LPC325/2018
ID intern unic:  378476
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 325
din  30.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 480-485     art Nr : 810     Data intrarii in vigoare : 01.03.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 25 din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 201), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Deputatul poate încheia contracte de prestări servicii cu experți în domeniu, în limitele bugetului alocat.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Deputatul poate fi ajutat în activitatea sa de asistenți voluntari.”
    Art. II. – Legea nr. 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117–118, art. 357), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), textul „deputații în Parlament,” se exclude.
    2. La articolul 5, alineatul (11) se abrogă.
    3. La articolul 8 alineatul (2), textul „ , în cele ale președinților fracțiunilor parlamentare și ale deputaților” se substituie cu cuvintele „și în cele ale președinților fracțiunilor parlamentare”.
    Art. III. – La anexa nr. 3 tabelul 3 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441–447, art. 715), din denumirea compartimentului al doilea se exclude textul „deputat în Parlament,”.
    Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 martie 2019.

    VICEPREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Vladimir VITIUC

    Nr. 325. Chișinău, 30 noiembrie 2018.