HGC1145/2018
ID intern unic:  378478
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1145
din  21.11.2018
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 480-485     art Nr : 1308
    În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), al art.15 alin. (1) din Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), precum și al art.5 alin.(2) din Legea nr.283/2011 cu privire la Poliţia de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.76-80, art.245), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, conform anexei nr.1;
    2) Structura Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, conform anexei nr.2;
    3) Organigrama Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, conform anexei nr.3.
    4) Lista subdiviziunilor din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, conform anexei nr.4.
    5) Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Poliţiei de Frontieră în număr de 3748 de unităţi, inclusiv 240 de unităţi personal de deservire tehnică, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislației.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                           Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu

    Nr. 1145. Chişinău, 21 noiembrie 2018.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1145/2018

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte misiunea, domeniile de activitate, funcțiile de bază, atribuţiile, drepturile, precum și modul  de organizare a activității Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (în continuare – Inspectorat).
    2. Inspectoratul este autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuţiile şi implementează politica statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, al combaterii migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere.
    3. Inspectoratul reprezintă unitatea centrală de administrare şi control a Poliţiei de Frontieră cu personalitate juridică şi cu competenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, are sediul în municipiul Chişinău, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumire în limba de stat, precum şi de cont trezorerial şi alte atribute specifice, în modul stabilit.
II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, DOMENIILE
DE ACTIVITATE, ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE
INSPECTORATULUI

    4. Inspectoratul are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul gestionării integrate a frontierei de stat a Republicii Moldova în vederea realizării unui control eficient al acesteia prin soluționarea provocărilor legate de riscurile şi ameninţările susceptibile să compromită securitatea națională, contribuind, astfel, la combaterea criminalității transfrontaliere, asigurînd un nivel ridicat de securitate, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, și garantînd, în același timp, libera circulație a persoanelor.
    5. Inspectoratul realizează următoarele funcţii de bază:
    1) implementează politica statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat prin aplicarea uniformă și imparțială a actelor normative care vizează domeniile de activitate a Poliţiei de Frontieră;
    2) facilitează fluxul internaţional de persoane, de mijloace de transport şi de mărfuri;
    3) asigură executarea tratatelor internaţionale în domeniul frontalier, la care Republica Moldova este parte;
    4) consolidează capacităţile instituţionale de prevenire şi investigare a infracţiunilor şi contravenţiilor.
    6. Inspectoratul realizează funcţiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii de activitate:
    1) supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat;
    2) menţinerea regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră și regimului în punctele de trecere a frontierei de stat;
    3) asigurarea securităţii aeronautice;
    4) combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere;
    5) organizarea activităţii Poliţiei de Frontieră.
    7. În domeniile de activitate de care este responsabil pentru realizarea misiunii și funcțiilor sale de bază, Inspectoratul exercită următoarele atribuţii:
    1) în domeniul supravegherii şi controlului trecerii frontierei de stat:
    a) ţine evidenţa, inclusiv automatizată, a persoanelor şi mijloacelor de transport care au traversat frontiera de stat;
    b) nu permite intrarea în şi ieşirea din Republica Moldova a persoanelor şi a mijloacelor de transport cărora, conform legislaţiei, le este interzisă intrarea în Republica Moldova, care nu întrunesc condiţiile de intrare în Republica Moldova sau care temporar sînt limitate în dreptul de a ieşi din Republica Moldova;
    c) aplică interdicții de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă determinată, în privința străinului care a ieșit din Republica Moldova după data la care șederea sa a devenit ilegală, fără a face obiectul unei măsuri de returnare de pe teritoriul țării;
    d) instituie consemne la frontieră în Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră;
    e) participă, în modul stabilit, la asigurarea ordinii de drept internaţionale la frontieră, la încheierea tratatelor în probleme de frontieră, precum şi la activitatea reprezentativă de frontieră;
    f) implementează, în limitele competenţei, Regulamentul sanitar internaţional, asigură, în comun cu autorităţile abilitate, respectarea condiţiilor igienico-sanitare la trecerea frontierei de stat de către persoane și mijloace de transport, stabileşte cazurile în care se refuză autorizarea trecerii frontierei de stat din motive medicale şi/sau epidemiologice, precum şi dispune întreprinderea de măsuri în caz de pericol a răspîndirii unei epidemii;
    g) eliberează vize, în cazuri de excepţie, la punctele de trecere a frontierei de stat, în conformitate cu legislaţia, precum şi anulează sau revocă vizele la trecerea frontierei de stat;
    h) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor la frontiera de stat a Republicii Moldova;
    i) colaborează cu transportatorii în vederea obţinerii informaţiilor privind pasagerii pe care urmează să-i transporte, precum şi listei personalului care deserveşte ruta;
    j) constată şi examinează contravenţiile ce atentează la regulile de transportare în ţară a cetăţenilor străini sau apatrizilor, precum şi la regulile  privind vinieta;
    k)  asigură, în baza tratatelor internaţionale, controlul în comun la punctele de trecere a frontierei de stat, precum şi patrularea în comun a frontierei de stat cu subdiviziunile de control al frontierei ale statelor vecine;
    l) desfăşoară operaţiuni de frontieră;
    m) participă la misiuni şi operaţiuni internaţionale în conformitate cu tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    n) stabileşte, în limitele competenţei, regulile de asigurare a controlului la frontieră;
    o) efectuează analiza continuă a riscurilor susceptibile să compromită siguranţa frontierei de stat;
    p) recepţionează cererile de azil;
    q) planifică şi realizează, în comun cu alte instituţii abilitate, acţiuni specifice de asigurare a sistemului de control al frontierei în scopul combaterii traficului ilicit cu materiale nucleare şi radioactive, substanţe chimice şi deşeuri radioactive;
    r) colaborează în probleme de frontieră cu autorităţile statelor limitrofe;
    s) administrează și dezvoltă Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră în calitate de posesor al acestuia;
    t) asigură comunicarea şi colaborarea în cadrul Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat;
    u) asigură controlul asupra deținerii de către utilizatorii de autovehicule a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto externă, la intrarea în ţară, în punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova;
    v) asigură, în punctele de trecere a frontierei de stat, controlul asupra prezenţei la bordul vehiculelor rutiere care aparţin operatorilor de transport străini, a autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate sau ocazionale, dacă acordurile bilaterale şi multilaterale prevăd obligativitatea acestora;
    w) creează şi exploatează sisteme speciale de telecomunicaţii, administrează la nivel naţional sistemul de telecomunicaţii radio în standard „TETRA”;
    x) instalează mijloace tehnice de supraveghere a frontierei;
    y) exercită atribuţiile ce îi revin pe durata stării de urgenţă, de asediu şi de război, conform prevederilor Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război;
    z) dezvoltă cooperarea cu autorităţile de frontieră străine, participînd la încheierea tratatelor internaţionale, în modul stabilit;
    a1) cooperează cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă;
    2) în domeniul menţinerii regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră și regimului în punctele de trecere a frontierei de stat:
    a) asigură întreţinerea frontierei de stat conform regulilor convenite în tratatele încheiate de Republica Moldova cu statele vecine;
    b) asigură curăţarea de vegetaţie a culoarului de frontieră şi a fîșiei de protecţie a frontierei de stat, precum şi întreţinerea şi reparaţia semnelor de frontieră, înlocuirea acestora;
    c) asigură respectarea regulilor de trecere a frontierei de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, a mărfurilor şi a altor bunuri; decolarea şi aterizarea navelor aeriene; intrarea, aflarea şi ieşirea navelor şi a altor mijloace plutitoare în spaţiul acvatic de frontieră;
    d) asigură respectarea regulilor de intrare, şedere şi ieşire a persoanelor şi mijloacelor de transport în zona de frontieră;
    e) determină şi marchează fîșia de protecţie a frontierei de stat;
    f) eliberează permise de acces în zona de frontieră şi permise pentru ambarcaţiuni, precum şi le anulează sau le ridică în modul stabilit de Inspectorat;
    g) eliberează autorizaţii de activitate în zona de frontieră;
    h) eliberează avize pentru autorizarea desfăşurării vînătorii în zona de frontieră;
    i) eliberează permise de activitate în punctele de trecere a frontierei de stat;
    j) constată şi examinează contravenţiile ce atentează la regimul frontierei de stat, regimul zonei de frontieră, regimul punctelor de trecere a frontierei de stat;
    k) desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii şi securităţii publice în punctele de trecere a frontierei de stat;
    l) primeşte şi înregistrează sesizările, petiţiile, alte înştiinţări şi informaţii cu privire la încălcarea regimului frontierei de stat, zonei de frontieră şi ale punctelor de trecere, precum şi întreprinde măsuri necesare prevăzute de lege pentru soluţionarea lor;
    m) cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale;
    n) organizează şi coordonează activitatea de patrulare a echipelor mobile în zona de frontieră;
    o) organizează şi coordonează activitatea reprezentanţilor de frontieră;
    p) reglementează şi dispune relaxarea controalelor la trecerea frontierei de stat;
    3) în domeniul asigurării securităţii aeronautice:
    a) întreprinde măsuri, în limitele stabilite de lege, de protecţie a aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită;
    b) asigură prevenirea plasării ilegale la bordul aeronavelor a articolelor şi substanţelor ce pot periclita securitatea aeronautică şi colaborează cu autorităţile competente în domeniul securităţii aeronautice şi cu serviciile de securitate aeronautică în vederea identificării persoanelor care prezintă pericol din punctul de vedere al securităţii aeronautice;
    c) efectuează controlul de securitate al pasagerilor, al bagajelor, al încărcăturilor, al proviziilor de bord, în limitele competențelor, al proviziilor de aeroport, al personalului aeronautic şi al personalului de protecţie a zonelor de securitate cu acces limitat;
    d) desfăşoară, în limitele competenţei sale, măsuri operative în scopul prevenirii, depistării şi investigării actelor sau tentativelor de intervenţie ilicită în activitatea aviaţiei civile;
    e)  efectuează, în colaborare cu Serviciul de securitate aeronautică, protecţia zonelor de securitate cu acces limitat;
    f) participă, în limitele competenţelor, la depistarea şi neutralizarea dispozitivelor explozive, la ridicarea articolelor şi substanţelor interzise pentru transportare;
    g) participă, în cadrul comisiei aeroportuare de securitate aeronautică, la elaborarea şi realizarea măsurilor şi procedurilor în domeniul securităţii aeronautice;
    4) în domeniul combaterii migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere:
    a) asigură controlul asupra migraţiei în punctele de trecere a frontierei de stat;
    b) coordonează, organizează şi efectuează activitatea specială de investigaţii în scopul prevenirii, depistării şi contracarării migraţiei ilegale şi altor infracţiuni transfrontaliere;
    c) constată şi examinează contravenţiile ce atentează la regulile de şedere de către străini în Republica Moldova;
    d) asigură reacţionarea promptă la sesizările şi comunicările despre infracţiuni şi contravenţii, aduce la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice evenimentele care i-au devenit cunoscute şi care pun în pericol securitatea transfrontalieră;
    e) efectuează urmărirea penală în privinţa infracţiunilor atribuite în competență, a celor conexe, precum şi a infracţiunilor constatate de către angajaţii Poliţiei de Frontieră în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu sau atribuite în competenţă prin ordonanța procurorului; stabileşte şi întreprinde, în limitele competenţei, măsuri de prevenire a infracţiunilor transfrontaliere;
    f) organizează, coordonează şi efectuează activitatea specială de investigaţii;
    g) efectuează constatările tehnico-științifice și expertizele judiciare;
    h) cooperează cu societatea civilă în scopul prevenirii migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere;
    5) în domeniul organizării activităţii Poliţiei de Frontieră:
    a) realizează programe de management al resurselor umane prin selectarea şi verificarea candidaţilor la angajarea în serviciu, instruirea profesională iniţială şi continuă a personalului cu statut special, dezvoltarea carierei și recalificarea resurselor umane;
    b) efectuează evaluarea inițială psihologică şi medicală la selectarea candidaților pentru angajare, evaluarea periodică psihologică şi a capacităţii vitale a personalului, prin intermediul comisiei medicale de specialitate instituite în cadrul Poliţiei de Frontieră, precum şi acordă asistenţă psihologică continuă;
    c) asigură securitatea internă, disciplina de serviciu, integritatea și climatul anticorupție în cadrul Poliției de Frontieră;
    d) înaintează Ministerului Afacerilor Interne propuneri de modificare a cadrului normativ care reglementează relații în domeniile de activitate în care Inspectoratul exercită atribuții;
    e) acordă, în limitele competenţei, suport informațional Ministerului Afacerilor Interne la elaborarea proiectelor de acte normative și a documentelor de politici publice în domeniile de activitate ale Inspectoratului;
    f) pune în aplicare şi executare prevederile actelor normative, precum şi implementează documentele de politici în limitele competenţelor și asigură raportarea pe marginea acestora;
    g) asigură colaborarea cu organele securităţii şi serviciile speciale ale altor ţări;
    h) asigură dezvoltarea strategică a Poliției de Frontieră, organizează managementul financiar și control, precum și implementează sistemul de management al calității în cadrul Poliţiei de Frontieră;
    i) asigură, în condițiile legii, acordarea asistenţei medicale gratuite poliţiştilor de frontieră în instituțiile medico-sanitare ale Ministerului Afacerilor Interne, iar în cazurile cînd aceasta nu este posibil – într-o altă instituţie medico-sanitară publică din Republica Moldova din contul Poliţiei de Frontieră;
    j) asigură legalitatea procesului de constatare şi examinare a contravenţiilor atribuite în competenţa Poliției de Frontieră, uniformizează practica contravenţională în cadrul Poliţiei de Frontieră şi ţine evidenţa contravențiilor și persoanelor care le-au comis;
    k) asigură planificarea şi proiectarea structurală, elaborarea statelor de organizare a Inspectoratului şi a subdiviziunilor stabilite în anexa nr. 4 la prezenta hotărîre;
    l) asigură gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului public;
    m) determină şi asigură baza tehnico-materială și aprovizionarea cu mijloace tehnice și de telecomunicații, transport, combustibil, echipament, surse energetice destinate pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    n) elaborează şi prezintă Ministerului Afacerilor Interne propuneri privind necesităţile de întreţinere şi dezvoltare a Poliţiei de Frontieră la elaborarea bugetului de stat;
    o) dezvoltă cooperarea cu autorităţile de frontieră străine;
    p) asigură creșterea eficienței, eficacității și durabilității asistenței externe acordate Poliției de Frontieră de către organizațiile internaționale și partenerii de dezvoltare în vederea securizării frontierei de stat;
    q) asigură evidenţa, păstrarea, utilizarea eficientă și inventarierea armamentului, muniţiilor, tehnicii operative şi criminalistice, mijloacelor speciale, tehnicii de calcul și a altor elemente de infrastructură, aflate în gestiune;
    r) soluţionează, în modul stabilit şi în limitele competenţei, chestiuni cu referire la numirea în funcţie, transferul, acordarea gradelor speciale poliţiştilor de frontieră și alte modificări ale raporturilor de serviciu;
    s) asigură aplicarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;
    t) îndeplineşte alte funcţii stabilite de actele normative.
    8. Inspectoratul, în exercitarea funcţiilor ce îi revin, este în drept:
    1) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă;
    2) să realizeze, în limitele competenţei, controlul şi să solicite respectarea legislaţiei cu privire la frontiera de stat de către persoane fizice şi juridice, în caz de necesitate, să înainteze sesizări autorităţilor competente în vederea lichidării încălcărilor depistate;
    3) să solicite şi să primească gratuit de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la autorităţile publice locale, informaţii şi/sau asistenţa necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, iar în cazurile stabilite de lege şi de la persoanele fizice şi juridice;
    4) să beneficieze, în condiţiile legii, de acces la resursele informaţionale ale altor autorităţi publice şi/sau ale altor deţinători privaţi de baze de date cu caracter personal;
    5) să identifice, coordoneze, implementeze, monitorizeze şi beneficieze de programe şi proiecte de asistenţă externă;
    6) să efectueze, în mod centralizat, o parte din cheltuielile prevăzute pentru întreţinerea subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră;
    7) să delege, în caz de necesitate, în mod discreţionar, unele funcţii subdiviziunilor stabilite în anexa nr. 4 la prezenta hotărîre, dacă acest fapt nu contravine legislaţiei;
    8) să abroge actele emise de subdiviziunile stabilite în anexa nr. 4 la prezenta hotărîre;
    9) să înainteze, în conformitate cu legislaţia, acţiuni în regres împotriva personalului Poliţiei de Frontieră care au cauzat prejudicii proprietăţii publice şi bugetului de stat;
    10) să iniţieze şi să desfăşoare anchete de serviciu, în vederea examinării sub toate aspectele, complete și obiective a circumstanțelor abaterilor disciplinare comise de către personalul Poliţiei de Frontieră;
    11) să presteze servicii pentru persoanele juridice sau fizice, în limitele competenței deținute;
    12) să solicite accesul şi să obţină gratuit, prin intermediul platformei de interoperabilitate, informaţii statistice, financiare, fiscale, economice, juridice şi de altă natură, conform legii;
    13) să exercite alte drepturi conform actelor normative.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI
    9. Inspectoratul este condus de şef, numit în funcţie și eliberat din funcţie de către Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne, pe un termen de 5 ani, cu posibilitatea numirii acestuia pe un nou termen.
    10. Şeful Inspectoratului este asistat de doi şefi adjuncţi, numiţi în funcție, în bază de concurs, și eliberați din funcţie de ministrul afacerilor interne, la propunerea şefului Inspectoratului.
    11. Şefii adjuncţi ai Inspectoratului exercită coordonarea sectorului de activitate atribuit în competenţă de şeful Inspectoratului.
    12. În cazul lipsei şefului Inspectoratului, atribuţiile acestuia sînt exercitate de unul din şefii adjuncţi ai Inspectoratului, desemnat prin ordin.
    13. Activitatea Inspectoratului se exercită planificat, în baza planului elaborat în conformitate cu documentele de politici în domeniu şi în concordanţă cu atribuţiile stabilite de actele normative.
    14. Direcţiile de bază ale activităţii subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră sînt determinate de către şeful Inspectoratului în conformitate cu funcţiile, atribuţiile şi drepturile prevăzute de prezentul Regulament şi actele normative care reglementează activitatea Poliţiei de Frontieră.
    15. Subdiviziunile Inspectoratului au competenţe şi îşi exercită activitatea în conformitate cu atribuţiile stabilite prin regulamentele de organizare și funcționare, aprobate de către şeful Inspectoratului.
    16. Sarcinile curente sînt repartizate spre executare de către şeful Inspectoratului sau şeful adjunct responsabil de domeniul respectiv, în funcţie de competenţele stabilite pentru subdiviziunile respective.
    17. Şeful Inspectoratului, în limitele competenţei, reprezintă Inspectoratul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, societatea civilă, persoanele fizice şi juridice, organizaţiile internaţionale, precum şi cu autorităţi similare din alte ţări.
    18. În vederea exercitării funcţiilor şi atribuţiilor stabilite în sarcina Inspectoratului, prin prezentul Regulament şi alte acte normative, şeful acestuia emite acte administrative cu caracter individual sau normativ.
    19. Şeful Inspectoratului exercită următoarele atribuţii:
    1) exercită conducerea Inspectoratului;
    2) coordonează şi controlează activitatea subdiviziunilor subordonate Inspectoratului;
    3) poartă răspundere personală, în faţa ministrului afacerilor interne, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcțiilor Inspectoratului;
    4) aprobă regulamentele subdiviziunilor interne ale Inspectoratului;
    5) numește în funcții publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special, în condițiile legislației;
    6) aprobă regulamentele de organizare și funcționare, precum şi schemele de încadrare ale subdiviziunilor prevăzute în anexa nr.4 la prezenta hotărîre;
    7) aprobă sau modifică statul de personal al Poliţiei de Frontieră, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
    8) aprobă Planurile de activitate ale Inspectoratului, precum și rapoartele privind realizarea acestora;
    9) administrează mijloacele financiare şi bunurile aflate în gestiunea Poliţiei de Frontieră;
    10) repartizează limitele de alocații bugetare conform clasificației bugetare;
    11) organizează şi implementează sistemul de management financiar şi de control intern, precum şi poartă răspundere managerială pentru administrarea alocaţiilor bugetare şi a patrimoniului public aflat în gestiunea Inspectoratului;
    12) acordă împuterniciri de reprezentare personalului Poliţiei de Frontieră;
    13) acordă concedii, ajutoare materiale şi determină cuantumul indemnizaţiei personalului din cadrul Inspectoratului şi a şefilor subdiviziunilor subordonate;
    14) exercită alte atribuţii prevăzute în Legea nr. 283/2011 cu privire la Poliţia de Frontieră și în alte acte normative.
    20. Pentru exercitarea unor sarcini de importanţă majoră, asigurarea unor activităţi ce ţin de examinarea şi adoptarea unor decizii colegiale în diverse domenii de activitate a Inspectoratului, precum şi în cazurile expres prevăzute în actele normative, prin ordin al şefului acestuia pot fi instituite comisii şi grupuri de lucru, permanente sau ad-hoc, în cadrul cărora pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii. Activitatea comisiilor şi grupurilor de lucru se efectuează în conformitate cu regulamentele acestora, aprobat prin ordin al şefului Inspectoratului.
    21. Subdiviziunile regionale ale Poliţiei de Frontieră şi Centrul de Excelenţă în Securitatea Frontierei, indicate în anexa nr.4 la prezenta hotărîre, sînt subordonate Inspectoratului şi constituie organe cu statut de persoane juridice de drept public.
    22. Subdiviziunile Inspectoratului, menţionate în anexa nr.4 la prezenta hotărîre, activează conform regulamentelor aprobate de către Inspectorat, sînt finanţate de la bugetul de stat prin intermediul acestuia, dispun de ştampile cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi de conturi trezoreriale.
IV. FINANȚAREA ȘI ASIGURAREA ACTIVITĂȚII
INSPECTORATULUI

    23. Finanţarea Inspectoratului se face din bugetul de stat, precum și din proiecte de asistență externă.
    24. Patrimoniul Inspectoratului şi subdiviziunilor acestuia, stabilite în anexa nr. 3 la prezenta hotărîre, face parte din domeniul public al statului şi este gestionat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi cu alte acte normative.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1145/2018

STRUCTURA
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

    Conducerea
    Direcția generală management operațional
    Centrul operațional de coordonare (cu statut de direcție)
    Secția dispecerat
    Secția operațiuni
    Serviciul cooperare operațională
    Secția gestionare a informației operaționale (inclusiv Punctul Naţional de Contact Frontex)
    Direcția tehnologia informației
    Secția resurse informaționale și administrare sistem
    Secția elaborarea sistemelor informaționale
    Direcția sisteme de monitorizare și transmisiuni
    Secția administrare TETRA
    Secția deservire echipament special
    Direcția echipe mobile
    Secția metodică, planificare și control
    Secția echipe mobile și intervenții speciale
    Direcția consemne
    Direcția investigații speciale
    Secția 1 – combaterea migrației ilegale și traficul de fiinţe umane
    Secția 2 – combaterea contrabandei
    Serviciul 12 – traficul ilicit al mijloacelor de transport
    Secția 3 – evidența specială
    Serviciul 15 – protecția informației
    Secția 4 – analiza criminală operațională
    Serviciul 14 – organizare și planificare
    Serviciul 11 – trafic ilicit de droguri
    Serviciul 13 – căutarea infractorilor
    Serviciul secretariat
    Direcția generală resurse umane
    Direcția management personal
    Secția completare
    Secția evidență
    Direcția formare profesională
    Secția academică
    Secția pregătire fizică
    Secția planificare și evidență
    Serviciul asistență psihologică
    Direcția generală control al frontierei
    Direcția supraveghere a frontierei
    Serviciul management genistic al frontierei
    Direcția control la trecerea frontierei
    Direcția regim și ordine publică
    Serviciul control radioactiv și chimic la frontieră
    Serviciul chinologic
    Direcția urmărire penală
    Secția planificare, ajutor metodic și control procesual
    Serviciul metodică, analiză și planificare procesuală
    Secția urmărire penală pentru cazuri excepționale
    Secția evidență
    Direcția management logistic și achiziții
    Secția management logistic
    Secția dezvoltarea infrastructurii
    Secția auto
    Serviciul achiziții
    Serviciul armament
    Direcția juridică și practică contravențională
    Secția reprezentare și contencios
    Secția reglementare juridică
    Serviciul practică contravențională
    Direcția secretariat
    Secția secretariat și petiții
    Serviciul arhivă
    Serviciul protecție a informației
    Direcția analiza riscurilor
    Secția analiza informațiilor
    Serviciul gestionarea riscurilor
    Direcția dezvoltare strategică și asistență externă
    Secția planificare strategică
    Secția proiecte de asistență externă
    Direcția cooperare internațională
    Secția integrare europeană
    Serviciul tratate
    Serviciul protocol
    Direcția economie și finanțe
    Secția planificare, metodologie și rapoarte
    Secția evidență contabilă
    Direcția inspecție efectiv
    Serviciul integritate profesională
    Serviciul investigații interne
    Direcția expertiză a documentelor
    Serviciul evidență
    Secția audit intern
    Secția relații cu publicul

    anexa nr.3

Аnexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.1145/2018

LISTA
subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
    Subdiviziuni regionale
    Direcţia regională Nord
    Direcţia regională Sud
    Direcţia regională Vest
    Direcţia regională Est
    Direcţia regională Centru
    Sectorul Poliţiei de Frontieră „Aeroportul Internaţional Chişinău”
    Subdiviziuni subordonate
    Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.1145/2018
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 2 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.1104/1997 cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative departamentale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.6-7, art.10), cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”.
    2. La punctul 2 subpunctul 8) din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.650/2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, precum şi a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94, art.692), cuvintele „Departamentului Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General al Poliției de Frontieră”.
    3. La punctul 3 subpunctul 5) capitolul IV din anexa la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiei lunare militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi prin contract din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, conform totalurilor activităţii unităţii în care sînt angajaţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.186/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art.253), cuvintele „Departamentului Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General al Poliției de Frontieră”.
    4. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr.834/2008 cu privire la Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.125-126, art.841), cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”, la cazul gramatical corespunzătoare.
    5. Pe tot parcursul textului Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.974/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.979), cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”, la cazul gramatical corespunzător.
    6. La punctul 38 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.40/2009 privind unele măsuri de realizare a Legii nr.178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.16 – 18, art.65), cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”.
    7. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.778/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art. 856) se modifică după cum urmează:
    la alineatul unu, cifrele „17837” se substituie cu cifrele „18089”;
    la alineatul doi, cifrele „17742” se substituie cu cifrele „17994”;
    la alineatul patru, cuvintele „Departamentului Poliţiei de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General al Poliției de Frontieră”, iar cifrele „3496” – cu cifrele „3748”.
    8. La punctul 17 din Regulamentul cu privire la aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind micul trafic de frontieră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.319/2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.66-67, art.390), cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”.
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 434/2012 cu privire la Poliţia de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 131-134, art. 485) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 1 alineatele doi, trei, patru și şase, precum şi punctul 2 se abrogă;
    la punctele 3 şi 4, cuvintele „Departamentului Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General al Poliției de Frontieră”;
    2) pe parcursul textului anexei nr. 4, cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”, la cazul gramatical corespunzător;
    3) anexele nr.1-nr.3 şi nr. 5 se abrogă.
    10. Pe tot parcursul textului Regulamentului cu privire la modul de participare a Poliției de Frontieră la misiuni și operațiuni internaționale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1009/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.1-5, art.17), cuvintele „Departamentului Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General al Poliției de Frontieră”.
    11. La punctul 1 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.50/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.10-14, art.73), cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”.
    12. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr.752/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind echipele mobile ale Poliției de Frontieră și completarea Hotărîrii Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.212, art.854), cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”, la cazul gramatical corespunzător.
    13. În Regulamentul cu privire la Sistemul de coordonare a securității frontaliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.429/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.185-189, art.485), cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”, la cazul gramatical corespunzător.
    14. Hotărîrea Guvernului nr.164/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.44-48, art.193) se modifică după cum urmează:
    la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Departamentului Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General al Poliției de Frontieră”;
    la punctul 39 din Regulament, cuvintele „Departamentului Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General al Poliției de Frontieră”.
    15. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 266/2016 cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 59-67 art. 302), la coloana a 2-a, cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”.
    16. Pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr.297/2017 pentru implementarea Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.155-161, art.374), cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”, la cazul gramatical corespunzător.