LPC319/2018
ID intern unic:  378456
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 319
din  30.11.2018
pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 480-485     art Nr : 804     Data intrarii in vigoare : 14.12.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 424–429, art. 666) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2 alineatul (1):
    la litera a), cifrele „80000” se substituie cu cifrele „200000”;
    la litera b), cifrele „100000” se substituie cu cifrele „250000”.
    2. Articolul 4:
    la alineatul (7) litera a), cifrele „400000” se substituie cu cifrele „800000”;
    la alineatul (9) litera a), cifrele „400000” se substituie cu cifrele „800000”;
    la alineatul (15) litera a), cifrele „1500000” se substituie cu cifrele „2000000”.
    3. La articolul 28 alineatul (4), cifrele „400000” se substituie cu cifrele „800000”, iar cifrele  „1500000” – cu cifrele „2000000”.
    4. La articolul 35:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind:
    a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    b) 6 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    c) 3 zile – în cazul procedurii de cerere a ofertelor de prețuri.”
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „Autoritatea contractantă are dreptul de a accepta clarificări privind documentația de atribuire după expirarea termenului de solicitare a clarificărilor dacă prezentarea răspunsurilor la aceste solicitări se încadrează în termenele stabilite la alin. (4). În cazul nerespectării perioadei de prezentare a răspunsului la clarificări privind documentația de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să prelungească termenul de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare pentru operatorii economici, ținînd cont de perioada de întîrziere.”
    5. Articolul 57:
    la alineatul (1), cifrele „400000” se substituie cu cifrele „800000”, iar cifrele „1500000” – cu cifrele „2000000”;
    la alineatul (3), după cuvintele „fără dreptul de a o schimba” se introduce textul „ , cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (8)”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) La achiziția de bunuri sau servicii cu o valoare estimată ce depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și la achiziția de lucrări cu o valoare estimată ce depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă publică anticipat un anunț de participare în Buletinul achizițiilor publice.”
    6. Articolul 68:
    la alineatul (5), cifrele „400000” se substituie cu cifrele „800000”, iar cifrele  „1500000” – cu cifrele „2000000”;
    la alineatul (11), cifrele „400000” se substituie cu cifrele „800000”, iar cifrele  „1500000” – cu cifrele „2000000”.
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                Vladimir VITIUC

    Nr. 319. Chișinău, 30 noiembrie 2018.