili în mărimea medie lunară din plățile calculate în lunile ianuarie–noiembrie 2018.
    20. Pentru funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu au început pe parcursul sau au încetat înainte de sfîrşitul anului calendaristic pentru care se face premierea, cu excepţia celor care au fost sancţionaţi disciplinar în anul pentru care se face premierea, cuantumul premiului anual se va determina ținînd cont de plăţile salariale primite pe parcursul timpului efectiv lucrat în autoritate, definite în contextul punctului 19.
    21. În cazul în care, pe parcursul anului, salariatul a activat o anumită perioadă într-o funcţie pentru care condiţiile de salarizare prevăd achitarea premiului anual, iar altă perioadă a activat într-o funcţie pentru care premiul în cauză nu este prevăzut, acesta va beneficia de premiu anual doar pentru perioada pentru care, conform legislaţiei în vigoare, se cuvine acordarea premiului.”
    16. La punctul 5 din Regulamentul de organizare şi funcționare a Corpului de Control al Prim-ministrului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.790/2017 cu privire la Corpul de Control al Prim-ministrului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 360-363, art. 896), textul „Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    17. La punctul 47 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.53/2018 cu privire la Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.18-26, art. 59), textul „prevederile Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    18. La punctul 13 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.437/2018 cu privire la organizarea şi funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.156, art.472), subpunctul 29) se abrogă.
    19. La punctul 18 subpunctul 11) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.548/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.210-223, art.602), textul „spor la salariu, premii, ajutoare materiale” se substituie cu textul „sporuri la salariu, premii unice”.
    20. La punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.982/2018 cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.400-409, art.1079), textul „anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.650/2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului şi ordinii publice, precum şi a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare” se substituie cu cuvintele „legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    21. La punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.984/2018 cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.398-399, art.1051), textul „tabelului nr.1 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.650/2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului şi ordinii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94, art.692)” se substituie cu cuvintele „legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.
    22. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1032/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Institutului Diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.400-409, art.1093) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 28, textul „prevederile Legii nr.48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici şi ale Hotărîrii Guvernului nr.331/2012 privind salarizarea funcționarilor publici” se substituie cu cuvintele „legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar”;
    2) punctul 29 va avea următorul cuprins:
    „29. Funcția de director al Institutului se echivalează cu funcția de ambasador cu misiuni speciale, iar celelalte funcții diplomatice din cadrul Institutului – cu funcția de consilier din cadrul unei secții/direcții a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, prevăzute de legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.”

Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.154/1993 cu privire la perfecționarea retribuției personalului din sfera bugetară în baza Rețelei tarifare unice de salarizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.88).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.482/1993 cu privire la salarizarea în baza Rețelei tarifare unice a personalului din aparatul Administrației de Stat a Aviației Civile (nepublicat).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.728/1994 cu privire la salarizarea personalului Centrului de calculare a pensiilor şi îndemnizațiilor de pe lîngă Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei (nepublicat).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.818/1994 cu privire la salarizarea aparatului Visteriei Republicii Moldova (nepublicat).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.1051/2005 pentru modificarea şi completarea proiectului de lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.142-144, art.1161).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.250/2006 cu privire la stabilirea sporului lunar pentru vechime în muncă angajaţilor Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.43-46, art.289).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.381/2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.755/2006 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.812).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.863/2006 cu privire la stabilirea sporurilor la salariul de funcție pentru acces permanent la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.917).
    10. Hotărîrea Guvernului nr.1000/2006 cu privire la condițiile de salarizare a angajaților civili, cu excepția funcționarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică, din organele apărării naționale şi securității statului şi ordinii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art.1085).
    11. Hotărîrea Guvernului nr.1062/2006 privind salarizarea personalului unor organizații, instituții şi întreprinderi monitorizate de Cancelaria de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.150-152, art.1146).
    12. Hotărîrea Guvernului nr.1108/2006 privind salarizarea personalului unor instituții finanțate de la buget (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.153-156, art.1188).
    13. Hotărîrea Guvernului nr.1258/2006 privind salarizarea personalului unor direcții finanțate de la buget (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.174-177, art.1351).
    14. Hotărîrea Guvernului nr.47/2007 cu privire la salarizarea angajaților organizațiilor de drept public din domeniile cercetării şi inovării finanțate de la bugetul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.10-13, art.62).
    15. Hotărîrea Guvernului nr.122/2007 privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiințifice şi medico-legale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.138).
    16. Hotărîrea Guvernului nr.686/2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaților civili şi personalului contractual din organele apărării naționale, securității statului şi ordinii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.722).
    17. Hotărîrea Guvernului nr.801/2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechimea în muncă personalului din unitățile bugetare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126, art.889).
    18. Hotărîrea Guvernului nr. 186/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizației lunare militarilor, ofițerilor de informații de securitate, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajați prin contract din organele apărării naționale, securității statului şi ordinii publice, conform totalurilor activității unității în care sînt angajați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42-44, art.253).
    19. Hotărîrea Guvernului nr.331/2012 privind salarizarea funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art.371).
    20. Hotărîrea Guvernului nr.710/2012 privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităților administrației publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.205-207, art.766).
    21. Hotărîrea Guvernului nr.1018/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu funcționarilor publici cu statut special (polițişti) şi  a vechimii  în muncă  în ramurile  civile  înrudite cu specialitatea (funcția) deținută în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 386-396, art.1102).
    22.  Hotărîrea Guvernului nr.172/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afaceilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.85-91, art.242).