LPC304/2018
ID intern unic:  378469
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 304
din  30.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 480-485     art Nr : 802     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 28, litera z) va avea următorul cuprins:
    „z) mijloacele de transport, indiferent de termenul lor de exploatare:
    1. importate şi livrate pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor în temeiul prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 2500 cm3 inclusiv);
    2. importate şi livrate cu titlu gratuit (donaţie), destinate pentru:
    - scopuri  medicale, clasificate la pozițiile tarifare 8702 şi 8703;
    - stingerea incendiilor, clasificate la poziția tarifară 870530000;
    - curățarea străzilor, împrăştiat materiale, colectarea deșeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705. 
    Pot beneficia de facilitatea fiscală și vamală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menționate exclusiv în conformitate cu destinația lor finală, cît şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari.
    Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar mijloacele de transport menționate. În cazul în care aceste prevederi nu se respectă, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se calculează şi se achită de către beneficiar sau de către persoana terţă, în funcție de cine a plasat aceste mijloace de transport sub regimul vamal de import, de valoarea în vamă a mijloacelor de transport şi/sau de capacitatea cilindrică a motorului la data importului, iar în cazul mijloacelor de transport prohibite, se aplică cota accizului stabilită pentru vîrsta maximă admisibilă.
    Prin derogare de la aceste prevederi, după expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutirea respectivă, beneficiarilor din rîndul persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor li se permite comercializarea mijloacelor de transport.
    Modul de introducere, de plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menționate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă se stabilește de către Guvern;”.   
    2. Punctul 11 din nota la anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
    „11. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mijloacele de transport, indiferent de termenul lor de exploatare:
    1) importate pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor în temeiul prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 2500 cm3 inclusiv);
    2) importate şi livrate cu titlu gratuit (donaţie), destinate pentru:
    a) scopuri medicale, clasificate la pozițiile tarifare 8702 şi 8703;
    b) stingerea incendiilor, clasificate la poziția tarifară 870530000;
    c) curățarea străzilor, împrăştiat materiale, colectarea deșeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.
    Pot beneficia de facilitatea fiscală și vamală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menționate exclusiv în conformitate cu destinația lor finală, cît şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari.
    Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar mijloacele de transport menționate. În cazul în care aceste prevederi nu se respectă, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se calculează şi se achită de către beneficiar sau de către persoana terţă, în funcție de cine a plasat aceste mijloace de transport sub regimul vamal de import, de valoarea în vamă a mijloacelor de transport şi/sau de capacitatea cilindrică a motorului la data importului, iar în cazul mijloacelor de transport prohibite, se aplică cota accizului stabilită pentru vîrsta maximă admisibilă.
    Prin derogare de la aceste prevederi, după expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutirea respectivă, beneficiarilor din rîndul persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor li se permite comercializarea mijloacelor de transport.
    Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menționate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă se stabilește de către Guvern.”
    Art. II. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 124, alineatul (14) va avea următorul cuprins:
    „(14) Se scutesc de accize mijloacele de transport, indiferent de termenul lor de exploatare:
    1) importate şi livrate pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor în temeiul prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 2500 cm3 inclusiv);
    2) importate şi livrate cu titlu gratuit (donaţie), destinate pentru:
    a) scopuri medicale, clasificate la pozițiile tarifare 8702 şi 8703;
    b) stingerea incendiilor, clasificate la poziția tarifară 870530000;
    c) curățarea străzilor, împrăştiat materiale, colectarea deșeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.
    Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menționate exclusiv în conformitate cu destinația lor finală, cît şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari.
    Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar mijloacele de transport menționate. În cazul în care aceste prevederi nu se respectă, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se calculează şi se achită de către beneficiar sau de către persoana terţă, în funcție de cine a plasat aceste mijloace de transport sub regimul vamal de import, de valoarea în vamă a mijloacelor de transport şi/sau de capacitatea cilindrică a motorului la data importului, iar în cazul mijloacelor de transport prohibite, se aplică cota accizului stabilită pentru vîrsta maximă admisibilă.
    Prin derogare de la aceste prevederi, după expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutirea respectivă, beneficiarilor din rîndul persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor li se permite comercializarea mijloacelor de transport.
    Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menționate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă se stabilește de către Guvern.”
    2. La articolul 343, după cuvîntul „dizabilități” se introduc cuvintele „ale aparatului locomotor”, iar cuvintele „cu acționare manuală” se exclud.
    Art. III. – La articolul 20 din Codul vamal nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediția specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, alineatul (41) va avea următorul cuprins:
    „(41) Prin derogare de la prevederile alin. (4), se permite introducerea şi plasarea sub regim vamal de import a mijloacelor de transport, indiferent de termenul lor de exploatare:
    1) importate pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor în temeiul prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, clasificate la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 2500 cm3 inclusiv);
    2) importate cu titlu gratuit (donaţie), destinate pentru:
    a) scopuri medicale, clasificate la pozițiile tarifare 8702 şi 8703;
    b) stingerea incendiilor, clasificate la poziția tarifară 870530000;
    c) curățarea străzilor, împrăştiat materiale, colectarea deșeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.
    Pot beneficia de facilitatea fiscală și vamală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menționate exclusiv în conformitate cu destinația lor finală, cît şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari.
    Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar mijloacele de transport menționate. În cazul în care aceste prevederi nu se respectă, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se calculează şi se achită de către beneficiar sau de către persoana terţă, în funcție de cine a plasat aceste mijloace de transport sub regimul vamal de import, de valoarea în vamă a mijloacelor de transport şi/sau de capacitatea cilindrică a motorului la data importului, iar în cazul mijloacelor de transport prohibite, se aplică cota accizului stabilită pentru vîrsta maximă admisibilă.
    Prin derogare de la aceste prevederi, după expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutire de drepturi de import, beneficiarilor din rîndul persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor li se permite comercializarea mijloacelor de transport.
    Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menționate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă este stabilit de Guvern.”
    Art. IV. – La articolul 49 din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155‒159, art. 508), cu modificările ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor pot alege, la cerere, în schimbul compensației prevăzute la alin. (2), dreptul de a importa, o dată la 5 ani, cu scutire de drepturi de import, un mijloc de transport destinat transportării lor, clasificat la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 2500 cm3 inclusiv), indiferent de termenul de exploatare, conform prevederilor Codului vamal, ale Codului fiscal și ale Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal.
    Se permite conducerea mijloacelor de transport introduse în condițiile menționate la art. 124 alin. (14) lit. a) din Codul fiscal, art. 28 lit. z) prima liniuță din Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal și art. 20 alin. (41) lit. a) din Codul vamal doar de către persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor sau de către persoanele abilitate cu atribuții de însoțire/îngrijire a acestora, în condițiile stabilite de Guvern. Conducerea mijloacelor de transport destinate transportării persoanelor cu dizabilități de către alte persoane decît cele menționate mai sus și fără respectarea condițiilor stabilite de Guvern, pe perioada aflării acestora în posesia și folosința persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, se sancționează conform legislației în vigoare.”
    Art. V. – Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.
    Art. VI. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    VICEPREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Vladimir  VITIUC

    Nr. 304. Chișinău, 30 noiembrie 2018.